Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4409/2020
CPV Kód:66510000-8
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest XIV. kerület közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52150953
Postai cím: Pétervárad Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth János
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 18729309
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zuglo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zuglo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124652020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000124652020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítás XIV. Kerület
Hivatkozási szám: EKR000124652020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66510000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vagyon- és felelősségbiztosítás Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vagyon- és felelősségbiztosítás XIV. Kerület
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66515200-5
További tárgyak:66516000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Biztosított: Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és intézményei
Együttbiztosított: Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló
I. VAGYONBIZTOSÍTÁS
I. II. III. Vagyoncsoport Összesen: 164 098 183 855 Ft
Alap és Kiegészítő kockázatok. 10 Mrd Ft/kár/év (Kötvénylimit)
- Tűz, robbanás-és összeroppanás és elemi károk fedezete (vihar, jégverés, hónyomás, felhőszakadás, árvíz, földrengés, villámcsapás, villámcsapás másodlagos hatása által okozott károk fedezete...)
- Személyzet által irányított légi járművek, azok részeinek vagy rakományainak ütközése vagy lezuhanása. További vagyonbiztosítási káresemények, melyek részletezése, azok kártérítési limitjei, és önrészesedéseik a kiírásban részletezve.
I. Vagyoncsoport - Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata és Intézményei – az alábbiak szerinti megbontásban új értéken:
Épületek, építmények, továbbá bölcsődék, óvodák, ill. iskolák belső udvaraiban telepített, szabadtéri rendeltetésű eszközei 53 892 457 200 Ft
Szabadban tárolt játszótéri eszközök 537 836 400 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések 2 221 442 400 Ft
Számítástechnikai eszközök 1 172 595 600 Ft
Könyvtári készlet 220 338 000 Ft
Anyag készlet 871 219 200 Ft
Képzőművészeti alkotás 6 907 200 Ft
Hangszerek 321 393 600 Ft
Készpénz 30 000 000 Ft
Előgondoskodás épületre, beleértve a véletlenül kifelejtett telephelyeket is 3 000 000 000 Ft
Előgondoskodás minden, az I.-es vagyoncsoportba sorolt ingóságokra 150 000 000 Ft
Mellékköltségek: 75 000 000 Ft
Összesen: 62 499 189 600 Ft

II. Vagyoncsoport – az alábbiak szerinti megbontásban új értéken:
100%-os önk. tulajdonú épületben lakások és hozzá tartozó helyiségek 32 116 282 612 Ft
Gépek, berendezések, felszerelések 240 000 Ft
Vegyes tulajdonú épületben lakások és hozzá tartozó helyiségek 40 278 535 272 Ft
100%-os önk. tulajdonú üzletházak/kereskedelmi egységek 14 853 780 471 Ft
Egyéb önk. tulajdonú épületek 74 655 900 Ft
Előgondoskodás épületre, beleértve a véletlenül kifelejtett telephelyeket is: 3 000 000 000 Ft
Mellékköltségek: 75 000 000 Ft
Összesen: 90 398 494 255 Ft
III. Vagyoncsoport – Budapesti Vasutas Sport Club – Zugló
Épületek, építmények gépészeti eszközökkel együtt 9 525 000 000 Ft.
Gépek, berendezések 4 800 000 Ft
Számítástechnikai eszközök 7 200 000 Ft
Sportfelszerelések 75 000 000 Ft
Készpénz 6 000 000 Ft
Előgondoskodás épületekre, építményekre gépészeti eszközökkel együtt 1 500 000 000 Ft
Előgondoskodás minden, a III.-as vagyoncsoportba sorolt ingóságokra 7 500 000 Ft
Mellékköltségek: 75 000 000 Ft
Összesen: 11 200 500 000 Ft
II. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS
- Tevékenységi felelősségbiztosítás (kiterjesztve a közfoglalkoztatottakra és diákmunkásokra is)
- Az Önkormányzat közútkezelői minőségében keletkezett károk felelősségbiztosítása,
- Az Önkormányzat sorfa és parkfenntartói minőségében keletkezett károk felelősségbiztosítása,
- Az önkormányzati vagyon üzemeltetéséből eredő 3. személyeknek okozott károk felelősségbiztosítása
- Munkáltatói felelősségbiztosítás
- Bérlői felelősségbiztosítás
- Bérbeadói felelősségbiztosítás
- Szolgáltatói felelősségbiztosítás
- Termékfelelősség biztosítás,
- Önkormányzati alkalmazottak szakmai felelősségbiztosítása
- Orvosok szakmai felelősségbiztosítása
- Biztosítottak egymásnak okozott kárai
- Oktatási, nevelési, gyermekellátási tevékenység során okozott károk felelősségbiztosítása
- Gyakorlati képzésen részt vevő hallgatók felelősségbiztosítása a tanulók a BVSC-nek okozott személyi sérüléses és
dologi kárai.
- Szolgáltatói felelősségbiztosítás
- A BVSC vagyon üzemeltetéséből eredő 3. személyeknek okozott károk felelősségbiztosítása
- Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás
- Letétbe helyezett, megőrzésre átvett vagyontárgyak felelősségbiztosítása,
- Biztosítottak egymásnak okozott kárai
Részletesen a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Alkusszal együttműködve díjmentesen biztosítja Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata számára a biztosítási kérdésekről, kockázatcsökkentési lehetőségekről történő konzultációt és tanácsadást 5
2 Vagyonbiztosítási önrészesedés (Kbt. 77. § (1) bek. szerint legkedvezőtlenebb 50.000,- Ft/kár, legkedvezőbb 0,- Ft/kár) 10
3 Késedelmi kötbér mértéke (kárrendezés és kárvizsgálat) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 3.000,- Ft/nap, maximum 10.000,- Ft/nap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5)
Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint
Adható pontszám:0-10
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár, súlyszám: 80, értékelési módszer: fordított arányosítás
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont).
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az AT-nek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá.
Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek))nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott AT-nek a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10.§ és 12-16. § szerint kell igazolnia.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kbt. 62. § (1) bek.-ben meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő.
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69.§ (11a) bek.-ben biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

Kbt. 65. § (1) bekezdés c)
Igazolási mód:
SZ/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az SZ/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
A Kbt. 69. § (4) – (9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására be kell nyújtania a tárgyi szolgáltatás nyújtására feljogosító érvényes hatósági engedélyének másolatát.
Alkalmassági minimumkövetelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a 2014. évi LXXXVIII. törvény 41. § szerinti biztosítási szolgáltatás nyújtására vonatkozó érvényes hatósági engedéllyel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján AT-nek (közös ajánlattevőknek) csatolni szükséges valamennyi, - élő és a vizsgált időszakban megszűnt - pénzforgalmi számlaszámára vonatkozóan a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó, a jelen eljárást megindító felhívás feladási napjánál (ld. jelen felhívás VI.5. pontja!) nem régebbi keltezésű nyilatkozatot- attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - az alábbi tartalommal:
— a vezetett pénzforgalmi számla számlaszáma,
— a számlavezetés kezdete (mióta vezeti a pénzügyi intézmény az adott pénzforgalmi számlát),
— volt-e a számláján 30 napot meghaladó sorba állítás (2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben (24 hónapban).
AT-nek nyilatkoznia kell a számlavezető pénzügyi intézményekről és arról, hogy az ajánlatban csatolt pénzügyi intézményi nyilatkozatokat kibocsátó pénzügyi intézményeken kívül máshol nem vezetett fizetési számlát az eljárást megindító felhívás feladása napján és más számlával nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladása napján, szükség esetén arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a számlája megszűnt. Ebben az esetben a nyilatkozatnak tartalmaznia kell az adott számlaszám, számlavezető pénzügyi intézmény és a megszűnés dátumának megjelölését.
A fennálló számlák tekintetében a jelen eljárást megindító felhívás feladási napjánál (ld. jelen felhívás VI.5.pontja!) nem régebbi keltezésű, a megszűnt számlák tekintetében a számla megszűnését követő keltezésű nyilatkozatot fogad el AK.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1., pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa”szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
A minősített ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bek. szerint kell alkalmasságukat igazolniuk.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számlaszámán a pénzforgalmi számlaszámot vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben (24 hónapban) 30 napot meghaladó sorba állítás mutatkozott.
Más szervezet kapacitására való támaszkodás tekintetében:
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), amelyeknek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Ha ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött EEKD külön formanyomtatványait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátószervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az а szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, а Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az Ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65 § (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgálóadatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
A dokumentumok egyszerű másolati formában nyújtandók be.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pont alapján ajánlattevő (közös ajánlattevők) részéről csatolandó az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három év (36 hónap) legjelentősebb a jelen közbeszerzési eljárás tárgya (vagyon- és felelősség biztosítási szolgáltatás) szerinti szolgáltatásainak ismertetése.
Az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint kell igazolni.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés idejét (kezdő és befejezési határidő, év/hónap/nap bontásban)
- szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
- referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (telefonszám)
- a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, amely alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés megállapítható)
- az ellenszolgáltatás összegét
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie
kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös AT-ként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel AT nyilatkozni köteles arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, továbbá - az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek (közös AT-knek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M/1. pontban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (AT, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „alfa”szakaszának kitöltésével kell megtennie, azaz alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD formanyomtatványt kell benyújtania. A fent ismertetett alkalmassági követelmények esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(8) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. a) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben legfeljebb 2 db szerződés keretében nyújtott legalább összesen 80 000 000 000 HUF biztosítási összeget elérő vagyon- és felelősség biztosítási szolgáltatási referenciával, melyben az ellenszolgáltatás összege összesen elérte a nettó 45 000 000 HUF-ot.
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés legfeljebb 2 referenciával teljesíthető!
Az előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatandó szerződés(ek)nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven (72 hónap) belül megkezdett és a felhívás feladásától számított 3 éven (36 hónap) belül befejezett szolgáltatás(oka)t kell magában foglalnia a Kr. 21. § (3a) bekezdése értelmében.

Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött EEKD külön formanyomtatványait is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátószervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
Díjfizetés gyakorisága: Az ellenszolgáltatást (biztosítási díj) évente - a jogviszony jellegére tekintettel - évenként előre fizeti meg a Biztosító felé.
A biztosítási díjat ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(6) bekezdése és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerint, a tárgyidőszak első hónapjában kiállított számla alapján előre fizeti meg, oly módon, hogy azt, a fentieknek mindenben megfelelő számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül banki átutalással teljesíti a nyertes ajánlattevő(k) számára.
Irányadó a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bek., Áfatv., az Áht., és vonatkozó rendelkezései valamint a nemzeti vagyonról szóló tv.
Késedelmes fizetés esetén irányadó a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése.
Kötbérek: késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Részletes információkat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat elektronikus úton, elérhetővé teszi az EKR-en keresztül.
2. Kbt. 56. § (1) bek.:AT az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet a I.3) pontban meghatározott kapcsolattartási ponton. A kiegészítő tájékoztatást AK a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal válaszolja meg.
3. A minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak a minősítés feltételei (P/1., M/1. pontok).
4. Az ajánlathoz csatolni kell:
— felolvasólapot a Kbt. 68. § (4) bek. szerinti tartalommal (EKR űrlap),
— AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) (EKR űrlap),
— AT nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira (a nemleges nyilatkozatot is) (EKR űrlap),
— AT EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 67. § (1) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állása, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében (EKR űrlap),
— amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, az érintett szervezet/személy mindegyike által kitöltött EEKD-t (EKR űrlap),
— AT nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján (EKR űrlap),
— amennyiben AT kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetre/személyre támaszkodik, az AT, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy nyilatkozatait, figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdésére(a nemleges nyilatkozatot is),
— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) a cégjegyzésre jogosult AT, közös ajánlat esetén ajánlattevők, illetve kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy képviselőjének aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját.
Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személy és a meghatalmazott által aláírt, teljes bizonyító erejű (két tanú aláírásával ellátott) magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell.
5. AT-nek (közös AT-knek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, amennyiben AT (közös AT-k) esetében változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatot (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13.§, EKR űrlap).
6. Több AT közösen is tehet ajánlatot (közös ajánlattétel). A közös AT-k kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös AT-k nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös AT-k képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös AT-k megjelölését. A közös AT-k a szerződés teljesítéséért az AK felé egyetemlegesen felelnek. Közös AT-knek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező tartalmi elemeit az ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció írja elő.
7. AK a hiányok pótlását, valamint a felvilágosítás megadását a Kbt. 71. §-a szerint engedi meg. AK az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlást nem rendel el.
8. AK nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4) és (5) bek.-ben foglaltakat.
9. Határidők közép-európai (CET) idő szerint értendők.
10. A nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei irányadóak, valamint a megkötött szerződésre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. FAKSZ: Dr. Varga Dóra Katalin (lajstromszám:00155)
12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé, nem követeli meggazdálkodó szervezet létrehozását.
13. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e)pontját.
14. A Kbt. 73.§ (4)-(5) alapján AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről. AK tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől AT tájékoztatást kaphat.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
Folytatás VI.3) További információk
15. IV.2.6) pont: 1 hónap= 30 nap
16. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a bizalmas adatkezelésről, az eljárás során az ajánlattevő tudomására jutott információk megtartásáról.
17. Ajánlattevőnek minden idegen nyelvű nyilatkozatot, hatósági igazolást, dokumentumot és okiratot magyar fordításban kell csatolnia. Ajánlatkérő elfogadja a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását.
18. Tájékoztatjuk az érdekelt gazdasági szereplőket, hogy a biztosítási szerződést Ajánlatkérő által meghatározott alkusz fogja kezelni.
19. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolnia kell saját Általános Szerződéses Feltételeit, de annak összhangban kell állnia a közbeszerzési dokumentumokban előírtakkal.
20. Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell részletes árajánlatot.
Folytatás II.2.5.
2. sz. részszempont: Alkusszal együttműködve díjmentesen biztosítja Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzata számára a biztosítási kérdésekről, kockázatcsökkentési lehetőségekről történő konzultációt és tanácsadást, súlyszám: 5, értékelési módszer: IGEN/NEM
3. sz. részszempont: Vagyonbiztosítási önrészesedés (Kbt. 77. § (1) bek. szerint legkedvezőtlenebb 50.000,- Ft/kár, legkedvezőbb 0,- Ft/kár), súlyszám: 10, értékelési módszer: fordított arányosítás
4. sz. részszempont: Késedelmi kötbér mértéke (kárrendezés és kárvizsgálat) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 3.000,- Ft/nap, maximum 10.000,- Ft/nap), súlyszám: 5, értékelési módszer: arányosítás
Részajánlattétel kizárásának indoka: A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés több részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel. A megvalósítandó feladatok részekre bontásával, adott esetben több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák