Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4901/2020
CPV Kód:31214000-9
Ajánlatkérő:NKM Áramhálózati Kft.
Teljesítés helye:Cegléd 120/25/20 kV-os alállomás (2700, Cegléd Jászberényi út, belterület 1655 hrsz.) ; A fülkék szállítási címe: 6724 Szeged Pulz utca 42.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Villamos energia
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NKM Áramhálózati Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92590780
Postai cím: Kossuth Lajos Sgt. 64-66.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tréfás-Tóth Tünde
Telefon: +36 62565565
E-mail: trefas-toth.tunde@nkm.energy
Fax: +36 62568000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nkmaramhalozat.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000254362020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000254362020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
x Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: KÖF fémtokozott kapcsoló berendezés beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000254362020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31214000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
KÖF fémtokozott kapcsoló berendezés beszerzése
Az NKM Áramhálózati Kft. részére 1 db, 30 mezős 22 kV-os légszigetelésű rekeszenként fémtokozott kapcsoló berendezés (középfeszültségű fémtokozott berendezés) szállítása és telepítése helyszíni művezetéssel, adásvételi szerződés keretében.
Az 1 db, 30 mezős középfeszültségű fémtokozott berendezés mellett a közbeszerzés az alábbiakat is tartalmazza:
-10 db tartalék cellához alapkeret,
Speciális eszközök biztosítása:
- megszakító kihúzó kocsi, méretenként 2db;
- áramváltó nagyáramú primer nyomatáshoz szükséges csatlakozási elemek,
- méretenként 1-1 zsaluemelő,
- fázisegyeztető.
Nyertes ajánlattevő köteles a jótállási időszak alatt a berendezés garanciális javításának és karbantartásának feladatait ellátni, adott esetben a szükséges alkatrészeket biztosítani.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része, tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő beszerzési igénye egy műszaki egységet képező berendezés, melynek részenként beszerzése sem műszaki sem gazdasági szempontból nem értelmezhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: KÖF fémtokozott kapcsoló berendezés beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31214000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120,HU333 A teljesítés helye: Cegléd 120/25/20 kV-os alállomás (2700, Cegléd Jászberényi út, belterület 1655 hrsz.) ; A fülkék szállítási címe: 6724 Szeged Pulz utca 42.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
KÖF fémtokozott kapcsoló berendezés beszerzése
Az NKM Áramhálózati Kft. részére 1 db, 30 mezős 22 kV-os légszigetelésű rekeszenként fémtokozott kapcsoló berendezés (középfeszültségű fémtokozott berendezés) szállítása és telepítése helyszíni művezetéssel, adásvételi szerződés keretében.
Az 1 db, 30 mezős középfeszültségű fémtokozott berendezés mellett a közbeszerzés az alábbiakat is tartalmazza:
-10 db tartalék cellához alapkeret,
Speciális eszközök biztosítása:
- megszakító kihúzó kocsi, méretenként 2db;
- áramváltó nagyáramú primer nyomatáshoz szükséges csatlakozási elemek,
- méretenként 1-1 zsaluemelő,
- fázisegyeztető.
Nyertes ajánlattevő köteles a jótállási időszak alatt a berendezés garanciális javításának és karbantartásának feladatait ellátni, adott esetben a szükséges alkatrészeket biztosítani.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) Műszaki leírás c. része, tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Jótállás vállalt többlet időtartama: (min. 0 hó- értékelt max 24 hó) 7
2 Az M.1. alkalmassági követelményben meghatározottaknak megfelelő többlet szakember (min.0-értékelt max 3 fő)  13
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlat ár (nettó egész EUR) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A felhívás II. 2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontjaként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, mely a közbeszerzési eljárás lefolytatásának függvényében módosulthat. A befejezés dátuma a kezdő dátum módosulása ellenére NEM változhat.
A II. 2.7) pontban megjelölt teljesítési határidő I. és II. ütemre oszlik. Az I. ütem részteljesítési véghatárideje: 2020. november 30., II. ütem teljesítési véghatárideje: 2021. május 31. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Részletek a KD-ban, valamint a szerződéstervezetben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (gazdasági szereplő), akire vonatkozóan a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben és az 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja: a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő – az ajánlatkérő által az EKR-ben külön sablonban rendelkezésre bocsátott iratminta szerinti – nyilatkozata.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Valamennyi, a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó, az ajánlattevő, az alvállalkozó és az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által benyújtott igazolás keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.re, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra.
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1) – (2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplőnek az alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel. A gazdasági szereplőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT (közös AT) csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (középfeszültségű fémtokozott berendezés szállítása) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a P/1. követelmény szerinti dokumentum benyújtása nem lehetséges, úgy az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Amennyiben a felhívott ajánlattevő nem, vagy hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, ajánlatkérő ezen ajánlatot figyelmen kívül hagyja, és az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások, nyilatkozatok benyújtására.
P/2. A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT (közös AT) csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulóval lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az AT a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (középfeszültségű tokozott berendezés szállítása) származó áfa nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 150.000,-EUR-ot.
AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a közbeszerzés tárgya (középfeszültségű fémtokozott berendezés szállítása) szerinti nettó árbevétele nem éri el a nettó 150.000,-EUR-ot.
P/2. Alkalmatlan AT (közös AT) a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P/1. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P/2. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplőnek az alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel. A gazdasági szereplőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.
Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra:
M.1) Az Ajánlattevő (közös ajánlattevőnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja azoknak szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését tartalmazó nyilatkozat, a szakember szakmai önéletrajza, rendelkezésreállási nyilatkozata, nyilatkozata arra vonatkozóan, az ajánlattevő által megajánlott eszköz gyártója általi, az eszközre vonatkozó gyártói képzésben részesült és önálló szerelésre képes.
M/2. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti (középfeszültségű fémtokozott berendezés) szállításáról szóló ismertetését tartalmazó referencia nyilatkozatot.
A referenciát a Kr. 23.§. szerint kell igazolni, az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetőségei: tel.szám, e-mail),
• a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen),
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező időpont),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21/A.§-a megfelelően irányadó. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés egy vagy több, a közbeszerzés tárgyának megfelelő referenciával is igazolható.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik minimum 1 fő magyarul beszélő, az ajánlattevő által megajánlott eszköz gyártója általi, az eszközre vonatkozó gyártói képzésben részesült, az ajánlattevő által megajánlott eszköz szerelési, karbantartási munkáinak tekintetében min. 36 hónap gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M.2) AT (közös AT) műszaki-szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz 36 hónap) befejezett – de legfeljebb 6 éven belül (azaz 72 hónap) megkezdett, 1 db legalább 10 mezős középfeszültségű fémtokozott berendezés szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciaigazolással/nyilatkozattal.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben megkell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy egyéb formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződésteljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: Kötelezően vállalandó minimum 24 hónap teljeskörű jótállás (ide nem értve a korrózzióvédelem vonatkozó ajánlatkérői előírást). Ajánlatkérő a többlet jótállás időtartamát értékelési szempontként alkalmazza.
Jótállás időtartama a korrózióvédelem esetében– kezdő időpontja berendezés végleges minőségi átvétele – 60 hónap.
Késedelmi kötbér: a kötbér mértéke 1%/nap. A kötbér alapja a szerződés szerinti nettó ellenérték. A késedelmi kötbér maximális mértéke a szerződés szerinti nettó ellenérték 30 %-a. A kötbér alapja a szerződés szerinti nettó ellenérték az alábbi bontásban:
1. Az 1. ütem: berendezés gyári átvétele, szekunder fülkék és alapkeret átadása: nettó ellenérték 80%-a.
2. A 2. ütem: berendezés telepítésének és üzembehelyezése: nettó ellenérték 20%-a
Meghiúsulási kötbér:
A szerződés meghiúsulása bekövetkezik, amennyiben az 1. ütem teljesítésére nem képes az Eladó. A szerződés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a szerződés szerinti nettó ellenértékének 30 %-a.
A 2. ütem teljesítésének meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér a teljesítési ütem nettó ellenértékének 30%-a.
Hibás teljesítés: a hibásan teljesített szállítmány 3 munkanapon belüli cseréje, vagy javítása. Amennyiben a hibásan teljesített szállítmány 3 munkanapon belüli cseréje, vagy javítása nem történik meg, Vevő jogosult a késedelmes teljesítésre vonatkozó szankciókat alkalmazni.
Vevő késedelme esetén: Ptk. 6:155.§
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a hiba és hiánymentes teljesítést követő 15 napon belül köteles kiállítani a teljesítési igazolását. Ajánlattevő számláját ezen teljesítési igazolás birtokában állíthatja ki. A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2), bekezdései, valamint a szerződésben foglaltak szerint történik.
Ajánlatkérő nem fizet előleget. Nyertes ajánlattevő 1 darab részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be. AK hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra.
Előleg: AK előleget nem fizet.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: euró (EUR)
Továbbiak a szerződéstervezetben és a KD-ban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: AK a Kbt. 108. §-ában és a 424/2017. (XII.19.) Kr. 26-33. §-aiban foglaltak megfelelően csak és kizárólag az ajánlati ár vonatkozásában árlejtést alkalmaz. Továbbiak a KD-ban.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. 15. § (2), valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1d) bek-i alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. Alkalmazandó a Kbt. 68. § (4), (6), (7) bek-i.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Fordított arányosítás módszerével
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő (AK) az ajánlattételhez Közbesz. dok.-t(KD) bocsát rendelkezésre. Ajánlatok felbontása: elektronikusan a következő helyre történik: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/....
2. Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az AT részére.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás lehetőségét teljeskörűen biztosítja.
4. Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa valamennyi rész esetén: 0-10 pont. A módszer:
- 1. Ajánlat ár (nettó egész EUR) - fordított arányosítás módszerével; 2. Jótállás vállalt többlet időtartama (min. 0 hónap- értékelt max. 24 hónap): – egyenes arányosítás módszerével; 3. Az M.1. alkalmassági követelményben meghatározott többlet szakember (min.0 max 3 fő): egyenes arányosítás módszerével.
5. Ajánlatnak tartalmaznia kell (felsorolás, részletesen a KD-ban):
- Kbt.66.§(5)bek. szerint, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerint (nemleges tartalommal is).
- aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát, KapSzerv. szerződésben vagy előszerződésben vagy más formában vállalt köt.vállalását tartalmazó okirata (Kbt.65.§(7) bek.)
- változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást ( nemleges tartalmú nyíl. becsatolása is szükséges), közös ajánlattevők megállapodása (AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (7) bek.re)
6. AK felhívja ATk figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.,2.,3) pontok vonatkozásában a Kr.30.§(4)bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.
7. Elfogadott fájformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, továbbá rar, zip és excel fájl. 9. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr 6. § (1) bek].
8. AK nem biztosítja az alternatív ajánlattételt. Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a KD szerinti tartalommal.
9. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
10. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képv. jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a), Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
11. A tárgyi eljárás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra.
12. Ajánlatkérő beszerzési igénye kizárólag új (nem használt) árukra vonatkozik, azaz ajánlattevőnek kizárólag új (nem használt) árukra szükséges ajánlatot tennie.
13. FAKSZ: Földi Katalin (01142)
14. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 108. § (8a) bekezdésében foglaltak alkalmazását.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges