Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4761/2020
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Teljesítés helye:Tápiószele, Kecskemét, Gödöllő, Isaszeg területén részletesen a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Növényi, állati génállomány megőrzése, szaporítása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38166394
Postai cím: Külsőmező 15.
Város: Tápiószele
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2766
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Csákó Ildikó
Telefon: +36 306356763
E-mail: icsako@mail.nodik.hu
Fax: +36 53380072
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nodik.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nodik.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249092020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249092020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Növényi, állati génállomány megőrzése, szaporítása
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia adásvételi szerződés-2021
Hivatkozási szám: EKR000249092020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2021.01.01.00:00 CET -2021.12.31.24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében. A szerződéses időszak prognosztizált fogyasztása: 1 000 000 kWh +30 % Szerződéses időszakra vonatkozóan + 30 %-os (mennyiségi tolerancia) az egész portfólióra vonatkozik, negyedéves, havi tolerancia nincs. Az 1.000 000 kWh fogyasztási mennyiségből idősoros elszámolású felhasználási helyek fogyasztása: 990 000 kWh, a profilos elszámolású felhasználási helyek fogyasztása: 10 000 kWh. A fogyasztási helyek adatait tartalmazó, KD részét képező .xls mellékletek tartalmazzák a T-görbék adatait. Szolgáltatónak rendelkeznie kell a MEKH által kiadott, villamos kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel. Kbt. 141. § (4) a) esetei (amelyek alapján a szerződés a fogyasztási helyek vonatkozásában új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható): Amennyiben a szerződéses időszakban – az AK-nál bekövetkező szervezeti változás okán – a fogyasztási helyek számában változás áll be, Szolgáltató vállalja, hogy az új fogyasztói helyeken is biztosít villamos energiát. A fentiek szerinti szerződésmódosítás nem érinti a villamos szerződésben rögzített teljes mennyiségét és árát.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyát képező termék esetében gazdasági és műszaki szempontok miatt ésszerűtlen a több szerződés megkötése, mivel a feladat ellátása egységes teljesítési struktúrát igényel.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Villamosenergia Adásvételi Szerződés-2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU331 A teljesítés helye: Tápiószele, Kecskemét, Gödöllő, Isaszeg területén részletesen a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 2021.01.01.00:00 CET -2021.12.31.24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében. A szerződéses időszak prognosztizált fogyasztása: 1 000 000 kWh +30 % Szerződéses időszakra vonatkozóan + 30 %-os (mennyiségi tolerancia) az egész portfólióra vonatkozik, negyedéves, havi tolerancia nincs. Az 1.000 000 kWh fogyasztási mennyiségből idősoros elszámolású felhasználási helyek fogyasztása: 990 000 kWh, a profilos elszámolású felhasználási helyek fogyasztása: 10 000 kWh. A fogyasztási helyek adatait tartalmazó, KD részét képező .xls mellékletek tartalmazzák a T-görbék adatait. Szolgáltatónak rendelkeznie kell a MEKH által kiadott, villamos kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel. Kbt. 141. § (4) a) esetei (amelyek alapján a szerződés a fogyasztási helyek vonatkozásában új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható): Amennyiben a szerződéses időszakban – az AK-nál bekövetkező szervezeti változás okán – a fogyasztási helyek számában változás áll be, Szolgáltató vállalja, hogy az új fogyasztói helyeken is biztosít villamos energiát. A fentiek szerinti szerződésmódosítás nem érinti a villamos szerződésben rögzített teljes mennyiségét és árát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft/kWh) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Általános felhasználású villamos energia szerződött mennyisége: 1.000 000 kWh. Szerződő fél az egész portfólióra vonatkozóan, pótdíj mentesen + 30%-kal eltérhet a szerződött villamos energia mennyiségtől (tolerancia sáv).
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR Rendelet 6. §-ának (1) bekezdése].
2. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét az EKR Rendelet 11. § (1)-(4) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
3. Ajánlatkérő az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf; .zip; .rar és excel formátumot jelöli meg.
4. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33-34. §-ait.
5. Az ajánlatkérő nem más ajánlatkérő nevében folytatja le jelen közbeszerzési eljárást. Az ajánlattételi felhívás közbeszerzés megvalósítására irányul.
6. Az ajánlatok bontása az EKR Rendelet 15. §-ának (2), (4) és (5) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Az bontás időpontjában az ajánlatok az EKR-ben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét [a Kr. 30. § (4) bekezdésével összhangban], hogy a jelen felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevő jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében.
8. Amennyiben a felhívás vagy a dokumentáció bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és úgy értelmezendő, hogy a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés is szerepel mellette
9. A felhívás karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat tartalmaz, figyelmen kívül hagyásuk az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.
10. AK felhívja a figyelmet arra, hogy a villamos-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. A MEKH által kiadott, érvényes villamos kereskedelmi engedély meglétét AK a MEKH honlapjáról az ajánlatok bontását követően ellenőrzi. Amennyiben az AT nem rendelkezik engedéllyel, úgy ezen körülmény az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.
Folytatás a III.1.1) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]-ban

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti - dokumentumot. Az ajánlattevő, az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. A Rendelet 1.§ ( 7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § -ra ( öntisztázás).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: II.2.13) További információ pont folytatása:
14. Hiánypótlásra, illetőleg az ajánlatban található nem egyértelmű kijelentés, nyilatkozat, igazolás tartalmának tisztázása érdekében szükséges felvilágosítás nyújtására az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget, azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók [Kbt. 71. § (6)].
15. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
17. Ajánlatkérő azért választotta a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját, mert a közbeszerzés tárgya a Közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Az ajánlattevő a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerint összhangban a 23. §-ban foglaltakkal ismertesse, illetve igazolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásait. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége [a teljesítés időtartama a teljesítés kezdő, illetve záró dátumának pontos (év/hónap/nap) megjelölésével, a mennyiség meghatározása amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen kiolvasható, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (9) bekezdés első fordulata alapján a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésének alkalmazására.
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges arról, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A fent ismertetett M.1. alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az AT (közös AT), ha nem mutat be az AF feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, villamos energia szállítására vonatkozó referenciát, melynek során legalább 700.000 kWh mennyiségű villamos energia szállítása történt. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint jár el és felhívja a figyelmet a Kbt. 65 § (11) bek. szerinti körülményre.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Eladó szerződésszegésének minősül a nem szerződésszerű teljesítés. Eladót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli, amennyiben az átviteli hálózatba történő betáplálást a kezdő időpontban olyan okból nem kezdi meg, amelyért felelős. Késedelmes teljesítés esetén Eladó a késedelem minden naptári napja után a Szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át köteles Vevő felé megfizetni.
Eladót hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli azon időszakra, melyben az energiaszolgáltatás olyan okból szünetel, amelyért Eladó felelős vagy egyéb módon nem felel meg a szerződésben, illetve a jogszabályokban meghatározott követelményeknek. Hibás teljesítés esetén Eladó a hibás teljesítéssel érintett napok vonatkozásában a Szerződés szerinti mennyiségből az átviteli hálózatba be nem táplált mennyiség nettó díjának 5%-át köteles Vevő felé megfizetni.
A kötbérek együttes összege nem haladhatja meg a teljes ellenszolgáltatás értékének 25%-át. Vevő számviteli bizonylatban értesíti Eladót a fizetendő kötbér összegéről. Felek kijelentik, hogy adott esetben a pénzügyi rendezéskor Vevő csak a kötbérigénye feletti energiadíj megfizetésére köteles.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az elszámolás havonta benyújtott számlák alapján, utólag történik. Vevő előleget nem fizet. A számlákat a dokumentáció részét képező 1. számú mellékletben feltüntetett számlázási címre kell benyújtani. A kibocsátásra kerülő számlákkal kapcsolatosan az Eladó szavatolja, hogy a számla formailag és tartalmilag megfelel a hatályos számviteli és adó jogszabályokban foglaltaknak.
A számlázási cím szerinti kifizető a szabályszerűen kiállított, a szükséges mellékletekkel együtt 1 db eredeti példányban benyújtott és befogadott számla ellenértékét – a Kbt. 130. § (5) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdése alapján – a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül fizeti meg. .Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattétel esetén
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: EKR Rendelet) 15. §-a tartalmazza. Bontásra jogosultak a Kbt. 68. § -ban meghatározottak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatban az EKR Rendelet 11. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
2. Az ajánlati árat legfeljebb kettő tízedesjegyig forintban (HUF) kell megadni, az nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához.
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az ajánlattevő írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, vagy Kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. A meghatalmazást a meghatalmazottnak is alá kell írnia.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
5. Az ajánlattevőknek az EKR Rendelet 20. §-ának (4) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. §-ának (4) bekezdésében foglaltakról.
6. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy az EKR Rendelet 10.§ (4) bekezdésének megfelelően, az elektronikus okiratként feleljen meg a 2016. évi CXXX. törvény - a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
7. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
8. Az ajánlatban szereplő valamennyi pénzügyi adatot, így az ajánlati árat is magyar forintban (HUF) kell megadni, az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében. A nem magyar forintban (HUF) rendelkezésre álló adatok vonatkozásában az átszámítás alapját az MNB által, az eljárást indító felhívás feladásának napján közzétett deviza árfolyamok képezik.
9.Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
10.Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevők kötelesek becsatolni azt az összes érintett ajánlattevő által aláírt megállapodást is a dokumentációban részletezettek szerint.
11.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. és az EKR Rendelet kötelezően előír.
12.Mindennemű, az Ajánlatkérő és az Ajánlattevők közötti kommunikáció kizárólag az EKR-ben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, Ajánlatkérő által létrehozásra kerülő és Ajánlattevők felé irányuló dokumentumokkal (pl.: hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
13.Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás kérésére és nyújtására a Kbt. 56. § szakaszban foglaltak az irányadók, figyelemmel a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglalt eltérésekre. A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a tájékoztatás nyújtására az EKR-ben kerül sor. Ajánlatkérő ésszerű határidőn belül megadottnak tekinti azon válaszokat, melyeket az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 nappal megküld az ajánlattevők részére. Ajánlatkérő ezen határidőt azon kérdések vonatkozásában köteles és képes betartani, melyek az ajánlattételi határidő lejártát 4 nappal megelőzően benyújtásra kerültek.
14.Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
15.A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. Ajánlatkérő e körben kifejezetten felhívja a figyelmet az EKR Rendelet alkalmazására.
16. A vonatkozó jogszabályok, így különösen a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző szervezetek (Állami Számvevőszék, belső ellenőrzési szervezetek stb.) feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárásokat és az azok alapján megkötött szerződések teljesítését, illetve az ajánlatkérő ellenőrzési tevékenységét rendszeresen ellenőrizhetik, a végső kifizetést követő 10 évig részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható meg.
17. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
18. Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban tájékoztatást ad azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőségét), amelyektől az Ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
19. Ajánlatkérő a jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
20. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Szijártó Attila Balázs; lajstromszám: 00243
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/24 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges