Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/7
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.10.
Iktatószám:0041/2020
CPV Kód:90500000-2
Ajánlatkérő:Pilisszentiván Község Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pilisszentiván Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26570895
Postai cím: Szabadság Út 85
Város: Pilisszentiván
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2084
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Peller György
Telefon: +36 26367322
E-mail: jegyzo@pilisszentivan.hu
Fax: +36 26367397
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://pilisszentivan.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://pilisszentivan.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
Hivatkozási szám: EKR001138032019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90500000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A nyertes ajánlattevőnek a közszolgáltatást az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelelően kell ellátnia. A közszolgáltatás ellátása az alábbiakat tartalmazza: Közszolgáltató kötelezettsége a hulladék közszolgáltatás keretében történő folyamatos és teljes körű begyűjtése a hulladék termelőitől vagy más birtokosaitól a Szerződésben, a Műszaki Leírásban és a nyertes ajánlattevő ajánlatában rögzített gyakorisággal.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 121700320 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90511000-2
További tárgyak:90511200-4
90511300-5
90511400-6
90512000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Pilisszentiván Község közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevőnek a közszolgáltatást az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (a továbbiakban: OHKT) foglaltaknak megfelelően kell ellátnia. A közszolgáltatás ellátása az alábbiakat tartalmazza:
Közszolgáltató kötelezettsége a hulladék közszolgáltatás keretében történő folyamatos és teljes körű begyűjtése a hulladék termelőitől vagy más birtokosaitól a Szerződésben, a MŰSZAKI LEÍRÁSBAN és a nyertes ajánlattevő ajánlatában rögzített gyakorisággal. Közszolgáltató kötelezettsége továbbá a hulladék elszállítása a hasznosítás vagy ártalmatlanítás helyére, valamint a hulladék ártalmatlanítása.
Lakosság-háztartások
A település lakosainak száma: 4486 fő (KSH)
A közszolgáltatás igénybevételére kötelezhető lakóingatlanok száma: kb. 1400 db (bel-és külterületi (zártkerti) ingatlanok összesen)
A település kertvárosias jellegű. A településen egy lakótelep is található a Klapka utcában, melynek megközelítése aszfalt úton történik. A lakótelep 3 épületből és 12 lépcsőházból áll, mely összesen 135 lakást foglal magába.

edény mérete edény mennyisége (db) gyakoriság éves szinten
A B
60 literes 710- 52 (heti 1 ürítés)
80 literes - 52 (heti 1 ürítés)
110 literes - 52 (heti 1 ürítés)
120 literes 397 52 (heti 1 ürítés)
240 literes 2 52 (heti 1 ürítés)
Összesen: 1109
Zsákos (zártkerti)
60 literes 180 Április 15-től október 15-ig heti 1 ürítés, október 15-től április 15-ig havi 2 ürítés
120 literes 16 Április 15-től október 15-ig heti 1 ürítés, október 15-től április 15-ig havi 2 ürítés
Összesen 196
Mindösszesen 1305

Minimum hetente 1 alkalommal a települési hulladék elszállítása, (lakótelep esetén heti 2 alkalom),
Minimum havi 1 alkalommal házhoz menő rendszerben szelektív hulladékgyűjtés,
Évente minimum 10 alkalommal zöldhulladék gyűjtése családi házas beépítettségű területen, egyéb területen az OHKT-ban foglalt előírások az irányadók,
Évente minimum 1 alkalommal lomhulladék gyűjtése, előre egyeztetett módon, házhoz menő rendszerben,
Szelektív hulladékgyűjtő szigetek (üveg) működtetése,
Lakossági elektronikai és veszélyes hulladék gyűjtése évente két alkalommal a műszaki leírásban foglaltak szerint,
Gazdálkodó szervezetek (háztartási hulladékhoz hasonló, nem elkülönítetten gyűjtött hulladék): a vegyesen gyűjtött, háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékaik gyűjtéséről elszállításáról, kezeléséről a közszolgáltatás keretében kötelesek gondoskodni. A bomló hulladékot tartalmazó gyűjtőedényeket a gazdálkodó szervezetek vonatkozásában is minimum heti egy alkalommal kell üríteni.
Intézmények: A település közintézményeinek száma: 5 db.
Egyebekben a teljesítésre irányadó: OHKT-ban foglalt előírások.
További részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. név: Zöldhulladék elszállításának vállalt éves alkalomszáma családi házas beépítettségű területen az OHKT-ben előírton felül – alkalom (min.0-max.8) 20
2 2. név: Házhoz menő lomtalanítás vállalt éves alkalomszáma az OHKT-ben előírton felül – alkalom (min.0-max.1) 10
3 3. név: Szelektív hulladék házhoz menő elszállításának havi alkalomszáma az OHKT-ben előírtakon felül – alkalom (min.0-max.1) 20
4 4. név: Üveggyűjtés bevezetése házhoz menő jelleggel negyedévente 1 alkalommal (igen/nem) 10
5 5. név: 2013. évi CXXV. tv. 1. melléklete szerinti legmagasabb besorolás (C/I vagy C/II vagy C/III) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 20
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kiegészítés az AF II.1.6) pontjához: A részekre történő ajánlattétel nem biztosított. Annak biztosítása költség- és humánerőforrás többletigénybevételét tenné szükségessé, továbbá több fővállalkozó közreműködése az egységes szempontokkialakítását és összhangját veszélyeztetné, mely körülmények okán a hatékony és felelős közpénz felhasználáselve sérülne a részajánlattétel biztosításával.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 176 - 428506
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VERTIKÁL Közszolgáltató Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50449987
Postai cím: Szabadság Utca 26
Város: Polgárdi
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8154
Ország: Magyarország
E-mail: tihanyi.andrea@vertikalrt.hu
Telefon: +36 22576070
Internetcím(ek): (URL) www.vertikalzrt.hu
Fax: +36 22576071
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 121700320
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hulladékok gyűjtése, szállítása, ügyfélszolgálati feladatok ellátása, hulladék kezelése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve:
1. Depónia Nonprofit Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3., adószáma: 12592201207)
2. VERTIKÁL Nonprofit Kft. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26., adószáma: 24662837207)
Nyertes Ajánlattevő:
VERTIKÁL Nonprofit Kft. (székhelye: 8154 Polgárdi, Szabadság utca 26., adószáma: 24662837207)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)–(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)