Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4839/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács Mária
Telefon: +36 305912468
E-mail: takacs.maria2@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.aeek.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP Eger,Miskolc,Szekszárd,Zegerszeg kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR001626252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Építési kivitelezési tevékenység végzése az „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt keretein belül 4 részben (Eger, Miskolc, Szekszárd, Zalaegerszeg)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 001688 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 023 - 050217
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/29 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A Kbt. 148. §-a szerint.
Folyt. VI.3) pont:
13. Ajánlati biztosíték mértéke valamennyi rész esetében: 1.000.000,- HUF. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Valamennyi részben a 10032000-01490576-30005297 számú bankszámlára átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint más formában is teljesíthető, befizetés vagy átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvényajánlatban csatolással dokumentációban részletezettek szerint.
14. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.
15. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembernek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
16. FAKSZ: dr. Takács Mária – 00799.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
18.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A §-a, 65. § (12) bekezdése, 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.
19.) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
20.) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
21.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
22.) Valamennyi rész esetében: A Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre állását. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül sem valósul meg, e tény Ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel Ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával. A szerződés legkésőbb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz 2021.12.31-ig, a Támogatási szerződés módosítása esetén legkésőbb a jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig hatályos.
23.) Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (7) bek. alapján felhívja a figyelmet, hogy tárgyi beszerzés vonatkozásában korábban keretmegállapodást kötött. Ajánlatkérőnek az új eljárást megindító felhívásban utalnia kell arra a körülményre, hogy ugyanazon tárgyban már egy keretmegállapodás is megkötésre került, amelynek Ajánlatkérő ezúton tesz eleget, valamint hatályos keretmegállapodás esetén, az újonnan induló eljárás hirdetményének közzétételéről az ajánlatkérőnek haladéktalanul értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevőket, amely előírásnak Ajánlatkérő szintén eleget tesz.
Helyesen:
A Kbt. 148. §-a szerint.
Folyt. VI.3) pont:
13. Ajánlati biztosíték mértéke valamennyi rész esetében: 1.000.000,- HUF. A biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Valamennyi részben a 10032000-01490576-30005297 számú bankszámlára átutalni vagy befizetni vagy a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint más formában is teljesíthető, befizetés vagy átutalási kivonat, garancianyilatkozat vagy kezességvállalást tartalmazó kötelezvényajánlatban csatolással dokumentációban részletezettek szerint.
14. A IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap=60 nap.
15. Ajánlattevő nyertessége esetén III.1.3 M2 pontok szerinti szakembernek a szerződéskötésre rendelkezni kell a megjelölt érvényes jogosultsággal.
16. FAKSZ: dr. Takács Mária – 00799.
17. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.
18.) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 35. § (2a) bekezdése, 41/A §-a, 65. § (12) bekezdése, 69. § (11a) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) KR. (e-Kr.) 11-12. §-ai tartalmazzák.
19.) Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatos kérdések, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatás kérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.
Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
20.) Az EKR használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
21.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. §-ának (8)-(9) bekezdései alapján nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. Ajánlatkérő projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők vonatkozásában is kizárja jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában.
22.) Valamennyi rész esetében: A Ptk. 6:116.§ (1) bekezdése alapján a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként kötik ki a teljes fedezet rendelkezésre állását. A Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a teljes fedezet rendelkezésre áll. Amennyiben ezen feltétel a Szerződés megkötésétől számított 6 (hat) hónapon belül sem valósul meg, e tény Ajánlatkérő részéről érdekmúlásnak minősülhet, melyre tekintettel Ajánlatkérő élhet a Ptk. 6:213. § (1) bekezdés szerinti elállási jogával. A szerződés legkésőbb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátumáig, azaz 2021.12.31-ig hatályos - függetlenül a TSZ módosításától.
23.) Ajánlatkérő a Kbt. 104. § (7) bek. alapján felhívja a figyelmet, hogy tárgyi beszerzés vonatkozásában korábban keretmegállapodást kötött. Ajánlatkérőnek az új eljárást megindító felhívásban utalnia kell arra a körülményre, hogy ugyanazon tárgyban már egy keretmegállapodás is megkötésre került, amelynek Ajánlatkérő ezúton tesz eleget, valamint hatályos keretmegállapodás esetén, az újonnan induló eljárás hirdetményének közzétételéről az ajánlatkérőnek haladéktalanul értesítenie kell a keretmegállapodást kötött ajánlattevőket, amely előírásnak Ajánlatkérő szintén eleget tesz.
24.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. előírásait.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/03 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A felhívás módosításával egyidejűleg ajánlatkérő az egyéb közbeszerzési dokumentumokat nem módosítja.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ