Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:4965/2020
CPV Kód:38434540-3
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémiai Intézet (1049 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: SPR felület plazmon rezonancia készülék beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001370322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434540-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya 1 db félautomata, kétcsatornás SPR felületi plazmon rezonancia készülék bimolekuláris kölcsönhatások valós idejű vizsgálatára. Ajánlatkérő kéri a készülék rendeltetési helyre történő szállítását és üzembehelyezését, valamint a jótállási idő alatt (12 hónap) a gyártó által előírt rendszeres és hibajavító karbantartás során felhasznált anyagok biztosítása.
Ajánlatkérő a jótállási időn túl további 48 havi gyártó általi (évente 1 alkalommal történő) rendszeres karbantartást kér, tekintettel arra, hogy a berendezés mozgó-kopó alkatrészeket tartalmaz, és a használat során az áramlási rész teljesítménye csökkenhet. Évente 1 alkalommal szükséges átvizsgálni a csövezést, a tömítéseket és a pumpa teljesítményét, szükség szerint a kopott alkatrészeket kicserélni.
Az üzembehelyezéshez, próbaüzemhez szükséges 3 db karboximetildextrán chip biztosítása.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27849000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: SPR felületi plazmon rezonancia készülék beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38434540-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem Orvosi Biokémiai Intézet (1049 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db félautomata, kétcsatornás SPR felületi plazmon rezonancia készülék szállítása, üzembehelyezése, használatának betanítása, valamint próbaüzem biztosítása.
Nyertes Ajánlattevő 1 alkalommal 1 napos betanítást biztosít max. 5 fő részére.
Az üzembehelyezéshez, próbaüzemhez szükséges 3 db carboxymethyldextran chip biztosítása.
A fenti feladatokat a nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépésétől 3 hónapon belül köteles elvégezni.
Nyertes ajánlattevő feladata a 12 hónap jótállási idő alatt a gyártó által előírt rendszeres és hibajavító karbantartás során felhasznált anyagok biztosítása.
Ajánlatkérő a jótállási időn túl további 48 havi a gyártó általi (évente 1 alkalommal történő) rendszeres karbantartást kér, tekintettel arra, hogy a berendezés mozgó-kopó alkatrészeket tartalmaz, és a használat során az áramlási rész teljesítménye csökkenhet. Évente 1 alkalommal szükséges átvizsgálni a csövezést, a tömítéseket és a pumpa teljesítményét, szükség szerint a kopott alkatrészeket kicserélni. A megajánlott berendezés kizárólag új lehet, a berendezés ára a jótállási idő alatt elvégzett karbantartás és hibajavítási díjat is magában foglalja.
A részletes közbeszerzési műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány szempontja alapján bírálja el.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső : 0-10 pont.
Az ár kritérium értékelési részszempont esetében a fordított arányosítást, a minőségi kritérium részszempontjai esetében az egyenes arányosítást, a fordított arányosítást és a pontozást, mint abszolút értékelési módszert alkalmazza Ajánlatkérő.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az áru ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően, az évente egy alkalommal elvégzendő karbantartási munkák ellenértékét a jótállási időt (12 hónap) követően, a teljesítésigazolás (ajánlattevő a karbantartás során ellátott tevékenységekről részletes munkalapot készít, amelyen feltünteti a munkával ellátott időt, valamint a cserélt alkatrészeket) birtokában a karbantartás elvégzését követően a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdései, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) szerinti kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 30 napon belül banki átutalással teljesíti.
A kifizetés pénzneme: HUF.
Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.
A pénzügyi teljesítés és a finanszírozás részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.
1. Nettó ajánlati ár 4 alszempont alapján együttesen (előny a kisebb) értékelési szempont alszempontjai:
1/1. A készülék nettó ajánlati ára (HUF) Súlyszám: 30
1/2. Karbantartáshoz 4 évre ajánlott alkatrész és tartozék csomag összára (HUF) Súlyszám: 5
1/3. A 4 éves karbantartási időszakra ajánlott szerviz munkadíj (HUF), Súlyszám: 5
1/4. 50 db carboxymethyldextran chip nettó ajánlati ára (HUF) Súlyszám: 10
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Refraktív index felbontás [RIU] (max. érték 10^(-6)) (fordított arányosítás) 2
2 3. Refraktív index tartománya [RI] (min. érték 0,05) (egyenes arányosítás) 2
3 4. Alapvonal zaj értéke [µRIU peak-to-peak] (max érték 0,5) (fordított arányosítás) 3
4 5. Alapvonal drift értéke [µRIU/min] (max. érték 1) (fordított arányosítás) 3
5 6. Detektálható molekula tömeg minimális értéke [Dalton] (max. érték 3000), (fordított arányosítás) 1
6 7. Koncentrációtartomány log[M] (min. érték 3) (egyenes arányosítás) 1
7 8. Asszociációs sebességi állandó tartománya log[M^(-1) s^(-1)] (min. érték 3) (egyenes arányosítás) 1
8 9. Disszociációs sebességi állandó tartománya log[s^(-1)] (min. érték 3) (egyenes arányosítás) 1
9 10. Disszociációs egyensúlyi állandó tartománya log[M] (min. érték 3) (egyenes arányosítás) 1
10 11. Hőmérséklet szabályozás tartománya [oC] (min. érték 30) (egyenes arányosítás) 2
11 12. Áramlási sebesség tartománya [µl/perc] (min. érték 100) (egyenes arányosítás) 4
12 13. Standard fecskendő térfogata [µl] (min. érték 100) (egyenes arányosítás) 1
13 14. Szöveti és sejt-lizátumok injektálhatóságának lehetősége (igen/nem) (megléte előny)  3
14 15. Minimális/maximális mintatérfogat tartománya [µl] (min. érték 50) (egyenes arányosítás) 3
15 16. Felhasználóbarát kezelés leírás vagy próbaverzió alapján (igen/nem) (előny az igen) (pontozás) 4
16 17. Exportált fájlok kompatibilitása egyéb elemző szoftverekkel (Excel, Matlab), (igen/nem) (előny az igen)  2
17 18. Kiértékelő opciók felhasználó általi szerkeszthetősége (igen/nem) (előny az igen)  2
18 19. Magyarországi szervíz megléte (igen/nem) (előny az igen)  6
19 20. Kompatibilis chipek spektruma (különböző felületek száma), (min. érték 2) (egyenes arányosítás) 2
20 21. Moduláris felépítés későbbi fejlesztésre (pl. automata mintaadagoló) (előny a több), (egyenes arányosítás) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen a II.2.4) pont szerint Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós mennyiség: 50 db chip
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget az opciós mennyiségként megadott 50 db chip lehívására.
Ajánlatkérő jogosult a szerződés időtartama alatt jelezni ajánlattevő felé, hogy a megadott mennyiségből mennyit kíván lehívni. Ajánlattevő a lehívásban megjelölt opciós mennyiséget az eseti megrendelést követő 30 napon belül köteles leszállítani.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: SPR felületi plazmon rezonancia készülék beszerzés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
E-mail: ablehun@ablelab.com
Telefon: +36 12093538
Internetcím(ek): (URL) http://www.ablelab.com
Fax: +36 12790472
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10971527243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 27849000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CENTRAL EUROPEAN BIOSYSTEMS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43264883
Postai cím: Óradna Utca 4
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13349381241

Hivatalos név: BioTech Hungary Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39668541
Postai cím: Gyári Út 33
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13547620213

Hivatalos név: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49001367
Postai cím: Fehérvári Út 132-144
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10971527243

Hivatalos név: AP Hungary Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38965100
Postai cím: Etele Út 59-61
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11868428243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/12/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők adatai:
1. Ajánlattevő neve: Central European Biosystems Kft.
Székhelye: 1044 Budapest, Óradna utca 4.
Adószáma: 13349381-2-41
2. Ajánlattevő neve: Biotech Hungary Kft.
Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 33.
Adószáma: 13547620-2-13
3. Ajánlattevő neve: AP Hungary Kft.
Székhelye: 1116 Budapest, Etele út 59-61.
Adószáma: 11868428-2-43
4. Ajánlattevő neve: ABL&E-JASCO Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 132-144.
Adószáma: 10971527-2-43
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges