Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0409/2020
CPV Kód:45234115-5
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sándor Balázs
Telefon: +36 205996458
E-mail: sandorba@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mav.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Áramellátó rendszer cseréje és kábelkiváltás
Hivatkozási szám: EKR001313422019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45234115-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feladatok:
• Zichyújfalu állomáson tartalék áramforrás telepítése (konténerben diesel aggregátor),
• Adony állomáson elavult KDE áramellátó rendszer cseréje korszerű MPQ rendszerre,
• Rácalmás állomáson elavult KDE áramellátó rendszer cseréje korszerű MPQ rendszerre,
• Rácalmás és Adony állomásközben meghibásodott biztosítóberendezési kábel kiváltása 838 fm-en.
• Mezőfalva-Ménesmajoron meghibásodott térvilágítási kábel kiváltása 800 fm-en kábelfogadó szekrénnyel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
I . 1 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatkérő telefon
A következő helyett:
+36 205996458
Helyesen:
+36 305996458
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 9
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül
A következő helyett:
1-4. részajánlat: mindkét bírálati részszempont esetében: fordított arányosítás, az 5. részajánlat esetében: az árra vonatkozó bírálati szempont esetében: fordított arányosítás, a szakember tapasztalatára vonatkozó szempontok esetében: egyenes arányosítás
Helyesen:
Az árra vonatkozó bírálati szempontok esetében: fordított arányosítás, a szakember tapasztalatára vonatkozó szempontok esetében: egyenes arányosítás
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/01/13 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/02/07 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlatkérő jelen eljárást a közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le. 2. Előzetes igazolásként a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattal együtt Ajánlatkérő által EKR-ben létrehozott űrlapon kéri benyújtani az Ajánlattevő nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai feltételeire vonatkozóan. 3. A szerződéskötés várható legkorábbi időpontja az összegzés megküldését követő 11. nap. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. 4. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, erről nyilatkoznia kell ajánlatában. 5. Ha az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében olyan igazolás benyújtása szükséges, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 6. A hiánypótlás keretében lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket - M.1., M.2. alkalmassági feltétel tekintetében - szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 9. Ajánlatkérő előírja felelősségbiztosítási szerződés kötését: A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege a Szerződés teljes időtartamára a tervezés vonatkozásában: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább a nettó Vállalkozói Díj 30 %-a és évente legalább a nettó Vállalkozói Díj 100 %-a. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell terjeszteni. További feltételek a Közbeszerzési dokumentumban találhatók. 11. Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt egyenértékűség esetében) az ajánlattevő kötelezettsége. 12. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén III.1.3) M.2. a) és b) pontjában megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételével a szerződéskötésig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. 13. Ajánlattevőnek a
Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik az igénybe venni kívánt
szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről. 14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: lásd: KD. Az
ajánlattevőknek az EKR rendszeren keresztül kell jelezniük a helyszíni bejárás iránti igényüket. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 15. Ajánlatkérő a IV.2.5. pontban írt időtartamon 60 napot ért.
Helyesen:
1. Az ajánlatkérő jelen eljárást a közszolgáltatói tevékenységének biztosítása céljából folytatja le. 2. Előzetes igazolásként a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlattal együtt Ajánlatkérő által EKR-ben létrehozott űrlapon kéri benyújtani az Ajánlattevő nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai feltételeire vonatkozóan. 3. A szerződéskötés várható legkorábbi időpontja az összegzés megküldését követő 11. nap. Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést. 4. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdése alapján az ajánlatának egy részét üzleti titoknak (ideértve a védett ismeretet is) minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, erről nyilatkoznia kell ajánlatában. 5. Ha az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében olyan igazolás benyújtása szükséges, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. 6. A hiánypótlás keretében lehet új gazdasági szereplőt bevonni az eljárásba. 7. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket - M.1., M.2. alkalmassági feltétel tekintetében - szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőknek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat. 8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 9. Ajánlatkérő előírja felelősségbiztosítási szerződés kötését: A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege a Szerződés teljes időtartamára a tervezés és kivitelezés vonatkozásában is: a biztosítási időszakban káreseményenként legalább a nettó Vállalkozói Díj 30 %-a és évente legalább a nettó Vállalkozói Díj 100 %-a. A biztosítást legkésőbb a szerződéskötés időpontjára meg kell kötni, illetve ki kell terjeszteni. További feltételek a Közbeszerzési dokumentumban találhatók. 11. Az egyenértékűség fennállásának igazolása az ajánlati felhívás és a Közbeszerzési Dokumentumok valamennyi egyenértékűséggel érintett előírása tekintetében (azaz az ajánlatkérő által elfogadottnak jelölt egyenértékűség esetében) az ajánlattevő kötelezettsége. 12. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén III.1.3) M.2. a) és b) pontjában megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételével a szerződéskötésig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog. 13. Ajánlattevőnek a
Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási eljárásban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén gondoskodik az igénybe venni kívánt
szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről. 14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart. A helyszíni bejárás időpontja: lásd: KD. Az
ajánlattevőknek az EKR rendszeren keresztül kell jelezniük a helyszíni bejárás iránti igényüket. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban találhatók. 15. Ajánlatkérő a IV.2.5. pontban írt időtartamon 60 napot ért.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben