Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4844/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Teljesítés helye:HU232;HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Perfektum Építész Kft.;Perfektum Építész Kft.
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52346772
Postai cím: Tallián Gyula Utca 20-32.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kmmk.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kaposvár tervezés és műszaki ellenőr
Hivatkozási szám: EKR000660792019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórházat érintő, „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt megvalósítása során szükséges tervezési, tervezői művezetés és műszaki ellenőri szolgáltatások beszerzése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 35430000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kaposi Mór Kórház tervezés és tervezői művezetés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Konyha épület, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Hrsz: 739
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32.) területén található kb. 3300 m2 alapterületű (korábban konyhaüzemként működő) épület (hrsz.: 739) felújításának, funkcióváltással egészségügyi szakellátók szállójává történő átépítésének vonatkozásában a rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján új közbenső födém (egy plusz lakószint) kialakításával 4132,20 m2-en nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbiakban felsorolt főbb feladatok:
- előkészítő műszaki vizsgálatok, geotechnikai jelentés
- rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentáció alapján komplett kivitelezési tervdokumentáció készítése minden szakágban (tervlapok, műszaki leírás, árazott és árazatlan költségvetés - utóbbiak TERC ÖN költségvetés készítő program használatával)
- szükséges hatósági, közműszolgáltatói egyeztetések végrehajtása
- tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás(ok) során;
- tervezői művezetés;
- részvétel a használatbavételi engedély megszerzésében.
A tervezői művezetés elszámolható maximális időtartama: 45 mérnöknap.
Ajánlattevő feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, valamint a pontos mennyiségi adatok részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben és műszaki leírásban kerülnek kifejtésre.
2. rész III.1.3) pont folyt:
Amennyiben a referenciaigazolás/referencianyilatkozat szerinti szerződés
- tárgya bővebb, mint a jelen közbeszerzési eljárás tárgya, akkor meg kell adni benne a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot,
- időtartama bővebb, mint a vizsgált időszak, akkor meg kell adni benne a vizsgált időszak alatt teljesített mennyiségi adatot.
AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján amennyiben szolgáltatás-megrendelésre vonatkozó referenciaigazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az AK a referenciaigazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a jelen pontban előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság végzettség/gyakorlat egyéb dokumentum nélkül is az érvényes jogosultsággal igazolt. Az ajánlatban feltüntetendő az elektronikus elérési út az adott jogosultság-fennállás ellenőrzéséhez.
Ha a jogosultságot – ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok/tények ingyenes ellenőrzésére nincs mód –a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget/gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani.
Amennyiben a szakember egy időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.a) pontjában meghatározott É szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap)  20
2 A felhívás III.1.3) M/2.b) pontjában meghatározott G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap)  10
3 A felhívás III.1.3) M/2.c) pontjában meghatározott V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 10
4 A felhívás III.1.3) M/2.d) pontjában meghatározott T szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2021. december 31.
Az ÁEEK meghatalmazott AK, a szerződést kötő fél a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház is

II.2.1)
Elnevezés: Kaposi Mór Kórház műszaki ellenőr
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71631300-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Konyha épület, 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32., Hrsz: 739
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes AT a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 16. § (2) bekezdése szerint az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Nyertes AT emellett köteles:
a kivitelezés ütemezésének megfelelően, a műszaki ellenőri feladat teljes körű ellátásához szükséges gyakorisággal, a kivitelezési helyszínen megjelenni, különösen köteles ügyelni arra, hogy az egyes eltakarásra kerülő munkákat az eltakarás előtt ellenőrizze,
az előgyártásban készülő szerkezetek gyártóművi helyszínen történő ellenőrzésére,
személyesen megjelenni az építéshatósági és építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések során,
ellenőrizni, hogy az építőipari kivitelezési tevékenység során keletkezett hulladék kezelését a kivitelező fővállalkozó az építési vállalkozási szerződés szerint végezze, és jogszabály szerint dokumentálja,
részt venni az épületgépészeti, épületvillamossági rendszerek próbaüzemén,
előkészíteni és lefolytatni a műszaki átadás-átvételi eljárást, hiba és hiányjegyzék felvétele, hibajavítások leellenőrzése, jegyzőkönyvezése,
előkészíteni és lefolytatni a használatbavételi eljárást,
műszaki ellenőri jelentésbe foglalva átadni a kivitelező fővállalkozótól az építési vállalkozási szerződés szerint megkövetelt dokumentumokat az építési vállalkozási szerződés teljesítése során és a kivitelezés befejezésekor,
előkészíteni és lefolytatni a szerződés szerinti garanciális bejárásokat, hiba és hiányjegyzék felvétele, hibajavítások leellenőrzése, jegyzőkönyvezése,
műszaki ellenőri nyilatkozatok és a teljesítés igazolás kiadását megelőzően a kivitelező teljesítés kimutatásának elfogadására javaslattétel, a Projekt jelentéstételi időszakában bekövetkezett változások előrehaladását igazoló dokumentumok átadására AK-nek,
együttműködni a közműkiváltással érintett közművek üzemeltetőinek műszaki szakembereivel,
hatósági, szakhatósági ellenőrzéseken való részvétel azok során AK képviselete,
kivitelezői szerződés módosítási igény esetén a módosítással kapcsolatos műszaki-szakmai tanácsadás AK részére.
Nyertes AT, mint szakértő feladatai a tervezési időszak és a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások vonatkozásában:
A tervezés időszakában (kiviteli tervdokumentáció készítése) folyamatos részvétel (beleértve a helyszíni illetve a megbízó hivatalos helyiségeiben tartandó egyeztetéseket), a tervező által készített dokumentációk, tervek ellenőrzése, írásos véleményezése, a tervező által elvégzett javítások, pótlások, kiegészítések újra ellenőrzése, írásos véleményezése mindhárom szakág (építész, épületgépész és épület elektromosság) vonatkozásában a hiánymentes állapot eléréséig, jóváhagyásig (tervezői teljesítés igazolást alátámasztó tevékenység), AK érdekében szakmai javaslattétel
A tervezés időszakában műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldásokra javaslattétel
A kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés szempontjaiból releváns észrevételek jelzése AK részére
A kivitelezési közbeszerzési eljárások előkészítése során műszak-szakmai feltételrendszer és kiírás felülvizsgálata, véleményezése, javaslatok összeállítása, AK kérése esetén rövid összefoglaló műszaki leírás készítése a közbeszerzési dokumentumokba, illetve az eljárások lefolytatása során részvétel.
A közbeszerzés mennyisége:
A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház (7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20.-32.) területén található kb. 3300 m2 alapterületű (korábban konyhaüzemként működő) épület (hrsz.: 739) felújítása, funkcióváltással egészségügyi szakellátók szállójává történő átépítése a rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentációban foglaltak alapján új közbenső födém (egy plusz lakószint) kialakításával 4132,20 m2-en.
AT feladatai teljes körűen, részletesen, és a beruházás paraméterei, a pontos mennyiségi adatok részletesen a szerződéstervezetben és a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.e) pontjában meghatározott ME-É (korlátozás nélküli) szakember szakmai többlettapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min:0,max.:36 hónap 20
2 A felhívás III.1.3) M/2.f) pontjában meghatározott ME-G szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap) (hónap) 15
3 A felhívás III.1.3) M/2.g) pontjában meghatározott ME-V szakember szakmai többlet tapasztalata (az alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai tapasztalat min: 0, max.: 36 hónap (hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése” című, EFOP-2.2.0-16-2016-00001 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
Irányadó a Kbt. 35.§ (5) és az 54.§(1)-(7) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
A Projekt fizikai befejezésének Támogatási szerződésben rögzített dátuma 2021. december 31.
Az ÁEEK meghatalmazott AK, a szerződést kötő a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház is.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 130 - 319455
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kaposi Mór Kórház tervezés és tervezői művezetés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL) www.perfektumcsoport.hu
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 53664290
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25890000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: -CAD-CONTROLL-PLAN Épületgépészeti Tervező Iroda Kft.: építmények gépészeti tervezése
-KVINTERV Tervezőiroda Szolgáltató Bt.: építményvillamossági tervezés
-Baratta Építész Mérnök Iroda Kft.: tartószerkezeti tervezés
- TSPC Kft.: magasépítési létesítmény kivitelezéséhez kapcsolódó tervezési és tervezői művezetési szolgáltatás ellátásában való közreműködés

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Kaposi Mór Kórház műszaki ellenőr
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
E-mail: epitesz@perfektumcsoport.hu
Telefon: +36 17766005
Internetcím(ek): (URL) www.perfektumcsoport.hu
Fax: +36 17766006
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16921473
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9540000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: -MEGAENERG Tervező, Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.: építménygépészeti műszaki ellenőrzés
-Perfektum Mérnöki Kft.: magasépítési létesítmény megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőri tevékenység ellátásában való közreműködés

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. §
1. rész:
- (Nyertes ajánlattevő) Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41
- MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft. (1125 Budapest, Szarvas Gábor út 42/a. al. 1.) Adószám: 13079909-2-43
- RIESZ Építész Tervező Kft. (7626 Pécs, Király utca 63.) Adószám: 13780458-2-02
- 3E International Beruházás-szervező Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 4. em.) Adószám: 13450027-2-43
- GÉPÉPVILL Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14.) Adószám: 25448009-2-42
- Ekho Építész Műterem Kft. (1118 Budapest. Zólyomi út 18/b.) Adószám: 12938263-2-43
- Építész Kaláka Kft. (1039 Budapest, Puszta köz 3. tt 6.) Adószám: 10952410-2-41
- Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószám: 22799894-2-43
- VASSCOGENPLAN KFT. (4220 Hajdúböszörmény, Táncsics Mihály körút 56.) Adószám: 23563498-2-09

2. rész:
- (Nyertes ajánlattevő) Perfektum Építész Kft. (1036 Budapest, Perc utca 2.) Adószám: 26295464-2-41
- GÉPÉPVILL Kft. (1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. II/14.) Adószám: 25448009-2-42
- 3E International Beruházás-szervező Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 4. em.) Adószám: 13450027-2-43
- Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. (1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.) Adószám: 22799894-2-43
- RIESZ Építész Tervező Kft. (7626 Pécs, Király utca 63.) Adószám: 13780458-2-02
- Terraszer Vízépítő és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (1046 Budapest, Szőnyi István utca 80.) Adószám: 11824851-2-41
- Global Terv Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 69-71.) Adószám: 14541744-2-42
- NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt. (1054 Budapest, Alkotmány utca 21.) Adószám: 10952166-2-41
- Mecsek Mérnökiroda Kft. (7630 Pécs, Barázda utca 17/2.) Adószám: 13625438-2-02
- UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka utca 7-13.) Adószám: 10554885-2-43
- REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítéstervező Kft. (1102 Budapest, Szent László tér 20.) Adószám: 23176698-2-42
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdése alapján a kérelem – a (4)–(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)