Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4023/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Vajszló Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Vajszló Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83783265
Postai cím: Széchenyi Utca 13.
Város: Vajszló
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7838
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth István
Telefon: +36 73485141
E-mail: polgarmester@vajszlo.hu
Fax: +36 73485141
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vajszlo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vajszló szennyvízelvezetés tervezés és kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000034362020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vajszló szennyvíztisztító telepének, valamint Vajszló, Csányoszró és Nagycsány települések szennyvízelvezető rendszerének a Kormány 1266/2018. (VI. 11.) Korm. határozata szerint megvalósuló projekthez kapcsolódó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, továbbá kivitelezés a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.
Feltételes eljárás: Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt beruházás finanszírozása érdekében, amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja, további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a támogatás folyósítását felfüggesztő feltételként is kiköti a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Vállalkozási szerződés hatályba lépéséhez.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 001768 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 025 - 055508
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
A megval szennyvíztelep korszerűsítés során beépített villamos berendezések által felhasznált, egy évre eső hálózati villamos energia kalkulált menny-e (1 éves üzemeltetési időszakra kalkulálva-kWh)
Helyesen:
A megval szennyvíztelep építés során beépített villamos berendezések által felhasznált, egy évre eső hálózati villamos energia kalkulált menny-e (1 éves üzemeltetési időszakra kalkulálva-kWh)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 7
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Időtartam hónapokban
A következő helyett:
21
Helyesen:
24
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/27 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Minőségi kritérium (MK) 2-4. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE
Szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár-MK 1 ért.:fordított arányosítás. MK 2-4. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 60 hónap). MK 5. ért.: pontozás.
Helyesen:
Minőségi kritérium (MK) 2-4. értékelési részszempontra vonatkozó ajánlati elem alátámasztására az ajánlatban csatolandó a SZE Szakmai önéletrajza, végz-t ig okirata, rend állási nyila-a a KD szerint. Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár-MK 1 ért.:fordított arányosítás. MK 2-4. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb 0 hónap, legkedvezőbb 60 hónap). MK 5. ért.: pontozás.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.A KD rend-re bocsátása: Az AK a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint KD-ot készít a jelen közb-hez kapcsolódóan. AK a KD-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kieg táj: A kieg táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek-eiben, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. A GSZk kieg táj-t az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Ha a kieg táj iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző 10.napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, h a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-ével összhangban módosíthatja
3.Helyszíni bejárás: AK helyszíni bejárást nem tart. A helyszín egyénileg megtekinthető.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterj-nek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az ATknek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghat tartalommal. A közös ATknek a szerz teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: - az egy közös ajánlatot benyújtó GSZ(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. - az AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólap
b)Kbt 66. § (2) bek szerinti nyil
c)Kbt 62. § (1) bek k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyil
d)Nyil a folyamatban levő vált.bejegyzési elj-ról
e)EEKD
f)Kbt 67. § (4) bek szerinti nyil
g)Kbt 66.§ (6) bek a) és b) pont szerinti nyil;
h)Kbt 65.§ (7) bek szerinti nyil (AT v közös AT számára – amennyiben alv. v alkalm ig-ában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt 66.§ (6) bek a)-b) pontja és/v a Kbt 65.§ (7) bek tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező.)
i)nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);
j)nyil.-ot felelősségbiztosítás tekintetében;
k) nyil-ot a bemutatott szakemberekről (nyil-ot a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról abban az esetben szükséges a bírálati szakaszban - a Kbt 69.§ (4) - adott esetben (6) - bek-e szerinti felhívásra benyújtani, amennyiben a szakember többlet szakmai tapasztalattal és a kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik)
l)nyil.-ot fordításról (adott esetben);
m)nyil.-ot biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza, valamint a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ét alkalmazza.
II.2.7.) A szerz időtartama alatt AK az alábbiakat érti: FIDIC Sárga Könyv 8.1. cikkely szerinti kezdési időponttól számított 3 hónap az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, a FIDIC Sárga Könyv 8.1. cikkely szerinti kezdési időponttól számított 15 hónap a kivitelezési határidő, továbbá a vízjogi létesítési engedély szerinti tartamú, de min. 6 hónap próbaüzem.
Minősített ATk: Ak a pü-i és gazd-i, valamint műszaki, ill szakmai alkalm-i feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg (jelen felhívás III.1.2) P.1/ és III.1.3/ M.1-M.2/ pontok). A minősített ATknek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bek-e alapján a szerz teljesítésére von-ó alkalm-ukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a KD-ban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz: 00416
Helyesen:
1.A KD rend-re bocsátása: Az AK a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint KD-ot készít a jelen közb-hez kapcsolódóan. AK a KD-okat az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kieg táj: A kieg táj nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(5) és (7) bek-eiben, valamint a KD-ban foglaltak az irányadók. A GSZk kieg táj-t az EKR rendszeren keresztül kérhetik. Ha a kieg táj iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző 10.napnál később nyújtották be, és az AK úgy ítéli meg, h a kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (4)-(5) bek-ével összhangban módosíthatja
3.Helyszíni bejárás: AK helyszíni bejárást nem tart. A helyszín egyénileg megtekinthető.
4.Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan beérkeznie.
5.Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterj-nek kell lennie. Az elektronikus formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie. Az ATknek árazott költségvetésüket excel (.xls) formátumban is csatolniuk kell!
6.Közös ajánlattétel: Ha több AT közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a KD-ban meghat tartalommal. A közös ATknek a szerz teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. Felhívjuk a T. GSZk figyelmét: - az egy közös ajánlatot benyújtó GSZ(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet be. - az AK kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7.AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a)Felolvasólap
b)Kbt 66. § (2) bek szerinti nyil
c)Kbt 62. § (1) bek k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyil
d)Nyil a folyamatban levő vált.bejegyzési elj-ról
e)EEKD
f)Kbt 67. § (4) bek szerinti nyil
g)Kbt 66.§ (6) bek a) és b) pont szerinti nyil;
h)Kbt 65.§ (7) bek szerinti nyil (AT v közös AT számára – amennyiben alv. v alkalm ig-ában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt 66.§ (6) bek a)-b) pontja és/v a Kbt 65.§ (7) bek tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező.)
i)nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);
j)nyil.-ot felelősségbiztosítás tekintetében;
k) nyil-ot a bemutatott szakemberekről (nyil-ot a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról abban az esetben szükséges a bírálati szakaszban - a Kbt 69.§ (4) - adott esetben (6) - bek-e szerinti felhívásra benyújtani, amennyiben a szakember többlet szakmai tapasztalattal és a kamarai nyilvántartásba vétellel nem rendelkezik)
l)nyil.-ot fordításról (adott esetben);
m)nyil.-ot biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról.
AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza, valamint a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-ét alkalmazza.
II.2.7.) A szerz időtartama alatt AK az alábbiakat érti: FIDIC Sárga Könyv 8.1. cikkely szerinti kezdési időponttól számított 6 hónap az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, a FIDIC Sárga Könyv 8.1. cikkely szerinti kezdési időponttól számított 18 hónap a kivitelezési határidő, továbbá a vízjogi létesítési engedély szerinti tartamú, de min. 6 hónap próbaüzem.
Minősített ATk: Ak a pü-i és gazd-i, valamint műszaki, ill szakmai alkalm-i feltételeket és ezek előírt igazolási módját a minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg (jelen felhívás III.1.2) P.1/ és III.1.3/ M.1-M.2/ pontok). A minősített ATknek 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3)-(4) bek-e alapján a szerz teljesítésére von-ó alkalm-ukat külön kell igazolni jelen felhívás szerint.
A további pontok a karakterkorlátozásra figyelemmel a KD-ban kerültek rögzítésre és az EKR-ben feladott felhívást azzal összhangban kell értelmezni.
FAKSZ: dr Turi Ákos lajstrsz: 00416
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő az előzetes vitarendezési kérelemben adott Ajánlatkérői válaszra, valamint az 1. és 2., 3. sz. kiegészítő tájékoztatás tartalmára figyelemmel, továbbá az Ajánlati felhívás IV.2.2.) pontjában meghatározott ajánlattételi határidőre – mely 2020. március 20. napja 10.00 órában került meghatározásra – az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. § (3)-(5) bekezdése alapján meghosszabbítja.
A módosítás a Kbt. 55.§ (6) bekezdésének megfelel, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő feladatát nem változtatja meg, ezért olyan jelentős módosításnak nem minősül, amely az Ajánlattevők eljárásban való részvételre vonatkozó döntésére kihatással lenne, Ajánlatkérő továbbá nem változtat a beszerzés tárgyán, a műszaki tartalmon, továbbá nem változik meg a szerződés jellege.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ