Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4682/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82668446
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tánczos Katalin
Telefon: +36 92510175
E-mail: kata.tanczos@zvf.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítése
Hivatkozási szám: EKR000820422018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:45111000-8
45111290-7
45231300-8
45232154-6
45232400-6
45233120-6
45247130-0
71240000-2
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg 0788/80, 0788/78, 0788/79, 0788/75, 0787, 15443, 0788/69, 0778/1, 15445, 0788/85, 0779/2, 0779/4; Kispáli 010/14, 08
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Tervezési feladatok:
Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása című kiviteli tervdokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet IV. Fejezet (22-23.§) és 1. melléklet : „A kivitelezési dokumentáció tartalma” alapján
 Út és kapcsolódó közműépítés kiviteli terv (csapadékvíz-elvezetés, közvilágítási hálózat és energia ellátása)
 Viziközművek (vízvezetékhálózat és műtárgyai, szennyvízcsatornahálózat – gravitációs, kényszeráramú) és műtárgyai. Az ipari park ellátását biztosító új bekötések tervezése.
 A tervek aktualizálása a más beruházás keretében tervezett vagy kiépített közművek vonatkozásában. Egyeztetés és jóváhagyása megrendelővel, új közműegyeztetések lefolyatása.
Kivitelezési munkák:
1. Észak-Déli ipari parki út építése: a 0+040 km. szelvénytől a 0+840 km. szelvényig tervezett É-D irányú, 7,0 m burkolatszélességű, 800,0 m hosszú 2x1 sávos külterületi közút (K.VI.B.) és az út 0+840 km. szelvénytől tervezett négyágú Északi „kis” körforgalom építése, az útfelületeken összegyűlő csapadékvizek elvezetésével együtt. A tervezett körforgalom R=20m külső sugárral épül, a belső sugara R=15.0m.)
2. Közvilágítás építése a tervezett közvilágítás energia ellátásával az "É-D"-i ipari parki út, Északi „kis” körforgalom, közvilágításának építése, kompletten üzembe helyezésre készen. Tervezett kisfeszültségű energia ellátási földkábel: 873 m. Tervezett kisfeszültségű közvilágítási földkábel: 1264 m
3. Víziközművek építése: Zalaegerszeg Északi Ipari park fejlesztési területének víziközművekkel való ellátása, 3097 fm vízvezeték (ivóvízvezeték), 500m3-es víztorony és nyomásfokozó és egyéb műtárgyakkal. 1660 fm gravitációs csatorna (szennyvíz) és 570 fm szennyvíz nyomóvezeték, átemelővel és egyéb műtárgyakkal.
A közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentációk:
 FL Konzorcium által készített 2803117. munkaszámú, Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása című engedélyes terv
 Villkász Kft által készített 17E. munkaszámú, Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása Közvilágítás építés tervdokumentáció valamint a tervekhez kapcsolódó elektronikus közmű egyeztetési nyilatkozatok és jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok
Engedélyek:
 Útépítési engedély: ZA/ÚO/NS/A/12/5/2018.; 2018.01.26. (jogerősítés: ZA/ÚO/NS/A/12/9/2018.; 2018.03.23)
 Vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély: Zala/1733 vízikönyvi szám, 36800/179-21/2018. ált.; 2018.05.17. (jogerősítés: 2018.05.24.; 36800/179-23/2018.ált.)
Tartalékkeret: 2%
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-15-ZL1-2016-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 101 - 243685

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zalaegerszeg Északi Ipari Park előközművesítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 843099406 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:45111000-8
45111290-7
45231300-8
45232154-6
45232400-6
45233120-6
45247130-0
71240000-2
45000000-7
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszeg 0788/80, 0788/78, 0788/79, 0788/75, 0787, 15443, 0788/69, 0778/1, 15445, 0788/85, 0779/2, 0779/4; Kispáli 010/14, 08
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladatok:
Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása című kiviteli tervdokumentáció készítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet IV. Fejezet (22-23.§) és 1. melléklet : „A kivitelezési dokumentáció tartalma” alapján
 Út és kapcsolódó közműépítés kiviteli terv (csapadékvíz-elvezetés, közvilágítási hálózat és energia ellátása)
 Viziközművek (vízvezetékhálózat és műtárgyai, szennyvízcsatornahálózat – gravitációs, kényszeráramú) és műtárgyai. Az ipari park ellátását biztosító új bekötések tervezése.
 A tervek aktualizálása a más beruházás keretében tervezett vagy kiépített közművek vonatkozásában. Egyeztetés és jóváhagyása megrendelővel, új közműegyeztetések lefolyatása.
Kivitelezési munkák:
1. Észak-Déli ipari parki út építése: a 0+040 km. szelvénytől a 0+840 km. szelvényig tervezett É-D irányú, 7,0 m burkolatszélességű, 800,0 m hosszú 2x1 sávos külterületi közút (K.VI.B.) és az út 0+840 km. szelvénytől tervezett négyágú Északi „kis” körforgalom építése, az útfelületeken összegyűlő csapadékvizek elvezetésével együtt. A tervezett körforgalom R=20m külső sugárral épül, a belső sugara R=15.0m.)
2. Közvilágítás építése a tervezett közvilágítás energia ellátásával az "É-D"-i ipari parki út, Északi „kis” körforgalom, közvilágításának építése, kompletten üzembe helyezésre készen. Tervezett kisfeszültségű energia ellátási földkábel: 873 m. Tervezett kisfeszültségű közvilágítási földkábel: 1264 m
3. Víziközművek építése: Zalaegerszeg Északi Ipari park fejlesztési területének víziközművekkel való ellátása, 3097 fm vízvezeték (ivóvízvezeték), 500m3-es víztorony és nyomásfokozó és egyéb műtárgyakkal. 1660 fm gravitációs csatorna (szennyvíz) és 570 fm szennyvíz nyomóvezeték, átemelővel és egyéb műtárgyakkal.
A közbeszerzési eljárás alapját képező tervdokumentációk:
 FL Konzorcium által készített 2803117. munkaszámú, Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása című engedélyes terv
 Villkász Kft által készített 17E. munkaszámú, Zalaegerszeg Északi Ipari park feltárása és közművekkel való ellátása Közvilágítás építés tervdokumentáció valamint a tervekhez kapcsolódó elektronikus közmű egyeztetési nyilatkozatok és jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok
Engedélyek:
 Útépítési engedély: ZA/ÚO/NS/A/12/5/2018.; 2018.01.26. (jogerősítés: ZA/ÚO/NS/A/12/9/2018.; 2018.03.23)
 Vízellátás és szennyvízelvezetés vízjogi létesítési engedély: Zala/1733 vízikönyvi szám, 36800/179-21/2018. ált.; 2018.05.17. (jogerősítés: 2018.05.24.; 36800/179-23/2018.ált.)
Tartalékkeret: 2%
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 869981166
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL) www.szabadics.hu
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában foglaltakra tekintettel a Szerződés 7.1.1.) pontja az alábbiak szerint módosul.
Módosított rendelkezés:
7.1.1. Szerződő felek a szerződés szerint elvégzett munka ellenértékét az ajánlatban megjelölt Egyösszegű nettó ajánlati árat (tartalékkerettel), valamint a Megrendelő által elfogadott pótmunkák értékét figyelembe véve_
„Vállalkozói díj nettó” 826.930.790,-Ft
a tartalékkeret terhére jóváhagyott pótmunkák értéke nettó 16.168.616,-Ft
a tartalékkereten felüli pótmunka értéke nettó: 26.881.760,-Ft
„Összesen nettó”: 869.981.166,-Ft
ÁFA 27%: 234.894.915,-Ft
összegben állapítják meg.
Az „Összesen nettó” a Vállalkozó ajánlata és a Megrendelő által elfogadott és megrendelt pótmunkák értékét figyelembe véve az alábbiak szerint oszlik meg:
Kiviteli tervek elkészítésének díja:
nettó: 18.500.000,- Ft
ÁFA 27%: 4.995.000- Ft
Kivitelezés díja:
„Vállalkozói díj nettó” – Kiviteli tervek elkészítésének díja (nettó) 808.430.790,-Ft
a tartalékkeret terhére jóváhagyott pótmunkák értéke nettó 16.168.616,-Ft
a tartalékkereten felüli pótmunka értéke nettó: 26.881.760,-Ft
Összesen nettó: 851.481.166,-Ft
ÁFA 27%: 229.899.915,- Ft
A jelen szerződésmódosítás 2 pontjában foglaltakra tekintettel a Szerződés 5.5.) pontja az alábbiak szerint módosul.
Módosított rendelkezés:
5.5. Kivitelezésre vonatkozó határidők:
5.5.1 Kivitelezésre vonatkozó részhatáridők:
 Északi „kis” körforgalom építése, a létesítmény alatt található közművek védőcsöveinek elhelyezésével, A kivitelezés tartalmazz a körforgalmi ágak kiépítését teljes körűen, illetve a D-i ág építését a csatlakozó É-D-út 0+850 km sz.-ig.
Befejezési határidő: a végleges kiviteli tervek megrendelői jóváhagyását követően számított 90 nap.
 Tervezett szennyvízcsatorna rendszer építése: Sz-1-0-0 jelű szennyvízcsatorna 1-9 akna között (501m), Sz-1-2-0 jelű csatorna 6 aknáig (279m) Sz-2-0-0 jelű szennyvízcsatorna 3 számú aknáig (204m) átemelővel, Ny-1 jelű (569m) nyomóvezeték
Befejezési határidő: végleges kiviteli tervek jóváhagyását követően 90 nap.
 A munkaterület átadásától számított 270 nap: útépítési, közvilágítási, csapadékelvezetési, víz- és szennyvízelvezetési építési munkák befejezése.
5.5.2 Kivitelezésre vonatkozó befejezési határidő:
A jelen szerződés tárgyát (2.1. pont) képező teljes körű kivitelezés véghatárideje (kivitelezési munkák befejezésének határideje): 2020.03.12., amely időtartamon belül a víztoronyhoz kapcsolódó napelemes rendszer kiépítése megtörténik, és amely időtartam magába foglalja a műszaki átadás-átvételi eljárás eredményes (hiba- és hiánymentes) lezárásához szükséges - a műszaki ellenőr által ellenőrzött és jóváhagyott- dokumentumok, Megrendelő részére történő átadását és amely időtartamon belül a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdődik.
Szerződés megkötése: 2019.04.30
1.sz. szerződésmódosítás dátuma: 2019.07.17.
2. sz. (jelen) szerződésmódosítás: 2020.02.11.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés szerint a Vállalkozó feladatát képezte egy 500 m3 víztorony építése.
A víztorony működéséhez szükséges áramellátás biztosítására az Önkormányzat 2019.04.10-én hálózati csatlakozási szerződést kötött az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel. Az E.ON 2020. január 16-án kelt nyilatkozatában arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy rajta kívül álló okok miatt az áramellátást belátható határidőn belül nem tudja biztosítani.
Fentiekre tekintettel a víztorony energiaellátása napelemes rendszer kiépítésével lesz biztosítva, melyet Megrendelő a Vállalkozó 2020. január 27-én kelt ajánlata alapján jelen szerződésmódosítás aláírásával rendeli meg a Vállalkozótól. A pótmunkák elvégzése 30 napot vesz igénybe.
Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel módosult.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 843099406 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 869981166 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben