Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4610/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Fehérvár Vizilabda Sportegyesület
Teljesítés helye:HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet - Kbt. 5. § (2) bekezdés
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fehérvár Vizilabda Sportegyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32940936
Postai cím: Rákóczi Út 8. fsz/31.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi János
Telefon: +36 202946939
E-mail: janek765@gmail.com
Fax: +36 22513497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fehervarvizilabda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet - Kbt. 5. § (2) bekezdés
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Csitáry G. Emil Uszoda bővítése - tervezés
Hivatkozási szám: EKR001651092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Uszoda bővítése, a jelenlegi épület szükség szerinti átalakítása, felújítása építési engedélyezési terveinek elkészítése, tervezői művezetés.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Csitáry G. Emil Uszoda bővítése - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Székesfehérvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Előzmények:
Az eredeti uszodai tervek 1985-1990-ben készültek. A terveket generáltervezőként a Középülettervező Vállalat bocsátotta ki, Dobozi Miklós és Mikó László építész tervezők tervei alapján.
Az uszodát 1990-ben adták át, az átadás óta nagyobb felújításon nem esett át, ezért minden szempontból szükségessé vált a korszerűsítés, felújítás.
Az uszoda napi forgalma szükségessé teszi a bővítést.
A tervezési program az öltöző és kiszolgáló rész teljes áttervezését irányozza elő.
1. Bővítési rész:
Megközelítőleg 2000m2 alapterületű bővítés kerül a projekt keretében megvalósításra.
A meglévő uszoda kapacitásának bővítése érdekében 1 db 50 x 25 m (10 pályás) úszómedence és 1 db tanmedence megépítésére van szükség a szükséges kiszolgáló létesítményekkel.
A 10 pályás medence mélysége 2,00 m, a tanmedence 1,20 m mélységgel készüljön.
A meglévő vízgépészeti berendezésekkel hasonló gépeket kell betervezni, a közművek bekötéseit lehetőség szerint fel kell használni.
Az épület kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az úszómedence mellé kb. 150 fős lelátót kell építeni (3 sor).
2. Meglévő uszoda felújítása:
A Csitáry G. Emil uszoda eredeti terveit a KÖZTI Zrt. készítette. Ezen eredeti tervek felhasználási jogát a a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságtól kell megvásárolni. A felhasználási jog díját a jelen közbeszerzési eljárásban megajánlott tervezési díjnak tartalmaznia kell.
Rendelkezésre áll a KÖZTI 2017. július 5-i felújítási és energetikai terve, melyet az ajánlatkérő az érdeklődő gazdasági szereplők részére térítésmentesen rendelkezésre bocsát. A terv felhasználható, de nem kötelező minden elemét átvenni.
Előzetes tervek alapján a gépészeti szinten „A-H és 11-14” raszterek között ún. szauna-varázs kialakítását terveztük, átgondolandó, hogy a jelenleg egy szinttel efölött lévő öltözők ide kerülnének. A látogatók ezen a szinten a bejáraton keresztül jönnének be és itt történne az öltözködés. Födém átvágással vagy egyéb megoldással új lépcső-lift kialakítással jutnának az uszoda térbe.
A felszabadult helyre kerül a „szauna-varázs”, míg a kétnemű vizesblokk a helyén marad.
Új gazdasági-szervíz bejáró kialakítása: az ajánlatkérő javaslata az épület Ék-i oldalán a rézsű megbontásával új szervíz-bejáró kialakításával.
Munkarészek:
1. Koncepcióterv készítése
Egyeztetés szakhatóságokkal, főépítésszel a tervezési program alapján. Vázlattervi szintű alaprajzok, metszetek, tömegvázlat, beépítési terv készítése M=l :200 léptékben
2. Építési engedélyezési terv készítése és a hatósághoz történő benyújtása, jogerős építési engedély megszerzése
A 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint meghatározott, építési engedély dokumentáció építészeti munkarészének megfelelő műszaki tartalommal, valamint az érintett hatóságokkal történő előzetes egyeztetések.
- Szakhatósági hozzájárulások, engedélyek megszerzésében való közreműködés – Műszaki leírások
- Műszaki tervek M=I:IOO léptékben
A tervkészítés során szükségessé váló szakhatósági, közmű szolgáltatói és egyéb egyeztetések lefolytatása, kezelői nyilatkozatok, tulajdoni lap beszerzése, szükség esetén a szakhatósági hozzájárulások megkérése a tervező feladata.
3. Tervezői művezetés (a kivitelezési projekt megvalósítása esetén)
A tervező a tervezési feladat tárgyát képező építési beruházásra vonatkozó árazott költségvetést készít, amelynek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdés b) pontja szerinti tervezés költségeire is ki kell terjednie.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2) A felhívás III.1.3) M/2) pont tekintetében bemutatott szakemberek szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) 15
2 2.1) A III.1.3) M/2.1) pont tekintetében bemutatott szakember É szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) 5
3 2.2) A III.1.3) M/2.2) pont tekintetében bemutatott szakember T szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) 5
4 2.3) A III.1.3) M/2.3) pont tekintetében bemutatott szakember G szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalata (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 15
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) A II.2.5) szerinti ár kritérium: 1. szempont: Ajánlati ár összesen (nettó Ft), súlyszám: 15
1.1. alszempont: A tervezési munkára vonatkozó ajánlati ár összesen (nettó Ft), súlyszám: 12
1.2. alszempont: A tervezői művezetés díja (nettó Ft), súlyszám: 3
2) A II.2.7) pontban közölt időtartam a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés tervezetben foglaltak szerint értendő.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 033 - 077613
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Csitáry G. Emil Uszoda bővítése - tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 002257 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő - tekintettel arra, hogy az eljárásban beérkezett előzetes vitarendezési kérelem alapján az derült ki, hogy a tervezési munka tárgyát képező Uszoda eredeti tervdokumentációinak felhasználási joga vonatkozásában Ajánlatkérő az eljárás jelen szakaszában nem rendelkezik elegendő információval és így az ajánlati felhívásban e tekintetben megfogalmazott feltételek jogszerűsége nem egyértelmű - az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlati felhívást visszavonja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)