Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/10
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.15.
Iktatószám:0397/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Pápa Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8500 Pápa, Somlai út és Bocsor István utca kereszteződése, 2067/2, 3162/3, 2590/1, 2590/2, 2590/3 hrsz.;8500 Pápa, Borsosgyőri út külterületi szakasza, 7137/3 hrsz.;8500 Pápa, Somlai út külterületi szakasza, 0919 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.02.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pápa Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13782986
Postai cím: Fő Utca 5.
Város: Pápa
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Molnár István
Telefon: +36 89515084
E-mail: muszaki@papa.hu
Fax: +36 89515036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.papa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001394122019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001394122019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán
Hivatkozási szám: EKR001394122019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása” tárgyban, az alábbi 3 résszel:
1. Somlai / Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás létesítése (a karakterkorlát miatt a 2. részre vonatkozó II.2.1) pontban „Lámpás forgalomirányítás létesítése” elnevezéssel került megjelölésre)
2. Borsosgyőr nyugati településkapu létesítése
3. Pápa, Somlai út nyugati településkapu létesítése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Lámpás forgalomirányítás létesítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8500 Pápa, Somlai út és Bocsor István utca kereszteződése, 2067/2, 3162/3, 2590/1, 2590/2, 2590/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása” keretében Somlai – Bocsor kereszteződés lámpás forgalomirányítás létesítése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
4 db gyalogos átkelőhely kialakítása a csomópontban, valamint forgalomirányító jelzőlámpa rendszer telepítése terv szerint. A kivitelezés forgalom alatt történhet, tekintve, hogy terelőút kijelölése nem lehetséges!
Főbb mennyiségek: földmunka: 23,0 m3, murva réteg építése: 18,0 m3, aszfalt rétegek építése: 21,8 m3, szegélyépítés: 115,0 m, burkolati jelek: 68,0 m2, csőáteresz, szivárgó és csatorna 18,0 m
A beruházás megvalósítása építési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Borsosgyőr nyugati településkapu létesítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8500 Pápa, Borsosgyőri út külterületi szakasza, 7137/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása” keretében Borsosgyőr nyugati településkapu létesítése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
Főbb mennyiségek – Borsosgyőr településkapu: földmunka: 300,0 m3, mechanikai stabilizáció készítése: 70,0 m3, Ckt és betonréteg építése: 35,0 m3, aszfalt rétegek építése: 82,0 m3, térkő és terméskő burkolat építése: 40,0 m2, szegély és folyóka építés: 40,0 m, burkolati jelek: 40,0 m2, csőáteresz, szivárgó és csatorna: 117,0 m, árokrendezés: 950,0 m2
1 db terv szerinti kialakítású forgalomcsillapító "településkapu" létesítése. A kivitelezés forgalom alatt történhet, tekintve, hogy terelőút kijelölése nem lehetséges!
A beruházás megvalósítása nem építési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap)  10
3 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Pápa, Somlai út nyugati településkapu létesítés
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8500 Pápa, Somlai út külterületi szakasza, 0919 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Fenntartható közlekedésfejlesztés Pápán című és TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015 azonosítószámú projekt kivitelezőjének kiválasztása” keretében Pápa, Somlai út nyugati településkapu létesítése az alábbiakban, illetve a közbeszerzési és kiegészítő dokumentumokban részletezettek szerint:
Főbb mennyiségek – Somlai út településkapu: földmunka: 250,0 m3, mechanikai stabilizáció készítése: 25,0 m3, Ckt és betonréteg építése: 90,0 m3, aszfalt rétegek építése: 122,0 m3, térkő és terméskő burkolat építése: 40,0 m2, szegély és folyóka építés: 40,0 m, burkolati jelek: 79,0 m2, csőáteresz, szivárgó és csatorna: 85,0 m, árokrendezés: 720,0 m2
1 db terv szerinti kialakítású forgalomcsillapító "településkapu" létesítése. A kivitelezés forgalom alatt történhet, tekintve, hogy terelőút kijelölése nem lehetséges!
A beruházás megvalósítása nem építési hatósági engedély köteles.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) és (5) bekezdéseiben foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
A közbeszerzés mennyiségére vonatkozó további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M1./a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
2 Az M1./b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
3 Az M1./c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata hónapokban megadva (min. 0, max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00015
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részre:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja továbbá az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) KR 1-16. §-ai szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) a gazdasági szereplőnek egyrészt nyilatkoznia kell arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt meg kell adnia az eljárásban kért információkat, köztük az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó adatokat. A kizáró okok hatálya alá nem tartozás előzetes igazolására ajánlatkérő kéri az EEKD III. részében szereplő részletes információk megadását olyan módon, hogy abból egyértelműen és ellenőrizhető módon, kétséget kizáróan megállapítható legyen az egyes kizáró okok hatálya alá nem tartozás. Az EEKD-nak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdésére. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni.
A 321/2015 (X.30.) KR 15. §-a alapján kell benyújtani az EEKD-t. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtani a 321/2015. (X. 30.) KR III. Fejezetének megfelelően.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire (öntisztázás).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) KR 26. § (1) bekezdés a) pontja és a 322/2015. (X. 30.) KR 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik. Igazolás a 321/2015. (X.30.) KR 26. § (2) bekezdése szerint.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő egyik rész esetében sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
KARAKTERKORLÁT MIATT TOVÁBBI INFORMÁCIÓK EBBEN A ROVATBAN KERÜLNEK SZEREPELTETÉSRE:
1. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI:
Valamennyi részre:
Késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/nap minden megkezdett (késedelemmel érintett) naptári nap után, de maximum a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 15 %-a.
Amennyiben nyertes ajánlattevő 15 naptári napot meghaladó késedelembe esik, Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni vagy rendkívüli felmondással élni, és a nyertes ajánlattevőt megillető, az elállásig, illetve a felmondásig végzett munka szerződés szerinti ellenértékéből a meghiúsulás miatti kárát és többletköltségét levonni.
Meghiúsulási kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 20 %-a.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként ajánlatkérő a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű biztosítékot köt ki a Kbt. 134. § (3)-(4) bekezdése alapján. A biztosíték a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában előírtak szerint teljesíthető ajánlattevő választása szerint a műszaki átadás-átvétel lezárásától számított 24 hónapra.
Jótállás időtartama: 24 hónap. A jótállás kezdő időpontja a műszaki átadás-átvétel lezárása.
2. A NYERTES KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK ÁLTAL LÉTREHOZANDÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZET:
Valamennyi részre:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján előírja, hogy a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozására nincs lehetőség.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a szerint a vezető céget meg kell jelölni és a közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint konzorciumi megállapodást kell kötni, és az ajánlatban csatolni kell azt.
Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös ajánlattevői megállapodást, amely megfelel valamennyi alábbi követelménynek:
• tartalmazza az ajánlattevők adatait (név, székhely),
• a közös ajánlattételt vezető ajánlattevő megnevezését, aki jogosult a közös ajánlattevők képviseletére (a közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését),
• nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak,
• nyertesség esetén a szerződés aláírására jogosult felet/feleket,
• az ajánlattevők közötti együttműködés szabályait, a feladatmegosztást, a feladatok teljesítésének százalékos megoszlását, az egymás közötti pénzügyi elszámolás módját,
• meghatalmazást, ami kiterjed arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat, figyelemmel a Kbt. 35. § (2a) bekezdésében foglaltakra.
3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK ROVAT FOLYTATÁSA:
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
Az előleg összegének elszámolása a végszámlában történik.
A támogatás intenzitása: 100 %.
Az ajánlattétel és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A részletes szabályokat lásd a szerződés-tervezetekben.
4. HIÁNYPÓTLÁS ELRENDELÉSE KORÁBBAN NEM SZEREPLŐ GAZDASÁGI SZEREPLŐ ESETÉBEN:
Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő egyik rész esetében sem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot a Kbt. 65. § (2) bekezdésére tekintettel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi részre:
M1. Ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandó a képzettséget (iskolai oklevél), szakmai tapasztalatot alátámasztó és igazoló dokumentumok (a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, amelyben a szakmai tapasztalatot év/hó bontásban szükséges megadni), valamint a szakemberek által a rendelkezésre állás tekintetében aláírt nyilatkozatok. A szakemberek szakmai önéletrajzából mind az alkalmassági minimumkövetelmények körében előírt feltételeknek, mind az értékelési részszempontra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan megajánlott többlet szakmai tapasztalatnak egyértelműen ki kell derülnie.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése alapján, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékben megjelenített 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet M1. előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az M1. pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. AK a 321/2015. (X. 30.) KR 2. § (5) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést. Az M1. alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérés esetén szükséges. Kivételt képez ez alól az értékelési részszempontokra - a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember szakmai tapasztalata - vonatkozóan bemutatott szakemberek szakmai önéletrajza, amelyeket az ajánlathoz csatolni szükséges.
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) KR 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
AT a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket) melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Kapacitást biztosító szervezet igénybevétele esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ehhez kapcsolódóan felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (12) bekezdésében foglaltakra.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdésére.
AK az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő előírásokhoz képest szigorúbban határozta meg az M1. pont tekintetében.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Valamennyi részre:
M1./a) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY
- érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 2. pontja szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
TOVÁBBÁ
1. részre:
M1./b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VI” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 21. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY
- érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 21. pontja szerinti „MV-VI” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
2-3. részekre:
M1./b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 2. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY
- érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./2. rész 2. pontja szerinti „MV-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
TOVÁBBÁ
Valamennyi részre:
M1./c) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő
- a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 10. pontjában meghatározott végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberrel, VAGY
- érvényes, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 10. pontja szerinti „MV-VZ” kategóriájú felelős műszaki vezetői (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Valamennyi részre:
Egy szakember több pozícióra is jelölhető. Az időben párhuzamos projektek esetében a szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlatkérő a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad.
Továbbá ugyanazon szakember több rész tekintetében is bemutatható ugyanazon alkalmassági követelmény tekintetében.
Ajánlatkérő szakmai tapasztalatként különösen építésvezetői, építésirányítói, művezetői, illetve adott esetben felelős műszaki vezetői tapasztalatot fogad el.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Valamennyi részre:
A nyertes ajánlattevő a műszaki ellenőr javaslata alapján 3 db rész-számlát és 1 db végszámlát nyújthat be az alábbiak szerint, a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:
1. rész-számla: A készültség 25%-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
2. rész-számla: A készültség 50%-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
3. rész-számla: A készültség 75%-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a,
Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a.
Jelen beszerzés EU-s támogatással, támogatási szerződés alapján valósul meg. Ajánlatkérő a számlák kifizetésénél a Támogatási Szerződés szerinti utófinanszírozást alkalmaz, figyelemmel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/02/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. §-át és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi részre:
1. Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
2. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71. § (1) bekezdése szerint teljes körben biztosítja.
3. Kérjük az ajánlati ár ellenőrzéséhez az árazott költségvetéseket excel és pdf formátumban, cégszerűen aláírva feltölteni az EKR-be.
4. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében, a Kbt. 66. § (6) bekezdésben (a nemleges nyilatkozatot is kérjük), a Kbt. 134. § (5) bekezdésében, továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdésében foglaltakról, valamint arról, hogy esetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
5. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás-mintáját (a Kiegészítő dokumentumok III/11. pontjában részletezettek szerint). Ha a kötelezettségvállaló (ajánlatot aláíró) személye nem azonos a cégjegyzésre jogosulttal, úgy a jogosultságot meghatalmazással kell igazolni.
6. A Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az ajánlatában - kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben - közölt üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
7. A jelen ajánlati felhívás IV.2.6) pontja esetében ajánlatkérő a 2 hónapon 60 napot ért, figyelemmel a Kbt. 81. § (11) bekezdésére.
8. Az ajánlatok értékelésének szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont a felhívásban megadott részszempontok szerint. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10. A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül: Nettó ajánlati ár: fordított arányosítás, Szakemberek többlettapasztalata: egyenes arányosítás. Ajánlatkérő a KH 2019. 11. 26. napján közzétett (a nyertes AT kiválasztására szolgáló ért. szempontrdsz. alk.-ról) útmutatójában foglaltakat alkalmazza.
9. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseiben foglalt, a bírálat és értékelés speciális sorrendjét.
10. Ajánlattevő a saját költségére és a saját nevében tartozik biztosítást kötni:
a) Teljes körű építési vagyonbiztosítást a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) a szerződéses érték mértékéig és valamennyi, a szerződéses cél elérése céljából az építési területen található építéshelyi berendezésre és segédanyagra, az építés kezdő időpontjától a műszaki átadás-átvétel lezárásáig.
b) Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján előírja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés), vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni a szerződés tárgyára (építőipari kivitelezés) is az előírt felelősségbiztosítási mértékre tekintettel. Ajánlatkérő az alábbi biztosítási mértékeket írja elő: 1. részre: kártérítési limit 20 millió forint/év, illetve káreseményenként 10 millió forint/kár, 2-3. részre: kártérítési limit 10 millió forint/év, illetve káreseményenként 5 millió forint/kár.
Ajánlattevő a biztosítások meglétét a szerződéskötést követő 5 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő felé bizonylatolni.
11. FAKSZ: Takácsné dr. Kovács Éva (lajstromszáma: 00016), akadályoztatása esetén Kisné Fehérváry Katalin (lajstromszáma: 00415).
12. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
13. A további információkat lásd még a Kiegészítő dokumentumokban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák