Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4879/2020
CPV Kód:45100000-8
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország teljes területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Ferenc
Telefon: +36 17829640
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000008592020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000008592020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerződés – kézi- és gépi földmunka
Hivatkozási szám: EKR000008592020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés vonalas létesítmények terület előkészítéséhez kapcsolódó régészeti lelőhelyek feltárásának gépi- és kézi földmunkáinak elvégzésére Magyarország területén
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretszerződés – kézi- és gépi földmunka
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45112310-1
45112450-4
45100000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország teljes területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretszerződés vonalas létesítmények terület előkészítéséhez kapcsolódó régészeti lelőhelyek feltárásának gépi- és kézi földmunkáinak elvégzésére Magyarország területén 4 milliárd Ft keretösszegig.
Mennyisége (becsült): 3.000.000 m².
Teljesítés módja:
1. gépi földmunka 80 cm mélységig tükörszedéssel, szükség szerint kézi földmunkavégzéssel együtt, szállítással és deponálással együtt, depóáthelyezés;
2. régészeti tevékenységet követő tereprendezés;
3. régészeti téli munkavégzés feltételeinek biztosítása;
4. gépi földmunka 80 cm mélység alatt tükörszedéssel, szükség szerinti kézi földmunka együtt, szállítással és deponálással együtt, depóáthelyezés;
5. bozót- és cserjeirtás;
6. szárzúzás.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá a régészeti tevékenységet követő tereprendezés.
A kivitelezés várhatóan egy időben egyszerre több helyen is előfordulhat.
Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-ára lehívási kötelezettséget vállal, vagyis ezen mértékben vállalja a keretösszeg kimerítését.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. AF III.1.3) pont M/2.1) pontjában meghatározott szakemberek közül 1 fő szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 24 hónap) 15
2 2. Legalább 1 fő, az M/2.2. pont szerinti egyetemi régész vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 2 év régészeti ásatások és/vagy régészeti feltárások területén szerzett szakmai gyakorlattal 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés egy alkalommal legfeljebb 12 hónapra meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítása nem eredményezi a keretösszeg emelkedését.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Eseti megrendelések teljesítési határideje:
- gépi földmunkák: a munkaterület átadásától számított 10 naptári nap/30.000 m2.
- kézi földmunkák: a munkaterület átadásától számított 5 naptári nap/10.000 m2.
- tereprendezési munkák: a munkaterület átadásától számított 5 naptári nap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) és (7) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan Ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (1)-(5) bekezdésére is.
Az utólagos igazolás során az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások/nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésre benyújtandó dokumentumok:
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (régészeti lelőhelyek feltárásának kézi és/vagy gépi földmunkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P/1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bekezdései és a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdései, továbbá a Kr. 19. § (6)-(7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (régészeti lelőhelyek feltárásának kézi és/vagy gépi földmunkái) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen az 500.000.000 Ft-ot.
Amennyiben az Ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek szerinti nettó árbevétele összegének kell elérni az Ajánlatkérő által az előbbi bekezdésben meghatározott összeget.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a dokumentációban rögzítettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
M/1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya,
• teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap),
• teljesítés helye,
• építési beruházás mennyisége,
• közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információk és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy a teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok,
• valamennyi olyan adat, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható;
• a szerződést kötő másik félnek nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
M/2. A Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük/képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó:
• AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,
• szakképzettséget igazoló dokumentumok,
• szakmai gyakorlatot egyértelműen igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz év, hónap lebontásban, és a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével
• a szakemberek által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat, mely tartalmazza a szakember nyilatkozatát arra vonatkozóan,hogy AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében az AT által megjelölt pozícióban részt vesz, és, hogy - amennyiben az jelen eljárásban releváns - a betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultsággal a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Egyenértékű végzettség/képzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget/szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(9), (11) bek. és a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek, és a Kr. 24. § (1)-(2) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha
M/1. nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 5 évben befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, szerződésszerűen teljesített
- régészeti lelőhelyek feltárásának kézi és gépi földmunkáira vonatkozó egy vagy több referenciával, amelyek együttes mennyisége eléri vagy meghaladja legalább az 500 000 m²-t.
A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafele számított 5 évben megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
M/2. nem rendelkezik az alábbi, szerződés teljesítése során igénybe venni kívánt szakemberekkel:
M/2.1. nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:
legalább 2 fő szakember, akik egyenként legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkeznek a régészeti ásatások és/vagy régészeti feltárás földmunkáinak irányítása területén.
M/2.2. nem áll rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember:
legalább 2 fő régész szakember, akik egyenként egyetemi felsőfokú vagy azzal egyenértékű végzettséggel és egyenként legalább 24 hónap régészeti ásatások és/vagy régészeti feltárások területén szerzett szakmai gyakorlati idővel rendelkeznek.
Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad Ajánlatkérő. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek, biztosítékok:
• Késedelmi 1 %/nap, max.15 %,
• Hibás teljesítési 1 %,
• Meghiúsulási eseti megrendelés vonatkozásában 15 %, a keretszerződés vonatkozásában 30 %.
• Teljesítési Biztosíték 2 %.
• Előleg-visszafizetési biztosíték a szerződéstervezet szerint.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályok különösen:
- 2015. évi CXLIII. tv. 135. § (1)-(7), 27/A. §
- 2013. évi V. tv. 6:130. § (1)-(2),6:155.§,
- 2007. évi CXXVII. tv,
- 322/2015. (X.30.) Kr. 31. §, 32/A.-32/B. §
- a 2011. évi CXCV. tv.
Részszámlázás az egyes eseti megrendelések teljesítéséhez kötött.
Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor.
Előleg a szerződéstervezet szerint.
Az ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, a Kbt., továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet szabályai szerint (e-Kr.). Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokra a Kbt. 41/A. § és az e-Kr.11-12.§-ai vonatkoznak.
Ajánlati biztosíték: Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött, melynek összegszerű mértéke harmincmillió forint. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek-ben foglaltak szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlájára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylat egyszerű másolati példányát szükséges az ajánlatba csatolni.
További információk a Dokumentációban.
Egyéb:
1) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot, így a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot is. Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció részletesen tartalmazza.
2) Az adható pontszám az értékelési részszempontok esetén 0,00-10,00 pont, ahol a 0,00 pont a legrosszabb, a 10,00 pont a legjobb érték. Értékelés módszere: az Ár kritérium kapcsán fordított arányosítás; az 1-2. minőségi kritérium kapcsán arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap).
3) Nyertes Ajánlattevő köteles a Szerződéskötés időpontjára a Keretszerződésben rögzítettnek megfelelően:
- építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő építési-szerelési biztosítását kiterjeszteni legalább 200 millió Forint/kár és 500 millió Forint/év terjedelmű felelősségbiztosításra.
4) Ajánlatkérő
4.1) a felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség időpontja alatt 60 napos ajánlati kötöttséget ért
4.2) a hiánypótlást a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja
4.3) konzultációt, helyszíni bejárást nem tart
4.4) az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
4.5) jelen felhívásban „Kbt.” alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015. (X.30.) Korm.rendeletet, „EKR rendelet” alatt a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletet, „EEKD” alatt pedig az egységes európai közbeszerzési dokumentumot érti
4.6) alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját
4.7) nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Németh Ferenc (00981.)
6) Az Ár értékelési részszempont alszempontjai az alábbiak:
Megnevezés / Súlyszám
1. Gépi földmunka 80 cm mélységig tükörszedéssel, szükség szerinti kézi földmunkával együtt (HUF/m²; 2 km-en belüli szállítás és deponálás díjával együtt) / 35
2. Régészeti tevékenységet követő tereprendezés (HUF/m²) / 5
3. Téli munkavégzés feltételeinek biztosítása (HUF/m²) / 5
4. Gépi földmunka 80 cm mélység alatt tükörszedéssel, szükség szerinti kézi földmunkával együtt (HUF/m3; 2 km-en belüli szállítás és deponálás díjával együtt) / 5
5. 2-5 km közötti szállítás (HUF/m3) / 5
6. Depó áthelyezés (HUF/m3) / 5
7. Bozót- és cserjeirtás (HUF/m²) / 5
8. Szárzúzás (HUF/m²) / 5
7) A II.2.5) pont Minőségi kritérium 2. részszempont teljes megnevezése az alábbi:
Legalább 1 fő, az M/2.2. pont szerinti egyetemi régész vagy azzal egyenértékű végzettséggel és legalább 2 év régészeti ásatások és/vagy régészeti feltárások területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező többletszakember szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 24 hónap).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
Részajánlattétel kizárásának indoka: Részajánlattétel nem lehetséges, mert a feladatot a tényleges megrendelések ismerete nélkül sem regionálisan, sem funkcionálisan előre felosztani nem lehet, különösen a következőkre tekintettel: a jelen közbeszerzéssel érintett munkák nyomvonal jellegű beruházásokhoz kapcsolódnak, amelyek esetenként több települést, (kis)térséget, megyét is érintenek, így további darabolásra nem nyílik lehetőség. Egy vasút, vagy autópálya beruházás megvalósítását, ami több megyét vagy (kis)térséget is érint alapvetően tudja befolyásolni, ha például egyik megyére eredményes közbeszerzési eljárás alapján van vállalkozója ajánlatkérőnek, míg másikra egy eredménytelen eljárást követően nincs. Ez a beruházások csúszásához, megakadásához, tervezhetetlenségéhez, ezzel együtt a közpénzek gazdaságtalan és nem hatékony felhasználásához, adott esetben EU-s pénzek visszafizetéséhez, vagy forrásvesztéshez vezethet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák