Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4793/2020
CPV Kód:71300000-1
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bp. Új Duna-híd statikai számítás,tervellenőrzés
Hivatkozási szám: EKR001050642019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„A budapesti Új Duna-híd független statikai számításainak elkészítése és tervellenőrzési feladatainak ellátása”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 57740000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp. Új Duna-híd statikai számítás,tervellenőrzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71327000-6
További tárgyak:71328000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, AK mindenkori székhelye (1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A budapesti Új Duna-híd híd független statikai számításainak elkészítése és tervellenőrzési feladatainak ellátása” az alábbi főbb, becsült mennyiséggel: Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 1371/2016. (VII. 15.) Korm. határozat, valamint a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes elemeiről szóló 1693/2018. (XII.17.) Korm. határozat alapján az Új Duna-híd és kapcsolódó közlekedési infrastruktúrájának előkészítését a NIF Zrt. végzi. Az előkészítés részeként kerül megtervezésre a Galvani utca–Illatos út vonalában megépítendő új, a kötöttpályás közlekedéssel együtt 2x3 forgalmi sáv szélességű Duna-híd (a továbbiakban: Új Duna-híd) a megvalósítására vonatkozó építési beruházásra irányuló közbeszerzési eljárás megindításához szükséges tartalmú és részletezettségű tervek elkészítésével. A budapesti Új Duna-híd tervezése során elkészülő engedélyezési tervek és ajánlati tervek kapcsán szükséges egy tervezési szerződés keretében elvégezni, a kötött pályás közlekedéssel együtt 2x3 forgalmi sávos Új Duna-híd engedélyezési terveinek tervellenőrzési, valamint ajánlati terveinek tervellenőrzési és független statikai számításainak elkészítési feladatait az alábbiak szerint:
- engedélyezési tervek tervellenőrzése
- ajánlati tervek tervellenőrzése
- ajánlati tervek független statikai számításainak elvégzése.
A Galvani utca – Illatos út vonalába tervezett Új Duna-híd főbb adatai:
• Teherbírási osztály: „A”, az e-UT 07.01.12 szerint
• Hídszerkezet becsült hossza: 500 m
• Támaszok száma: 4 db
• Legnagyobb nyílás: 220,00 m
• Víziút kategória a 1641,2-1641,4 fkm között: VI/B
• Legkisebb hajózási szélesség: 180 m
A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: a szerződés időtartama a hatályba lépéstől - 2021.08.26.
Határidők részletesen:
- engedélyezési tervek tervellenőrzése: 60 nap;
- ajánlati tervek független statikai számításainak elvégzése: 60 nap.
- ajánlati tervek tervellenőrzése: 90 nap;
Részletes információ a közbesz. dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felh.III.1.3) M.2.pont 2.1. alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk.köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 30
2 A felh.III.1.3) M.2.pont 2.2. alpont szerinti alk.köv. igazolására bemutatott szakember 60 hó feletti, az alk. köv. meghat területen szerzett szakmai többlettapasztalata hónapokban (max 36 hó) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont:a Kbt.76.§(2)bek.c)pont szerinti legjobb ár-érték arány. Hatályba lépés részletei a szerződéstervezetben.Kieg.a II.1.6)hoz:A beszerzendő szolgáltatás egy komplex műszaki létesítmény tervezési feladatainak ellenőrzésére vonatk.szolgáltatásokat tartalmazza,melyek között az adatszolg.és szinergiák kialakítása szükséges,amely részekre történő ajánlattétel esetén nem biztosítható.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 183 - 445857
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bp. Új Duna-híd statikai számítás,tervellenőrzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház Utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím(ek): (URL) www.fomterv.hu
Fax: +36 13459550
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 115000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 57740000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő egy alkalommal módosította a dokumentációt. A módosításra a Kbt. 55. § (3) bekezdése alapján került sor és kizárólag az Ajánlatkérési dokumentáció I. kötetét érintette. A módosításról Ajánlatkérő 2019. október 2. napján egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatta az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket.
2. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem írta elő a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
3. Ajánlatkérő 2019. december 16. napján a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján felhívta Ajánlattevőket, hogy nyilatkozzanak arról, ajánlatukat változatlanul fenntartják-e az ajánlati kötöttség 2020. március 6. napjáig meghosszabbított idejére. Amennyiben a megadott határidő alatt Ajánlattevők az ajánlatuk fenntartásáról nem nyilatkoznak, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy ajánlatukat a fent megjelölt időpontig, azaz 2020. március 6. napjáig fenntartják.
A nyilatkozattételi határidőig (2020. január 6. napján 16.00 óráig) a Propontis Mérnöki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevő nyilatkozott arról, hogy fenntartja az ajánlati kötöttségét a meghosszabbított időtartamra, a többi ajánlattevő nem tett nyilatkozatot, Ajánlatkérő úgy tekinti, hogy valamennyi ajánlattevő fenntartja ajánlatát a meghosszabbított ajánlati kötöttség lejártáig, 2020. március 6. napjáig.
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
Ajánlattevő neve: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Székhelye: 1024 Budapest Lövőház utca 37.
Adószám: 13842217-2-41.
Ajánlattevő neve: Propontis Mérnöki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Építőipari Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1089 Budapest Delej utca 28.
Adószám: 23388136-2-42.
Ajánlattevő neve: MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1115 Budapest Sárbogárdi út 16.
Adószám: 12017560-2-43.
Ajánlattevő neve: Pont-TERV Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zártkörű Részvénytársaság
Székhelye: 1119 Budapest Thán Károly utca 3-5.
Adószám: 12245136-2-43.

Ajánlattevő neve: Project Partners Ltd Consulting Engineers
Székhelye: 6916 Via al Molino 55, Grancia-Lugano Grancia-Lugano Via al Molino 55
Adószám: CHE109032840 (uniós adószám)
Ajánlattevő neve: B&C ASSOCIATI ARCH.M.C.BALLERINI - ING.A.CAPSONI
Székhelye: 22100 Como Via Volta 70
Adószám: IT02466240138 (uniós adószám)
Ajánlattevő neve: Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1106 Budapest Fehér út 10/a-b.
Adószám: 10322837-2-42.VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)