Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/8
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.13.
Iktatószám:0467/2020
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. Perbál Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Tervezés teljesítési helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 49. Kivitelezés teljesítési helyszíne: Perbál belterület 4. hrsz., 2074 Perbál, Hősök tere 2.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
Telefon: +36 12069722
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
Hivatalos név: Perbál Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48219055
Postai cím: Fő Utca 6.
Város: Perbál
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovalcsik Annamária
Telefon: +36 12069722
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.perbal.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.perbal.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: állami magasépítési beruházás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tanterem tervezése és kivitelezése Perbálon
Hivatkozási szám: EKR000500432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tervezési feladat: •a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján az engedélyezési tervdok. elkészítése,a szükséges jogszab-ban előírt engedélyek,hozzájárulások,vagy nyilatkozatok beszerzésével,•engedélyeztetésben való közreműködés, •kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan,tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beép. berendezéssel,mobíliák kiírása berendezési tervvel),AK utasításának és a közbesz-i dok-ok előírásainak megfelelően,a magyar műszaki előírások betartása mellett,a mindenkor érvényben,hatályban lévő jogszab-ok,rendeletek,előírások tartalmi és formai követelményeinek,elvárásainak megfelelően.
Kivit-i feladat: AT feladata a műszaki dok. részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdok.,jogerős ép-i engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdok. alapján tanterem fejlesztés teljes körű,kulcsrakész kivitelben,a kapcsolódó közművekkel,körny-rendezéssel,a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi műszaki paraméterekkel:
A 4. hrsz-ú épület bővítésével kialakuló,fekvő „E” alakú épület 3, eltérő karakterű épületrészből áll össze:•meglévő épület megmaradó részében kialakított egyszintes épületrész•újonnan épülő,kponti elhelyezésű, emelt légterű aula épületrész•újonnan épülő,kétszintes épületrész
MEGLÉVŐ EGYSZINTES ÉPÜLETRÉSZ
A meglévő 4.sz. épületből elbontásra kerül az udvari vizesblokk és az udvari megközelítésű,kritikus műszaki állapotú hátsó szükségtanterem.A megfelelő műszaki állapotú,megtartani tervezett épületrészben tantermi funkcióval megmarad a meglévő déli fekvésű tanterem.A másik,kedvezőtlenebb fekvésű utcai tanterem és a másik szükségtanterem tantermi funkciója megszűnik,helyükön kerülnek kialakításra az új tantestületi helyiségek(tanári helyiség,irodák stb.).A tervezett átépítéssel szerepét veszti az épületrész jelenlegi,tornácos jellegű bejárati folyosója –ennek helyén az új,felső szinti FIÚ WC-csoportot alakítjuk ki (méret:80 fiú).
ÚJ AULA ÉPÜLETRÉSZ
A régi tantermi épület és az új,kétszintes tantermi szárny között kap helyet (és köti őket össze) a zsibongóként,gyülekezőtérként,rendezvénytérként is szolgáló aula épületrész.Tervezett befogadóképessége:mobil székes 210 ülőhely.Az aulában kerül kialakításra az újra fogalmazott,kibővített épület főbejárata is –tornácos jellegű előtetővel,szélfogóval.
ÚJ KÉTSZINTES ÉPÜLETRÉSZ
Az új tantermi szárny kétszintes kialakítással készül.Az épületrész felső szintje az ereszkedő terepből fokozatosan kiemelkedő,jelenlegi földszinti szint lesz,alatta egy alsó épületszint is létesül.
Felső szint:A tantermi szárny felső szintjén 3 új osztályterem készül (normatíva szerint) össz.90 tanuló számára biztosítva területet.A meglévő egyszintes épületrészben megtartott 4.teremmel együtt ezekben az osztálytermekben kerül elhelyezésre a 4 felső tagozatos osztály –egy épületszinten,„szoros nevelőtestületi felügyelet” alatt.A kétszintes épületrész felső szintjén kerül kialakításra a felső szinti osztálytermekhez rendelt LEÁNY WC-csoport (méret: 60 leány),egy akadálymentes mosdó(női tanári WC funkcióval is szolgál),férfi tanári WC,takarítóeszköz raktár és néhány egyéb kieg.helyiség.
Alsó szint:A fejlesztési program szerint szükséges 2 új szaktanterem (természettudományi- és szám-technikai szaktanterem -kapcsoló szertárakkal) az új,kétszintes épület alsó szintjén kap helyet.Ezen a szinten is kialakításra kerülnek mosdók és WC-k –2 szaktanterem befogadóképességéhez méretezve (60 fő,30 leány–30 fiú),akadálymentes (és tanári) WC,és raktárak.
A két épületszintet akadálymentes egyeneskarú lépcső és teljes akadálymentességet biztosító lift is összeköti
TERVEZETT ALAPTERÜLETEK:•Felső szint:Meglévő-megmaradó-felújítandó:223,67 m2•Új építésű aulatömb:179,12 m2
•Új építésű tantermi szárny felső szintje:299,95 m2•Alsó szint:Új építésű tantermi szárny alsó szintje:294,16 m2
A kivit. során nettó 996,9 m2 hasznos alapterülettel rendelkező felépítmény kerül megvalósításra.
Egyenértékűség:321/2015. (X.30.) Kr.46.§(3)bek. szerint.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 599921150 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tanterem tervezése és kivitelezése Perbálon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45231220-3
45231300-8
45231400-9
45232100-3
71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Tervezés teljesítési helyszíne: 1146 Budapest, Hermina út 49.
Kivitelezés teljesítési helyszíne: Perbál belterület 4. hrsz., 2074 Perbál, Hősök tere 2.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési feladat: •a rendelkezésre bocsátott jóváhagyási terv alapján az engedélyezési tervdok. elkészítése,a szükséges jogszab-ban előírt engedélyek,hozzájárulások,vagy nyilatkozatok beszerzésével,•engedélyeztetésben való közreműködés, •kiviteli tervdok. elkészítése (árazott és árazatlan,tételes költségvetéssel, beépített bútorozással és beép. berendezéssel,mobíliák kiírása berendezési tervvel),AK utasításának és a közbesz-i dok-ok előírásainak megfelelően,a magyar műszaki előírások betartása mellett,a mindenkor érvényben,hatályban lévő jogszab-ok,rendeletek,előírások tartalmi és formai követelményeinek,elvárásainak megfelelően.
Kivit-i feladat: AT feladata a műszaki dok. részét képező jóváhagyási terv alapján elkészített engedélyezési tervdok.,jogerős ép-i engedély és a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdok. alapján tanterem fejlesztés teljes körű,kulcsrakész kivitelben,a kapcsolódó közművekkel,körny-rendezéssel,a jóváhagyási tervben előirányzott alábbi műszaki paraméterekkel:
A 4. hrsz-ú épület bővítésével kialakuló,fekvő „E” alakú épület 3, eltérő karakterű épületrészből áll össze:•meglévő épület megmaradó részében kialakított egyszintes épületrész•újonnan épülő,kponti elhelyezésű, emelt légterű aula épületrész•újonnan épülő,kétszintes épületrész
MEGLÉVŐ EGYSZINTES ÉPÜLETRÉSZ
A meglévő 4.sz. épületből elbontásra kerül az udvari vizesblokk és az udvari megközelítésű,kritikus műszaki állapotú hátsó szükségtanterem.A megfelelő műszaki állapotú,megtartani tervezett épületrészben tantermi funkcióval megmarad a meglévő déli fekvésű tanterem.A másik,kedvezőtlenebb fekvésű utcai tanterem és a másik szükségtanterem tantermi funkciója megszűnik,helyükön kerülnek kialakításra az új tantestületi helyiségek(tanári helyiség,irodák stb.).A tervezett átépítéssel szerepét veszti az épületrész jelenlegi,tornácos jellegű bejárati folyosója –ennek helyén az új,felső szinti FIÚ WC-csoportot alakítjuk ki (méret:80 fiú).
ÚJ AULA ÉPÜLETRÉSZ
A régi tantermi épület és az új,kétszintes tantermi szárny között kap helyet (és köti őket össze) a zsibongóként,gyülekezőtérként,rendezvénytérként is szolgáló aula épületrész.Tervezett befogadóképessége:mobil székes 210 ülőhely.Az aulában kerül kialakításra az újra fogalmazott,kibővített épület főbejárata is –tornácos jellegű előtetővel,szélfogóval.
ÚJ KÉTSZINTES ÉPÜLETRÉSZ
Az új tantermi szárny kétszintes kialakítással készül.Az épületrész felső szintje az ereszkedő terepből fokozatosan kiemelkedő,jelenlegi földszinti szint lesz,alatta egy alsó épületszint is létesül.
Felső szint:A tantermi szárny felső szintjén 3 új osztályterem készül (normatíva szerint) össz.90 tanuló számára biztosítva területet.A meglévő egyszintes épületrészben megtartott 4.teremmel együtt ezekben az osztálytermekben kerül elhelyezésre a 4 felső tagozatos osztály –egy épületszinten,„szoros nevelőtestületi felügyelet” alatt.A kétszintes épületrész felső szintjén kerül kialakításra a felső szinti osztálytermekhez rendelt LEÁNY WC-csoport (méret: 60 leány),egy akadálymentes mosdó(női tanári WC funkcióval is szolgál),férfi tanári WC,takarítóeszköz raktár és néhány egyéb kieg.helyiség.
Alsó szint:A fejlesztési program szerint szükséges 2 új szaktanterem (természettudományi- és szám-technikai szaktanterem -kapcsoló szertárakkal) az új,kétszintes épület alsó szintjén kap helyet.Ezen a szinten is kialakításra kerülnek mosdók és WC-k –2 szaktanterem befogadóképességéhez méretezve (60 fő,30 leány–30 fiú),akadálymentes (és tanári) WC,és raktárak.
A két épületszintet akadálymentes egyeneskarú lépcső és teljes akadálymentességet biztosító lift is összeköti
TERVEZETT ALAPTERÜLETEK:•Felső szint:Meglévő-megmaradó-felújítandó:223,67 m2•Új építésű aulatömb:179,12 m2
•Új építésű tantermi szárny felső szintje:299,95 m2•Alsó szint:Új építésű tantermi szárny alsó szintje:294,16 m2
A kivit. során nettó 996,9 m2 hasznos alapterülettel rendelkező felépítmény kerül megvalósításra.
Egyenértékűség:321/2015. (X. 30.) Kr.46.§(3)bek. szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.) M2)1 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min 0-max.60 hó) 4
2 3.) M2)2 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 60 hó) 4
3 4.) M2)3 alk. követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli FMV többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 60 hó) 4
4 5.) M2)4 alk. követelményre bemutatott szakembernek az É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli tervezői többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 – max. 60 hó) 3
5 6.) Építésszervezési Terv: 20
6 6.1. Építéstechnológiai terv: 10
7 6.2. Munkaerőterv: 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.) Nettó Vállalkozói Díj összesen (HUF) Súlyszám - 65
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5)Árszempont: NettóVállalkozói Díj(tervezés+kivitelezés)(HUF)3%TK nélkül értendő.
Szerződés telj-re von.különleges felt:nyertes ATköteles MSZ28001 rendszert szerz.hatálya alatt fenntartani,és a teljesítést annak hat. alatt végezni,vagy321/2015.(X.30.)Kr.24.§(3)bek.szerint a szabvány ált.előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi biztonsági irányítási intézkedéseket alkalmazni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tanterem tervezése és kivitelezése Perbálon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24835932
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: pharos95@pharos95.hu
Telefon: +36 307472452
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 599921150
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Tervezési munkák,- Építészet,- Tartószerkezet,- Épületgépészet,- Elektromos,- Akadálymentesítés,- Kiegészítő költségek,- Felelős
műszaki vezető épületgépészet,- Felelős műszaki vezető épületvillamosság
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24835932
Postai cím: 510-es Fő Út 26
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12073601213

Hivatalos név: DNA Development Építőipari, Kivitelező és Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86231343
Postai cím: Poprádi Út 44/A
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23080728207

Hivatalos név: KOVA-LINE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92666773
Postai cím: Óvoda Köz 199/3
Város: Tápiószentmárton
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2711
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23569504213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges