Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4848/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Óbudai Egyetem
Teljesítés helye:Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar oktatási épület 1034 Budapest, Szőlő utca 2. hrsz.: 17569/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:egyéb természettudományi, műszaki kut, fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: kozbeszerzes@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Óbudai Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76167195
Postai cím: Bécsi Út 96/B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fonyó Attila
Telefon: +36 701988197
E-mail: fonyo.attila@ka.uni-obuda.hu
Fax: +36 16665502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000255152020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000255152020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: egyéb természettudományi, műszaki kut, fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése - Szőlő u.
Hivatkozási szám: EKR000255152020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási
időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet
épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya az Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése projekt keretében a Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 17569/2 HRSZ; 1034 Budapest, Szőlő
utcai 2. számú telephelyének energetikai fejlesztése, a KEHOP-5.2.2/16-2017-00111 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak
megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tárgyi eljárásban egy műszaki-gazdasági funkcionális egységet alkotó épület tekintetében kerül kiírásra a közbeszerzési eljárás, az elvégzendő energetikai felújítás munkálatai pedig további részekre azok műszaki összefüggései miatt nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Óbudai Egyetem energetikai fejlesztése - Szőlő u.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45261400-8
45261410-1
45262100-2
45262522-6
45321000-3
45331000-6
45454100-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar oktatási épület 1034 Budapest, Szőlő utca 2. hrsz.: 17569/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 17569/2 HRSZ; 1034 Budapest, Szőlő utcai 2. számú telephelyének energetikai fejlesztése megújuló energiafelhasználás növelésével” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00111 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 17569/2 HRSZ; 1034 Budapest, Szőlő utcai 2. szám alatti épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a fűtési rendszerek korszerűsítését, tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épületek külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
kőhoroggal rögzített műkő lábazat 234 m2
az eredeti lábazattal azonos megjelenésben
Attikamagasítás készítése vagy átalakítása 127 m
Lapostető hőszigetelése 931 m2
Homlokzati hőszigetelés 1203 m2
Hőhídmentes, alumínium kifelé nyíló ajtó, biztonsági zárral 1 db
Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács 57 db
Fa kültéri nyílászáró elhelyezése 143 db

Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes költségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. Az M.1.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 8
2 2.2. Az M.1.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 6
3 2.3. Az M.1.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 6
4 3. A kötelezően előírt jótálláson felüli jótállás (hónapokban, 0-24 hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2/16-2017-00110
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a
Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. AK felhívja továbbá a figyelmet a Kbt
.74. § (1) bekezdésére, és a Kbt. 114. § (2) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban
meghatározott kizáró okok hatálya alá. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges
tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó
nyilatkozatot szükséges benyújtania. Ha a gazdasági szereplőnek (GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. §
38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (62.§(1) bek. k) pont
kb) alpont). AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy a szerződés
teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
AT-nek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)
bekezdés g)-k), m) és q) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait
rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt. AT-nek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell, hogy vele szemben van-e folyamatban
változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz
benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat
becsatolása is szükséges). A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadó továbbá a Rendelet 1. § (7) bekezdése. Az öntisztázásra a
Kbt. 64.§-a irányadó. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Nem kerül előírásra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Nem kerül előírásra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Nem kerül előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Nem kerül előírásra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK ajánlatában arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági
követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az alkalmassági követelmények teljesítésére
vonatkozó részletes adatokat tartalmazó nyilatkozatait az ajánlatkérő 114. § (2) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani.
M1):
a Rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a
minőség-ellenőrzésért felelősöknek – az ismertetését (cégszerű nyilatkozattal), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek
bemutatása során csatolandó: a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni
kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatóját, vagy azt a
személyt, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll, ezen jogviszony megjelölése mellett, b)
szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata c) a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai
önéletrajza, d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatok. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell,
hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig
rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4)
bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti
meg a szerződést. Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági
nyilvántartásban az alkalmassági követelmények keretében előírt jogosultsággal, úgy ajánlatkérő a végzettség és szakmai tapasztalat
meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, így azok igazolása egyéb dokumentummal nem szükséges. Amennyiben a
bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az
illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése
érdekében ajánlattevő csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy
származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. Egy szakember több
pozícióra is jelölhető.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel: M.1.1. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.1.2. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.1.3. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi
dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11)
bekezdése is. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a naponta, max. 25 %. Meghiúsulási kötbér: A nettó Vállalkozói Díj 30 %-a Jótállási
kötelezettség: A jótállás értékelési részszempontot képez. A sikeres átadás-átvételt követő naptól min. 36 hónap, amely a javított rész
vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Teljesítési biztosíték: A nyertes AT a teljesítésének elmaradásával kapcsolatos
AK-i igények - különösen kárigény, meghiúsulási kötbér igény, illetve bármely egyéb fizetési kötelezettség - biztosítása céljából AK
javára teljesítési biztosítékot köteles nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pont szerinti formában, a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a
mértékben, Kbt. 134. § (2) bek.. Jólteljesítési biztosíték: A nyertes AT köteles a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos
kötelezettségeinek biztosítása céljából, saját költségén, AK javára kiállított Biztosítékot nyújtani a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a)
pontja szerinti formában, a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a mértékben, Kbt. 134. § (3) bek..
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az igényelhető előleg mértéke: 5 % A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16-2017-00111 sz. projekt forrásaiból történik. A
támogatási intenzitás mértéke 100 % amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás. A kifizetésekre utólag a
teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 3 db rész-, 1db végszámla A fizetési feltételek kapcsán irányadó Kbt. 135.§ (1)-(3) és (5)-(6)
bekezdése, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, AV igénybevétele esetén a
322/2015.(X.30.) Kr. 32/A §-a és 32/B.§-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a. Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ATH és RVH munkanapokon reggel 8 és délután 16 óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket tartalmazó iratok felbontását az EKR az ATH és RVH lejártát követően, 2órával később kezdi meg.Az ajánlatnak vagy részvételi jelentkezésnek az ajánlattételi, illetve a részvételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérk
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése
szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban
szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek. e) pontját. 2. AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5)bek-t. 3. AK a Kbt. 35. § (8) bek-re tekintettel rögzíti, hogy a nyertes AT-nek gazdálkodó szervezet (GSZ) alapítását nem teszi lehetővé. 4. AK a jelen felhívásban előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg. 6. AK az eljárást EKR-ben folytatja le, az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani. A közbeszerzési dokumentumok (KD) elérhetőek az EKR-ben: EKR000255152020 6. Az ajánlat összeállítása során AT-nek figyelemmel kell lenni az EKRr. 11. §, 12. § (1) bek-ben és a Kbt. 41/A. §,65. § (11a) és (12) bek-ben foglaltakra. 7. Az ajánlatban, elektronikus űrlap formájában felolvasólapot és Kbt. 66. (2) bek. szerinti nyilatkozatot kell beadni, továbbá nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (6) bek. és a Kbt. 65. (7) bek. szerint is (nemleges nyilatkozat esetén is). 8. AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 9. Üzleti titokra irányadó a Kbt.44. § (1)-(4) bek. 10. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva (pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls (excel) formátumban is). 11. A nyertes AT-nek
legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjától annak teljesítéséig min. 25mó HUF/év, valamint min. 50mó HUF/kár összegű
építési-szerelési munkára vonatkozó összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjáig
megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK
részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum
benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek alapján, melynek
következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg Megrendelő a szerződést. Közös ajánlattétel esetében
elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással. 12. Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53. § (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján. Részletesen lásd: a szerz.tervezetben foglaltak szerint. 13. Az eljárásban eljáró FAKSZ: Dr. Szalma Borbála (Lajstromszám: 01018) 1036 Budapest, Lajos u. 103. B. ép. II. em. 14. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ATk cégszerűen aláírt megállapodását. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat. 15. Hiánypótlás lehetősége: Kbt.71.§ alapján. 16. AK helyszíni 2 alkalommal helyszíni bejárást tart az alábbi időpontokban: 2020. március 26. csütörtök. 10.00-12.00 óra Találkozási pont: 1034 Bp, Bécsi út 96/b A porta (kapcsolattartó: Nyulászi Lajos, 06-70 686 6204, nyulaszi.lajos@ka.uni-obuda.hu), illetve 2020. április 2. csütörtök 13.00-15.00 óra, Találkozási pont: 1034 Bp, Bécsi út 96/b A porta (kapcsolattartó: Donkó Zsolt, +36 706825673; donko.zsolt@ka.uni-obuda.hu), illetve . 17. AK felhívja az AT-k figyelmét,
hogy tárgyi beszerzési igényét a „Keretmegállapodás az NFSI hatáskörébe utalt építési beruházások megvalósítására
Magyarországon ” (TED azonosító: 2017/S 038-068208) tárgyú keretmegállapodásán kívül szerzi be jelen eljárás keretében.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges