Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4732/2020
CPV Kód:31531000-7
Ajánlatkérő:BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Budapest;Budapest;Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96175725
Postai cím: Csepeli Átjáró 1-3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1203
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pap Zoltán
Telefon: +36 709349022
E-mail: bdk@bdk.hu
Fax: +36 12384323
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bdk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bdk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087472020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000087472020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fényforrás beszerzés 2020.
Hivatkozási szám: EKR000087472020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31531000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Üzemeltetéshez felhasználandó fényforrások beszerzése adásvételi keretszerződés keretében 2020.
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában a leszállítandó fényforrások mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban az egyes fényforrás típusok egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a keretösszeg kimerítésére Ajánlatkérő egyik rész esetén sem vállal kötelezettséget.
Ajánlatkérőt az egységártáblázatban az Ajánlatkérő által megadott tájékoztató jellegű, az egyes fényforrás típusokhoz rendelt mennyiségi szorzószámok, valamint a felhívásban hozzávetőlegesen megjelölt darab számok sem kötik, az Ajánlatkérő attól eltérhet.
Az I. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 40.000 darab nagynyomású nátrium fényforrást (átlátszó csőburás és elliptikus diffúz burás) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig.
Az I. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 50.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Ötvenmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi, amely tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.
A II. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 26.000 darab kompakt fénycsövet és fénycsövet (kompakt fénycső, T5 fénycső (ø 16 mm), T5 fénycső (ø 26 mm) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig.
A II. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 17.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Tizenhétmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.
A III. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 13.500 darab fémhalogén lámpát és egyéb speciális fényforrást (Nagynyomású nátriumlámpa, Kerámia fémhalogénlámpa, Fémhalogénlámpa, Halogénlámpa, Kompakt fénycső, T5 fénycső (ø16 mm), Izzólámpa, LED fényforrások) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig.
A III. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 62.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Hatvankétmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Árazott egységártáblázatban rögzített egységárak nem tartalmazzák a hulladékkezelési díjat. A nyertes Ajánlattevő a hulladékkezelési díjat az érvényes díjtáblázat szerint külön tételként számlázza ki az Ajánlatkérő felé, az adott rész szerződéstervezetének 3. számú mellékletében meghatározott táblázat szerint, a szerződéstervezetekben rögzített eseti megrendelések vonatkozásában. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által a szerződés szerint megfizetett hulladékkezelési díjat köteles a közvetítő szervezet részére megfizetni és az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget tenni összhangban a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendeletben foglaltakkal.
Ajánlatkérő az egyes részek vonatkozásában hozzávetőlegesen megadott mennyiség meghatározásakor a szállítandó fényforrások kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével egymás után, egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; foglalat, színhőmérséklet, névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén, egyes fényforrásoknál névleges fényáram minimum érték.
A III. részben egyes fényforrások tekintetében Ajánlatkérő részéről a típus megjelölésére csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében került sor, ott ahol Ajánlatkérő konkrét típust határozott meg, az alatt azzal egyenértékű típust is érteni kell.
A fentiekre, illetve arra tekintettel, hogy egyes fényforrás típusok gyártása idővel megszűnik, Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján elfogadja az Ajánlatkérő által meghatározott fényforrás típussal egyenértékű fényforrás típust is, mely tekintetében „az azzal egyenértékű” fogalma alatt Ajánlatkérő a következő műszaki paraméterek egyezőségét vizsgálja:
I. és II. rész: teljesítmény, lámpafej foglalat, színhőmérséklet, névleges fényáram, névleges élettartam.
III. rész: teljesítmény, lámpafej, foglalat, színhőmérséklet, névleges fényáram. (LED-es fényforrások esetén a teljesítmény helyett a névleges fényáram alapján állapítja meg Ajánlatkérő az egyenértékűséget).
Valamennyi rész tekintetében a szállítandó fényforrások műszaki paramétereinek meg kell felelni az Európai Közösségek Bizottságának 245/2009/EK rendeletében és annak módosításában foglaltaknak, különös tekintettel a fényforrások fényhasznosítására és termékinformációs követelményeire, amelyre tekintettel ajánlattevő csak olyan fényforrásokra adhat ajánlatot, amelyeket a gyártók 2017. április 13. után is forgalmazhatnak (kivéve a kétcsapos kompakt fénycsöveket).
A beszállítandó fényforrás típusokra vonatkozó részletes műszaki előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben a tárgyi eljárást lefolytatását követően valamely fényforrás gyártói nyilatkozattal igazoltan megszűnt, a megszűnt fényforrás helyett azzal azonos műszaki paraméterekkel rendelkező fényforrást szállíthat le a nyertes Ajánlattevő a megszűnt fényforrás egységárán.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Nagynyomású nátrium fényforrások
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31514000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában a leszállítandó fényforrások mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban az egyes fényforrás típusok egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.
Az I. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 40.000 darab nagynyomású nátrium fényforrást (átlátszó csőburás és elliptikus diffúz burás) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig. Az I. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 50.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Ötvenmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi, amely tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az egyes fényforrások csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján szállíthatók le és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
A leszállítandó nagynyomású nátrium fényforrások (átlátszó csőburás és elliptikus diffúz burás) kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével Ajánlatkérő az „Árazatlan egységártáblázat” megnevezésű excel táblázatban határozta meg (Ajánlatkérő egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; színhőmérséklet, névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén, egyes fényforrásoknál névleges fényáram minimum érték)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft hulladékkezelési díj nélkül) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Kompakt fénycsövek és fénycsövek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31531100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában a leszállítandó fényforrások mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban az egyes fényforrás típusok egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.
A II. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 26.000 darab kompakt fénycsövet és fénycsövet (kompakt fénycső, T5 fénycső (ø 16 mm), T5 fénycső (ø 26 mm) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig. A II. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 17.000.000.- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az egyes fényforrások csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján szállíthatók le és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
A leszállítandó kompakt fénycsövek és fénycsövek (kompakt fénycső, T5 fénycső (ø 16 mm), T5 fénycső (ø 26 mm) kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével Ajánlatkérő az „Árazatlan egységártáblázat” megnevezésű excel táblázatban határozta meg (Ajánlatkérő egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; színhőmérséklet, névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén, egyes fényforrásoknál névleges fényáram minimum érték)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft hulladékkezelési díj nélkül) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Fémhalogén lámpák és egyéb speciális fényforrások
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31500000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő a tárgyi eljárás valamennyi része vonatkozásában a leszállítandó fényforrások mennyiségét/darabszámát tájékoztató jelleggel, kizárólag hozzávetőlegesen tudja meghatározni a korábbi években azonos tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen létrejött szerződések keretében megrendelt mennyiségek alapján.
Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az árazatlan egységártáblázatban az egyes fényforrás típusok egységárának és az adott sorban meghatározott szorzószám szumma összege, azaz a súlyozott egységár (egységár x szorzószám) és annak szumma összege kizárólag technikai számnak minősül, mely a tárgyi közbeszerzési eljárásban beérkező ajánlatok összehasonlíthatóságát szolgálja.
A III. rész vonatkozásában a nyertes Ajánlattevőnek hozzávetőlegesen 13.500 darab fémhalogén lámpát és egyéb speciális fényforrást (Nagynyomású nátriumlámpa, Kerámia fémhalogénlámpa, Fémhalogénlámpa, Halogénlámpa, Kompakt fénycső, T5 fénycső (ø16 mm), Izzólámpa, LED fényforrások) kell leszállítania az Ajánlatkérő eseti megrendelése alapján legfeljebb a keretösszeg erejéig. A III. rész vonatkozásában a keretösszeg mértéke 62.000.000.- Ft + ÁFA, azaz Hatvankétmillió forint + az azt terhelő általános forgalmi adó, amely tartalmazza a felmerülő hulladékkezelési díjat.
Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem köteles, de a szerződés időbeli hatályán belül bármikor jogosult. Ajánlatkérő az eseti megrendelésekről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Nyertes Ajánlattevő felé nem köteles indokolni. Az egyes fényforrások csak és kizárólag az Ajánlatkérő külön megrendelése alapján szállíthatók le és csak ebben az esetben kerülhet sor az ellenérték megfizetésre.
A leszállítandó fémhalogén lámpák és egyéb speciális fényforrások (Nagynyomású nátriumlámpa, Kerámia fémhalogénlámpa, Fémhalogénlámpa, Halogénlámpa, Kompakt fénycső, T5 fénycső (ø16 mm), Izzólámpa, LED fényforrások) kritériumait az adott részre vonatkoztatható sajátosságok figyelembe vételével Ajánlatkérő az „Árazatlan egységártáblázat” megnevezésű excel táblázatban határozta meg (Ajánlatkérő egy sorban adja meg: teljesítmény (W); lámpafej; színhőmérséklet, névleges élettartam minimum érték (h) 50%-os meghibásodás esetén, egyes fényforrásoknál névleges fényáram minimum érték)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft hulladékkezelési díj nélkül) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 13 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész esetén: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik, és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az Ajánlattevőnek ajánlatában figyelemmel a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltakra is cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a következők szerint kell igazolnia az ajánlat benyújtásával egyidejűleg:
Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni;
Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében:
az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38) pont a-c) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése alapján Ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az Ajánlattevő a 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi .
Ajánlatkérő ezúton hívja fel Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében és a 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
P.1.) a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított kettő üzleti évre vonatkozó – mellékletek nélküli – saját vagy jogelődje éves beszámolóját (ha az Ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét), amennyiben az utolsó kettő üzleti évének beszámoló adatai nem találhatóak meg a www.ebeszamolo.kim.gov.hu honlapon. Amennyiben az adatok megtalálhatóak a fent említett honlapon, Ajánlatkérő a pénzügyi alkalmasságot e tekintetben maga ellenőrzi, így a beszámolók csatolása nem szükséges. Ha az Ajánlattevő a P.1) irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmasságát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés alapján kell igazolnia. Ennek megfelelően csatolnia kell a működési ideje alatti időszakra vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (fényforrások értékesítéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát. P.2.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő a P.1) és a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az
alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése). Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § szakaszban és 36. § szakaszban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. § szakaszban és 39. § szakaszban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített Ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert Ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha P.1.) ha a saját vagy jogelődje éves beszámolójának adatai szerint az adózott eredmény az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő üzleti év bármelyikében negatív volt. Amennyiben az Ajánlattevő a P.1) irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlannak minősül az Ajánlattevő, ha a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében Ajánlattevő működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (fényforrások értékesítéséből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a működésének ideje alatt nem érte el:
I. rész esetén: nettó 15.000.000.- Ft-ot,
II. rész esetén: nettó 4.000.000.- Ft-ot,
III. rész esetén: nettó 20.000.000.- Ft-ot.
Ajánlatkérő az alábbit érti a „működésének ideje” alatt: A tevékenység megkezdésétől az ajánlat benyújtásáig eltelt időszak. A több részre történő ajánlattétel esetén nem követeli meg Ajánlatkérő a fentiekben meghatározott (P.1. és P.2.) pénzügyi gazdasági minimumkövetelmény részenkénti igazolását (kivéve: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés esetében).
P.2.) ha a teljes nettó árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el az
I. rész esetén: nettó 30.000.000.- Ft-ot,
II. rész esetén: nettó 9.000.000.- Ft-ot
III. rész esetén: nettó 40.000.000.- Ft-ot.
Amennyiben Ajánlattevő több rész tekintetében tesz ajánlatot, úgy elegendő a megajánlott részek közül azon rész követelményének megfelelnie, amelyik tekintetében a legszigorúbb/legmagasabb árbevételre vonatkozó az elvárás. A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására árbevételként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65.§ (8) bekezdés alapján az a szervezet, amelynek adatait Ajánlattevő gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a
közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya szerinti referenciát. (A referencianyilatkozatot/igazolást olyan adattartalommal kell csatolni, hogy abból az alkalmasság megállapítható legyen, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat: teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél és kapcsolattartó adatai, az adásvétel / szállítás tárgya, az ellenszolgáltatás összege, közös ajánlattevőként történt teljesítés esetén az igazolást benyújtó teljesítésének százalékos aránya és a saját teljesítés értéke, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.) A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § bekezdése szerint kell igazolni (az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással).
M.2.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés h) pontja alapján csatolni kell a megajánlott fényforrások részletes műszaki leírását/dokumentálását/ a műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó, a dokumentáció II. fejezetében (műszaki leírás) meghatározott dokumentumokat.
M.3.) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés e) pontja alapján csatolnia kell az ISO 9001 tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt egyszerű másolati formában, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékát egyszerű másolati formában (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés).
Azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-ban és 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés]


Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő,
M.1.) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három megelőző évben (36 hónapban) évente az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával.
I. rész esetén: minimum 18.000 db fényforrás adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával, melyből minimum 1000 db nátrium lámpa.
II. rész estén: minimum 12.000 db kompakt fénycsövek és/vagy fénycsövek adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával.
III. rész esetén: minimum 6.000 db fényforrás adásvételére/szállítására vonatkozó referenciával, melyből minimum 1000 db fémhalogén lámpa.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, szállításokat veszi figyelembe.
M.2) ha a megajánlott fényforrások nem felelnek meg a dokumentáció II. fejezetében (műszaki leírás) foglalt műszaki feltételeknek. Ajánlatkérő e körben tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az M.2.) pontban előírt alkalmassági követelmény igazolása érdekében becsatolt dokumentumok hiánypótlására az értékelési szempont (nettó ajánlati ár) változatlanul hagyása mellett van lehetőség.
M.3.) ha nem rendelkezik ISO 9001 tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
A Kbt. 140. § (9) bek. alapján a konzorcium/projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként a konzorcium/projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a konzorcium/projekttársaság időközben megszűnt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az Ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A Kbt. 65. § (11) bek. szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Valamennyi rész esetén: Késedelmi kötbér: Késedelmes teljesítésnek minősül, amikor az Ajánlattevő bármely szerződéses kötelezettségének a teljesítési határidőre az Ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem tesz eleget. A késedelmes teljesítés esetére a kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítés (mennyiség) ellenértéke, mértéke pedig minden egyes késedelmes (naptári) nap után, annak 0,5 %-a, de legfeljebb a szerződésben foglalt szumma ellenérték 20 %-a. A maximális késedelmes kötbér elérése esetén az Ajánlatkérőnek jogában áll – választása szerint – a szerződésszegés következményeinek érvényesítése mellett a szerződés azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől elállni.
Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítésnek minősül, amikor az ajánlattevő a szerződéses kötelezettségének az ajánlattevőnek felróható ok(ok)ból nem, vagy nem megfelelően tesz eleget. Az ajánlattevőnek felróható hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett mennyiség áfa nélkül számított ellenértékének 10 %-a. Kötbér érvényesítése nem zárja ki a nyertes Ajánlattevő kártérítési felelősségét, melyért helytállni tartozik. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka: Mértéke a Kbt. 134. § (2) bek. alapján a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított szerződéses keretösszeg 5%-a, melyet óvadékként az ajánlatkérő bankszámlájára történt befizetéssel/átutalással; pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállat garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy a biztosítási szerződés alapján kiállított - a Biztosító készfizető kezességvállalását tartalmazó - kötelezvényével lehet nyújtani. A teljesítési biztosíték határidőre (a szerződés hatálybalépése, azaz a szerződéskötés időpontjában) történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell. A teljesítési biztosítéknak a teljesítési véghatáridőig érvényesnek kell lennie. Ha és amennyiben az Ajánlattevő a szerződéses kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Ajánlatkérő jogosult a Teljesítési biztosítékot lehívni. Ajánlatkérő a Teljesítési biztosíték által nem fedezett kára érvényesítésére vonatkozó igényét fenntartja. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékát óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél számlájára történő befizetésével/átutalásával kívánja rendelkezésre bocsátani, úgy azt az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára kell befizetni vagy átutalni. A Kbt. 134. § (8) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő fél egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. Jótállás: az Ajánlattevő hat hónapnál régebbi gyártású fényforrást nem szállíthat. A szerződést biztosító mellékkötelezettség részletes szabályait, illetve a jótállásra vonatkozó rendelkezéseket az adásvételi keretszerződés tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi rész esetén: A Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdésében; a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, és az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezetben részletezetteknek megfelelően. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő előteljesítésre jogosult a szerződésben előírtak szerint. Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító pénzügyi fedezettel. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Részletesen a közbeszerzési dokumentáció, valamint az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Az Ajánlatkérő az elektronikus árlejtést az ellenszolgáltatás mértéke (ajánlati ár) vonatkozásában bonyolítja le. Az árlejtés lebonyolítására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kerül sor. Részletes leírást a közbeszerzési dokumentáció IV. Fejezete (Árlejtés) tartalmazza.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: VI.3.12) További információkban fogl. szerint
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11720001-20203494
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54.§ (2) bekezdés szerint
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a hiánypótlás keretében bevont Gazdasági Szereplő esetén 1 alkalommal biztosít hiánypótlást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A felhívás VI.3.12) További információk 3. pontjában foglaltak és a Közbeszerzési Dokumentáció szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1)AK a Kbt. 114. § (6) bek. alapján biztosítja a kieg. táj. lehetőségét. Az elj. során a kapcsolattartás és a különböző dok-ok (kieg.táj., jkv stb.) megküldése az EKR-en történik. 2) A min.tt ajánlattevők hiv. jegyzékébe történő felvétel feltételét képező min.-i szempontokhoz képest szigorúbbak a min. feltételei: P.1.-P.2) és M.1.-M.3. 3) Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bek. a) p. alapján a legalacsonyabb ár, mivel AK beszerzési igénye konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a tárgyi eljárásban további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. 4)Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni AT nevét, címét, az ajánlati árat. (Űrlap, használata kötelező).5) A felolvasólapon az egységár táblázat adott részre vonatkozó összes sorának, azaz a „Súlyozott egységár (mennyiséggel arányos szorzószám x egységár)” oszlopban feltüntetett egységárak szumma nettó összegét kell ajánlati árként feltüntetni, amely az egyes fényforrástípusok és azok mennyisége szorzatainak összege a teljes mennyiség figyelembe vételével. A felolvasólapon feltüntetett ajánlat ár egy technikai szám, mely nem azonos a keretösszeggel. AK a keretösszeg kimerítésére nem köteles. A felolvasólapon a hulladékkezelési díjat nem kell feltüntetni.6) Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell tenni. (EKR űrlap) 7) A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján nyilatkozni kell. Nemleges esetben is csatolni kell. 8) Csatolni kell: • azon cégjegyz. jog.személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (2006. évi V. tv 9. § (1)), akik az elj-ban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek, • a cégkiv-ban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyz. jog. meghatalmazó cégaláírási nyilatkozatát, illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. 9) Foly.-ban lévő vált.bejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott vált.bej. kérelmet és az annak érkezéséről a CB által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs vált.bej. elj. folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban. (űrlap). 10) AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy –annak visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az összegezésben megjelölte. 11) Üzemzavar esetén az EKR rend.16-17. § és 22. § az irányadóak. 12) AK az aj-ban elektronikus csatolmányként benyújtott dok-ok tekintetében .pdf form.írja elő. 13) A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR és a kapcsolódó vh-i ren.-k, és a Ptk. az irányadók. 14) Kbt. 114. § (11) bek alapján nem fenntartott. 15) AK nem teszi lehetővé GSZ létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja. 16) Közös AT esetén megállapodás csatolása kötelező a KD alapján. 17) A bizt. határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról nyil. kell. 18) Az ajánlathoz csatolni kell árazott egységártáblázatot. 19) A részletes fiz. feltételeket a szerződésterv. tartalmazza. 20) Ajánlati biztosíték: AK előírja az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását. AK - a Kbt. 54.§ (1) bek szerint - az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, melynek mértéke részenként a következő: I. rész: 400.000,- Ft, II. rész: 150.000,- Ft,III.rész: 500.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidőre kell rendelkezésre bocsátani. Ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerint: - az AK az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11720001-20203494 sz. bankszámlájára történt átutalást teljes biz. erejű magánokirattal szükséges igazolni (teljesítésnek a számlán történt jóváírás tekintendő) vagy - az AK javára szóló eredeti pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciát vagy készfizető kezességet kell átadni (a garancia és a készfizető kezesség érvényességének az ajánlati kötöttség végéig kell érvényben maradnia) vagy - a biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt csatolni. AK az ajánlati biztosítékot a Kbt. 54. § (5) bek szerint fizeti vissza. A nyertes AT, valamint – kihirdetése esetén - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő esetében az ajánlati biztosíték szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. A közös AT-k a biztosítékot csak az egyik tag részéről kell rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös AT részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az AK-t illeti meg. [Kbt. 35. § (5) bekezdés] Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az ajánlati biztosíték az AK-t illeti meg abban az esetben is, ha az AT az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az AK felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja az alkalm. követelményre vonatkozónyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül. Az AK a Kbt. 41/A. § (2) bek alapján előírja, hogy a garanciavállaló nyilatkozatnak vagy kezességvállalásról szóló nyil-nak elektronikus okiratként meg kell felelnie a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. 21) AK a Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján előírja, hogy a kizáró okok valamint az alk.követelmények tek. a közbesz. dokumentumban meghatározott igazolásokat a GSZk az ajánlatukban nyújtsák be. 22) Az AK fenntartja annak a lehetőségét, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább 2 ajánlatot, dönthet úgy, hogy nem tart elektronikus árlejtést, hanem a benyújtott ajánlat bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az AT-t, az AT ajánlati kötöttsége az értesítés AK általi megküldésével áll be.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges