Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4983/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Teljesítés helye:Tervező székhelye, telephelye, Megrendelő székhelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Háttér intézmény tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71484631
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ozsvárt Zsófia
Telefon: +36 12792640
E-mail: zsofia.ozsvart@lechnerkozpont.hu
Fax: +36 12792640
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.lechnerkozpont.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Háttér intézmény tevékenység
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési keretszerződés
Hivatkozási szám: EKR001467242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„Építész szakértői tevékenység-Tervezési feladat ellátása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosító számú 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projektben I.” Nyertes ajánlattevő feladata feladata: a) Sablonfájlok kidolgozása Tervező feladata, hogy Megrendelővel egyeztetve kidolgozza a továbbtervezési feladatok ellátása során felhasználandó BIM állományok és tervlapok alapját képező sablonokat, amelyeknek mind a natív állományra, mind az exportált IFC-re, mind pedig tervlapokra vonatkozó szabályokat tartalmaznia kell. b) Továbbtervezés Tervező feladata legfeljebb nettó 24 millió forint keretösszegig a „Nemzeti Mintaterv Katalógus 2020 – Családi ház mintatervek” építészeti ötletpályázaton (a továbbiakban: ötletpályázat) beszerzett vázlattervek továbbtervezése, kiegészítése, feldolgozása, műszaki mélységének és részletességének növelése úgy, hogy azok egyszerű bejelentésre alkalmasak legyenek. Az állományoknak az elkészült sablonokban, valamint a műszaki leírás melléklete szerinti brossúrában kell, hogy készüljenek. A 3D BIM modelleket alapvetően olyan részletezettségben és módon kell elkészíteni (feldolgozni és továbbtervezni), hogy az elkészült 3D állomány elégítse ki az egyszerű bejelentéshez szükséges kiviteli tervdokumentációra vonatkozó, jogszabályokban és szabályzatokban foglalt azon formai és tartalmi követelményeket, valamint a jogszabályokban az épületek tervezésére vonatkozó egyéb követelményeket, amelyek értelmezhetők (konkrét) építési helyszín és tervezési terület nélkül is. A Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása. Tervező feladata az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott költségvetés elkészítése. Tervező az elkészült tervcsomagot (munkarészeket) elektronikus, szerkeszthető formában, digitális adathordozón adja át a Megrendelő részére a műszaki leírásban meghatározott fájlformátumokban. A feldolgozott tervek és dokumentumok mindegyike kerüljön átadásra szerkeszthető, a Megrendelő általi továbbdolgozásra alkalmas, natív fájlformátumban. A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezés I.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HUZ A teljesítés helye: Tervező székhelye, telephelye, Megrendelő székhelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
„Építész szakértői tevékenység-Tervezési feladat ellátása a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 azonosító számú 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása című projektben I.” Nyertes ajánlattevő feladata feladata: a) Sablonfájlok kidolgozása Tervező feladata, hogy Megrendelővel egyeztetve kidolgozza a továbbtervezési feladatok ellátása során felhasználandó BIM állományok és tervlapok alapját képező sablonokat, amelyeknek mind a natív állományra, mind az exportált IFC-re, mind pedig tervlapokra vonatkozó szabályokat tartalmaznia kell. b) Továbbtervezés Tervező feladata legfeljebb nettó 24 millió forint keretösszegig a „Nemzeti Mintaterv Katalógus 2020 – Családi ház mintatervek” építészeti ötletpályázaton (a továbbiakban: ötletpályázat) beszerzett vázlattervek továbbtervezése, kiegészítése, feldolgozása, műszaki mélységének és részletességének növelése úgy, hogy azok egyszerű bejelentésre alkalmasak legyenek. Az állományoknak az elkészült sablonokban, valamint a műszaki leírás melléklete szerinti brossúrában kell, hogy készüljenek. A 3D BIM modelleket alapvetően olyan részletezettségben és módon kell elkészíteni (feldolgozni és továbbtervezni), hogy az elkészült 3D állomány elégítse ki az egyszerű bejelentéshez szükséges kiviteli tervdokumentációra vonatkozó, jogszabályokban és szabályzatokban foglalt azon formai és tartalmi követelményeket, valamint a jogszabályokban az épületek tervezésére vonatkozó egyéb követelményeket, amelyek értelmezhetők (konkrét) építési helyszín és tervezési terület nélkül is. A Tervező feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása. Tervező feladata az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott árazott költségvetés elkészítése. Tervező az elkészült tervcsomagot (munkarészeket) elektronikus, szerkeszthető formában, digitális adathordozón adja át a Megrendelő részére a műszaki leírásban meghatározott fájlformátumokban. A feldolgozott tervek és dokumentumok mindegyike kerüljön átadásra szerkeszthető, a Megrendelő általi továbbdolgozásra alkalmas, natív fájlformátumban. A részletes feladat leírást a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.ért.részszempont: az AF III.1.3) M1. a) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 15
2 3.ért.részszempont: az AF III.1.3) M1. b) pontjában bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményeken felüli szakmai többlettapasztalati ideje (0 -36 hónap) 15
3 4.ért.részszempont: 1 fő építész tervező által BIM rendszerű építész tervezőprogramban megtervezett, LOD 300 részletességű modell mennyisége (m2 ) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (Ft/db) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037
II.2.9) További információ:
A Tervezőnek szerződéskötéskor rendelkeznie kell legalább 5 millió Ft/káresemény és legalább 20 millió Ft/év, kártérítési összegű építészeti és műszaki tervezési felelősségbiztosítással.
Tervezőnek legkésőbb a keretszerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább 1 fő 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet [1. melléklet I. Tervezés 2. rész] szerinti „G” jogosultsággal és legalább 1 fő 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet [1. melléklet I. Tervezés 2. rész] szerinti „V” jogosultsággal rendelkező szakemberrel. Az ajánlatban nyilatkozni kell arról, hogy az ajánlattevő szerződéskötéskor rendelkezni fog ezen tervezőkkel.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Tervezés I.
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárásban kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be, ezért az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243

Hivatalos név: IV STUDIO Épitésztervező Korlátolt Felelösségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45231663
Postai cím: Verbéna Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10760279243

Hivatalos név: SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26700630
Postai cím: Stefánia Út 81.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23817876242

Hivatalos név: ZIP Architects Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92084616
Postai cím: Bajcsy-Zsilinzsky Utca 44
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25880689208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
ZIP Architects Kft., Magyarország 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinzsky Utca 44. A.Sz.: 25880689208
SZITEMÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország 1143 Budapest, Stefánia Út 81. A.Sz.: 23817876242
IV STUDIO Épitésztervező Korlátolt Felelösségü Társaság, Magyarország 1116 Budapest, Verbéna Utca 2. A.Sz.: 10760279243
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., Magyarország 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1. A.Sz.: 13079909243
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges