Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4933/2020
CPV Kód:90900000-6
Ajánlatkérő:Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
Teljesítés helye:1165 Budapest, Demeter utca 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:önkormányzati tevékenység, közfeladatok
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kerületgazda Szolgáltató Szervezet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88519706
Postai cím: Demeter Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1165
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csillik Kristóf
Telefon: +36 709440460
E-mail: titkarsag@keruletgazda.hu
Fax: +36 13324573
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.keruletgazda.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.keruletgazda.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258762020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000258762020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: önkormányzati tevékenység, közfeladatok
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Reformáció park takarítási-gondnoki tevékenység
Hivatkozási szám: EKR000258762020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzés a Budapest, 1163 Sashalom-Rákóczi utca HRSZ110107 „Reformáció Park” takarítási-gondnoki tevékenységére irányul, vállalkozási szerződés keretében
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Részajánlattétel nem lehetséges, a közbeszerzés tárgyából fakadóan a részekre bontás fogalmilag kizárt, egyetlen szolgáltatást kell teljesíteni.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Reformáció park takarítási-gondnoki tevékenység
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1165 Budapest, Demeter utca 3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG
Budapest, 1163 Sashalom-Rákóczi utca HRSZ110107 „Reformáció Park” gondnoki és vizesblokkjának takarítási tevékenység végzésére irányul, mindösszesen 51,13nm-en, az alábbiak szerint:
- kilátó és vizesblokkok napi nyitása és zárása
- nyitvatartási időben 1 fő állandó felügyelet biztosítása
- női, ffi és akadálymentes WC takarítása, napi két alkalommal (nedves felmosás, szaniterek vegyszeres tisztítása, ajtók, ajtókilincsek tisztítása, falburkolatok törlése)
- vizesblokk épület körüli seprése
- naponta egyszer a parkban található szemetesek ürítése, zsákcsere (a cserezsákokról és zsákok elszállításáról a Megrendelő gondoskodik)
- mellékhelyiségek takarításához szükséges tisztítószerek szállítása
- tisztítóeszközök beszerzése, helyszíni biztosítása
- higiéniás eszközök beszerzése, feltöltése (kézmosó, papír kéztörlő, WC papír, piszoárillatosító, légfrissítő, stb.) – igény szerinti fogyási ütem figyelembevételével
Az Ajánlatkérő díjmentesen biztosítja
- a takarításhoz szükséges vízvételi, áramvételi lehetőséget, illetve a szennyezett víz kiöntésére szolgáló helyet, valamint a takarítószer helyiséget,
- a gondnoki, takarítói személyzet részére a Parkkölcsönző helyiségben fűtött tartózkodási helyet.
A gondnoki, takarítói személyzet a park vagy kilátó látogatóiért, azok viselkedéséért felelősséggel nem tartozik (rendbontás, rongálás, kilátó nyitvatartási időn kívüli használata, stb.), ilyen esetben a közterület felügyeletet, vagy hatóságot haladéktalanul értesíti. Az értesítés késedelméért vagy elmaradásáért felelősséggel tartozik.

MUNKAVÉGZÉS HELYE
1163 Budapest, Sashalom Rákóczi utca HRSZ 110107 (1 helyszín, 53nm-en).

MUNKAVÉGZÉS IDEJE
A Reformáció Parkban található Kilátó és vizesblokkok nyitva tartási ideje igazodik Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében foglaltakhoz, különösképpen: a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 3. § (1) d) pont nyitva tartási időre vonatkozó részéhez: nyári időszámítás idején reggel 8 és este 21 óra között, téli időszámítás idején reggel 8 és este 18 óra közötti idő, ünnepnapokon is.
A SZERZŐDÉS (munkavégzés) IDEJE
Tizenkét hónap.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kbt. 76. § (3) b): Az alk. kör-ben bem. 1 fő teljesítés helyszíni irány-ért és minőség-ell-ért felelős személynek (szem. állomány) az alk. min. köv. (3 hó) feletti többlettap. hó-ban (min:0 max12hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, 1 évre (12 hónapra)) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztráció.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek éajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania (EKR mintaokirat használatával) arról, hogy nem tartozik a fenti pontok szerinti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő (EKR mintaokirat használatáva) nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a fentiek szerinti kizáró okok.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő által a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt nyilatkozat benyújtása (EKR mintaokirat által, előzetesen)
Ajánlattevő által a Kbt. 67. § (4) bekezdése (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése) szerinti nyilatkozat, hogy az ajánlattevő nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint - adott esetben - alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezetet (EKR mintaokirat által, előzetesen)
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja szerinti nyilatkozat - (EKR mintaokirat által, előzetesen)
A fentiek teljesülését Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § - 18. §-a szerint ellenőrzi.
Ajánlattevőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint ajánlatában csak nyilatkoznia szükséges, hogy a meghatározott alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Részletes leírás a közbeszerzési dokumentációban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági tevékenységre vontkozó feltételeket.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági tevékenységre vontkozó feltételeket.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket a Kbt. 65. § (1) bekezdés alapján.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket a Kbt. 65. § (1) bekezdés alapján.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozik, vagy a szerződést kötő másik fél igazolja az ajánlati felhívás feladásától (felhívás VI.4. pontja) visszafelé számított 3 évben megvalósított, szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb (takarítási és/vagy gondnoki tevékenységre vonatkozó) szolgáltatásait, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont szerinti módon. (Ajánlatkérő e körben iratmintát bocsátott a gazdasági szereplők rendelkezésére).
A nyilatkozat minimális tartalmi elemei: teljesítés kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és mennyisége (mennyiség alatt ajánlatkérő az össz-épületterületet érti m2-ben megadva és a teljesítési időt hónapokban megadva) továbbá egyszerű nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja értelmében a vizsgált időszak
alatt befejezett, de legfeljebb 6 év éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M2) Ajánlattevőnek be kell csatolnia azon nyilatkozatát VAGY a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az igatolását, mely tartalmazza a teljesítés helyszíni irányításáért és minőség-ellenőrzéséért felelős személy nevét, hónapokban megadott szakmai tapasztalatát és betöltött munkakörének rövid ismertetését olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelést Ajánlatkérő egyértelműen megállapíthassa (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja). Ajánlatkérő külön iskolai végzettség-képzettség igazolását nem várja el, pusztán a takarítás-gondnoki tevékenység körében szerzett szakmai (gyakorlati) tapasztalatot a takarítás és/vagy gondnoki tevékenység irányítása-ellenőrzése tekintetében.
Az előírt műszaki, szakmai alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján
közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolására irányadó továbbá
a Kbt. 65. § (7) bekezdése is.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően a Kbt.
69. § (4) bekezdés alapján jár el. Ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat
figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik,
ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. §
(4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.
Irányadó még: 321/2015. (X. 30.) Korm. 21/A bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés
teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás VI. 4. pontja)
visszafelé számított 3 évben befejezett legjelentősebb, a
közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra vonatkozó referencia munkákkal kapcsolatosan az alábbi feltételeknek megfelelő referencia igazolással/nyilatkozattal:
legalább olyan teljesítés, amely összesen legalább 20m2 össz-épületterület takarítására vonatkozik és legalább 3 hónapos teljesítésű.
(a referencia több szerződésből is teljesíthető).
M2) 1 fő, a teljesítés helyszíni irányításáért és minőség-ellenőrzéséért felelős, legalább 3 hónap takarítás-irányítási gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: szerződéstervezet 6.1, 6.2 és 6.3 szerint (minőségi: adott napra jutó teljes ellenszolgáltatás értéke, mértéke pedig 40%. Kötbérmaximum a teljes éves ellenszolgáltatás értékének 25%-a, késedelmes teljesítés miatti: havi díj 1%-a/naptári nap, de legfeljebb 15%; meghiúsulási: a teljes szerződéses ellenérték 25%-a.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérő előleget nem biztosít. Havonta egy számla nyújtható be, mely a megajánlott nettó ajánlati ár tizenketted része. A számla ellenértékét az ajánlatkérő az igazolt teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással fizeti ki a Kbt. 135. § (1) bekezdése és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem engedi meg projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A csatolt Közbeszerzési Dokumentációban lévő Szerződéstervezet 7. és 8. pontja szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az EKR végzi akként, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdés szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Irányadó: Kbt. 68. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlati ár: fordított arányosítás, Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő teljesítés helyszíni irányításáért és minőség-ellenőrzéséért felelős személynek a vonatkozó alkalmassági minimum követelmény(3 hó) feletti többlettapasztalata: egy. arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. Ajánlatkérő a Kbt. 56. § szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét; a kiegészítő tájékoztatás tekintetében ésszerű határidő alatt az ajánlattételi határidőt megelőző 3. munkanapot érti.
Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az összegezés megküldésével tájékoztatja az
ajánlattevőket a Kbt. 79. §-a szerint.
Alkalmazandó szabályok többek között: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.).
Az ajánlattétellel kapcsolatosan felmerülő költségek ajánlattevőt terhelik.
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
További feltételeket, információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
Az alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített
ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz
képest szigorúbb.
Értékelési szempont: A legjobb ár-érték arány kiválasztás bírálati szempont: az ajánlatok
részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső
határa: 0-10 pont
Módszer:
Ajánlati ár részszempont: fordított arányosítás
Az alkalmasság körében bemutatott 1 fő teljesítés helyszíni irányításáért és minőség-ellenőrzéséért
felelős személy vonatkozó alkalmassági minimum követelmény feletti többlettapasztalata: egyenes arányosítás.
Részajánlat: Részajánlattétel nem lehetséges, a közbeszerzés tárgyából fakadóan a részekre bontás fogalmilag kizárt, egyetlen szolgáltatást kell teljesíteni.
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Csatári Ákos (lajstromszám: 00932).
Jelen közbeszerzési eljárásban az EKR rendszer használata kötelező. Alkalmazandó még a Kbt. 68. § (6) bekezdése. Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
Benyújtandó iratok jegyzékét részletesen lásd: Közbeszerzési Dokumentumok 9.1. pont és iratminták.
Ajánlatkérő helyszíni bejárást biztosít. Időpont: 2020. március 25. 10.00 óra Találkozó: Budapest, 1163 Sashalom-Rákóczi utca HRSZ110107 „Reformáció Park” főbejárata.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges