Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:4954/2020
CPV Kód:34928500-3
Ajánlatkérő:Szentlőrinc Város Önkormányzat
Teljesítés helye:Szentlőrinc
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szentlőrinc Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27813290
Postai cím: Templom Tér 8
Város: Szentlőrinc
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7940
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Józsa Barbara
Telefon: +36 73570007
E-mail: palyazat@szentlorinc.hu
Fax: +36 73371125
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szentlorinc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000259622020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000259622020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000259622020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Szentlőrinc Város közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek rekonstrukciója LED technológiájú lámpatestekkel 72 hónap futamidejű lízing szerződés keretében.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Szentlőrinc Város közvilágítási rendszere funkcionális egységet alkot és az eljárás tárgyát képező korszerűsítési feladatok a korszerűsítésből származó energiamegtakarítás fedezetére figyelemmel műszakilag és gazdaságilag nem bontható részekre.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Közvilágítás korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
További tárgyak:50232100-1
66114000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: Szentlőrinc
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Szentlőrinc Város közigazgatási területén a közvilágítási aktív elemek rekonstrukciója LED technológiájú lámpatestekkel 72 hónap futamidejű lízing szerződés keretében. A villamos energia díjat az Ajánlatkérő fizeti meg az áramszolgáltatónak illetve az áramkereskedőnek. Az ajánlattevőnek biztosítania kell az előtörlesztés lehetőségét. Ajánlattevő feladata a közvilágítási hálózat aktív KD-ban előírt elemeinek (világítótestek) leszerelése, továbbá a vállalkozási elemekkel vegyes szállítási (adásvételi) és lízingszerződés keretében közvilágítási hálózat aktív elemek (világítótestek) beszerzése, a világítótestek üzembe helyezése és üzembeállítása. Nyertes Ajánlattevő által elvégzendő feladatok teljes körűen tartalmazzák a finanszírozástól (pénzügyi lízing keretében) a beszerzésig és felszerelésig az eszközök üzembeállításától és az üzemkésszé tételig valamennyi elvégzendő feladatot a közbeszerzési dokumentumokban részletezetteknek megfelelően. A jelenlegi közvilágítási rendszer: A korszerűsítéssel érintett területen a jelenleg 735 db világítótest 30.800 W beépített teljesítménnyel üzemel. A korszerűsített közvilágítási rendszer: A közvilágítás korszerűsítés 46 utca lámpatesteit érinti. Összesen 487 db lámpatest építendő, ebből 471 db lámpatest kerül lecserélésére és 16 db lámpatesttel bővül a közvilágítás. A kivitelezési munkák keretében a nyertes ajánlattevő, a meglévő elavult közvilágítási hálózat aktív elemeit jelentő lámpatestekből 471 db-ot LED fényforrással szerelt lámpatestre cserél ki, valamint a jelenlegi hálózatot 16 db lámpatesttel bővíti. Ezzel a fejlesztésbe bevont lámpatestek jelenlegi beépített teljesítménye a bővítéssel együtt 30.800 W-ról legalább 27.551 W-ra, éves fogyasztásuk 129.052 kWh-ról legalább 115.439 kWh-ra csökken.
A lízing konstrukcióra vonatkozó előírások: pénzügyi lízingszerződés, futamidő: szerződés aláírásának napjától számított 72 hónap, díjfizetés gyakorisága: havonta, finanszírozás devizaneme: HUF, önerő: 0 Ft. Ajánlatkérő kizárólag a szerződésben, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal összhangban meghatározott díjakat/költségeket köteles megfizetni, a futamidő alatt egyéb díjat, kezelési költséget vagy más költségelemet a nyertes ajánlattevő nem írhat elő.
Ajánlatkérő előírja, hogy legkésőbb a finanszírozási időszak végén tulajdonjogot kell, hogy szerezzen a korszerűsítés keretében felszerelt eszközökön.
Egyenértékűség: a 321/2015. Korm. rend. 46. § (3) bekezdése alapján. Egyenértékűség igazolása: részletesen KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1. pontban előírt alk köv. ig. bemutatott szakembernek az alk. keretében előírt tárgyú, ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0- 36 hónap) 10
2 A 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül szerződésszerűen teljesített szerződések száma (0-10 db) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ár / Súlyszám: 100
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 72 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát Ajánlatkérő nem korlátozza.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ár, alszempontjai: 1.1.: A megvalósítandó rendszer (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) nettó beszerzési ára (nettó HUF) - súlyszám: 70; 1.2. A lízingre megajánlott, a szerződés teljes futamideje alatti fix nettó havi díj- súlyszám 30; 2. ért. résszempontra tett 0-nál nagyobb megajánlás alátámasztására ATnek az AF III.1.3.) M.2.1. pontjában előírt SZE-k szakmai önéletrajzát, az ajánlathoz csatolni kell. Ha AT azt az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja vagy SZE-t egyéb módon nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73. § (1) bek. e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi, amennyiben 0-nál nagyobb a megajánlás. 3. értékelési részszempont keretében AK a közvilágítási rendszer szállítására (korszerűsítésére), üzembehelyezésére és ezt követően lízingbe adására vonatkozó 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül szerződésszerűen teljesített szerződések számát kívánja értékelni 0-10 db mértékben. Ha AT azt az ajánlattételi határidőig ajánlatában nem csatolja a referencianyilatkozatokat, az ajánlata Kbt.73.§ (1) bek. e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezi, amennyiben 0-nál nagyobb a megajánlás.
Információ a tárgyalásról:
Tárgyalásos eljárás jogcíme a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont, és a 114 § (5) bekezdése alapján, mert az eljárás alapján megkötendő szerződés összetettsége pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy ezekhez köthető kockázatok miatt, előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat.
Ajánlatkérő és egy vagy több Ajánlattevő közötti tárgyalások arra irányulnak, hogy Ajánlatkérő a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést (Kbt. 88.§(1) bekezdés). Ajánlatkérő egy tárgyalási forduló megtartását tervezi, de fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben azt szükségesnek ítéli, újabb tárgyalási forduló(ka)t tartson. AK az AT-kel együttesen tárgyal Az első tárgyalás tervezett időpontja az ajánlattételi határidőt követő 5. munkanap. AK a Kbt. 88. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően minden egyes tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, és a jelen lévő Ajánlattevővel aláíratja. A tárgyalás során a Kbt. 88. § (6) bekezdésében foglalt korlátozás érvényes. A tárgyalás tárgyát kizárólag a szerződéses feltételek képezik. AT-k a tárgyalási fordulókat követően kizárólag kedvezőbb ajánlatot nyújthatnak be. A tárgyalások befejezése: AK egyértelműen előzetesen az AT-k tudomására fogja hozni, hogy mikor fogja a tárgyalásokat lezárni (azaz mikor fog az ajánlati kötöttség beállni). AK a végső ajánlattételi határidőt, azaz a „végleges ajánlatok” beadásának határidejét az utolsó szóbeli tárgyaláson vagy az azt követően a tárgyalási jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg fogja megadni. A végső ajánlattételi határidőről AK valamennyi AT-t írásban is értesíti. Eredeti ajánlaton Ajánlatkérő az eredeti ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatot érti. A tárgyalások befejezésével, azaz a végső ajánlattételi határidő lejártával ajánlati kötöttség jön létre, melynek időtartama 30 nap. Felhívjuk At-k figyelmét, hogy tárgyalásos eljárásban kötelező végleges ajánlat benyújtása, amennyiben az ajánlatkérő nem él a Kbt. 87. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel. A végleges ajánlat benyújtásának elmaradása az ajánlat érvénytelenségét eredményezi.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A részvételre jelentkezőnek a Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015.(X.30.)Korm. rendelet (KR) 17. § (1) bek alapján nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok (KO) hatálya alá.
A jelentkezőnek a Kbt. 67. § (4) bek és a 321/2015. (X.30.) KR17.§ (2) bek alapján a jelentkezésben továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bek g)-k), m) és q) pontja szerinti KOk hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bek g)-k) és m) és q) pontja pontjában meghatározott KOk hatálya alá.
-A részvételre jelentkező a Kbt. 62.§ (1) bek g)-k), m) és q) alpontja szerinti KO hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a KOk igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 321/2015. (X.30.) KR 17.§ (1) - (2) bekben foglalt rendelkezések szerint köteles igazolni. A 321/2015. (X.30.) KR 17. § (1) bek alapján a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) pontját az alábbiak szerint kell igazolnia: -A Kbt. 62 § (1) bek k) pont kb) alpontja tekintetében a jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek(GSZ) nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni
-A 321/2015. (X.30.) KR alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum(ESPD) nem alkalmazandó, AK köteles elfogadni, ha a jelentkező a 321/2015. (X.30.) KR 7. §-a szerinti korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált ESPDt nyújt be,feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által a KOk és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat.
Az ESPDban foglalt információk valóságtartalmáért részvételre jelentkező felel.
-Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében jelentkező a jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.Amennyiben a jelentkező tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
-A KOk tekintetében becsatolt nyilatkozatokna -amennyiben jelentkező nem egy korábbi eljárásban már felhasznált ESPDt nyújt be - a felhívás megküldésének napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
-A 321/2015.(X.30.) KR1. § (7)bek értelmében a KOkra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK-ellenkező bizonyításig-az adat valóságtartalmát a jelentkező erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
AK felhívja a GSZk figyelmét:A 424/2017. (XII. 19.) KR 12. § (2) bek rendelkezése alkalmazandó!
A KOk fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a GSZtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon AK részére a GSZ korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: AK nem ír elő
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: AK nem ír elő
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: AK nem ír elő
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: AK nem ír elő
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A részvételre jelentkezők által a részvételi jelentkezésben benyújtandó igazolások:
A részvételre jelentkezők a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (2) bekezdése szerinti elektronikus űrlap nyilatkozatok benyújtásával igazolhatják.
A tárgyi eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban, ha bármely gazdasági szereplő – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő azt elfogadja, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevők felelnek.
Már az ajánlatban az ajánlattételi határidőig csatolandó (amennyiben a 2ért részszempontra 0-nál nagyobb megajánlást
tartalmaz a felolvasólap, 0 megajánlás esetén az ajánlattételi határidőig nem kell csatolni!): M.2./ Szakember (szervezet) megnevezése,képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit AT be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt.65§(1)bek b) pont; 321/2015.(X.30.)KR 21.§(1)bek b) pont].SZE körében csatolandó: a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a Szakember saját kezű aláírásával, mely tartalmazza – adott esetben – Szakember jelenlegi munkahelyét is; Felhívjuk ATk figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen megállapítható a szakmai többlettapasztalat mértéke (2 ért részszemp) és a felolvasó lapon tett megajánlás alátámasztásra kerül.
Amennyiben a 3. ért. részszmp-ra 0-nál nagyobb megajánlást tesz: Már az ajánlathoz ajánlattételi határidőig csatolandóak a TÖBBLET referenciák (nyilatkozat, vagy igazolás) melyből a teljesített szerződések (referenciák száma) db száma (3. ért részszemp), és a felolvasó lapon tett megajánlás alátámasztásra kerül. 0 megajánlás esetén nem kell csatolni referenciát az ajánlattétel időpontjában. Ajánlattevők(AT) által az ajánlatban benyújtandó igazolások: ATk a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot–ide nem érve a Kbt.69.§ szerinti utólagos igazolási kötelezettség (UIK) teljesítését – a KDban meghatározott tartalmú, Kbt.67.§(2)bek szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják.Az eljárásban az egységes európai
közbeszerzési dokumentum (ESPD) nem alkalmazandó,azonban,ha bármely gazdasági szereplő–korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – ESPDt nyújt be,AK azt elfogadja,feltéve,hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák AK által az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az ESPDban foglalt információk valóságtartalmáért ATk felelnek. Kbt.69.§(4)bek alapján az ért. szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT , ill. adott esetben a Kbt.69.§(6)bek alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások: M.1./az AF megküldésétől visszafelé számított 3 éven belül befejezett,de max. 6 éven belül megkezdett,
jelentősebb közbeszerzés tárgykörében szerződésszerűen teljesített szállításait ismertető, a 321/2015.(X.30.)KR 23§-a szerint kiállított referencia (REF)-igazolás vagy nyilatkozat, melynek tartalmaznia kell legalább:a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,b)a szállítás tárgyát,valamint mennyiségét,leírását,c) teljesítés tárgyát,mennyiségét, rövid leírását, az AT által végzett teljesítés arányát abban az esetben, ha a REFigazolás több kötelezett teljesítésről szól,d)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját évpontossággal), f)a REFtárgyára vonatkozó mennyiségi adatokat,a saját teljesítés arányát (abban az esetben kell megadni, ha az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan) g) arra vonatkozó információt,hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;h)a REFról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét, [Kbt.65§(1)bek b) pont;321/2015(X.30.)KR.21.§(1)bek a) pont,321/2015.(X.30.)KR.22.§(3a) és (5)bek és 23§] M.2./ Szakember (akit AT be kíván vonni a teljesítésbe) képzettsége és szakmai alaptapasztalata ismertetése, [Kbt.65§(1)bek b) pont; 321/2015.(X.30.)KR 21.§(1)bek b) pont]. E körben csatolandó: a) szakmai alapgyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz az M.2.1./ Szakember saját kezű aláírásával ;Felhívjuk ATk figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.2.1/ pontban előírt alkalmasság teljesülése, b) M.2.2./Szakember végzettségét igazoló okiratainak egyszerű másolata , c) az M.2.1.,és az M.2.2. Szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Az M.2.1. pont vonatkozásban megajánlott SZE a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban szereplését ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Mérnöki Kamara oldalán. Az ajánlatban fel kell tüntetni az elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Az alkalmassági követelménynek való megfelel Kbt.65.§(7), (9) és (11)bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./ Az Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti a részvételre jelentkezőt (vagy közös részvételre jelentkezőket), ha nem rendelkezik (rendelkeznek) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal: M.1./ közvilágítási rendszer szállítására (korszerűsítésére), üzembehelyezésére és ezt követően lízingbe adására vonatkozó referenciával, ahol a korszerűsített lámpatestek darabszáma összesen eléri a 350 db-ot és a korszerűsítés tartalmazott LED-es közvilágítási világítótestet is.
Az M.1./ pontban meghatározott előírás tekintetében a szállítási és üzembehelyezési követelmény, valamint a lízingbe adás követelmény külön referenciával is teljesíthető azzal, hogy az összesen darabszám feltételnek részvételre jelentkező(k) több referenciával is megfelelhetnek.
M.2. Alkalmatlan a szerződés teljesítésére a részvételre jelentkező, közös részvételre jelentkező a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.2.1. 1 fő a 266/2013. kormányrendelet 1. melléklete VI. szakma szerinti (vagy MV-VI Villamosság (Erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsolóberendezések építésének felelős műszaki vezetése korlátozás nélkül.) szakterületen kamrai nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel, aki legalább 12 hónap tapasztalattal rendelkezik közvilágítási berendezések szerelése és/vagy karbantartása területén;
M.2.2. 1 fő FAM vizsgával rendelkező szakemberrel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: AT késedelmi kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint:
Amennyiben Szállító a megvalósítási munkálatokat (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) - olyan okból, amelyért felelős - nem teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett teljesítési rész nettó beszerzési árának (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) 0,1%-a/naptári nap, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. A késedelmi kötbér napi tételeinek maximális mértéke összesen 30 naptári nap lehet. A késedelmi kötbér maximális mértékének elérése esetén AK a 31. naptári naptól jogosult a jelen szerződéstől egyoldalúan elállni vagy a szerződést felmondani.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a szerződésben foglaltak teljesítése a AT-nek felróható okból meghiúsul, AT-nek meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meghiúsulási kötbér mértéke a megvalósított rendszer (leszerelés, szállítás, felszerelés, üzembe helyezés) nettó beszerzési árának 5 %-a. A késedelmi kötbér maximált mértékének (30 naptári nap) elérése esetén AK az azt követő 31. naptári napon jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni vagy a szerződést felmondani és jogosult továbbá AT-től meghiúsulási kötbért követelni.
Kötelező teljes körű jótállás a rendszer üzembehelyezését követő átadás-átvételétől számított 72 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A lízingdíj megfizetése:
Ajánlatkérő a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően az ellenszolgáltatást havonta banki átutalással teljesíti, a Kbt. 135. § (1) és (5)( 6) bekezdései, a Ptk. 6:130 § (1)(2) bekezdése szerint. Az ajánlattétel, az elszámolás és kif. pénzneme magyar forint (HUF) Fiz.hat. a Ptk. szerint 30 nap.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő az eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: AK korlátozást nem határoz meg.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ár alszempontjai: fordított arányosítás, 2 ért részszemp: egyenes arányosítás, 3. ért részszemp: pontozás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.AK a KDt az ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2.A kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 56.§(1)-(5) 114. § (6) bek valamint a
KDban foglaltak az irányadók. A kiegészítő tájékoztatás kérdéseket az EKR rendszeren keresztül kell megküldeni.
3.A részvételi jelentkezéseknek a jelentkezési határidő lejártáig az EKR-en keresztül kell elektronikusan beérkeznie Részvételre jelentkező (RJ) a részvételi szakaszban ajánlatot nem tehet!
4. A részvételi jelentkezésnek pdf kiterjesztésűnek, jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
5. RJ az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles a részvételi jelentkezés részeként kitölteni:
a) Felolvasólapot
b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot
c) nyilatkozat a kizáró okok tekintetében
d) nyilatkozat a kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében
e)nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
f) nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés tekintetében
g) nyilatkozat felelősségbiztosítás tekintetében
h) nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés tekintetében
i) nyilatkozat az alkalmassági követelményekre vonatkozóan
j) nyilatkozat üzleti titokról
k) nyilatkozat fordításról.
6. RJnek, valamennyi közös RJnek résvételi jelentkezésében nyilatkoznia kell:
-a Kbt. 66. § (6)bek a) és b) pontja és 65 § (7)bek tekintetében, nemleges nyilatkozat benyújtása is kötelező
-fordítások hitelességéről, a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről;
-csatolni kell a szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, a Kbt. 65.§ (7) és (9)bekben írtak szerint, melynek tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (12) bek szerinti nyilatkozatot.
A jelentkezésnek tartalmaznia kell RJ, valamennyi közös RJ, a részvételi jelentkezésben nyilatkozatot aláíró alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:
-ha a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható; nemleges nyilatkozat is csatolandó!
-részvételi jelentkezésben szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek szerinti aláírási-mintája,
-a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalókra vonatkozó meghatalmazás.
7.Formai kötöttség a Kbt. 47.§(2)bek és 41/A. § (1) (2) és (3) bek rendelkezései szerint.
8.Ha több RJ közösen nyújtott be jelentkezést, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell KDban meghatározott tartalommal. A megállapodásnak tartalmaznia kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást.
9.A minősített ATk hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: felhívás III.1.3.) M.1.-2./ pont.
10. HP a Kbt.71.§ és a Kbt.69.§(5)bek alapján.
11.Jelen eljárásban a Kbt.114.§(11)bek szerinti feltételek nem alkalmazandóak.
12.GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
13.Határidők számítása a Kbt.48.§(4)bek szerint
14.AK jelen eljárás keretében megkötendő szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez,valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
15. AK a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján előírja, a nyertes ATnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 10.000.000,- HUF/év, és káreseményenként 1.000.000,- HUF összegre szóló közvilágítási rendszer szerelésére vonatkozó biztosítással.
16.Az Ajánlattételi felhívás III.1.3.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.2.1/ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembernek az ajánlattétel időpontjában (ezt követően a szerződés időtartama alatt) szerepelnie kell a szakmai kamara névjegyzékben.
17. További információ:
a) A Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját AK nem alkalmazza. AK a Kbt. 81. § (4), (5) bekezdését alkalmazza.
b) AK a bármely eljárási cselekmény kapcsán benyújtandó dokumentum tekintetében akkor tekinti azt határidőn belül benyújtottnak, ha az elektronikusan beérkezik az ajánlatkérő által előírt határidő lejártáig.
RJ felelőssége, hogy az adott dokumentum határidőben kerüljön az EKR-en keresztül benyújtásra.
18. AK AFet az alkalmasnak minősített RJknek küld.
19. További információk részletesen a KDban.
20. FAKSZ: Dr. Turi Ákos 00416 A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/04/08 12:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges