Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4570/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.;UTB ENVIROTEC Zrt.;VIKÖV Víziközmű Kft.;„INNOMAT 95” Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
71335000-5
71600000-4
79419000-4
71313000-5
71246000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között az ivóvízminőség-javító projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.
Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására”
Projektazonosítók: KEHOP-2.1.1-15-2015-00012; KEHOP-2.1.3.-15-2016-00029; KEHOP-2.1.3-15-2016-00020; KEHOP-2.1.1.-15-2016-00019
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a közbeszerzés tárgyaként meghatározott feladatok teljesítése tekintetében elszámolható óraszámot 1280 órában határozza meg.
Nyertes ajánlattevőnek konkrétan az alábbi feladatokat kell elvégeznie a közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki Leírás irányadó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett:
1. feladat:
- teljeskörű előrehaladási jelentés benyújtása, valamint a tervezést indító koordinációs megbeszélésről készült aláírt jegyzőkönyv és 1. számú mellékletének benyújtása;
- (pályázati) felhívás által előírt szükséges háttértanulmányok (megvalósíthatósági tanulmány és mellékletei stb.), szakvélemények, vízjogi létesítési engedélyes szintű műszaki dokumentáció elkészítése, beleértve a beruházási költségek becslését;
- az elkészült műszaki dokumentáció benyújtása az engedélyező hatósághoz;
- költség-hatékonysági és fenntarthatósági vizsgálat elvégzése, a működési időszakra eső költségek becslése - különös tekintettel az üzemeltetési, karbantartási költségekre
(Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban előírtaknak megfelelően ezen feladatot a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján magának az ajánlattevőnek vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ajánlattevők egyikének kell elvégeznie. A teljesítés során e részfeladatot nem végezheti alvállalkozó.);
- a megvalósíthatósági tanulmány és mellékleteinek benyújtása Megrendelő felé jóváhagyásra;
határidő: a szerződéskötést követő 10. nap a teljeskörű előrehaladási jelentés, valamint a tervezést indító koordinációs megbeszélésről készült aláírt jegyzőkönyv és 1. számú mellékletének benyújtására, a többi feladatra nézve a szerződéskötést követő 60. nap, azzal, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit legkésőbb a szerződéskötést követő 30. napon be kell nyújtani a Megrendelő felé jóváhagyásra;
2. feladat:
- a tervezett Létesítmény megvalósításához szükséges összes engedélyezési eljárás teljeskörű lefolytatása a műszaki leírásban meghatározottak szerint;
- a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok)hoz kapcsolódó műszaki dokumentáció (műszaki leírás, végleges tervezői költségbecslés, a FIDIC szerződéses rendszer terminológiája szerint a 3., 4. és 5. kötetek) elkészítése;
- az érintett települési önkormányzat(ok) és a víziközmű szolgáltató(k) végleges műszaki tartalom kapcsán tett hozzájáruló nyilatkozatának beszerzése és átadása Ajánlatkérőnek;
- a megvalósíthatósági tanulmánnyal és mellékleteivel kapcsolatos egyeztetések lefolytatása az érintett szereplőkkel (pl.: IH, szakpolitikai felelős stb.) és a végleges változat benyújtása Ajánlatkérő felé. A feladathoz kapcsolódó teljesítési határidő magában foglalja az elkészített dokumentumokat illetően az Ajánlatkérő által tett észrevételek, illetőleg a támogatási intézményrendszer illetékes szereplői (pl. Irányító Hatóság) által tett észrevételek átvezetését is.
határidő: a szerződéskötést követő 120. nap
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-2.1.1-15-2015-00012; KEHOP-2.1.3.-15-2016-00029; KEHOP-2.1.3-15-2016-00020; KEHOP-2.1.1.-15-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 010 - 018903

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Tiszafüred, Cibakháza, Nagykőrös, Csemő településeken megvalósuló vízközmű projektek komplex tervezési feladatainak ellátására
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/10/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angyalföldi út 30-32. B. ép. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 56378201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56378206
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UTB ENVIROTEC Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb u.15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VIKÖV Víziközmű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth tér 6.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: „INNOMAT 95” Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Izabella utca 80.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4432
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 16320000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Szerződésmódosítás időpontja: 2020.02.24.
3. feladat:
- a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás(ok)ban a műszaki szakértelem biztosítása az eljárás Támogató általi ellenőrzésének folyamatában (ME KFF, IH, stb.), az ajánlattételi szakaszban az eljárási cselekményekhez, az ajánlatok bírálatának szakaszában, írásbeli műszaki-szakmai döntési javaslat elkészítése; adott esetben az eljárásban benyújtott előzetes vitarendezési kérelem/kérelmek, illetve jogorvoslati kérelem/kérelmek műszaki-szakmai kérdéseket érintő választervezeteinek elkészítése, valamint adott esetben módosított műszaki-szakmai döntési javaslat elkészítése; ezen feladatok ellátása mindaddig, amíg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen nem zárul;
- a beruházással érintett terület ökológiai állapotának felmérése, és az ezzel kapcsolatos dokumentáció elkészítése.
határidő: a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban az egyes eljárási cselekmények szerint az Ajánlatkérő által meghatározott határidő, azzal, hogy legkésőbb a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban az összegezés kiküldésének napját követő munkanap vagy az ezt követő eljárási cselekményekre a Kbt.-ben előírt határidők figyelembevétele mellett az Ajánlatkérő által meghatározott határidő
4. feladat:
- rendelkezésre állás, tervezői szakfelügyelet biztosítása a kivitelezés során a próbaüzem sikeres befejezéséig
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. Amennyiben a dokumentáció bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
II.2.7. pont folytatása:
1. feladat határideje: a szerződéskötést követő 10. nap a teljeskörű előrehaladási jelentés, valamint a tervezést indító koordinációs megbeszélésről készült aláírt jegyzőkönyv és 1. számú mellékletének benyújtására, a többi feladatra nézve a szerződéskötést követő 60. nap, azzal, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt és mellékleteit legkésőbb a szerződéskötést követő 30. napon be kell nyújtani a Megrendelő felé jóváhagyásra;
2. feladat határideje: a szerződéskötést követő 120. nap
3. feladat határideje: a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban az egyes eljárási cselekmények szerint az Ajánlatkérő által meghatározott határidő, azzal, hogy legkésőbb a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban az összegezés kiküldésének napját követő munkanap vagy az ezt követő eljárási cselekményekre a Kbt.-ben előírt határidők figyelembevétele mellett az Ajánlatkérő által meghatározott határidő
4. feladat határideje: rendelkezésre állás, tervezői szakfelügyelet biztosítása a kivitelezés során a próbaüzem sikeres befejezéséig
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71318000-0
További tárgyak:71242000-6
71244000-0
71335000-5
71600000-4
79419000-4
71313000-5
71246000-4
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nem történt módosítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 16320000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Angyalföldi út 30-32. B. ép. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
E-mail:
Telefon: +36 56378201
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56378206
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: UTB ENVIROTEC Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Lomb u.15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VIKÖV Víziközmű Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth tér 6.
Város: Törökszentmiklós
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5200
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: „INNOMAT 95” Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Izabella utca 80.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4432
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A megkötött szerződés 3.4. pontja módosításra került az alábbiak szerint:
Eredeti szerződéses feltétel:
3.4 A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1); (3); (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen és a jogszabályoknak megfelelően kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Megrendelő az 1. feladat teljesítéséhez kapcsolódóan 1 db részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A részszámla értéke legfeljebb a Szerződéses Ár 30%-a lehet.
A végszámla benyújtásának időpontja: amikor jelen szerződésben rögzített valamennyi feladat (kivéve a 4. feladatot) teljes mértékben elvégzésre került és erről a teljesítési igazolás Megrendelő által kiállításra került, azzal, hogy a kivitelezés során Vállalkozónak rendelkezésre kell állnia.
Vállalkozó kizárólag akkor jogosult számlát benyújtani, ha a tárgyi projekt tekintetében a Támogatási Szerződés aláírásra került és hatályba is lépett.
Módosított szerződéses feltétel:
3.4 A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással - forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (1); (3); (5)-(6) bekezdései és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései szerint - a helyesen és a jogszabályoknak megfelelően kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglalt szabályok szerint történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Megrendelő az 1. feladat teljesítéséhez kapcsolódóan 1 db részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. A részszámla értéke legfeljebb a Szerződéses Ár 30%-a lehet.
Vállalkozó a 2. ill. 3. részfeladat teljesítéséhez kapcsolódóan jogosult további 1 db részszámát benyújtani, legfeljebb a nettó vállalkozói díj 40%-nak megfelelő összegben.
A végszámla benyújtásának időpontja: amikor jelen szerződésben rögzített valamennyi feladat (kivéve a 4. feladatot) teljes mértékben elvégzésre került és erről a teljesítési igazolás Megrendelő által kiállításra került, azzal, hogy a kivitelezés során Vállalkozónak rendelkezésre kell állnia.
Vállalkozó kizárólag akkor jogosult számlát benyújtani, ha a tárgyi projekt tekintetében a Támogatási Szerződés aláírásra került és hatályba is lépett.
Szerződésmódosítás időpontja: 2020.02.24.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése. A jelen szerződésmódosítás ténybeli oka, hogy a szerződés 2.3. pontjában rögzített 2. részfeladat utolsó francia bekezdésében szereplő részfeladatának ellátása- olyan okból amiért a Vállalkozó nem felelős- előre nem látható módon elhúzódnak, amely a végszámla kiállítását akadályozza, így Vállalkozó jóval hosszabb ideig kell (kellene) saját forrásból az általa teljesített munkák költségét megfinanszíroznia, mint azt az eredeti szerződés szerint várhatta volna
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 16320000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 16320000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben