Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4768/2020
CPV Kód:50421000-2
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:MH EK székhelye: 1134 Bp. Róbert Károly krt. 44. MH EK II.tph.: 1062 Bp. Podmaniczky u. 109-111.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobrovolszki Mónika
Telefon: +36 14651800
E-mail: dobrovolszki.monika@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001377022019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001377022019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Injektorok javítása
Hivatkozási szám: EKR001377022019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban(KKD) meghatározott műszaki specifikációknak megfelelő injektorokra vonatkozó szolgáltatás beszerzése. A szerződés alapján havi átalánydíjas kifizetés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Injektorok javítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH EK székhelye: 1134 Bp. Róbert Károly krt. 44.
MH EK II.tph.: 1062 Bp. Podmaniczky u. 109-111.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4 db Injektorra vonatkozó, AK által III. Eszközcsoportban meghatározott szolgáltatások (karbantartás, javítás és felülvizsgálat) beszerzése az alábbiak szerint:
III. Eszközcsoport tekintetében a szolgáltatás tartalma:
Karbantartás, kiszállással 2/év;
+4/2009 (III.17) EüM rendelet szerinti időszakos felülvizsgálat 1/év;
+Karbantartási anyagok;
+Egy kiemelt felhasználó képzése 1 fő/év;
+Javítás (Minden költséget, alkatrészt, kiszállási díjat tartalmaz);
+Cserekészülék (Minden max. állásidőt követően);
továbbá az üzembiztonság(Uptime) egymást követő 1 évre vonatkoztatva: ≥95%
III. Eszközcsoport tekintetében a visszajelzési idők:
Javítással kapcsolatos ütemterv (munkaóra) < 2;
Helyszíni javítás megkezdése (munkaóra) < 24;
Max. állásidő (munkaóra) 36;
Rendelkezésre állás: Hétfőtől péntekig: 8.00-17.00 (kivéve ünnep- és munkaszüneti nap)
Kereskedelmi ajánlat (a megajánlott ár alátámasztására), a meghatározott minta alapján. (III. Eszközcsoport F/hó nettó) Mintától el lehet térni, de a kereskedelmi ajánlatnak biztosítania kell, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a III. Eszközcsoport Ft/hó nettó, és azok összessége, mely azonos a felolvasólapon szerepeltetett árral. (Megajánlott nettó havi átalánydíj összesen (HUF)). AK (esetleges számítási hiba esetén) a nettó havi átalánydíjakat tekinti alapadatnak!

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Rendelkezésre állás munkaszüneti napon(IGEN/NEM) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5)pont:Értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint.
Ár: KÉ 2019. évi 227. számban foglaltak alapján a "fordított arányosítás" módszer szerint történik.
Minőségi szempont: KÉ 2019. évi 227. számban foglaltak szerint meghat. "pontkiosztás" módszere szerint történik.
Értékelés során adható pontszám: 0-10 pont között.
Ajánlatkérő egy fajta szolgáltatást kíván beszerezni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő(AT),alvállalkozó(ALV),és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában azon gazdasági szereplő(KAP),aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő(AK) továbbá kizárja az eljárásból azt az AT-t (közös AT), ALV, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.[Kbt.74.§(1)bek.b)pont]. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet(321R.)1.§(1)bek.nek megfelelően, a 321R.II.Fejezetében(4.és 6-7.§) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum(EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2)bek. hatálya alá.AK fokozottan felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§(5)bek.b) pontjában foglaltakra.Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg[321R.3.§(5)bek.]. A KAPszervezet(ek) vagy személy(ek) képviseletében az EEKD-t AT nyújtja be[321R.3.§(3)bek.]. Azon adatbázisok elérhetőségeinek feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R előírja. Utólagos igazolás: Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, AK felhívása alapján a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.III. Fejezetében (8-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá [Kbt.69.§(4)-(7)bek. foglaltak szerint]. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében AK számára a 321R. előírja. A 321R.III.Fejezetében meghatározott igazolási
módok a 321R.V.Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén AK az igazolások hitelességét a 321R.VI.Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az ajánlatban be kell nyújtani az AT arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső ALV-t [Kbt.67.§(4)bek.]. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön-külön kell a kizáró okok hatálya alatt nem állását igazolnia, vagyis a fentiek szerinti igazolásokat (nyilatkozatokat) benyújtania. AT, ALV, illetve KAP a Kbt.64.§-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is). Ha igen, úgy a 321R.13.§ alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. EKRben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ATk képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Kbt. 35.§ (2a) bek: Az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján, figyelembe véve ugyanezen rendelet 21. § (3) bekezdését , ajánlattevő ismertesse a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 36 hónapban a közbeszerzés tárgya szerint teljesített szolgáltatásait az alábbi minimum tartalommal:
- a teljesítés kezdő és befejező ideje (év/hó/nap megjelöléssel),
- a szerződést kötő fél megnevezése;
- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím, telefonszám),
- a szolgáltatás tárgyát (szükség esetén az alkalmasság megítéléséhez többlettartalommal részletezve),
- az ellenszolgáltatás összege (nettó HUF);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e meg.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítése az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3évben (36hó) megtörtént. AK a 321R.21.§(3) bekezdése szerint a vizsgált időszak alatt befejezett (felhívás feladását megelőző utolsó 3 év /36 hónap), de legfeljebb a felhívás feladását megelőző 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat fogadja el. A referencia igazolások/nyilatkozatok számát AK nem korlátozza. A referencia elfogadásának feltétele, hogy
az tartalmazzon minden az M1. pontban előírt adatot és nyilatkozatot olyan részletettséggel és szükség szerinti megbontásban (
amennyiben a referenciában a teljesítés tárgya bővebb), hogy abból az előírt Alk. követelménynek való megfelelés (a jelen eljárásban
releváns és vizsgált beszerzési tárgy, illetve annak mennyisége is) AT vonatkozásában egyértelműen megállapítható legyen. Előzetes
igazolás: EEKD benyújtása AT részéről Kbt.67.§(1), ill. 321R.1.§(1)bek. szerint. EEKD-ban csak az „alfa” szakasz kitöltését AK
elfogadja az azt követő részt (A-D) nem kell kitölteni [321R.2.§(1)bek.c)pont,(5)bek.]. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg[321R.3.§(5)bek.]. A KAPszervezet(ek) vagy személy(ek) képviseletében az EEKD-t AT nyújtja be[321R.3.§(3)bek.]. Utólagos igazolás: AK Kbt.69.§ felhívása a 321R.1.§(2)bek.nek megfelelően, a 321R.21.§(1)
bek.a), valamint 22.§(1)-(2)bek. szerint kell igazolni az Alk. követelménynek való megfelelést. Nem Magyarországon letelepedett
gazdasági szereplők esetén AK a 321R.VI. Fejezete szerint jár el [321R.1.§(5)bek.]. Az alk.igazolása tekintetében irányadó: Kbt.65.§(6)-(7)és(11)bek., 321R.21/A .§.,21.§(1a)a). A 321R.22.§(1)bek. alapján a 21.§(1)bek.a)pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint
lefolytatott közbeszerzési eljárásban a következő módon kell igazolni: -ha a szerződést kötő másik fél a Kbt.5.§(1)bek.a)-c) és e)pontja
szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és
tanácsiirányelv alapján AK-nek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással, -ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban
foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy AT, ill. az Alk. igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Kormány rendelet 24. § (1) bekezdésére. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti, a felhívás feladásának napját megelőző 3 évben (36 hónap)befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett összesen legalább, az alábbi teljesített igazoló referenciával :
1. RÉSZ: Injektorok javítása : 6 096 300 HUF
értékű, 50421000-2 CPV kód alá besorolható orvostechnikai eszközök javítására és/vagy karbantartására és/vagy felülvizsgálatára vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK hiv. a Kbt.135.§(1)és(6)bek.,a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek. A kifizetéssel (60 naptári nap) kapcsolatos részletes előírásokat a KKD (szerz. terv.) tartalmazza. A Késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett Eszköz(ök)re irányadó - késedelmesen elvégzett - szolg. havi nettó átalánydíja, mértéke a késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 5%-a, max. a kötbér alap 20 %-a. A késedelmi kötbér max. elérése esetén Megrendelő jogosult indoklást is tart. írásbeli jognyil. a szerz, telj. megkezdését köv. a jelen szerz. felmondani, a telj. megkezdése előtt pedig a szerz. elállni.A Hibás telj. kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett Eszköz(ök)re irányadó - hibásan végzett - szolgáltatás havi nettó átalánydíja, mértéke a kötbér alap 20 %-a. A szerz. telj. elmaradása esetén Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a szerz. nettó összértéke, mértéke a kötbér alap 15 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától jogosult.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR-ben történik
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK hivatkozik a Kbt. "Kommunikáció a közbeszerzési eljárás során" fejezetében foglaltakra, és a 424R. rendelet szabályaira. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához regisztráció szükséges. Útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017.(XI.6.)MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi(http://nekszt.hu).
2.AK nem alkalmazza: Kbt.75.§(2)bek.e) pontot. AK alkalmazza a Kbt.81.§(4)-(5)bek.t.
3.AK hiv.: 424R.11.§(7)bek. Ajánlatnak tartalmaznia kell:Kbt.66.§(2)és(5)-(6),67.§(1)és(3)-(4),65.§(7)esetén nemleges tartalommal is, továbbá a KKD szerinti nyilatkozatok. KAP szervezet a Kbt.65.§(7)bek.ben foglaltak szerint az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott Alk.feltételnek történő megfelelést.
4.Ajánlathoz csatolni kell az AT./ALV./KAP. esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát.Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, úgy csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
5.321R.13.§ szerinti nyilatkozat, nemleges tartalommal is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
6.Közös ajánlat Kbt.35.§ szerint, AK a 35.§(8)bek. alapján kizárja gazdálkodó szervezet, ill. a (9)bek. szerinti projekttársaság létrehozását.
7.Ha AT az ajánlatban-átalakulásra hivatkozással-jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, úgy csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat, egyszerű másolatban, így a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
8.AK a 321R.V. Fejezetben (a minősített ATk) foglaltakhoz képest szigorúbban állapította meg az Alk.feltételeit.
9.AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
10.IV.2.6)pont:AK 2hónapon 60napot ért a Kbt.81.§(11)bek.ben foglaltak alapján, foly.-ba épített ell.
11.Irányadó:Kbt.47.§(2)bek.
12.Az egyes közbeszerzési dokumentumok közötti eltérés esetében a megindító felhívásban foglaltak az irányadóak.
13.Nyertes AT a 2011.évi CXCV.törvény(Áht.)41.§(6)bek. szerinti átláthatósági nyilatkozatot köteles tenni a szerződéskötésig. Ennek elmaradása vagy nem átlátható szervezetnek minősülés a szerződéstől való visszalépésnek minősül.
14.IV.2.4)pont: AK nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is köteles elfogadni.
15.Különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni,referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyam az irányadó. Ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
16.AK felhívja a figyelmet, hogy Kbt.71.§(6)bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
17. FAKSZ: Pete István (00864)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák