Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4837/2020
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsödéje Társulás
Teljesítés helye:8246 Tótvázsony, Hajnal u.1. - hrsz.:409/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tótvázsony és Hidegkút Önkormányzatok Óvodája és Bölcsödéje Társulás
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55105336
Postai cím: Magyar Utca 101.
Város: Tótvázsony
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8246
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sipos Ferenc elnök
Telefon: +36 88506791
E-mail: hivatal@totvazsony.hu
Fax: +36 88506740
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.totvazsony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00024 Óvoda felújítása
Hivatkozási szám: EKR001494802019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezett bővítés során egy új tornaterem létesül a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel és közlekedőkkel együtt. A jelenlegi
tornaszoba és szertár helyén új óvodai csoportszoba létesül öltözővel és mosdó-wc helyiséggel. Az orvosi szoba blokk belső
átalakításával mini bölcsőde és kiszolgáló helyiségei kerülnek kialakításra. A bővített épületrész szervesen kapcsolódik a meglévő épületegyüttes közlekedési rendszeréhez, de önálló bejárattal is megközelíthető lesz. A cca. 120 m2-es tornateremhez kapcsolódik a szertár és kondisarok, különnemű mosdó-wc és egy zuhanyzó. Emellett kialakításra kerül egy mosókonyha és egy irattár is. A meglévő tornaszoba átépítésével egy teljes értékű óvodai csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző és mosdó-wc alakul ki. A minibölcsőde és kiszolgáló helyiségei is kiépítésre kerülnek úgy, hogy a beláthatósági feltételeknek megfeleljenek. A közbenső fedett terasz lefedettségének mértékét megnöveljük, a meglévővel egyező szerkezettel. A tömegalakításnál és az anyagfelhasználásnál a legfontosabb szempont a falusias beépítéshez és a már meglévő épülethez való igazodás, időtálló formák és felületek használata volt.
Az épülettömegeket ennek megfelelő kialakítással terveztük. A héjazat hornyolt cserépfedés, a homlokzatok vakoltak, hőszigetelő kivitelben, hőszigetelt nyílászárói műanyagok. A homlokzati felületek tagolására, oldására hajópalló burkolatot javaslunk. Az előtetők, kishajlású lefedések állókorcos fémlemez héjazatot kapnak. Bruttó alapterület - meglévő:783 m2 Bruttó alapterület - tervezett: 1121m2 Tervezett beépítettség: 24,7 % < 30 % Tervezett építménymagasság: 3,8 m < 6,0 m Burkolt felületek: 690 m2 Megmaradó zöldterület: 2731 m2 Tervezett zöldterületi mutató: 60,1 % > 35 % Összes hasznos nettó alapterület: 805 m2 Meglévő állapot: A foglalkoztatók nettó alapterülete:179,5 m2 Szükséges parkolószám: 9 db Tervezett állapot:A foglalkoztatók nettó alapterülete:225,5m2 Az átépítés, bővítés után szükséges parkolószám: 12 db Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumok műszaki fejezetében.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 123340082 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00024 Óvoda felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: 8246 Tótvázsony, Hajnal u.1. - hrsz.:409/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervezett bővítés során egy új tornaterem létesül a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel és közlekedőkkel együtt. A jelenlegi
tornaszoba és szertár helyén új óvodai csoportszoba létesül öltözővel és mosdó-wc helyiséggel. Az orvosi szoba blokk belső
átalakításával mini bölcsőde és kiszolgáló helyiségei kerülnek kialakításra. A bővített épületrész szervesen kapcsolódik a meglévő épületegyüttes közlekedési rendszeréhez, de önálló bejárattal is megközelíthető lesz. A cca. 120 m2-es tornateremhez kapcsolódik a szertár és kondisarok, különnemű mosdó-wc és egy zuhanyzó. Emellett kialakításra kerül egy mosókonyha és egy irattár is. A meglévő tornaszoba átépítésével egy teljes értékű óvodai csoportszoba és a hozzá tartozó öltöző és mosdó-wc alakul ki. A minibölcsőde és kiszolgáló helyiségei is kiépítésre kerülnek úgy, hogy a beláthatósági feltételeknek megfeleljenek. A közbenső fedett terasz lefedettségének mértékét megnöveljük, a meglévővel egyező szerkezettel. A tömegalakításnál és az anyagfelhasználásnál a legfontosabb szempont a falusias beépítéshez és a már meglévő épülethez való igazodás, időtálló formák és felületek használata volt.
Az épülettömegeket ennek megfelelő kialakítással terveztük. A héjazat hornyolt cserépfedés, a homlokzatok vakoltak, hőszigetelő kivitelben, hőszigetelt nyílászárói műanyagok. A homlokzati felületek tagolására, oldására hajópalló burkolatot javaslunk. Az előtetők, kishajlású lefedések állókorcos fémlemez héjazatot kapnak. Bruttó alapterület - meglévő:783 m2 Bruttó alapterület - tervezett: 1121m2 Tervezett beépítettség: 24,7 % < 30 % Tervezett építménymagasság: 3,8 m < 6,0 m Burkolt felületek: 690 m2 Megmaradó zöldterület: 2731 m2 Tervezett zöldterületi mutató: 60,1 % > 35 % Összes hasznos nettó alapterület: 805 m2 Meglévő állapot: A foglalkoztatók nettó alapterülete:179,5 m2 Szükséges parkolószám: 9 db Tervezett állapot:A foglalkoztatók nettó alapterülete:225,5m2 Az átépítés, bővítés után szükséges parkolószám: 12 db Részletes meghatározás a közbeszerzési dokumentumok műszaki fejezetében.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak alapján rögzíti, hogy tartalékkeretet nem kíván kikötni a tárgyi eljárásban. A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az ajánlatkérő által előírt kötelező jótálláson túl vállalt többlet jótállás időtartama hónapokban meghatározva (minimum 0 hónap, maximum 36hónap) 20
2 3. Felhívás III.1.3. M/2. pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimum követelmény feletti többlet MV-É felelős műszaki vezetői tapasztalata naptári hónapokban (0-24 hónap között értékelve) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00024
II.2.9) További információ:
Értékelési ponttartomány: 0-10; Módszer: Ár: fordított arányosítás; Minőségi szempontok: egyenes arányosítás a Útmutatóban és a Közbeszerzési dokumentációban részletezettek szerint. FAKSZ: Harsányi István 00055.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00024 Óvoda felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43867895
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: polip2001@polip2001.hu
Telefon: +36 88479486
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88479486
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12962422219
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 123340082
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építészet, gépészet, villamos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Polip 2001 Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43867895
Postai cím: Szent Imre Utca 11 tetőtér 3.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12962422219

Hivatalos név: Min-Tech Építőipari,Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71864035
Postai cím: Hársfa Utca 25.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13578491219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges