Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4795/2020
CPV Kód:63515000-2
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:1027 Budapest, Horvát u. 12-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Lajos
Telefon: +36 203725467
E-mail: beszerzes@bfk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000048842020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000048842020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatások biztosítása 2020.
Hivatkozási szám: EKR000048842020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63515000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Utazásszervezési szolgáltatás biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 15 hónapon keresztül. A közbeszerzési eljárás tárgya az ajánlatkérő állományába tartozó vagy vele munkakapcsolatban álló személyek hivatalos légi és egyéb módon megvalósuló, kapcsolatépítési, együttműködési, továbbképzési, szakmai tapasztalatszerzési célú külföldi kiutazásainak és a hozzájuk kapcsolódó külföldi szolgáltatások (különösen szállásfoglalás, autó bérlése, transzferek, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, vízumügyintézés, kiegészítő szolgáltatások), illetve belföldi autóbérlés, transzferek megszervezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Az eljárás tárgya továbbá az ajánlatkérő által meghívott személyek légi és egyéb módon megvalósuló beutaztatása, illetve az utazáshoz kapcsolódó valamennyi szolgáltatás nyújtása az esetleges vízumügyintézés kivételével.
A közbeszerzés keretösszege nettó 68 millió Ft.
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket a Műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: 68000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő megállapította, hogy a közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények, illetve a szolgáltatások egymással való közvetlen összefüggése nem teszik lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását. Az utazásszervezés során igénybe vett szolgáltatások szervesen egymásra épülnek és összefüggenek, több nyertes ajánlattevő egyidejű teljesítése fizikailag sem kivitelezhető. A szerződés részekre bontása továbbá a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével is ütközik, mindezekre tekintettel pedig ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Utazásszervezési szolgáltatások biztosítása 2020.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 63510000-7
További tárgyak:63515000-2
63516000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1027 Budapest, Horvát u. 12-26.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Utazásszervezési szolgáltatás biztosítása a szerződés hatálybalépésétől számított 15 hónapon keresztül: Ajánlatkérő állományába tartozó vagy vele munkakapcsolatban álló személyek hivatalos légi és egyéb módon megvalósuló, kapcsolatépítési, együttműködési, továbbképzési, szakmai tapasztalatszerzési célú külföldi kiutazásainak és a hozzájuk kapcsolódó külföldi szolgáltatások (különösen szállásfoglalás, autó bérlése, transzferek, utasbiztosítás, egyéb menetjegy, vízumügyintézés, kiegészítő szolgáltatások), illetve belföldi autóbérlés, transzferek megszervezése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
Az eljárás tárgya továbbá az ajánlatkérő által meghívott személyek légi és egyéb módon megvalósuló beutaztatása, illetve az utazáshoz kapcsolódó valamennyi szolgáltatás nyújtása az esetleges vízumügyintézés kivételével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Szakemberek többlettapasztalata szempont 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Szolgáltatási díjak értékelési szempont / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 68000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja). A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány: 0-10 pont. A Minőségi részszempont értékelési módszere: a KH útmutató 1. melléklet A.1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás. A szolgáltatási díjak résszempont és alszempontjai értékelési módszere: A részszempont és alszempontjai esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. számú melléklet A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás. További részletek az értékelésre vonatkozóan az Útmutatóban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Sz1) Alkalmas az ajánlattevő, ha szerepel a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 3. § szerinti nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Sz1) A minimumkövetelménynek való megfelelést Ajánlatkérő a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 3. § szerinti nyilvántartásban ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában a gazdasági szereplő a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelményben foglaltak teljesülnek, a részletes adatok megadására nem köteles. A részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatait a gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
P1) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi utazásszervezés) árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmas az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele mindösszesen eléri a nettó 8 millió forintot, míg ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (nemzetközi utazásszervezés) árbevétele eléri a nettó 6 millió forintot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában a gazdasági szereplő a Kbt. 114. § (2) bekezdésére figyelemmel az ajánlatban csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az igazolni kívánt alkalmassági követelményben foglaltak teljesülnek, a részletes adatok megadására nem köteles. A részletes adatokat tartalmazó saját nyilatkozatait a gazdasági szereplő az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M1) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles – a 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján - az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év legjelentősebb, nemzetközi utazásszervezés tárgyú referenciáit ismertetni, megadva:
• a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal);
• a szerződést kötő másik fél nevét és címét, elérhetőségét;
• a referencia tárgyát, mennyiségét (olyan pontossággal, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen); továbbá
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint kell igazolni. Irányadó továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése és 21/A. §-a.
M2) Az értékelési szempont során megajánlott és figyelembe vett szakemberek szakmai gyakorlatát, tapasztalatát ismertető önéletrajzot az ajánlat során szükséges benyújtani! A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján – a szolgáltatás teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket bemutatni a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolásával, valamint a nyelvismeret meglétét igazoló bizonyítvány csatolásával. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek M.2.1.-M.2.3. szerinti végzettséget igazoló okiratának másolatát szükséges benyújtani, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért, vagy külföldön megszerzett felsőfokú végzettség esetén ezzel egyenértékűen honosított végzettséget igazoló okiratot.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésre, a Kbt. 35. § (2) bekezdés a) pontjára, 65. § (6)-(8) bekezdésre, 65. § (11)-(12) bekezdésre, 69. § (11a) bekezdésre. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kbt. 114. § (2) bekezdés szerint az ajánlatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az ajánlathoz csatolni kell a dokumentáció szerinti nyilatkozatot arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani csak, ez alól az értékelési szempont alátámasztása miatt a szakember önéletrajza csak a kivétel, azt az ajánlattétel során már be kell nyújtani!
M3) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján – a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló műszaki felszereltségét bemutatni.
M4) A Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel felhívott ajánlattevő köteles – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének i) pontja alapján – a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre álló műszaki felszereltségét bemutatni. Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményeknek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben legalább 1 db legalább nettó 6 millió Ft értékű nemzetközi utazásszervezésre vonatkozó referenciával.
M2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább
M.2.1.) 1 fő felsőfokú idegenforgalmi szakképesítéssel, nemzetközi IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) szakvizsga és/vagy UFTAA (Utazási Irodák Nemzeti Egyesüléseinek Világszövetsége) vizsgával, vagy azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és angol nyelvből legalább c1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával, valamint legalább 60 hónap utazásszervezési tapasztalattal rendelkező vezető utazásszervező szakértővel,
M.2.2.) 1 fő nemzetközi IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) szakvizsga és/vagy UFTAA (Utazási Irodák Nemzeti Egyesüléseinek Világszövetsége) vizsgával, vagy azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és angol nyelvből legalább c1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával, valamint legalább 36 hónap utazásszervezési tapasztalattal rendelkező utazásszervező szakemberrel,
M.2.3.)1 fő nemzetközi IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) szakvizsga és/vagy UFTAA (Utazási Irodák Nemzeti Egyesüléseinek Világszövetsége) vizsgával, vagy azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és angol nyelvből legalább b1 típusú államilag elismert nyelvvizsgával, valamint legalább 36 hónap utazásszervezés adminisztrációja terén szerzett tapasztalattal rendelkező utazásszervező asszisztens szakemberrel.
Ajánlatkérő az M.2.1.-M.2.3. pontban előírt nemzetközi IATA (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) szakvizsga és/vagy UFTAA (Utazási Irodák Nemzeti Egyesüléseinek Világszövetsége) vizsgával egyenértékűnek tekint bármely IATA tag légitársaság által kiállított jegykiállító és tarifa tanfolyam vizsgát egy bármilyen GDS (Galileo, Worldspan, Sabre, Amadeus, stb) által kiállított jegykiállító vizsgával együtt; vagy a Trainair Kft. vagy Activeman Kft által kiadott jegykiállító vizsgát egy bármilyen GDS vizsgával együtt; vagy az IATA Foundation Course with Amadeus GDS vagy az IATA Foundation Course with Galileo GDS vizsgával. Ajánlatkérő felsőfokú idegenforgalmi szakképesítésnek fogadja el a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés keretében szerzett végzettséget, illetve az idegenforgalmi szakmenedzser szakképesítést.
M3) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1, az IATA által kibocsátott érvényes regisztrációt tanúsító IATA kóddal (IATA számmal).
M4) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 3 különböző foglalási rendszerben történő repülőjegy-foglalásra való aktív, fennálló jogosultsággal.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A szerződés fedezetét ajánlatkérő saját forrásból biztosítja. Az ellenszolgáltatás megrendelésenkénti összegét ajánlatkérő utólag, a szerződésszerű teljesítés elfogadását – teljesítésigazolás kiállítását – követően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, átutalás útján fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. A fizetésre a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadóak.
Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).
A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az elektronikus számlák befogadására vonatkozóan a Kbt. 27/A. §-ában foglaltak az irányadóak.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, és nem követeli meg nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet alapítását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Alkalmas az ajánlattevő, ha szerepel a 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet 3. § szerinti nyilvántartásban.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlattevő teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha az Ajánlatkérő a tervezett Keretmegállapodásban és annak mellékleteiben meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a Keretmegállapodásban, valamint az Egyedi Megrendelésben (konzultációban) meghatározott követelményeknek, valamint az Ajánlatkérő utasításainak megfelelően teljesíti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Minőségi részszempont esetében egyenes arányosítás, Szolgáltatási díjak résszempont esetében fordított arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személyek aláírási címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosult által aláírt, az ajánlat aláírására feljogosított személy meghatalmazását.
2. Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő (AT), az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változás bejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküld igazolást. Amennyiben változás bejegyzési eljárás nincs folyamatban, úgy az arra vonatkozó nyilatkozat csatolása szükséges.
3. Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 71.§ (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4. AK a szerződés teljesítésére vonatkozó sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, ill.az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132.§ szerint.
5. AK csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősülő AT-vel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
6. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
7. AK a KR. 30.§ (4) bek. hivatkozással jelzi, hogy a felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a III.1.1-3) pontja esetében.
8. AK a Kbt. 35. § (8)–(9) alapján a közbeszerzési eljárás során a nyertes AT-től nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
9. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 40. §-ára tekintettel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával kerül lebonyolításra.
10. AK az eljárás dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja.
11. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 11- §-a, illetve a Kbt. 40. § (1), 41. § (1), illetve 41/A. § (5) bekezdései tartalmaznak.
12. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve https://nekszt.hu/ekr-tamogatas/
13. Az eljárást megindító felhívásban nem szab. kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
14. Az AK nem kívánja alkalmazni a Kbt. 75. § (2) bekezdését e) pontját az eredménytelenné nyilvánítás körében.
15. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
16. Ajánlatkérő (a IV.2.5) ponthoz kapcsolódóan) felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárást külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges