Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4735/2020
CPV Kód:34110000-1
Ajánlatkérő:Ökológiai Kutatóközpont
Teljesítés helye:Ökológiai Kutatóközpont, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.;Ökológiai Kutatóközpont, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kutatóintézet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Tudományos kutatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ökológiai Kutatóközpont
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19965990
Postai cím: Klebelsberg Kunó Utca 3 571/1
Város: Tihany
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8237
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Demeter László ügyvezető
Telefon: +36 12793100
E-mail: ugyvezeto@okologia.mta.hu
Fax: +36 12793100
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.okologia.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000239392020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000239392020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kutatóintézet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Tudományos kutatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Személygépkocsik beszerzése az ÖK számára
Hivatkozási szám: EKR000239392020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Személygépkocsik beszerzése az Ökológiai Kutatóközpont számára az alábbiak szerint:
1. részfeladat: 1 db új, SUV kategóriájú személygépkocsi adás-vétele Magyarországon forgalomba és üzembe helyezve, érvényes hatósági jelzésekkel, kötelező KRESZ tartozékokkal, a szükséges okmányokkal, magyar nyelvű kezelési utasítással, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimum felszereltséggel.
2. részfeladat: 1 db új közép kategóriás kombi kivitelű személygépkocsi; 3 db új kisautó kategóriájú, 5 ajtós kivitelű személygépkocsi; 3 db új terepjáró kategóriájú, platós, 4 ajtós kivitelű személygépkocsi biztosítása operatív bérleti és flottarendszerű üzemeltetési, forint alapú, fix kamatozású konstrukció keretében 20 % önerő vállalásával. Magyarországon forgalomba és üzembe helyezve, érvényes hatósági jelzésekkel, kötelező KRESZ tartozékokkal, valamint a szükséges okmányokkal, magyar nyelvű kezelési utasítással, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimum felszereltséggel. Kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint: - biztosítások megkötése és ügyintézése, - káresemények teljes körű ügyintézése, - karbantartási és szervízszolgáltatások ellátása, - prémium kategóriájú téli, nyári gumiabroncsok biztosítása, cseréje az adott személygépkocsira vonatkozó gumikategóriának megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt, a gumiabroncs garnitúrák számának korlátozása nélkül, - csereautó biztosítása ésszerű határidőn belül a bejelentéstől számítva a műszaki hiba helyszínére szállítva, - országúti segélyszolgálat nyújtása (assistance-szolgáltatás); - gépjárművekkel kapcsolatos adók költségének viselése.
A részletes információk a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki fejezetben találhatók.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: 1 db SUV kategóriájú személygépkocsi adás-vétele
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34113300-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Ökológiai Kutatóközpont, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új, SUV kategóriájú személygépkocsi adás-vétele Magyarországon forgalomba és üzembe helyezve, érvényes hatósági jelzésekkel, kötelező KRESZ tartozékokkal, a szükséges okmányokkal, magyar nyelvű kezelési utasítással, valamint a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimum felszereltséggel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Korábbi szállítási határidő vállalása (max. 14 naptári nap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 85
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 84
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés: Személygépkocsik flottarendszerű operatív bérlete
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34110000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Ökológiai Kutatóközpont, 8237 Tihany, Klebelsberg Kuno u. 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db új közép kategóriás kombi kivitelű személygépkocsi; 3 db új kisautó kategóriájú, 5 ajtós kivitelű személygépkocsi; 3 db új terepjáró kategóriájú, platós, 4 ajtós kivitelű személygépkocsi biztosítása operatív bérleti és flottarendszerű üzemeltetési, forint alapú, fix kamatozású konstrukció keretében 20 % önerő vállalásával. Magyarországon forgalomba és üzembe helyezve, érvényes hatósági jelzésekkel, kötelező KRESZ tartozékokkal, valamint a szükséges okmányokkal, magyar nyelvű kezelési utasítással, a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimum felszereltséggel. Kapcsolódó flottarendszerű üzemeltetési szolgáltatások nyújtása az alábbiak szerint: - biztosítások megkötése és ügyintézése, - káresemények teljes körű ügyintézése, - karbantartási és szervízszolgáltatások ellátása, - prémium kategóriájú téli, nyári gumiabroncsok biztosítása, cseréje az adott személygépkocsira vonatkozó gumikategóriának megfelelően a szerződés teljes időtartama alatt, a gumiabroncs garnitúrák számának korlátozása nélkül, - csereautó biztosítása ésszerű határidőn belül a bejelentéstől számítva a műszaki hiba helyszínére szállítva, - országúti segélyszolgálat nyújtása (assistance-szolgáltatás); - gépjárművekkel kapcsolatos adók költségének viselése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Korábbi szállítási határidő vállalása (max. 14 naptári nap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Teljes ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlattevő a 2. részfeladatban a szerződés tárgyát képező gépjárműveket legkésőbb a szerződéskötéstől számított 112 naptári napon belül köteles átadni az Ajánlatkérő részére üzembe helyezett és közúti közlekedésre alkalmas állapotban.
A 2. részfeladat 2. értékelési részszempontjának (Teljes ajánlati ár) alszempontjai:
1. Túlfutás díja (nettó HUF/km) súlyszám: 10
2. Alulfutás jóváírás (nettó HUF/km) súlyszám: 10
3. Ajánlati ár (nettó HUF) súlyszám: 70
Értékelési módszer:
1. részszempontnál (szállítási határidő):
Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott pontszámát. Egyenes arányosítás. A legjobb, a mind közül legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma egyenes arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme = ( vizsgált /legjobb ) * ( - ) +
Az 1. részszempont esetében az ajánlati elemek legkedvezőbb szintje, melyre, és melynél kedvezőbb vállalásokra egyaránt a felső ponthatárral azonos pont kerül kiosztásra: 14 naptári nap.
2. részszempontnál (ajánlati ár): Ajánlatkérő relatív értékelési módszerrel – az arányosítás módszerével – állapítja meg az adott ajánlat adott vizsgálati elemére kapott pontszámát. Fordított arányosítás. A legjobb, a mind közül a
legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat kapja a maximum pontszámot, míg a többi ajánlat pontszáma fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbiak szerint: P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) Avizsgált: a vizsgált ajánlat
tartalmi eleme P= (Alegjobb / Avizsgált) * (Pmax - Pmin) + Pmin Ajánlatkérő az értékelést két tizedes jegyig a kerekítés szabályainak
megfelelően végzi el.
Az eljárás részenkénti nyertese az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok szerint - adott részben - a legkedvezőbb ajánlatot tette és ajánlata érvényes.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fent előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában, hogy az érintett gazdasági szereplő(k) tekintetében nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. Amennyiben ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet részéről a kizáró ok az eljárás során következik be, ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján ki kell zárnia az eljárásból. Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében a kizáró okok tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárás során nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi részfeladat esetén: Az ajánlattevő - eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített - legjelentősebb szállításainak ismertetése, amely tartalmazza a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szállítás tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátumát legalább év és hónap megjelölésével) és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) a)]
Igazolási mód: Az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §] Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §] Az ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján előírja, hogy a bírálat keretében az alkalmassági követelmények tekintetében meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az előírt referenciakövetelmények több szerződésből is teljesíthetők.
Az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek az alkalmassági követelményeknek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Ez esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő ajánlatában nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. 1. részfeladat esetén: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, előírásszerűen és szerződésszerűen teljesített legalább 1 db új személygépkocsi értékesítésére (adás-vételére) vonatkozó referenciával.
M2. 2. részfeladat esetén: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben, előírásszerűen és szerződésszerűen teljesített legalább 1 db olyan referenciával, amely összességében legalább 5 db új személygépkocsi operatív bérletének és flottarendszerű üzemeltetésének a szállítását tartalmazta.


Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. részfeladatban: Nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási, hibás teljesítési kötbér és jótállás vállalására köteles az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint:
Késedelmi kötbér: A teljesítési határidőhöz képest történő késedelmes teljesítés esetén késedelmi kötbér kerül érvényesítésre, amely a nettó szerződéses érték után 1 %, a késedelem minden naptári napja után. Amennyiben nyertes ajánlattevő késedelme meghaladja a 30 napos időtartamot, Vevőnek jogában áll a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítés esetére hibás teljesítési kötbér kerül meghatározásra, melynek mértéke a hiba közlésétől a szerződésszerű teljesítésig eltelt minden naptári nap után a nettó szerződéses érték 1 %-a.
Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér kerül érvényesítésre, ha a szerződésben rögzített teljesítés meghiúsul. Mértéke a nettó szerződéses érték 20 %-a.
Jótállás: 3 év vagy 100 000 km futásteljesítményig érvényes gyártói gépjárműgarancia; 2 év fényezésre vonatkozó garancia km korlátozás nélkül; 6 év átrozsdásodás elleni garancia km korlátozás nélkül.
2. részfeladatban:
Nyertes ajánlattevő késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér vállalására köteles az alábbiak és a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglaltak szerint:
Késedelmi kötbér: Nyertes ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles a személygépkocsik szállítási/átadási határideje tekintetében fennálló késedelem esetén. A késedelmi kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a késedelemmel érintett személygépkocsira eső havi nettó bérleti díj 1%-a. Amennyiben a késedelem meghaladja a 30 naptári napot, úgy az Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően teljesít, úgy a nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbér megfizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér mértéke a hiba közlésétől a szerződésszerű teljesítésig eltelt minden naptári nap után a hibás teljesítéssel érintett személygépkocsira eső havi nettó bérleti díj 1%-a. Amennyiben a hibás teljesítés meghaladja a 30 naptári napot, úgy az Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben nyertes ajánlattevő késedelme vagy hibás teljesítése meghaladja a 30 napos időtartamot, Ajánlatkérőnek jogában áll a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni vagy a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. Mértéke a nettó szerződéses érték 20 %-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Valamennyi közbeszerzési rész esetén: A szerződés, számlázás és kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő kizárja az előleg igénylésének lehetőségét. A kifizetés banki átutalással történik.
1. részfeladatban: Nyertes ajánlattevő 1db számla benyújtására jogosult.
2. részfeladatban: Nyertes ajánlattevő havonta a havi bérleti díjról 1db számlát állít ki.
Jogszabályok: Kbt.135.§ (1), (6) bek., Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek., 2000. évi C. tv., 2007. évi CXXVII. tv, 2017. évi CL.tv. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja gazdálkodó szervezet alapítását az ajánlattevő és a közös ajánlattevők vonatkozásában is.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: a Kbt. 68. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Lásd. a II.2.13. pontban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Ajánlattevőnek ajánlatához csatolnia kell (a releváns esetekben EKR űrlappal): - felolvasólapot a Kbt. 68.§ (4) bek. szerint; -nyilatkozatát a Kbt. 66.§ (2) bek-re; - nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet; - nyilatkozatát a Kbt. 73.§ (4) bek-ben foglaltakról; - részletes árajánlatot (szakmai ajánlat); - nyilatkozato(ka)t az ajánlati áron kívüli értékelési részszempontok vonatkozásában; - nyilatkozatot a Kbt. 65. § (7) bek. alapján (adott esetben); - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (ha ajánlattevő az alkalmassága igazolásához igénybe vesz) szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt; - nyilatkozatot üzleti titokról ; - nyilatkozatát a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. tv. átlátható szervezetre vonatkozó feltételeknek való megfelelésről; a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot; az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentumát,amiből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája.Ha az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá,akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó meghatalmazását is csatolni kell; - nyilatkozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, és adott esetben a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást; - a képviseletre való jogosultság igazolására okiratot (pl. alapító okirat), amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy jogosultsága,kivéve ha ajánlattevő,az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény hatálya alá tartozik, vagy a 2013. évi V. törvény 3:89. §-a szerinti gazdasági társaság.Természetes személy esetében (ide értve az egyéni vállalkozót is) saját személye vonatkozásában nem kell csatolni a saját személyének képviseletre való jogosultságát igazoló fenti okiratot; - minden olyan dokumentumot,mely az eljárást megindító felhívás alapján szükséges az ajánlatok elbírálásához, valamint a közbeszerzési dokumentumok előírnak.2)Ajánlattevő a Kbt. 44.§ (1) bek-nek megfelelően az üzleti titkot tartalmazó elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni,amiben részletesen alátámasztja,hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.3)Ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerinti hiánypótlás,felvilágosítás adás lehetőségét biztosítja.4)Az eljárásban minden határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.5)Bármely gazd. szereplő az EKR-en keresztül kiegészítő tájékoztatást kérhet a felhívással, közb. dokumentumokkal kapcsolatban a Kbt. 114.§ (6)bek-ben előírtak szerint.6)Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget nem alkalmazza.7)Ajánlatkérő az eljárás (részenkénti) nyertesével köt szerződést. Nyertes visszalépése esetén ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.8)Ajánlatkérő nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság létrehozását.9)A különböző devizák forintra történő átszámítása kapcsán a felhívás megküldésének napján érvényes MNB által megadott hivatalos deviza középárfolyamokat kell alkalmazni. 10) Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbban határozta meg az alábbi kiválasztási szempontok tekintetében: M1. M2. 11) FAKSZ: Asbóth-Tóth Krisztina 00484. 12)Az ajánlatok benyújtása: elektronikus úton az EKR-ben történik, www.ekr.gov.hu
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges