Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:4728/2020
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:Fót Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatti ügyeleti helyiség és Fót Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fót Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79450960
Postai cím: Vörösmarty Tér 1
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Polonkai Andrea
Telefon: +36 27535365
E-mail: polonkai.andrea@fot.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fot.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton
Hivatkozási szám: EKR000888732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Fót Város felnőtt és gyermek lakosságának orvosi ügyeleti ellátása Fót Város közigazgatási területén, a lakosság száma: 20 484 fő. Napközbeni sürgősségi ellátás: munkanapokon: hétfőtől csütörtökig: 8:00 órától 18:00 óráig, pénteken: 8:00 órától 16:00 óráig, Éjszakai ügyelet: munkanapokon: hétfőtől csütörtökig: 18:00 órától következő nap 8.00 óráig, pénteken: 16:00 órától szombaton 8:00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon: 24 órás orvosi ügyelet 8:00 órától a következő munkanap 8:00 óráig Ajánlattevő vállalja, hogy az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok megfelelnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11. § (9) bekezdés előírásainak. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a nappali sürgősségi ügyeletben a 52/2006. (XII. 28.) EüM rendeletben megjelölt Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek esetén a beteg otthonában, tartózkodási helyén sürgősségi ellátást végez, illetve az ügyeleti rendelőben megjelenő betegek sürgősségi ellátását, amennyiben az adott időpontban az egészségügyi központban nem rendel háziorvos. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy éjszakai, hétvégi és munkaszüneti napokon ügyeleti időben ellátja a rendelőben megjelent járóbeteget, amennyiben a beteg állapota azt indokolja, otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, hétvégén és munkaszüneti naponkon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget, gondoskodik a beteg állapotának megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásáról, szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról, továbbá ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat, orvosi látleletet végez, véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet végez, fertőző betegségek felfedezése esetén ellátja a járványügyi feladatokat. Ajánlattevőnek a nappali sürgősségi ellátást 1 orvossal és 1 fő gépkocsivezetővel, az éjszakai, hétvégi és munkaszüneti napokon biztosított ügyeleti ellátást 1 fő szakorvossal, 1 fő ápolóval és 1 fő gépkocsivezetővel kell biztosítania. Ajánlatkérő ügyeleti gépjárművet nem biztosít, egy gépjárművet és annak üzemeltetését ajánlattevőnek kell biztosítania. Az ügyeleti helyiség a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatt található, melynek használatba adásáról, a működési és üzemeltetési költségekről külön Használati szerződés rendelkezik. Nyertes Ajánlattevő kötelessége az ügyeleti ellátáshoz szükséges, a vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén történő rendelkezésre tartása, valamint a gyógyszerek, gyógyászati eszközök és egyéb egészségügyi anyagok folyamatos biztosítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatti ügyeleti helyiség és Fót Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Fót Város felnőtt és gyermek lakosságának orvosi ügyeleti ellátása Fót Város közigazgatási területén, a lakosság száma: 20 484 fő. Napközbeni sürgősségi ellátás: munkanapokon: hétfőtől csütörtökig: 8:00 órától 18:00 óráig, pénteken: 8:00 órától 16:00 óráig Éjszakai ügyelet: munkanapokon: hétfőtől csütörtökig: 18:00 órától következő nap 8.00 óráig, pénteken: 16:00 órától szombaton 8:00 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon: 24 órás orvosi ügyelet 8:00 órától a következő munkanap 8:00 óráig. Ajánlattevő vállalja, hogy az ügyeleti ellátásban részt vevő orvosok megfelelnek a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11. § (9) bekezdés előírásainak. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy a nappali sürgősségi ügyeletben a 52/2006. (XII. 28.) EüM rendeletben megjelölt Sürgős szükség körébe tartozó, életet veszélyeztető állapotok és betegségek esetén a beteg otthonában, tartózkodási helyén sürgősségi ellátást végez, illetve az ügyeleti rendelőben megjelenő betegek sürgősségi ellátását, amennyiben az adott időpontban az egészségügyi központban nem rendel háziorvos. Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy éjszakai, hétvégi és munkaszüneti napokon ügyeleti időben ellátja a rendelőben megjelent járóbeteget, amennyiben a beteg állapota azt indokolja, otthonában, tartózkodási helyén a fekvőbeteget, hétvégén és munkaszüneti naponkon a folyamatos gyógykezelésre szoruló beteget, gondoskodik a beteg állapotának megfelelő ellátási szinten működő egészségügyi szolgáltatóhoz történő utalásáról, szükség esetén a betegnek az illetékes intézetbe történő szállításáról, továbbá ellátja a halottakkal kapcsolatos rendelkezésekben előírt feladatokat, orvosi látleletet végez, véralkohol-vizsgálathoz vért vesz, drogtesztet végez, fertőző betegségek felfedezése esetén ellátja a járványügyi feladatokat. Ajánlattevőnek a nappali sürgősségi ellátást 1 orvossal és 1 fő gépkocsivezetővel, az éjszakai, hétvégi és munkaszüneti napokon biztosított ügyeleti ellátást 1 fő szakorvossal, 1 fő ápolóval és 1 fő gépkocsivezetővel kell biztosítania. Ajánlatkérő ügyeleti gépjárművet nem biztosít, egy gépjárművet és annak üzemeltetését ajánlattevőnek kell biztosítania. Az ügyeleti helyiség a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatt található, melynek használatba adásáról, a működési és üzemeltetési költségekről külön Használati szerződés rendelkezik. Nyertes Ajánlattevő kötelessége az ügyeleti ellátáshoz szükséges, a vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén történő rendelkezésre tartása, valamint a gyógyszerek, gyógyászati eszközök és egyéb egészségügyi anyagok folyamatos biztosítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szerződés teljesítésében résztvevő M/2/1. alk. min.követelménynek megfelelő ügyeletvezető szakorvos alk. követelményen felüli többlet szakmai gyakorlati ideje(egész hónapban,min.0 hónap, max.60 hónap) 10
2 Szerződés teljesítésében résztvevő M/2/2. alk. min.követelménynek megfelelő orvos alk. követelményen felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
3 Szerződés teljesítésében résztvevő M/2/3. alk. minimumkövetelménynek megfelelő ápoló alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
4 Szerződés teljesítésében résztvevő M/2/4. alk. minimumkövetelménynek megfelelő gépkocsivezető alk. követelményen felüli többlet szakmai gyakorlati ideje (egész hónapban, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Havi nettó szolgáltatási díj (nettó Ft) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
AK az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.ba) pont szerint pontozza. A 2-5. részszempontok esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket AK a KH által kiadott útmutató (KÉ 2016. évi 147. szám) 1. számú melléklet A.1.bb) pont szerint pontozza. Pontszámok: 1-10. Továbbiak AD-ben

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Orvosi ügyeleti ellátás biztosítása Fóton
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Döntéshozó az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította, tekintettel arra, hogy a – (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható – rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel és a Döntéshozó a szerződéskötéshez szükséges pótfedezetet nem tudja biztosítani.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: JUNIMED Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36998760
Postai cím: Őz Utca 19.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24094432113

Hivatalos név: EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50525542
Postai cím: Topolya Utca 4-8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13789581141

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges