Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4722/2020
CPV Kód:45233223-8
Ajánlatkérő:Komárom Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Komárom, Szent László utca, hrsz: 1617/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komárom Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73674047
Postai cím: Szabadság Tér 1
Város: Komárom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szakmáriné Tóth Katalin
Telefon: +36 34541347
E-mail: kozbeszerzes@komarom.hu
Fax: +36 34541348
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.komarom.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217482020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000217482020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Buszvégállomás felújítása SKHU/1601/2.2.1/359 ME
Hivatkozási szám: EKR000217482020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233223-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Improvement of cross-border public transport services between Komarno (SK) and Komárom (HU) – közösségi közlekedés javítása SKHU/1601/2.2.1/359 – Buszvégállomás felújítása”
Autóbusz pályaudvar peron- és útburkolat felújítás (683 + 2677 m2):
Forgalomterelési/zárási terv készítése 1 db
Közműszerelvények fedlapjainak szintbehelyezése
régi fedlap/víznyelő cseréjével 49 db
Aszfalt burkolat marása 13 cm vastagságban 348 m3
Járda- és peron burkolatok bontása 186 m3
Szórt alap bontása 229 m3
Betonburkolat és szegélyek bontása 271m3
FZKA zúzottkő ágyazat Z 0/63 zúzottkőből 229 m3
CKT hidr. Alap készítése 93 m3
C30/37-XF4 KK j. betonburkolat készítése hézagaiban vasalva sókorrózió elleni védelemmel, modifikált bitumenes hézagkiöntéssel 164 m3
Hengerelt aszfalt kötőréteg AC-22 kötő (mNM)10/40-65 jelű
keverékből 9 cm vtg 241 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 kopó (mF)25/55-65
jelű keverékből 4 cm vtg 107 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-8 kopó jelű keverékből
járdánál és kapubehajtóknál kifuttatásként 2 m3
Térkőburkolatok 6 vm vtg térkőből (szintre emelés meglévőnél) 9 m2
Térkőburkolatok 6 vm vtg térkőből új építés 927 m2
Kiemelt szegély építése betongerendán 736 m
Süllyesztett szegély építése betongerendán 244 m
Kerti szegély építése betongerendán 109 m
Közúti jelzőtáblák elhelyezése 17 db
Burkolati jelek festése 105 m2
Elektromos töltőhely kialakítása (87,5 m2):
FZKA zúzottkő ágyazat Z 0/63 zúzottkőből 9 m3
C30/37-XF4 KK j. betonburkolat készítése hézagaiban
vasalva sókorrózió elleni védelemmel, modifikált
bitumenes hézagkiöntéssel 21 m3
Kiemelt szegély építése betongerendán 4 m
Süllyeszett szegély építése betongerendán 40 m
Közúti jelzőtáblák elhelyezése 1 db
Burkolati jelek festése 1 m2
Nem támogatott műszaki tartalom:
Ivóvíz vezeték kiváltása 60 m
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint nem engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az elektromos töltőhely kialakítása az autóbusz pályaudvar peron- és útburkolat felújítását érintő területen belül helyezkedik el. Az autóbusz pályaudvar peron- és útburkolata közvetlenül, burkolat megszakítás nélkül csatlakozik a Szent László utca felújítandó burkolatához. Az előzőek miatt a közbeszerzés tárgya egy egységes műszaki tartalmat alkot, ezért a tervekben 3 fejezetben tárgyalt műszaki tartalom megépítése külön részekben mind műszakilag, mind gazdaságilag előnytelen lenne ajánlatkérő számára.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Buszvégállomás felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233221-4
További tárgyak:45233253-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Komárom, Szent László utca, hrsz: 1617/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Autóbusz pályaudvar peron- és útburkolat felújítás (683 + 2677 m2):
Forgalomterelési/zárási terv készítése 1 db
Közműszerelvények fedlapjainak szintbehelyezése
régi fedlap/víznyelő cseréjével 49 db
Aszfalt burkolat marása 13 cm vastagságban 348 m3
Járda- és peron burkolatok bontása 186 m3
Szórt alap bontása 229 m3
Betonburkolat és szegélyek bontása 271m3
FZKA zúzottkő ágyazat Z 0/63 zúzottkőből 229 m3
CKT hidr. Alap készítése 93 m3
C30/37-XF4 KK j. betonburkolat készítése hézagaiban vasalva sókorrózió elleni védelemmel, modifikált bitumenes hézagkiöntéssel 164 m3
Hengerelt aszfalt kötőréteg AC-22 kötő (mNM)10/40-65 jelű
keverékből 9 cm vtg 241 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-11 kopó (mF)25/55-65
jelű keverékből 4 cm vtg 107 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg AC-8 kopó jelű keverékből
járdánál és kapubehajtóknál kifuttatásként 2 m3
Térkőburkolatok 6 vm vtg térkőből (szintre emelés meglévőnél) 9 m2
Térkőburkolatok 6 vm vtg térkőből új építés 927 m2
Kiemelt szegély építése betongerendán 736 m
Süllyesztett szegély építése betongerendán 244 m
Kerti szegély építése betongerendán 109 m
Közúti jelzőtáblák elhelyezése 17 db
Burkolati jelek festése 105 m2
Elektromos töltőhely kialakítása (87,5 m2):
FZKA zúzottkő ágyazat Z 0/63 zúzottkőből 9 m3
C30/37-XF4 KK j. betonburkolat készítése hézagaiban
vasalva sókorrózió elleni védelemmel, modifikált
bitumenes hézagkiöntéssel 21 m3
Kiemelt szegély építése betongerendán 4 m
Süllyeszett szegély építése betongerendán 40 m
Közúti jelzőtáblák elhelyezése 1 db
Burkolati jelek festése 1 m2
Nem támogatott műszaki tartalom:
Ivóvíz vezeték kiváltása 60 m
A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírásai, valamint az árazatlan költségvetések, valamint a kiviteli tervek tartalmazzák.
Tárgyi közbeszerzés az építésügyi jogszabályok szerint nem engedélyköteles építési beruházásnak minősül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás (0-36 hónap) 10
2 A környezet építési és bontási törmelékkel való terhelésének mértéke (m3) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegűajánlatiártartalékkeretnélkül nettóEURO / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/2.2.1/359
II.2.13) További információ
A legkedvezőbb szintnek megfelelő értéket veszik figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát a képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket helyettesítik be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet - a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról - III. fejezet 17. §-ában megfogalmazottak az irányadóak.
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a - Kbt. 114. § (1) bekezdés előírásainak figyelembevételével - az alábbi feltételek bármelyike fennáll:
Az ajánlattevővel (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozójával vagy adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérő kizárja az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 64. § szerint a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap).
2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá (EKR űrlap). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
3. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti kizáró ok hiánya a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozat benyújtásával igazolható (EKR űrlap).
4. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő az 2. pontban meghatározott igazolás mód helyett a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
5. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
6. Az alvállalkozó tekintetében ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (EKR űrlap)
7. Adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (EKR űrlap)
A kbt. 69. § (11a) bekezdés szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. §2 szerint az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírja, hogy az e § szerinti bírálat keretében a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ismertesse a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző öt évben befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), szerződésszerűen (szerződésnek és az előírásoknak megfelelően) teljesített legjelentősebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. Az szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább:
a szerződést kötő másik fél nevét és székhelyét;
az építési beruházás tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen: „1 db buszpályaudvar buszok által is igénybevett, hézagaiban vasalt beton útburkolatának készítése”, vagy ” 1 db buszpályaudvar buszok által is igénybevett, hézagaiban vasalt beton útburkolatának felújítása”, vagy„1 db buszöböl buszok által is igénybevett, hézagaiban vasalt beton útburkolatának készítése”, vagy ” 1 db buszöböl buszok által is igénybevett, hézagaiban vasalt beton útburkolatának felújítása”, mely sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult le);
az építési beruházás mennyiségét;
a teljesítés idejét (év, hónap, nap, kezdő és befejező időponttal) és helyét;
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A vonatkozó referencia igazolásból derüljenek ki a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerinti elfogadhatóságához szükséges adatok, feltételek. A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A kbt. 69. § (11a) bekezdés szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 24. § (1) bekezdés szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
M.2.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alkalmasság igazolható a teljesítésbe bevonásra kerülő szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának és a szakember nyilatkozatának (a szakmai gyakorlati idejéről) benyújtásával, melynek tartalmaznia kell:
a szakember nevét;
szakmai gyakorlati idő meghatározásához szükséges adatok: a végzett tevékenység megnevezése, időtartam –tól, -ig év és hónap megjelöléssel (az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember szakmai gyakorlati idejébe);
a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát
a szakember aláírását.
Amennyiben a szakember „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) rendelkezik, akkor a szakember nyilatkozatában a jogosultság számának megadásával nem szükséges a gyakorlati idő táblázatot kitölteni.
A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő szakmai gyakorlati időként a szakirányú végzettség megszerzését követően
a) építési műszaki ellenőri,
b) felelős műszaki vezetői,
c) építőipari kivitelezési,
d) építésfelügyeleti,
e) építésügyi hatósági,
f) beruházói-műszaki,
g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy oktatói,
h) építészeti-műszaki tervezési,
i) építésügyi műszaki szakértői
tevékenység folytatásának időtartamát veszi figyelembe, avval a kikötéssel, hogy az előírt gyakorlati idő felének az (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti tartalmúnak kell lennie.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben
M.1.:
Nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapos időszakban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább
1 db buszpályaudvar és/vagy buszöböl buszok által is igénybevett, hézagaiban vasalt beton útburkolatának készítését és/vagy felújítását tartalmazó sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult építési referenciával.
Az ajánlatkérő a - öt év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek – a részvétel mértékéig –, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítése során az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél konzorciumi tagként, vagy alvállalkozóként vett részt, úgy az ellátott feladat(ok) tárgya, százalékos aránya és ennek, vagy ezek nettó ellenértéke is meghatározandó, ugyanis Ajánlatkérő ezeket fogja figyelembe venni az ajánlatok elbírálása során.
Amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás,– a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. § (5) bekezdés).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A fenti esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
M.2.:
Nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-KÉ” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete IV./3. rész 2. pontjában meghatározott)
 okleveles építőmérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel;
vagy
 építőmérnök vagy mélyépítési mérnök vagy közlekedésépítési mérnök vagy vízellátási mérnök vagy csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök, vagy azzal egyenértékű végzettséggel és 4 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M.2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A fenti esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 1%-a naptári naponta, maximum a nettó tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a. A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megrendelőt megilleti a szerződés rendkívüli felmondásának, vagy a szerződéstől való elállás joga.
Meghiúsulási kötbér:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 25%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését kizárja.
Hibásteljesítési kötbér:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 20%-a.
Teljesítési biztosíték:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 3%-a. A teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a szerződés hatálybalépésének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a műszaki átadás-átvétel lezárásának dátumáig kell fennállnia.
Az ajánlattevő ajánlatában nyilatkoznia kell arról - a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján -, hogy a teljesítési biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, szerződés hatálybalépésének időpontjára a megrendelő rendelkezésére bocsátja.
A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint, az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél 12029004-00204291-02100009 számú fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Jótállási biztosíték:Tartalékkeret és ÁFA nélkül számított szerződéses összeg 3%-a. A jótállási biztosítékot a vállalkozó a Kbt. 134. § (4) bekezdés előírásait figyelembe véve, a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjára köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani, melynek a jótállási időszak végéig kell fennállnia.
A jótállási idő előírt minimális hossza: 12 hónap.
Előleg visszafizetési biztosíték (5%-nál nagyobb mértékű előleg esetén): ÁFA és tartalékkeret nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5%-a mértékű előleg és az igényelt előleg különbözetére jutó összegnek megfelelő mértékű a megrendelőként szerződő fél javára szóló, a Kbt. 134. § (6) bekezdés (b) pont szerinti kötelezettség:
Ajánlatkérő elfogadja az előleg visszafizetésének biztosítékaként a vállalkozóként szerződő fél legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalását vagy az előírt pénzösszegnek a megrendelőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetését, átutalását, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosítását, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt is.
Felelősségbiztosítás:
A szerződés teljesítéséhez az ajánlattevőként szerződő fél köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § szerinti a jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező munkák megvalósítására teljes körű, az ajánlatkérőként szerződő félre, harmadik személyekre és az alvállalkozókra is kiterjedő kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést megkötni.
A biztosítási szolgáltatás mértéke legalább 10 mFt/év és 5 mFt /káresemény.
Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy ajánlata nyertes ajánlatként való kihirdetése esetén a megkötendő vállalkozási szerződés teljesítéséhez előírt felelősségbiztosítási szerződést − legkésőbb a szerződéskötés időpontjára − megköti vagy a meglévő felelősségbiztosítási szerződését jelen szerződés teljesítésére vonatkozóan is kiterjeszti.
A szerződéses teljesítést biztosító feltételekkel kapcsolatos részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés finanszírozását Ajánlatkérő az SKHU/1601/2.2.1/359 azonosítószámú támogatási szerződésből valamint önerőből teljesíti.
A támogatási intenzitás mértéke 95,0%, de maximum az elszámolható költség 100,0% erejéig; amely a mindenkor hatályos Támogatási Szerződés alapján módosulhat. A támogatási összeget meghaladó és egyben az ajánlatkérő által elfogadott szerződéses összeg ellenértékét ajánlatkérő saját forrásaiból biztosítja. A finanszírozás formája utófinanszírozás.
Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más költség nem számítható fel.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás a nyertes ajánlattevő általi (rész)teljesítést, az ajánlatkérő (műszaki ellenőr) által ennek elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételét követően átutalással – euroban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6) bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Késedelmes fizetés esetén Megrendelő, mint szerződő hatóság a 2013. évi V. törvény 6:155.§ szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá a külön jogszabályban megállapított behajtási költségátalányt fizet.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabályok szerint a 32/B. § (1)-(2) bekezdésekben előírtak figyelembevételével történik a szerződésben foglalt ellenérték kifizetése.
Amennyiben az alvállalkozó általános adóigazolásban szereplő köztartozása ellenére az ajánlattevő elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásáért. A visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki.
A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor.
A nyertes ajánlattevő - a végszámlákat is ide értve - 3 db számla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos részszámlák az alábbi ütemezésben és mértékben nyújthatóak be:
1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok 50%-os teljesítését követően a szerződéses összeg 50%-a,
Végszámla: a váll. szerződés 100%-os teljesítésekor a műszaki- átadás átvételt követően a szerződéses összeg további 50 %-a.
Nem támogatott műszaki tartalom külön számla.
A beruházás nem engedélyköteles építési beruházás, ezért nem kell alkalmazni az Áfa tv. 142. §-ban rögzített, ún. fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket.
Az Áfa mértékére, elszámolására a mindenkor hatályos Áfa törvény rendelkezései az irányadóak.
A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét nem haladhatja meg.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél az alvállalkozóval kötendő szerződésben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.
Ajánlatkérő 10%-os tartalékkeretet biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: EURO.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdése szerinti a szerződésben foglalt - tartalékkeret nélküli - teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összeg erejéig előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos rendelkezései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 HUF
A befizetés helye: Raiffeisen Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12029004-00204291-02100009
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: bankgarancia vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek:
az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el
átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Közbeszerzési Értesítő 2019. évi 227. számában megjelent Közbeszerzési Hatósági útmutató 1. számú melléklet, ár: 1.aa) fordított arányosítás, többletjótállás: 1.ab) egyenes arányosítás, bontási törmelék: fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Az előleg a részszámlákban arányosan kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját a Kbt. 75.§ (6) bekezdés alapján.
Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja az ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő az M.1. és M.2. műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges