Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4435/2020
CPV Kód:34946000-0
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lakatos Orsolya
Telefon: +36 15114809
E-mail: lakatos.orsolya@mav.hu
Fax: +36 15114253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000105662020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000105662020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 8 csoport egyszerű és átszelési kitérő beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000105662020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34946000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás 8 csoport különféle rendszerű egyszerű és átszelési kitérők beszerzésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 8 csoport egyszerű és átszelési kitérő beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34946000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: A II.2.4. pontban felsorolt helyszínek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás összesen 8 csoport különféle egyszerű és átszelési kitérők beszerzésére.
Sorszám _ Beépítési hely, kit.sz. _ Betonalj _ Rendszer _ Típus _ Megnevezés
1 Nyugati pu. 7 B 54 XIV SP NG kitérő ES
2 Nyugati pu. 9 félcsonka B 54 XIV SP NG félcsonka kitérő ES
3 Nyugati pu. 12. félcsonka B 54 XIV SP NG félcsonka kitérő ES
4 Nyugati pu. 13. félcsonka B 54 XIV SP NG félcsonka kitérő ES
5 Nyugati pu. 14 félcsonka B 54 XIV SP NG félcsonka kitérő ES
6 Nyugati pu. 9-12-13-14 KPVK mag B 54 KPVK mag ES
7 Nyugati pu. 19 B 54 XIV SP NG kitérő ES
8 Nyugati pu. 24 B 54 XI SP kitérő ES
A szállítandó termékekre vonatkozó részletes elvárásokat az ajánlatkérő által az ajánlattétel elősegítésére rendelkezésre bocsájtott közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: dokumentáció) tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodás teljesítésének véghatárideje a keretmegállapodás mindkét fél általi aláírását követő 24 hónap azzal, hogy
a) amennyiben a keretösszeg a fenti határozott időtartam lejárta előtt kimerül, akkor a jelen keretmegállapodás a kimerülést eredményező utolsó feladatellátás (teljesítés) napján szűnik meg minden további jognyilatkozat nélkül, ...
Folytatás a II.2.14. pontban
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 100
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A részvételre jelentkezők tervezett számának megadás a hirdetmény feladás érdekében történt, ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a jelentkezők számát.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7. pont folytatása:
... b) amennyiben a keretösszeg a fenti határozott időtartam lejártát megelőző 3. hónap első napjáig nem merül ki, akkor a felek közös jognyilatkozatukkal a jelen keretmegállapodás hatályát további 6 hónappal (de legfeljebb a keretösszeg a) pontban foglalt szabályok megfelelő alkalmazásával történő kimerüléséig) meghosszabbíthatják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74.§ (1) bekezdés b) pont).
Előzetes igazolási mód:
Részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezésének benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
A gazdasági szereplőknek az EEKD-ban fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. fejezet szerinti igazolások kiállítására, mely szerv jogosult.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján a részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó, vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62.§-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők esetében külön EEKD-t kell benyújtani.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a részvételre jelentkező a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Utólagos igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű részvételre jelentkező(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 4. § és 8.§-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok fenn nem állását.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére, továbbá a Kbt. 35.§ (2a) és 65.§ (12) bekezdéseire.
A nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében az ajánlatkérő a Kr. 4.§ és 10.§-ai szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Öntisztázás lehetősége a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdés szerint. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban nem szabályozott esetekben a Kr. 1-16.§-ok alkalmazása szükséges
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) A Kr. 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó három lezárt üzleti év saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtásával. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kr. 19.§ (3) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, ebben az esetben ajánlatkérő elfogadja az ajánlattevő nyilatkozatát az utolsó három lezárt üzleti év értékesítés nettó árbevételéről, továbbá indokolását a jogi forma tekintetében.
A Kr. 19.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az ajánlattevő azért nem rendelkezik ezen irattal, mert a működését az előírt időszak kezdete után kezdte meg, alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (különféle rendszerű egyszerű és átszelési kitérő gyártása és/vagy értékesítése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Előzetes igazolás:
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmény tekintetében.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot (utolsó három lezárt üzleti évi beszámolója, amennyiben ez a céginformációs szolgálat honlapján nem érhető el) vagy nyilatkozatot kell benyújtania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6)-(8) bekezdéseire, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az utolsó három lezárt üzleti év gazdálkodási adatai alapján az értékesítés nettó árbevétele meghaladja a nettó 200.000.000, Ft-ot.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, e pont szerint alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (különféle rendszerű egyszerű és átszelési kitérő gyártása és/vagy értékesítése) származó nettó árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 80.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pontja alapján csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti szerződésből származó, szerződésszerűen teljesített szállításaira vonatkozó referencia nyilatkozatot vagy igazolást legalább az alábbi tartalommal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhely);
- kapcsolattartó személy megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, e-mail cím);
- szerződés tárgya, mennyisége, oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen;
- teljesítés ideje (év, hónap, nap megjelöléssel, kezdő és befejező időpontja);
- a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat is figyelembe veszi, de ennél korábban megkezdett szállításokat már nem.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Előzetes igazolás:
Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a Kr. 2.§ (5) bekezdése alapján ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet EEKD-ban feltüntetett egyszerű nyilatkozatot nyújt be az előírt alkalmassági követelmény tekintetében.
Utólagos igazolás:
Az alkalmassági követelmények utólagos igazolására a Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívására az EEKD-ban tett nyilatkozatával összhangban az előírt dokumentumot (referencianyilatkozat/igazolás) kell benyújtania.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben a közbeszerzés tárgya szerinti szerződésből származó, legalább 1 csoport átszelési kitérőre vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbéralap: az érintett nettó szerződéses érték. Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett nettó szerződéses érték 0,2 %-a/naptári nap, maximum a késedelemmel érintett szerződéses érték 10 %-a, Hibás teljesítési kötbér: hibás teljesítéssel érintett nettó szerződéses érték 15 %-a, Meghiúsulási kötbér: meghiúsulás esetén a nettó teljes szerződéses összeg 20 %-a, a kötbérek együttes mértéke nem haladhatja meg a kötbéralap 30 %-át.
Ajánlattevőt a Ptk., valamint a kötelező alkalmassági időt meghatározó 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatossági kötelezettség terheli. Eladót a szerződésszerűen leszállított Termékekre a használatbavételtől számított 12 hónap teljes körű, a Ptk. 6:171-6:173. § szerinti jótállási kötelezettség terheli. A kötbérekre vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet rögzíti.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A beszerzés saját forrásból valósul meg. Ajánlatkérő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad.
A közvetlen megrendelések igazolt teljesítését követően benyújtott számlák ellenértékét Ajánlatkérő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint köteles teljesíteni. E tekintetben irányadók a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bek-ben részletesen meghatározottak. Az ajánlattétel, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme HUF. A számla kibocsátására a Kbt. 27/A.§-a irányadó.
Késedelmes fizetés esetén ajánlattevő a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítésnapjáig a Ptk. 6:155.§ (1) bek-ben meghatározott mértékű késedelmi kamatfelszámolására jogosult.
A részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén utalni kell a közös ajánlattevők szándékára.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A további feltételek a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A választott eljárástípus - tárgyalásos eljárás - jogalapja: a közszolgáltatók közbeszerzéseire vonatkozó sajátos közbeszerzési szabályokról szóló 307/2015. (X.27.) Kr. 2.§ (2) bek alapján. Jelen eljárás keretmegállapodás megkötésére irányul a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerint.
2) Az eljárásban való részvétel feltétele az EKR rendszerbe történő regisztráció. (424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet.).
3) A bontás a 424/2017. (XII.19.) Kr. 15.§ (2) bek szerint zajlik, melyről információt az (5) bek. szerint kapnak RJ-k.
4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt. 71.§-a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt. 71.§ (6) bek-ben előírt korlátozást. A hiánypótlásokat az EKR rendszerben kell megtenni.
5) A részvételi jelentkezés elkészítésével, benyújtásával kapcsolatban felmerülő költség a részvételre jelentkezőt (RJ) terheli, kivéve az EKR-rel kapcsolatos költséget.
6) RJ-nek a Kbt. 66.§ (1) bek-e alapján a részvételi felhívásban, dok-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie részvételre jelentkezését. A formai követelményekre vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza. A Kbt. 66.§ (3) bek-e alapján RJ nem tehet ajánlatot.
7) A Kr. 30.§ (4) bek-e alapján AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest a P1, M1 szerinti alkalmassági követelmények esetében szigorúbb feltételeket állapított meg.
8) A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt. 47.§ (2a) bek-e alapján - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ára. Nyilatkozat a Kbt.66.§ (6) bek a)-b) szerint az alvállalkozókról. A jelentkezésbe csatolandó dokumentumok listáját a dok tartalmazza.
9) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Kbt. 26. § (1a)-(2) bek-ei irányadó.
10) AK közli, hogy a nem forintban rendelkezésre álló adatokat (árbevétel) eredeti devizanemben kéri megadni. Az idegen devizanemben megadott adatok forintra történő átszámítására ajánlatkérő árbevételre vonatkozó adatok esetében az üzleti év lezárása napján hatályos MNB deviza közép- árfolyamot alkalmazza, illetve ennek hiányában az ECB által ugyan ebben az időpontban jegyzett devizák keresztárfolyamából számított árfolyam kerül alkalmazásra.
11) Az ajánlattételi szakaszban benyújtott ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb ár, azaz az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF).
12) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
13) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy a 320/2015. Kr alapján folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le az eljárást, így az ajánlattételi szakaszban a végleges ajánlat benyújtási határidejétől számított 60 nap az ajánlati kötöttség.
14) AK tájékoztatja RJ-ket, hogy az eljárással kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó. Továbbá AK a Kbt. 87. § (6) bekezdés alapján jelzi, hogy fenntartja annak a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást.
15) A kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó előírásokat a dok tartalmazza.
16) A jelen eljárás során a mindenkori magyar jog az irányadó.
17) Az ajánlatkérő tájékoztatja részvételre jelentkezőket, hogy az eljárás ajánlattételi szakaszában a megajánlott termékek vonatkozásában előírja a környezetvédelmi termékdíjról és annak megfizetéséről szóló nyilatkozat benyújtását. Továbbá meg kell adnia a termékek egységsúlyát.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/04/28 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-ban foglaltak alapján.
A VI.3) pont folytatása:
18) RJ-nek ajánlattételi szakaszban csatolnia kell egy független szervezet által kiállított érvényben lévő igazolást (Nemzeti Műszaki Értékelés vagy DeBo típusvizsgálati igazolás vagy azzal egyenértékű dokumentum a kapcsolódó mellékletekkel és a vizsgálat alapját képező dokumentumokkal együtt) a megajánlott termékek vonatkozásában. Továbbá ajánlatához csatolni kell az első karbantartásra vonatkozó előírását, figyelemmel a KD-ben valamint a keretszerződés-tervezetben meghatározottakra és az üzemi kézikönyvek listáját. Nyertes AT-nek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell a megajánlott kitérőre vonatkozó, MÁV Zrt. által kiadott alkalmazási engedéllyel vagy hozzájárulással. Ezen doku.-k nem a szakmai ajánlat részei.
19) AK a Kbt. 56.§ (7) bek alapján az ajánlattételi szakaszban helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget.
20) A hirdetményfeladó rendszerben alkalmazott karakterkorlátozás miatt minden egyéb rendelkezést a dok tartalmaz.
21) FAKSZ: Kajzinger Zsoltné, lsz: 00530; Hőgye Gábor, lsz:00531; Dr. Varga Rita Zsófia, lsz: 01118; dr. Lakatos Orsolya, lsz: 01117.
22) A II.1.6) ponthoz: A terméket a MÁV Zrt. az egységes pályaszerkezetbe építette és építi bele a jövőben is. Műszaki szempontból a termék homogenitása egységesen szükséges, a homogenitás miatt azonban a verseny nem szűkül, a gyártási feltételek megegyeznek, a nagyobb volumen miatt kedvezőbb ár várható. Továbbá a 8 csoport kitérő műszakilag a beépítéskor összekapcsolódók, így a részajánlat biztosítása veszélyeztetné a termékek műszaki egységét.
A felhívás és dok közötti esetleges eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadók.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák