Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4791/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72759301
Postai cím: Mecset Utca 14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szilágyi Orsolya
Telefon: +36 18101600
E-mail: szilagyi.orsolya@sarhegyi.hu
Fax: +36 18101601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gulbabaalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kultúrális szolgáltatás Törökországban
Hivatkozási szám: EKR000131742020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ajánlatkérő feladatkörében és tevékenységi körében meghatározottak, valamint a 428/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § szakaszának megfelelően - a magyar és török kultúra és a Gül Baba Türbéje törökországi megismertetésének elősegítése nemzeti és nemzetközi jelentőségű események szervezésén keresztül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 2702 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 038 - 089991
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/19 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt- 41/A.§ rendelkezéseire.
4. Értékelési ponttartomány: 0-100. Módszer: 1. Ár - fordított arányosítás, 2. Szakember - egyenes arányosítás 3. Képviselet - pontkiosztás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
5. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
6. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].
7. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
8. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza és alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
11. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Orbán Krisztina, lajstromszám: 00367
13. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
14. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetmény Ajánlattevő rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
15. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
16. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
17. Az eljárás nyelve a magyar és az angol, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum (magyar vagy angol nyelvtől eltérő), irat kerül csatolásra a részvételi jelentkezéshez, annak magyar vagy angol nyelvű fordítása is benyújtandó. Külföldi székhelyű gazdasági szereplők esetében a benyújtott igazolások és nyilatkozatok mellé - amennyiben azok nem a IV.2.4 pontban jelzett nyelvek valamelyikén íródtak - csatolni kell azok magyar vagy angol nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő egyszerű fordítást kér, melyre tekintettel a fordítási hibákból eredő kockázat a gazdasági szereplőt terheli. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a csatolt eredeti igazolásokat és nyilatkozatokat is ellenőrzi.
18. Ajánlatkérő a KD részeként csatolja a felhívás egyszerű angol nyelvű fordítását.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) alapján indítja meg az eljárást. Amennyiben a II.2.7 pont szerinti 9 hónap ennél később telne le, akkor a szerződés megszűnésének dátuma 2020.12.31. A forrás rendelkezésre állása esetén a meghosszabbításra pedig 2021.01.01-2021.12.31. időszakkal kerülhet sor.
Helyesen:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt- 41/A.§ rendelkezéseire.
4. Értékelési ponttartomány: 0-100. Módszer: 1. Ár - fordított arányosítás, 2. Szakember-3. Képviselet - pontkiosztás. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
5. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd a közbeszerzési dokumentum szabályozását.
6. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].
7. Ajánlatkérő az Ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
8. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
9. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza és alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését.
11. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
12. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Orbán Krisztina, lajstromszám: 00367
13. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
14. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetmény Ajánlattevő rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
15. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
16. Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
17. Az eljárás nyelve a magyar és az angol, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum (magyar vagy angol nyelvtől eltérő), irat kerül csatolásra a részvételi jelentkezéshez, annak magyar vagy angol nyelvű fordítása is benyújtandó. Külföldi székhelyű gazdasági szereplők esetében a benyújtott igazolások és nyilatkozatok mellé - amennyiben azok nem a IV.2.4 pontban jelzett nyelvek valamelyikén íródtak - csatolni kell azok magyar vagy angol nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő egyszerű fordítást kér, melyre tekintettel a fordítási hibákból eredő kockázat a gazdasági szereplőt terheli. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a csatolt eredeti igazolásokat és nyilatkozatokat is ellenőrzi.
18. Ajánlatkérő a KD részeként csatolja a felhívás egyszerű angol nyelvű fordítását.
19. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (6) alapján indítja meg az eljárást. Amennyiben a II.2.7 pont szerinti 9 hónap ennél később telne le, akkor a szerződés megszűnésének dátuma 2020.12.31. A forrás rendelkezésre állása esetén a meghosszabbításra pedig 2021.01.01-2021.12.31. időszakkal kerülhet sor.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/03/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő pontosította az EKR Nyilatkozat összeállító űrlapot
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ