Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4453/2020
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:1088 Budapest, Vas utca 17.;1046 Budapest, Erkel Gyula u. 16.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085412020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085412020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE ETK épületeinek teljeskörű takarítása
Hivatkozási szám: EKR000085412020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés az Semmelweis Egyetem ETK Vas utcai és Erkel Gy. utcai épületének teljeskörű takarítására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ETK Vas utcai épület teljeskörű takarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1088 Budapest, Vas utca 17.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Semmelweis Egyetem ETK Vas utcai épületének teljeskörű takarítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minőségben, a keretösszeg kimerüléséig (nettó 160.655.707 Ft/48 hó), de legfeljebb 48 hónapra. A teljeskörű takarítás magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, folyosók, közlekedők, előterek berendezési és felszerelési tárgyainak fertőtlenítőszeres lemosását, táblák mosását a szakmai követelményjegyzékben szereplő gyakorisággal továbbá külön megrendelés esetén a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását (évente min. egy alkalommal) és a rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítást.
Ajánlatkérő rendkívüli helyzet alatt az alábbiakat érti: csőtörés, tetőbeázás, dugulás, beázás, tűzeset utáni takarítás, felújítás és költözés utáni takarítás, viharkár esetén történő takarítás, az épületben vagy egy részén végzett tervszerű építőipari jellegű karbantartás esetén történő takarítás, felújítás, bővítés, átalakítás esetén végzett takarítás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás.)
Takarítandó terület nagysága: 10 112 m² (Helyiségkönyv szerint).
Ablakfelület nagysága: 3700 m2.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1., 2., 3. szempont esetén a fordított arányosítás, a 4. szempont esetén a szélsőértékkel korrigált arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen kiállított számla alapján havonta utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az "ár" szemponton belüli értékelési szempontok:
Havi nettó átalánydíj (Ft/hó) /80
Homlokzati nyílászárók külső-és belső takarításának nettó díja (Ft/m2/alkalom) /5
Rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás nettó óradíja (Ft/óra) /5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Telj-be bevonni kívánt, M/2)-ben előírt OKJ tisztítás-techn.-i, v. azzal egyenértékű képzetts-gel rendelk. csop.vez. közép.-ek tak.-a terén szerzett többlettap-a a min 3 év felett (hó)(min0, max 60hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt érvényes ált. felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, mely megfelel a szerződés tárgyának (középületek takarítása), értéke eléri a min. 10.000.000 Ft limithatárt káresetenként és a min. 30.000.000 Ft éves kárfedezeti összeget. A felelősségbiztosításra vonatkozó további követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.1)
Elnevezés: ETK Erkel Gyula utcai épület teljeskörű takarítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
További tárgyak:90911300-9
90919300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1046 Budapest, Erkel Gyula u. 16.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Semmelweis Egyetem ETK Erkel Gyula utcai épületének (oktatási épület és kollégium) teljeskörű takarítása a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minőségben, a keretösszeg kimerüléséig (nettó 50.712.348 Ft/48 hó), de legfeljebb 48 hónapra. A teljeskörű takarítás magában foglalja az egyes helyiségek higiénés kategóriák szerinti besorolásának megfelelően végzendő napi-, heti-, illetve nagytakarítását, folyosók, közlekedők, előterek berendezési és felszerelési tárgyainak fertőtlenítőszeres lemosását, viráglocsolást a szakmai követelményjegyzékben szereplő gyakorisággal, továbbá különmegrendelés esetén a homlokzati nyílászárók külső- és belső takarítását (évente min. egy alkalommal) és a rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítást.
Ajánlatkérő rendkívüli helyzet alatt az alábbiakat érti: csőtörés, tetőbeázás, dugulás, beázás, tűzeset utáni takarítás, felújítás és költözés utáni takarítás, viharkár esetén történő takarítás, az épületben vagy egy részén végzett tervszerű építőipari jellegű karbantartás esetén történő takarítás, felújítás, bővítés, átalakítás esetén végzett takarítás, egyéb havaria helyzetet követő takarítás; egyes helyiségek festés utáni takarítása; rendezvények utáni takarítás.)
Takarítandó terület nagysága: 3155 m² (Helyiségkönyv szerint).
Ablakfelület nagysága: 1141 m2.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az 1., 2., 3. szempont esetén a fordított arányosítás, a 4. szempont esetén a szélsőértékkel korrigált arányosítás módszere kerül alkalmazásra.
Fő finanszírozási feltételek:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. § (1), (5)-(6), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései,az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerint, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával történik. Ajánlatkérő előleget nem ad.
A szolgáltatás ellenértéke a szabályszerűen kiállított számla alapján havonta utólag, HUF-ban kerül kiegyenlítésre.
Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
Az "ár" szemponton belüli értékelési szempontok:
Havi nettó átalánydíj (Ft/hó) /80
Homlokzati nyílászárók külső-és belső takarításának nettó díja (Ft/m2/alkalom) /5
Rendkívüli helyzeteket követő eseti takarítás nettó óradíja (Ft/óra) /5
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Telj-be bevonni kívánt, M/2)-ben előírt OKJ tisztítás-techn.-i, v. azzal egyenértékű képzetts-gel rendelk. csop.vez. közép.-ek tak.-a terén szerzett többlettap-a a min 3 év felett (hó)(min0, max 60hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlattevő köteles a szerződés időtartama alatt érvényes ált. felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezni, mely megfelel a szerződés tárgyának (középületek takarítása), értéke eléri a min. 10.000.000 Ft limithatárt káresetenként és a min. 30.000.000 Ft éves kárfedezeti összeget. A felelősségbiztosításra vonatkozó további követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015.(X.30.) KR. 1-7.§, 8.§ a)-ia), ic)-o) pontjai, 9.§, 10.§ (1) bek. a)-ga), gc)-l) pontjai és (2) bek., 11-16. §-ai és a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontjai az irányadóak.
Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), alváll., és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-eiben meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.
A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A Kbt. 67. § (2) bek.-ében foglaltak értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat.
A 321/2015. (X.30.) KR. 15.§ (1) bek., valamint a Kbt. 67. § (3) bek. alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67.§ (1) bek. szerinti nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A 321/2015.(X.30.) KR. 15. § (2) bek., valamint a Kbt. 67. § (4) bek.-ében foglaltak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz. teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ei szerinti kizáró okok hatálya alá eső alváll.-t. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha AT a közbesz. szerz. telj.-ésével összefüggésben nem kíván alváll.-t igénybe venni.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőknek a 321/2015.(X.30.) KR.8.§ a)-ia), ic)-o) pontjai, 9. §, 10. § (1) bek. a)-ga),gc)-l) pontjai és (2) bek., 11-14. § és 16. §, valamint a 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontok rendelkezései szerint kell igazolnia.
A Kbt. 69. § (4) bek.-ében foglaltak értelmében az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja a kizáró okok, valamint az alkalmassági köv.-ek tekintetében az aj. felh.-ban előírt igazolások benyújtására.. Amennyiben az AT az igazolásokat korábban benyújtotta, az AK nem hívja fel az AT-t az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az AK felhívására nyújtották volna be – és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.
Amennyiben az AT cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015.(X.30.) KR. 13.§-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, ill. ha nincs folyamatban, az arra vonatkozó nyil.-ot kell csatolni.
A Kbt. 62.§(1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 64.§(1) és (2) bek.-eiben foglalt öntisztázás lehetőségére.
A Kbt. 69. § (11a) bek. értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazd. szereplőtől olyan igazolás benyújtása, melyet a Semmelweis Egyetem részére a gazd. szereplő korábbi közbesz. elj.-ban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazd. szereplő nyilatkozik, hogy mely korábbi elj.-ban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevők által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „alfa” szakaszát kitölteni. A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M/1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja értelmében az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, középületek takarítására vonatkozó (középület: Egy intézményt befogadó építmény, amely nem lakóház; egy hatóság, hivatal, intézmény céljaira használt nagyobb ház (például: önkormányzat, iskola, könyvtár, múzeum, templom), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelő szolgáltatások teljesítésének ismertetése, igazolása –figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-ában és 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is – a 22. § (1)-(2) bekezdésekben foglaltak szerint:
• a teljesítés ideje/időtartama (év/hó/nap, -tól-ig megjelöléssel),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége,
• a szolgáltatás mennyisége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, szakmai önéletrajzai a képzettségük, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésére; a képzettséget, végzettséget igazoló dokumentumok; a szakemberek rendelkezésre-állási nyilatkozatai.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik:
M/1) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben egy vagy több, szerződésszerűen teljesített, középületek takarítása (középület: Egy intézményt befogadó építmény, amely nem lakóház; egy hatóság, hivatal, intézmény céljaira használt nagyobb ház (például: önkormányzat, iskola, könyvtár, múzeum, templom), terén szerzett referenciával/referenciákkal, amely/ek együttesen
- az 1. rész esetében a legalább 7000 m² terület takarítását igazolják,
- a 2. rész esetében a legalább 2000 m² terület takarítását igazolják.
A fenti, részenkénti referenciakövetelmények igazolása több szerződéssel is történhet.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia is bemutatható. Az egy referenciával való igazolás esetén elegendő, ha a referencia mennyisége a részek közül a nagyobb mennyiségű résznek felel meg.
M/2)
Mindkét rész esetében:
legalább 1 fő OKJ tisztítás-technológiai képzettséggel vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal igazolható takarító képzettséggel, és legalább 3 éves, középületek takarítása terén (középület: Egy intézményt befogadó építmény, amely nem lakóház; egy hatóság, hivatal, intézmény céljaira használt nagyobb ház (például: önkormányzat, iskola, könyvtár, múzeum, templom), szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező, operatív utasításra, intézkedésre jogosult csoportvezetővel rendelkezzen
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK nem teszi lehetővé a szerz. telj.-e érdekében gazd.szerv. létrehozását.
A szerz.-t megerősítő bizt.-ok:
A telj.hibásnak minősül, ha 1 hónapon belül több, mint 3 napon merül fel kifogás, és a kijavítás a közlést követő 12 órán belül nem történik meg. Hibás teljesítés esetén csökkentett díj kerül kifizetésre, mely a tárgyhavi nettó díj 80, 70, ill. 60 %-a lehet.
Meghiúsulási kötbér: a szerz. vállalkozó súlyos szerz.szegésére hivatkozással történő rendkívüli felmondása esetén a szerz. szerinti havi nettó átalánydíj 6-szorosa.
Nyertes AT a szerz.hatálybalépésekor köteles AK számára a szerz. teljesítésének elmaradásával kapcs.igények biztosítékaként a nettó keretösszeg 5 %-ának megfelelő összegű, feltétel nélküli teljesítési biztosítékot nyújtania Kbt.134.§(6) bek.a) pontja szerint.
A biztosítékok és a fizetési feltételek részletezését a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Gazd. Szereplőnek regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017.(XII.19.) KR alapján. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.
2. Az ajánlatban csatolni kell az EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyil-okat:
-Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólap a 68. § (4) bekezdése szerinti adatokkal,
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint,
- Nyilatkozat folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján (bírálati szakaszban),
- Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. és a 321/2015. Korm. rend 15.§ (2) bek.-ének megfelelően,
- Nyilat. a Kbt. 66. § (6) bek. alapján,
- Nyilatk. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján,
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására,
- Nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben),
- Nyilatkozat biztosítékok rendelkezésre bocsátásáról
- Nyilatkozat a felelősségbiztosítás tekintetében,
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (bírálati szakaszban),
- Nyilatkozat bemutatott szakemberek szakmai tapasztalatáról (bírálati szakaszban),
- Nyilatkozat fordításról (adott esetben).
3. Az ajánlatban csatolni kell a köv. nyil.-okat
- kezességvállalási nyil.-ot az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti esetben.
4. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyil.-át (meghatalmazást), melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében jogosult eljárni, az EKR-ben elektronikus úton teendő nyil.-ok megtételekor is. Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyil.-ot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-re vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4) és (5) bek. alapján vizsgálja.
6. AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglalt formai követelményekre.
AK megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.
7.Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, közös AT, illetőleg az ajánlatban nyil.-ot aláíró alváll.-k és alk.-ot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
-ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéld. v. a 2006. évi V. törvény 8.§(1)bek. szerinti aláírásmintája
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
8. Csatolandó a bizalmas adatkezelésről, valamint a szerződéstervezet elfogadásáról és az abban feltüntetendő adatokról szóló nyilatkozat, valamint – adott esetben - a külföldi adóilletőségű ajánlattevő meghatalmazása adóhatóságtól történő adatok bekérésére.
9.AT részletesen mutassa be ajánlatában, hogy a takarítási tevékenységet milyen munkaszervezésben, műszakonként hány fő, milyen beosztású munkavállalóval, hány darab, milyen eszköz állandó helyszínen tartásával tervezi megoldani. Ennek során a műszaki specifikációban szereplő követelményeket kérjük figyelembe venni.
10. AT-nek csatolnia kell a használni kívánt fertőtlenítő szerek érvényes biztonsági adatlapjait, valamint nyilatkoznia kell a tisztító- és fertőtlenítőszerekkel kapcsolatos követelmények teljesítéséről.
11.AK a helyszínek megismerése céljából– konzultáció nélküli - helyszíni bejárást tart, melynek időpontjai: 2020. április 7-én 8:00 óra, találkozás: 1046 Budapest, Erkel Gyula u. 26; 2020. április 7-én 10:00 óra, találkozás: 1088 Budapest, Vas utca 17.
Folytatás a VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
A VI.3. pont folytatása:
12. AK felhívja AT figyelmét, hogy a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alk. feltételt a felhívás III.1.2., III.1.3) pontjaiban.
13. AK a Kbt. 71.§ -ában és az EKRr. 11. § (2)-(3) bek.-eiben foglaltak szerint biztosítja a hiánypótlást.
14. A munkavállalók részére kötelező egységes munkaruha biztosítása, valamint a munkavállalóknak bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvánnyal és munkaköri alkalmassági vizsgával kell rendelkezniük.A műszaki specifikációban előírt követelmények betartásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
15.Az ért. során adható pontszám alsó, felső határa részszempontonként 0–10 pont. Az értékelés módszere az árnál a fordított arányosítás, a minőségi kritériumnál az arányosítás.
16. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
17. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § értelmében – kivéve az 5. § (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxisának.
18. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent figyelemmel a Kbt. 81. § (11) bek.-re mivel az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra.
19. FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria, lsz: 01086, helyettese: Dr. Schäffer Kinga, lsz: 00275
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák