Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:4984/2020
CPV Kód:39221000-7
Ajánlatkérő:Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Teljesítés helye:1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv (egyetem)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85194814
Postai cím: Zugligeti Út 9-25
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brunecker Éva
Telefon: +36 301540928
E-mail: brunecker.eva@mome.hu
Fax: +36 13921155
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mome.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000242222020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000242222020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv (egyetem)
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MOME Campusfejlesztés főzőkonyha
Hivatkozási szám: EKR000242222020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39221000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása III. projekteleme tekintetében főző- és catering konyhákhoz kapcsolódó berendezések beszerzése a Campusfejlesztés III. projekteleme során megvalósításra kerülő főző- és catering konyhákba
II.1.5)
Becsült érték: 1 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyát képező termékek és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatások hasonlóak, egymással összefüggenek és funkcionálisan kapcsolódnak egymáshoz, így a beszerzés részekre bontása egyrészt a közbeszerzési eljárás célját jelentős mértékben hátráltatná, másrészt funkcionálisan sem értelmezhető. A közbeszerzés tárgyát képező feladatok teljesítésére kifejezetten erre szakosodott gazdasági szereplők képesek, amelyek a feladatokat teljes körűen el tudják végezni. Ezen túlmenően a közbeszerzés tárgyát képező feladatokon belül nincsen(ek) olyan részfeladat(ok), amely(ek)et a többi feladattól elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. Amennyiben a teljesítés helyén eltérő nyertes ajánlattevők teljesítenének, az egyrészt adott esetben azt eredményezheti, hogy a teljesítés tárgyát képező termékek és kapcsolódó szolgáltatások funkcionalitásukban nem tudnak összekapcsolódni, másrészt pedig a különböző nyertes ajánlattevők egymást hátráltatnák a teljesítés során.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: MOME Campusfejlesztés Főzőkonyha
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39221000-7
További tárgyak:39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzési eljárás tárgya a 1121 Budapest, Zugligeti út 9-25. szám alatt a MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása III. projekteleme során megvalósuló Tudásközpont épületben létesítendő főzőkonyha és a Gondűző villában létesítendő catering konyha (a továbbiakban együttesen: Konyhák) konyhatechnológiai berendezéseinek (a továbbiakban együttesen: Termékek) beszerzése és azok leszállítása, üzembe helyezése és egyéb kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban leszállítás, üzembe helyezés és egyéb kapcsolódó szolgáltatások együttesen: Kapcsolódó szolgáltatások) nyújtása a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki dokumentumok (a Termékek pontos felsorolását tartalmazó táblázat, konyhatechnológiai tervek, valamint műszaki leírás) szerint. A Tudásközpontban létesítendő főzőkonyha napi kapacitása: 3-400 ételadag. Az Ajánlatkérő által a Termékek tekintetében elvárt műszaki paramétereket a Táblázat rögzíti. Ajánlatkérő összesen 151 féle és összesen 169 db Terméket kíván beszerezni a Táblázatban meghatározottak szerint.
A Műszaki leírásban és a Táblázat „D” oszlopában az egyes Termékek tekintetében az Ajánlatkérő által pontos „mm”-ben meghatározott méretek irányadó méretek. A megajánlott Termékek gyártmány méretei a Táblázat „D” oszlopában feltüntetett irányadó méretektől az ajánlattevők által az ajánlatban csatolandó Táblázat „E” pontjában eltérhetnek azzal a feltétellel, hogy a Termékek az Ajánlatkérő által Műszaki leírásban, a Táblázatban és a Tervekben rögzített kapacitást vagy funkciót teljes körűen teljesítik, valamint az esetlegesen meghatározott minimum, illetve maximum méretektől való további eltérés nem megengedett. A Termékek tekintetében a Táblázat „D” oszlopában meghatározott irányadó mérettől való esetleges eltérések a semleges elemek (egyedi gyártású asztalok, pultok, stb.) méret eltérésével kompenzálhatóak, azzal a feltétellel, hogy az alaprajzi Terveken jelölt beépítések teljes hosszban megvalósulnak, illetve a Táblázatban rögzített minden elem megajánlásra kerül, továbbá a technológiai gépek és semleges elemek egy funkcionális egységet alkotnak. A Nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötést követően, de a gyártás előtt az érintett helyiségek méreteit ellenőrizni szükséges. A Termékeket a Tervek szerinti kialakításban kell elhelyezni, az ott meghatározott helyeken, a válaszfalak közötti teljes beépítéssel.
Egyebekben a Műszaki leírásban és a Táblázat „D” oszlopában az egyes Termékek tekintetében meghatározott egyéb paraméterektől való eltérés kizárólag az adott műszaki paraméter tekintetében Ajánlatkérő által meghatározott minimum, maximum vagy %-os eltérés keretein belül lehetséges.
A szerződés időtartama: Nyertes ajánlattevőnek a teljesítésre a szerződéskötéstől számítva összesen 60 nap áll rendelkezésre, amely teljesítési határidő alatt Nyertes ajánlattevő köteles a Termékek szállítását és a Kapcsolódó szolgáltatásokat is elvégezni. A Kapcsolódó szolgáltatások körében az oktatást az Ajánlatkérővel egyeztetett időpontban kell elvégezni.
A közbeszerzés részletes műszaki tartalmát a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Jótállási idő (hónap, minimum 12 hónap, Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó vételár (nettó, HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A becsült érték technikai szám a hirdetmény feladása érdekében.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pont szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1) Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevőnek külön-külön) a Kbt. 114. § (2) bekezdése, ill. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 17. § (1) bekezdés szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
2) Alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra benyújtás.
3) Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontjai szerinti kizáró okok.
4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező!).
5) Öntisztázás lehetősége: Kbt. 64. § (1)-(2) bek.
6) A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
7) A Kbt. 74. § (1) Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, részvételre jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlattételi felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, alábbiakban előírt igazolásokat az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015 Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatához az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges.
P/2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015 Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a működésének ideje alatt elért, a közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele vizsgálandó.
A 321/2015 Kr. 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a fenti P/1. és P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat, illetve beszámoló benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal is igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(12) bek.-ben foglaltakra.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az adózott eredménye az utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül több, mint egy évben negatív volt.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) lezárt üzleti év vonatkozásában az adózott eredményét azért nem tudja igazolni az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után jött létre, vagy kezdte meg működését, úgy az ajánlattevő alkalmatlan, ha a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (konyhatechnológiai berendezések adásvétele és üzembehelyezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a 35.000.000 (harmincötmillió) Ft-ot.
P/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a közbeszerzés tárgyából (konyhatechnológiai berendezések adásvétele és üzembehelyezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében nem éri el összességében a 35.000.000 (harmincötmillió) Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolás: ajánlattevő nyilatkozata alátámasztó igazolások: Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra benyújtás.
M/1. A Kbt. 65.§ (1) b) és a 321/2015 Kr. 21.§ (1) a) és (1a) alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 év (36 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetése, és a 321/2015 Kr. 23. § szerint kiállított referenciaigazolás vagy nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- a szállítás tárgya;
- a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja év, hónap, nap pontossággal);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- a szállítás mennyisége;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(12) bek.-ben foglaltakra.
A Kbt. 69. § (11a) bek. alapján az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített (befejezett), de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, egy szerződés alapján teljesített, legalább egy 225 ételadag/nap kapacitású főzőkonyha létrehozásához szükséges konyhatechnológiai berendezések adásvételére és üzembehelyezésére vonatkozó referenciával, amely konyhatechnológiai berendezések között legalább az alábbi gépek adásvételére és üzembehelyezésére sor került:
• tűzhely 6 égővel és
• melegen tartó és
• ételfőző üst és
• kombinált sütő-gőzpároló és
• sokkoló hűtő és
• hűtőkamra.
Ajánlatkérő elfogadja a közös ajánlattevők megállapodása keretében teljesített referenciát is, amennyiben az alkalmassági minimumkövetelményként előírt feladatokat az ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó szervezet teljesítette.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: a 2. sz. értékelési részszempont tekintetében megajánlott időtartam, de min. 12 hónap
Jótállási biztosíték: vételár 5 %-a minden érintett Termékre kiterjedően, a jótállási idő időtartamára.
Késedelmi, hibás, teljesítés elmaradására kikötött kötbér.
Részletes információk: közbeszerzési dokumentum, szerződéstervezet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: Magyar Forint (HUF). A nyertes ajánlattevő a szerződéses feladatok teljeskörű, szerződésszerű teljesítését, a teljesítés igazolását követően 1 db számla kibocsátására jogosult a Termékek szállítását és a Kapcsolódó szolgáltatások elvégzését követően kiállított teljesítési igazolás alapján. Ellenszolgáltatás kifizetése a Kbt. 135. §-ának (1), (5), (6), (11) bek., továbbá a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. összhangban, a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla AK-höz való beérkezésétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre,368/2011. (XII. 31.)(Ávr.);2011. évi CXCV. tv.(Áht.).Késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155 §-a irányadó.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Egy alkalommal
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: KD és AF VI.3.12) 4. pont szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) alapján létrehozott és a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az EKR-re vonatkozó általános információkat a közbeszerzési dokumentumok (KD) – Útmutató az ajánlattevők részére c. fejezete tartalmazza részletesen.
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (6) bek. a) és b) pontja szerinti nyilatkozatokat és a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot, a képviseletet igazoló közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldányt, vagy kamarai jogtanácsos vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKRr. és Kbt. tartalmazzák.
3) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja.
4) Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányú ajánlat. (Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont). Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az értékelés módszere: 1. értékelési szempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 1. sz. melléklet A. 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a 2. részszempont: a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám; 2019. november 26.) 2. sz. melléklet A. 1. pontja (előny a nagyobb megajánlás). Az értékeléssel kapcsolatos részletes információkat a KD tartalmazza.
5) Jelen felhívásban ajánlatkérő az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi pontok esetében: P/1., P/2., M/1.
6) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot és nem biztosítja előleg igénybevételének lehetőségét.
7) Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8)A közös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a közbeszerzési dokumentum Útmutató az ajánlattevőknek II. 1. pontja tartalmazza.
9)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) szerinti eredménytelenségi okot.
10) Az ajánlati árat és megajánlott Termékeket tartalmazó Táblázat csatolandó.
11) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
12) Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 114. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával kerül lebonyolításra. Ajánlatkérő a megfelelő részvétel elősegítése érdekében a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat bocsát rendelkezésre.
13) A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Ajánlatkérő kéri a Ptk. 6:419. §-a szerinti kezességvállaló nyilatkozat benyújtását. A kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
14) Helyszíni bejárás időpontja és helye: 2020.03.31. 09:00 óra, MOME (1121 Budapest, Zugligeti út 9-25.) GROUND épület porta (buszmegállónál található lefelé menő lépcsőkön közelíthető meg). A helyszíni bejáráson történő részvételre vonatkozó információkat és előírásokat a közbeszerzési dokumentum (KD) rögzíti.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/19 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges