Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4808/2020
CPV Kód:79212100-4
Ajánlatkérő:Külgazdasági és Külügyminisztérium
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Külgazdasági és Külügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58073616
Postai cím: Bem Rakpart 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sebők Emese
Telefon: +36 14583536
E-mail: kozbeszerzes@mfa.gov.hu
Fax: +36 14582156
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: TA projektek és projektrészek költségellenőrzése
Hivatkozási szám: EKR000162322020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A 2014-2020-as időszakhoz kapcsolódó Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Programban lévő Technikai Segítségnyújtás (továbbiakban: TA) projektek és TA projektrészek vonatkozásában költségellenőrzési tevékenység végrehajtása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 3120 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 040 - 094805
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ATnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: az arányosítást, a használt képleteket és részletes leírást a közb dok tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10.
6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.
7) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbdok szerint.
8) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
9) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
11) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-ai tartalmazznak.
12) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
14) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
15) Ajánlatkérő a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
Helyesen:
1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek (AT) nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
2) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek-nek megfelelően elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, csatolni kell az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.
3) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell az ATnek a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplőnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével.
4) A Kbt. 66. § (2), (5) és (6) bek. alapján nyilatkozni szükséges. A Kbt.66§(6)bek. esetén a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
5) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési módszert alkalmazza: az arányosítást, a használt képleteket és részletes leírást a közb dok tartalmazza. A kiosztható pontszám 0-10.
6) AK a felhívásban a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét.
7) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló nyilatkozatot közbdok szerint.
8) AK a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját nem alkalmazza.
9) FAKSZ: Kerekes Anita 00181, Buzsáki Attila 00284, dr. Budai Zoltán 00783
10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
11) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A – C) §-ai tartalmazznak.
12) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
14) A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeletei irányadók.
15) Ajánlatkérő a részajánlattételt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, a beszerzés tárgya nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné.
16) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nyertes ajánlattevő a műszaki leírással összhangban a költségellenőrzési tevékenység részeként a 238/2015. (IX.4.) Korm. rendelet 4.§ a) - c) pontjában megnevezett szervezetek, mint hazai TA kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárásokat is ellenőrizni fogja. Ebből kifolyólag nem lehet a közbeszerzési eljárás nyertese olyan ajánlattevő, alvállalkozó, aki a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX.4.) Korm. rendelet 4.§ a) – c) pontjában kijelölt szervezetek számára 2018.01.01-től a jelen eljárást megindító felhívás megjelenésének időpontjáig közbeszerzési tanácsadói/szakértői szolgáltatást végzett, jelenleg végez vagy erre kötelezettséget vállalt. Az összeférhetetlenség elkerülése érdekében ajánlatkérő kizárja azt, hogy ajánlattevő kapacitást biztosító szervezetként vonjon be a fentiek szerinti gazdasági szereplőt az eljárásba.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. § szerint.
"II.2.3) A teljesítés helye:" folytatása: a HU-SK-RO-UA ENI Együttműködési Program Informatikai Rendszerén keresztül, vagy a Megbízó által meghatározott egyéb módon, azonban évente egyszer helyszíni ellenőrzést is szükséges lefolytatni a TA projekt illetve TA projektrész kedvezményezettek székhelyén vagy telephelyén. Ezen utóbbi székhelyek vagy telephelyek a következő országokban találhatók: Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna.
Helyesen:
A Kbt. 148. § szerint.
"II.2.3) A teljesítés helye:" folytatása: a HU-SK-RO-UA ENI Együttműködési Program Informatikai Rendszerén keresztül, vagy a Megbízó által meghatározott egyéb módon, azonban évente egyszer helyszíni ellenőrzést is szükséges lefolytatni a TA projekt illetve TA projektrész kedvezményezettek székhelyén vagy telephelyén. Ezen utóbbi székhelyek vagy telephelyek a következő országokban találhatók: Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna.
"VI.3. További információk" rész 16) pontjának folytatása:
Ajánlatkérő nem zárja ki egyúttal, hogy azon személyek, illetve szervezetek lássák majd el az ellenőrzési feladatokat, akik a TA kedvezményezettek által indított közbeszerzési eljárásokban ajánlatot tettek, de nem az általuk adott ajánlat lett a nyertes. Ajánlatkérő egyúttal kizárja, hogy azon személyek, illetve szervezetek lássák majd el az ellenőrzési feladatokat, akik alvállalkozóként részt vettek a TA kedvezményezettek által lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés teljesítésében tekintettel arra, hogy ez a tény befolyásolhatná az ellátandó feladat független és objektív végrehajtását.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/01 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ