Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4975/2020
CPV Kód:50421200-4
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.kozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vasúti rakományátvilágító javítása, karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001303962019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421200-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az eljárás/szerződés tárgya a II.1.3) és II.2.1) pontokban karakterkorlát okán rövidítve szerepel. Az eljárás tárgya: „NUCTECH THSCAN FR9010 típusú vasúti rakományátvilágító berendezés javítása, karbantartása 36 hónap időtartamra”.
A záhony-eperjeskei vasúti átrakó és az országhatár között működő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett NUCTECH THSCAN RF9010 típusú röntgensugaras vasúti rakományátvilágító berendezés (továbbiakban: röntgenberendezés) folyamatos karbantartása és szervizmunkálatainak elvégzése, annak folyamatos, rendeltetésszerű használatának biztosítása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 510300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vasúti rakományátvilágító javítása, karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50421200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Eperjeske, 4646 vasúti rendező pu
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beszerezni kívánt szolgáltatás leírása:
A záhony-eperjeskei vasúti átrakó és az országhatár között működő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett NUCTECH THSCAN RF9010 típusú röntgensugaras vasúti rakományátvilágító berendezés (továbbiakban: röntgenberendezés) folyamatos karbantartása és szervizmunkálatainak elvégzése, annak folyamatos, rendeltetésszerű használatának biztosítása.
1. A nyújtandó szolgáltatás meghatározása:
• Állapotfelmérés, majd az esetleges hibák kijavítása, a berendezés működőképes állapotba hozása.
• A röntgenberendezés folyamatos működéséhez szükséges karbantartási feladatok ellátása, szervizháttér, alkatrészellátás, valamint az eszközök folyamatos működésének biztosítása.
• Egy felelős személy kijelölése a munkálatok koordinálására, akadályoztatása esetén a helyettesítéséről történő gondoskodás.
• Magyar nyelvismeret hiánya esetén tolmács biztosítása.
• A röntgenberendezés előzetes állapotfelméréséről szóló írásbeli jegyzőkönyv elkészítése. Abban az esetben, ha a berendezés üzemképtelen, a röntgenberendezés üzemképes állapotba helyezése a szerződés aláírását követő 15 napon belül. A berendezés karbantartásának biztosítása úgy, hogy az a legszélsőségesebb időjárási körülmények között is folyamatosan működhessen.
A karbantartás fogalma alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontjában szereplő fogalmat kell érteni, azaz
karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.
• A berendezés folyamatos üzemeltetésének támogatása, amely olyan képzés biztosítását jelenti 2 fő részére, melyen a résztvevők képessé válnak elvégezni a berendezés kezelőinek kiképzését, valamint a kiképzettek részére szinten tartó oktatást, valamint karbantartások során esetlegesen elvégzett módosítások, javítások ismertetését.
• A képzés során a berendezés működése, működtetése, használatára vonatkozóan kell a szükséges információkat átadni, valamint biztosítani kell a megfelelő oktatási anyagokat, illetve valamennyi olyan dokumentumot, mely a későbbi oktatás során jelentőséggel bírhat.
• Az első oktatást a szerződés megkötésétől számított 3 hónapon belül kell elvégezni.
• A kijelölt röntgenkezelők részére helyszíni oktatást kell tartani - a karbantartások során esetlegesen elvégzett módosítások, javítások ismertetésével - évente egy alkalommal, előzetes egyeztetés szerinti helyszínen és időpontban. Az első oktatást a szerződéskötést követő első negyedévben köteles megtartani.
További részleteket a műszaki leírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban rögzítettek szerint értékelési szempont: legalacsonyabb ár (Teljes nettó vállalkozói díj).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 024 - 054746
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: Vasúti rakományátvilágító javítása, karbantartása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED Sp. z o.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60926382
Postai cím: Emilii Plater Ul. 53
Város: Warsaw
NUTS-kód: PL
Postai irányítószám: 00-113
Ország: Lengyelország
E-mail: duyi@nuctech.com
Telefon: +48 226591545
Internetcím(ek): (URL) www.nuctechwarsaw.com
Fax: +48 226581483
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 510300
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 510300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §- ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás keretében NUCTECH THSCAN FR9010 típusú vasúti rakományátvilágító berendezés javítása, karbantartása tárgyban kíván szerződést kötni. A NUCTECH THSCANRF9010 típusú röntgensugaras vasúti rakományátvilágító berendezés (továbbiakban: röntgenberendezés) záhony-eperjeskei vasúti átrakó és az országhatár között működő vasútvonalon áthaladó rakományok átvilágításában játszik szerepet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által üzemeltetett berendezés folyamatos karbantartása és szervizmunkálatainak elvégzése a rendeltetésszerű használat biztosításához elengedhetetlen.
Jelen eljárás eredményeként megkötni kívánt szerződés csak és kizárólag a Nuctech Warsaw CompanyLimited Sp. z o. o. társasággal köthető meg kizárólagos jogára tekintettel. A szolgáltatást jelenleg is a nevezett társaság nyújtja a 2016. december 1. napján kelt és jelenleg is hatályban lévő szerződés alapján, mely szintén kizárólagos jogosultságra alapozott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást követően került megkötésre.
A Nuctech Company Limited (2/F Block A, Tonfang Building, Shuangqinglu, Haidian District, Peking 100084 KÍNA) a THSCAN RF9010 típusú vasúti rakományátvilágító röntgenberendezés egyedüli-kizárólagos gyártója.Továbbá egyedüliként rendelkezik a berendezés és vezérlőszoftverének szellemi tulajdonjogával.
A Nuctech Company Ltd. leányvállalata a Nuctech Warsaw Company Limited SP. Z.O.O. (Emilii Plater53, 00-113 Varsó, LENGYELORSZÁG). Az említett társaság rendelkezik kizárólagos jogosultsággal a röntgenberendezés és vezérlőszoftverének karbantartására és javítására (beleértve a hardver és szoftverelemek cseréjét is) Európában. A kizárólagos jogosultság az eljárás pillanatában is fennállt.