Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/11
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.16.
Iktatószám:0455/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghatározott háziorvosi rendelők.;Budapest III., Fő tér 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Gépészet Plussz Kft;F4 Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43752005
Postai cím: Mozaik Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kirchhof Attila
Telefon: +36 14303470
E-mail: kirchhof.attila@ovzrt.hu
Fax: +36 14303472
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendelők karbantartása-Fő tér 2.irodák kialak.
Hivatkozási szám: EKR001563142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási (keret)szerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában illetve az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő
az I. rész vonatkozásában: Háziorvosi rendelők karbantartási munkái tárgyában,
az II. rész vonatkozásában: Fő tér 2.ingatlanban irodák kialakítása tárgyában.
Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés keretében különösen a felhívás II.2.4.) pontjában rögzített feladatok elvégzésére köteles.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás jellegének megfelelően)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 61456877 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Háziorvosi rendelők karbantartása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45310000-3
45315000-8
45320000-6
45421000-4
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Főváros Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat közigazgatási területén lévő az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott címlistában meghatározott háziorvosi rendelők.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában illetve az Óbudai Vagyon-kezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő háziorvosi rendelők felújítási, karbantartási, bontási és gyorsszolgálati feladatainak ellátásának feladatainak ellátása.” A keretszerződés összege: bruttó: 9 000 000.- Ft. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok három nagy csoportba sorolhatók: Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre tervezhető felújítási – karbantartási és bontási feladatok. Másik csoport az előre nem tervezhető, napi karbantartási, illetve gyorsszolgálati feladatok. Ide tartoznak a hibaelhárítások, kár elhárítások és bérlői bejelenések alapján végzett gyorsszolgálati feladatok. A harmadik csoport az egyéb eseti feladatok végzése, melyek jellemzően telek karbantartást, melléképületek bontását, hatósági kötelezésből vagy más külső okból elvégzendő munkákat jelentenek. Az ajánlattevők rendelkezésére bocsájtott árazatlan költségvetés fiktív jellegű, nem egyezik meg a ténylegesen megrendelésre kerülő munkákkal. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte össze Ajánlatkérő a TERC BRONZ program aktuális verziójának alkalmazásával, az előfordulás valószínűségét tükröző fiktív mennyiségekkel. Az Ajánlattevőnek ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia, ami alapvetően jó összehasonlítási lehetőséget biztosít. Mind a gyorsszolgálati, mind a karbantartási és felújítási illetve bontási feladatok esetében ezeket az egységárakat fogjuk alkalmazni a megkötésre kerülő szerződésben. Az esetenként előforduló egyéb munkatételeknél az Ajánlattevő által megadott rezsióradíj figyelembevételével szintén ennek a programnak a normáit vesszük majd számításba. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Rezsióradíj (nettó Ft/óra) 10
2 Többletjótállás vállalása (kötelező 12 hónapon felüli hónapok, egész hónapokban, max. 36 hónap) 10
3 Gyorsszolgálati munka megkezdésének ideje a bejelentéstől számítva az érintett helyszínen (percekben mérve, minimum 30, maximum 90 perc) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz:
A keretszerződés a szerződő felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírása napján lép hatályba. A szerződés a keretösszeg teljesüléséig, de legkésőbb 2020.03.31.-ig hatályos.

II.2.1)
Elnevezés: Fő tér 2. irodák kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44112400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest III., Fő tér 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében a Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában illetve az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Zipernowsky u. 1.-3. alatt lévő iskola udvari pavilonépületének tetőfelújítási munkái"
A szerződés becsült értéke: nettó 54 460 265 .- Ft.

További részletek az árazatlan költségvetési kiírásban (műszaki leírásban) találhatók.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.
Általános leírás:
Az épület 1897-1926 között épült, tégla építésű , pince, fszt, I-II. emeletes, magastetős. Az épület két lépcsőházból áll, mely korábban lakóépületként funkcionált.
Az első lépcsőházban lévő lakások már korábban irodává lettek átalakítva.
A hátsó lépcsőházban lévő lakások kiürítését követően szintén irodák lesznek kialakítva.
A homlokzat pár évvel ezelőtt felújításra került.
Az épületben felvonó nincs.
Eredetileg a lakások egyedi fűtéssel rendelkeztek. Önkormányzati beruházásnak köszönhetően az épület II. emeletén kialakításra került egy korszerű, az egész épület fűtését biztosító gázkazánház. Ez az épület fűtését biztosítja, azonban a melegvíz ellátást nem.
A lakásokban meglévő elektromos vízmelegítők felhasználásával lehet megoldani a kialakítandó irodák melegvíz ellátását.
Az átalakítás során történt elektromos szerelésről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kérünk.
Az átalakítandó lakások jelenleg nem légkondicionáltak. A 3 db új kialakítású irodacsoportba felszerelésre kerül 1-1 db 3,5 KW-os split klíma, beltéri és kültéri egységgel, kondenzvíz elvezetéssel, elektromos bekötés kiépítésével.
II.21. és II.22.
A lépcsőtől jobbra eső két lakás összenyitásra kerül. Bontásra kerül a két helyiség közti válaszfal, hideg és melegburkolatok, valamint a meglévő vizes berendezési tárgyak. A bontott anyagok elszállításra kerülnek.
Az új építészeti kialakításnak megfelelően szerelendő az UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal , RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm-es hőszigeteléssel.
Az erős és a gyengeáramú szerelés a helyiségekben elhelyezésre kerülő berendezési tárgyaknak megfelelően kerül kialakításra. Szabvány szerinti új vezeték hálózat szerelendő, kismegszakító táblával.
Leszerelésre és megszüntetésre kerülnek a fürdőkádak. Két WC-ből és egy hideg-melegvizes bekötésű kézmosóból álló vizesblokk kerül kialakításra.
A két konyhából az egyik megszüntetésre kerül. Új konyhaszekrény kerül legyártásra, beépített mosogatóval, és hideg-meleg vizes bekötéssel.
A helyiségekbe gipszkarton álmennyezet szerelendő.
A vizes helyiségekbe az oldalfalra és az aljzatburkolatra fehér csempeburkolatot ill. greslap lerakását kérjük, a szükséges vakolat javítását követően.

A nyílászárók illesztése után a fafelület mázolandó. A mennyezet és az oldalfal, a lekaparást és a glettelést követően Héra festékkel kezelendő.
Az irodákba a párnafa javítását, és az OSB lap fektetését követően laminált parketta lerakását kérjük.

II.23.
A lépcsőtől balra eső lakás. Itt is az építészeti elrendezésnek megfelelő tégla szerkezetű válaszfal bontása szükséges. Szintén bontandók a hideg és meleg burkolatok. A bontott anyagok elszállításra kerülnek.
Az új építészeti kialakításnak megfelelően készül az új UA fém vázszerkezetre szerelt gipszkarton válaszfal, RIGIPS normál építőlemez, RB 12,5 mm ásványi szálas hőszigeteléssel.
Itt is a helyiségekbe gipszkarton álmennyezet szerelendő.
A burkolat bontást követően az oldalfalon vakolat javítás, az aljzaton pedig aljzatkiegyenlítés szükséges. Ezt követően az oldalfal fehér csempeburkolatot, az aljzat greslap burkolatot kap.
A gyenge és az erősáramú szerelés a helyiségek funkcionális elrendezésének megfelelően, szabvány szerint kerül kiépítésre. A szerelésről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kérünk.
A vizes helyiségbe 2 db WC és 1 db hideg-melegvizes bekötésű kézmosó szerelése szükséges, a víz-csatorna hálózat kiépítésével.
A konyhába, az új gyártandó konyhaszekrénybe egy beépített mosogató szerelése
szükséges, hideg-melegvizes bekötéssel.
A nyílászáró szerkezetek illesztését követően, mázolásra kerülnek.
A mennyezet és oldalfal felületkezelését követően Héra festékkel festendő.
II.24.

Az újonnan kialakítandó iroda csoport a II.23.sz. lakással szemben található.
Az átalakítás műszaki tartalma megegyezik az előzőekben leírt II.23.sz. lakásban végzendő átalakítással. Azzal kiegészítve, hogy itt szükséges a bejárati ajtó cseréje, biztonsági bejárati ajtóra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (kötelező 12 hónapon felüli hónapok, egész hónapokban, max. 36 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Háziorvosi rendelők karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Gépészet Plussz Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60669342
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 4
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: gepeszetplusszkft@gmail.com
Telefon: +36 205952826
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14217515213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7086614
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7086614
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: DETA-ÉP Épületszerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70038813
Postai cím: Cziráki Utca 26-32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13939683242

Hivatalos név: Gépészet Plussz Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60669342
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 4
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14217515213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Fő tér 2. irodák kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: F4 Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24007726
Postai cím: Vadrózsa Utca 17.
Város: Diósd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
E-mail: f4baukft@f4bau-kft.hu
Telefon: +36 202270935
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13781332213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 54460265
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 54370263
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: F4 Bau Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24007726
Postai cím: Vadrózsa Utca 17.
Város: Diósd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2049
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13781332213

Hivatalos név: "Egyben a három" Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43186334
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 30
Város: Törökbálint
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12086799213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges