Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4948/2020
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi központjaiban található fogyasztási helyek (részletesen lásd a II.2.4) pontban)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.03.31.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54248155
Postai cím: Podmaniczky Utca 109.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pásztélyi Zsolt
Telefon: +36 18810191
E-mail: pap.laszlo@ptsys.hu
Fax: +36 18810192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vasuteu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000160672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000160672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: (PTS-263) földgáz energia szállítása
Hivatkozási szám: EKR000160672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Földgáz energia szállítása az alábbiak szerint:
Az ajánlatkérő (AK) részére leszállított földgáz a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti követelményeket kielégítő minőségű földgáz, amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren történő szagosítással megfelel a műszaki-biztonsági követelményeknek.
alapmennyiség: 14 212 000 MJ
opcionális rész: az alapmennyiség felett annak 15%-a
összesen: 16 343 800 MJ
AK-t nem terheli sem havi, sem éves mennyiségi toleranciasáv tartása, továbbá nincs minimális mennyiségű kötelező átvételi kötelezettsége sem. AK a szerződött mennyiség alatt vagy fölött elfogyasztott földgáz mennyiséget szerződéses áron köteles a nyertes ajánlattevőnek (AT) megfizetni.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyát képező áru egységes jellege és a beszerzés nagyságrendje nem teszi lehetővé, hogy AK gazdasági érdekeinek sérelme nélkül részajánlatok képezhetők legyenek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: földgáz energia szállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU213,HU222,HU223,HU231,HU311,HU321,HU333 A teljesítés helye: a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egészségügyi központjaiban található fogyasztási helyek (részletesen lásd a II.2.4) pontban)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
alapmennyiség: 14 212 000 MJ
opcionális rész: az alapmennyiség felett annak 15%-a
összesen: 16 343 800 MJ
AK-t nem terheli sem havi, sem éves mennyiségi toleranciasáv tartása, továbbá nincs minimális mennyiségű kötelező átvételi kötelezettsége sem. AK a szerződött mennyiség alatt vagy fölött elfogyasztott földgáz mennyiséget szerződéses áron köteles a nyertes AT-nek megfizetni.
AK részére leszállított földgáz a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően a 2H szerinti követelményeket kielégítő minőségű földgáz, amely a nagynyomású földgáz szállítórendszeren történő szagosítással megfelel a műszaki-biztonsági követelményeknek.
AT köteles a teljes mennyiségre ajánlatot tenni.
A II.2.3) pont folytatása:
Budapesti Egészségügyi Központ, 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109.
Debreceni Egészségügyi Központ, 4025 Debrecen, Erzsébet út 11-13.
Miskolci Egészségügyi Központ, 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 45.
Szegedi Egészségügyi Központ, 6726 Szeged, Csanádi u. 34/A
Szombathelyi Egészségügyi Központ, 9700 Szombathely, Garai út 5.
Balatonfüredi Egészségügyi Központ, 8230 Balatonfüred, Mikes K. u. 1.
Harkányi Egészségügyi Központ, 7815 Harkány, Bajcsy Zs. u. 1.
Hévízi Egészségügyi Központ, 8380 Hévíz, Erzsébet királyné u. 1.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: nettó ajánlati összár (Ft, előny a kisebb) / Súlyszám:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opcionális rész: az alapmennyiség felett annak 15%-a (2 131 800‬ MJ). Az opcionális rész lehívása automatikusan történik abban a pillanatban, amikor az AK által elfogyasztott földgáz mennyisége eléri az alapmennyiséget. AK-nek ezzel nem keletkezik kötelezettsége a teljes opcionális mennyiség megvásárlására, annak csak a ténylegesen elfogyasztott részére vonatkozó ellenszolgáltatást köteles megfizetni a nyertes AT részére az alapmennyiség vonatkozásában megajánlott egységáron.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, amellyel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK az eljárásból ki kell zárnia azt az AT-t, AV-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt (AI), akinek részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AT-nek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá, ennek keretében
• nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá;
• a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot kell benyújtania; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania;
• AV és adott esetben AI vonatkozásában AT-nek nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok fenn nem állása igazolható a Rendelet 12. § rendelkezései szerint is.
AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a Rendelet 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Rendelet 17. § (1) bekezdés alapján a kizáró okok fenn nem állásának igazolására AK elfogadja, ha AT a Rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért AT felel.
AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1. AT a Rendelet 26. § (1) bek. a) pontja alapján nyújtsa be a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti, érvényben lévő földgáz-kereskedelmi engedélyét; amennyiben AT földgáz-kereskedelmi engedélye a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elektronikus nyilvántartásában megtalálható, akkor annak benyújtása nem szükséges, azt AK ellenőrzi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ1. Alkalmas AT, ha rendelkezik a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti, érvényben lévő földgáz-kereskedelmi engedéllyel.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására AT-nek a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozatot kell benyújtani. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek AT más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatában be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az alkalmassági követelményeknek való megfelelés előzetes igazolására vonatkozó nyilatkozatot.
AK az ajánlatok bírálatát a Kbt. 69. §-ában foglaltak szerint végzi, az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására szolgáló dokumentumokat elegendő ennek során benyújtani.
AK-i felhívásra történő részletes igazolás módja:
M1. AT a Rendelet 21. § (1) bekezdésének a) pontja alapján igazolja alkalmasságát az ajánlati felhívás (AF) megküldésének napjától visszafelé számított megelőző 3 év legjelentősebb, a beszerzés tárgya (földgáz szállítása) szerinti teljesítéseinek ismertetésével a Rendelet 23. §-ban írt módon (saját nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolással). A referencianyilatkozat vagy -igazolás legalább az alábbiakat tartalmazza:
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye,
• a szerződés tárgya,
• a szerződés (közös AT-ként történt teljesítés esetén a saját teljesítés) mennyisége (rövid műszaki tartalma) olyan részletességgel, hogy abból a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítható legyen,
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal; amennyiben AT olyan időszak alatt teljesített szolgáltatást mutat be referenciaként, amely a vizsgált időszakon (az AF feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 éven) bármely irányban túlnyúlik, AK csak a vizsgált időszak során teljesített szállításokat veszi figyelembe, ennek megfelelően a referenciaigazoláson vagy –nyilatkozaton a vizsgált időszakra eső mennyiséget egyértelműen fel kell tüntetni),
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
A referencianyilatkozatot cégszerűen aláírva, a referenciaigazolást egyszerű másolatban kell benyújtani.
A referencia igazolásával kapcsolatban AK felhívja AT figyelmét a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1. Alkalmas AT, ha rendelkezik az AF feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és az AF feladásának napjától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, összesen legalább 12 000 000 MJ földgáz szállítására vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az M1. pontban foglalt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatkérő felhívja AT figyelmét a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat nem alkalmazza.
AT alkalmassága igazolható a Rendelet 24. § (1) bekezdés rendelkezése szerint is. Az alkalmasság igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.
AT az AK által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
hibás teljesítési kötbér: amennyiben a nyertes AT a termékeket nem a szerződés 5.2 és 13. pontjában foglalt minőségben szállítja le olyan okból, amelyért a nyertes AT felelős, a nyertes AT a hibás teljesítéssel érintett mennyiség után annak nettó vételára 5%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni;
késedelmi kötbér: amennyiben a nyertes AT késedelme olyan okból haladja meg az 5 napot, amelyért a nyertes AT felelős, a nyertes AT a le nem szállított mennyiség nettó vételára 20%-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért köteles fizetni
A kötbért 30 napon belül kell megfizetni. AK jogosult az elismert, egynemű és lejárt kötbér igényét a számlába beszámítani.
A szerződést megerősítő mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlatkérés, a szerződéskötés és a kifizetések pénzneme: HUF
Forrás: saját forrás
fizetés szabályai: Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.
A nyertes AT a tárgyhónapot megelőzően nyújthatja be az éves kapacitás díj 1/12 részére vonatkozó számláját, amelynek ellenértékét AK a nyertes AT számlájára történő átutalással egyenlíti ki a számla kiállításától számított 30 napon belül.
A nyertes AT a szerződésszerű teljesítést követően, az AK által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be a gázdíjra és a forgalmi díjra vonatkozó számláját, amelynek ellenértékét AK utólag, a nyertes AT számlájára történő átutalással egyenlíti ki a számla kiállításától számított 30 napon belül.
A nyertes AT minden számlán köteles feltüntetni az eljárás azonosító számát (PTS-263).
Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A nyertes AT a szerződésben meghatározott ellenszolgáltatáson felül semmiféle címen többletköltséget nem érvényesíthet. Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az ellenszolgáltatás megemelésére.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35. § (8) bekezdése szerint az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/03/31 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (2)-(3) bekezdései, továbbá a Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bekezdései irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2021. I-III. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a Kbt. 41/C. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetet. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel a Kbt. 41. § (1) bekezdésében foglaltakra.
2. Az EKR használatához (az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához) az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. § (1) bekezdés].
3. Az ajánlat összeállítása során AT-knek figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. AK a Kbt. 41/A. § (2) bek. alapján előírja, hogy a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okirat (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
5. Az AF-ban vagy a KD-ban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
6. A Kbt. 41/C. § (1) bek. e) pontjának alkalmazása (az eljárás EKR-en kívüli lefolytatása) esetén alkalmazandó eltérő szabályok:
a. A KD-t ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett AV-nak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. AK a KD-at teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan bocsátja az érdeklődő gazdasági szereplők rendelkezésére, amelyek letölthetők a www.ptsys.hu weboldalról, a „Közbeszerzési dokumentumok” menüpont alatt, az ott elvégzendő regisztrációt követően.
b. A közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló okiratot (pl. bankgarancia, kezességvállalásról szóló nyilatkozat, közös AT-k megállapodása) eredetiben vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Az ajánlat Kbt. 68. § (2) bek. szerint benyújtott egy eredeti példányának a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
c. A Kbt. 47. § (2a) bek. alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható.
d. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat csatolni kell eredeti aláírással ellátott formában.
e. AT-nek nyilatkoznia kell az ajánlatban a Kkvt. szerinti besorolásáról.
f. A bontás helye: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 1062 Budapest, Podmaniczky u. 109. VI. emeleti tárgyaló
g. A bontás időpontja megegyezik a IV.2.2) pontban meghatározott időponttal, és a bontás a Kbt. 68. § (1a), (2)-(4) és (6) bek. szerint zajlik.
7. A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot csatolni kell. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti – megfelelően kitöltött – felolvasólapot, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 41/A. §-ának (1) bekezdése alapján az EKR-ban biztosított űrlap kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatot és (adott esetben) okiratot.
8. FAKSZ: Pap László, lajstromszáma: 00265
9. Az AK által előírt alkalmassági követelmények az alábbi esetekben szigorúbbak a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel követelményeinél: III.1.1) SZ1. és III.1.3) M1.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
11. Jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontok vonatkozásában a magyarországi idő az irányadó.
12. További információk a KD-ban találhatók.
13. A beszerzés tárgyát képező áru egységes jellege és a beszerzés nagyságrendje nem teszi lehetővé, hogy AK gazdasági érdekeinek sérelme nélkül részajánlatok képezhetők legyenek.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges