Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/9
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.14.
Iktatószám:0460/2020
CPV Kód:44100000-1
Ajánlatkérő:Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:2600 Vác, Deákvári fasor 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Váci Városfejlesztő Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85149612
Postai cím: Köztársaság Utca 34.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ribai Klaudia
Telefon: +36 2027510107
E-mail: ribai.klaudia@vacholding.hu
Fax: +36 127510108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vacholding.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési anyagok, eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001116982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
• Építés, szerszám anyagok, eszközök tervezett mennyisége: 44 csomag, 38 075 db, 22 doboz, 2 092 fm, 1 g, 27 kg, 955 m2, 341 m3, 6 pár, 5 q, 121 szál, 38 tábla, 6 tasak, 139 tekercs, 33 vödör, 6955 zsák
• Vizes anyagok, eszközök tervezett mennyisége: 2 835 db, 3 g, 25 pár, 4 szál
• Elektromos anyagok, eszközök tervezett mennyiség: 1 024 db, 154 szál, 516 fm, 1,5 kg, 3 tekercs, 1 csomag
A keretösszeg: nettó 32.248.115,- Ft, amely 30% opciót tartalmaz. (Ajánlatkérő a 12 hónapos időtartamra nettó 24.806.242,- forintos keretösszegnek megfelelő megrendelésre vállal kötelezettséget.)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Építési anyagok, eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 14211000-3
További tárgyak:44111200-3
44221000-5
44411000-4
44810000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2600 Vác, Deákvári fasor 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség:
• Építés, szerszám anyagok, eszközök tervezett mennyisége: 44 csomag, 38 075 db, 22 doboz, 2 092 fm, 1 g, 27 kg, 955 m2, 341 m3, 6 pár, 5 q, 121 szál, 38 tábla, 6 tasak, 139 tekercs, 33 vödör, 6955 zsák
• Vizes anyagok, eszközök tervezett mennyisége: 2 835 db, 3 g, 25 pár, 4 szál
• Elektromos anyagok, eszközök tervezett mennyiség: 1 024 db, 154 szál, 516 fm, 1,5 kg, 3 tekercs, 1 csomag
A keretösszeg: nettó 32.248.115,- Ft, amely 30% opciót tartalmaz. (Ajánlatkérő a 12 hónapos időtartamra nettó 24.806.242,- forintos keretösszegnek megfelelő megrendelésre vállal kötelezettséget.
A részletes specifikációt és mennyiséget az ajánlati dokumentáció és az árazatlan eszközlista tartalmazza.)
A nyertes ajánlattevő minden naptári hónap végén egyszer Excel formátumban ajánlatkérő által megrendelt és tárgyi hónapban teljesített anyagokról teljes tételes listát küld meg e-mailben. A listának tartalmaznia kell a megrendelt és teljesített anyagokat cikkszám szerint, a teljesítésdátuma szerint, a vásárolt mennyiség szerint, az anyagok árait nettó, áfa, bruttó szerinti bontásban.
A nyertes ajánlattevőnek a hivatalos megrendelés megküldésétől számított 3 munkanapon belül ki kell szállítania a megrendelésben foglalt mennyiséget és választékot azzal, hogy ebbe nem számít bele a munkaszüneti ill. ünnepnapok időtartama. A nyertes ajánlattevő a megrendelést munkanaponta 8 órától 15 óráig jogosult teljesíteni. Eladó a termék átadás-átvételi időpontja előtt legkésőbb 1 órával köteles telefonon tájékoztatni Vevő helyszíni képviselőjét, hogy a teljesítendő termékek átvételét Vevő biztosítani tudja. Vevő helyszíni képviselője a megadott időpontban köteles a teljesítési helyen tartózkodni és a leszállított terméket – látható és észlelhető szerződésszerűség esetén – átvenni. Vevő ezen kötelezettségének megszegéséből eredő késedelem nem keletkeztet kötbérfizetési kötelezettséget Eladó részéről.
Ajánlatérő jogosult egy hónapban legfeljebb 4 alkalommal aznapi kiszállítással megrendelni az anyagokat, eszközöket. Ebben az esetben ajánlatkérő köteles a megrendelést 10.00 óráig leadni.
A nyertes ajánlattevőnek a hivatalos megrendelés vételétől (mely alatt a felek az e-mailen ill. faxon megküldött megrendelés esetén a megküldés időpontját értik, ha az ajánlatkérő nem kap vissza sikertelen kézbesítésről szóló tájékoztatást) számított 3 munkanapon belül kell teljesítenie.
A nyertes ajánlattevőaz adott megrendeléssel érintett termékeket egy szállítmányként köteles teljesíteni. A nyertes ajánlattevőtöbb megrendelést is jogosult egy szállítmányként teljesíteni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 40. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
Ajánlatkérő egyenértékűséget minden egyes tétel vonatkozásában a részletes paraméterek tekintetében vizsgálja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: A keretösszeg: nettó 32.248.115,- Ft, amely 30% opciót tartalmaz. (Ajánlatkérő a 12 hónapos időtartamra nettó 24.806.242,- forintos keretösszegnek megfelelő megrendelésre vállal kötelezettséget.)
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5) Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár alapján a Kbt. 76. § (2) bekezdése a) pontja szerint.
Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
II.2.7) A felek a szerződést határozott időtartamra kötik az adásvételi keretszerződés megkötésének napjától számított 12 hónapra vagy a keretösszeg kimerüléséig (amelyik előbb bekövetkezik).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Építési anyagok, eszközök beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján, miszerint a teljesítéshez eredetileg rendelkezésre álló anyagi fedezet egészben elvonásra került.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SB Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26884930
Postai cím: Böszörményi Út 18. A ép. 4. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25387203243

Hivatalos név: Gilux Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42384085
Postai cím: Kőbányai Út 49.A.ép.1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1101
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22987392242

Hivatalos név: Piramis Építőház Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95245171
Postai cím: Pesti Út 131
Város: Göd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12659962213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/09/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges