Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:4988/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4274 Hosszúpályi, Debreceni utca 2/b. Hrsz.: 816/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabó és Társa Fémipari Bt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70679197
Postai cím: Szabadság tér 6.
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zara András
Telefon: +36 52598413
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hosszupalyi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Községi termelői piactér kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000065702020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – mint beruházó - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú /pályázati azonosító 1866514195/ pályázat keretein belül a meglévő helyi termelői piac és vásártér bővítését valósítja meg.
A beruházás keretében Hosszúpályi, 816/3 hrsz-ú ingatlanon községi piac 450 m2 hasznos alapterületű piactérrel való bővítésére kerül sor.
A tervezett piac a meglévő csarnok északkeleti nyúlványához dilatációval kapcsolódna, az előírt oldal és hátsókert méretek megtartásával (építési helyen belül), az E-0 helyszínrajz szerint, az alaprajzi és metszeti rajzokon feltüntetett méretekkel.
Nyitott- fedett csarnok épület. Közel „T” alaprajzi formájú, egymásra merőleges két épületszárny, 28˚-os hajlású nyeregtetős fedélidomokkal.
Létesítmény fajtája: középület (piac - vásárcsarnok)
helyiségek: piactér 450 nm térkő, összes nettó alapterület : 450
FÖLDMUNKA:
- A felbontott térburkolatoknál (alaptesteknél) szükséges földmunka.
- A visszatöltések tömörsége Tr 90%. Szerves anyagot feltöltésnél felhasználni tilos.
ALAPOZÁS:
- Az acélváz alapozása vasalt tömb alaptest.
- Alapozási sík: a térkő burkolat alatt -1.53 m, de legalább a teherbíró talajba minimum 10cm - t benyújtva (statikai kiviteli terv szerint).
- Feltöltött talajrétegben alapozni tilos.
- A visszabontott alaptestek fölötti térburkolat alá készülő 15-20 cm vastag homokos kavics aljzatot Tr 93%-ra tömöríteni kell és a tömörítést mintavétellel ellenőrizni,
majd dokumentálni kell.
Betonminőségek:
- vasalt alapbeton: C20/25
ACÉLSZERKEZETEK:
- Az új épület fő tartószerkezeti elemei a 9.0 m fesztávolságú, 4.0 m állástávolságonkénti acél keretek, MH szelvényekből hegesztett kötésekkel összeállítva, a fa szaruzatok fogadására alkalmas szerelvényekkel.
ÁCSMUNKA , TETŐFEDÉS és ÁLMENNYEZETEK, ÁRNYÉKOLÁS:
- A faszerkezetű tető szarugerendái (10/15 cm) az acél szelemenekre (3 helyen egy tetősíkon) támaszkodnak 1.00 m-enkénti kiosztásban, az acél főtartók felső síkján.
- A szaruzatokat az acél szelemenekhez hegesztett tőcsavarokkal kell rögzíteni.
- Az épület körben, az eresz alatt ~ 64 cm magasságig, és az oromzat egy része faerezetű trapézlemezzel (pl.: Metal-Sheet 20 mm-es borda)
- A faszerkezeteket tűz és gombásodás elleni védelmét áztatással kell elvégezni-
(Faszerkezetek: I. minőségi osztályú, gomba- és égéskésleltető szerrel kezelt lucfenyő, Tetol FB vagy Pyronatur favédőszerrel kezelve)
- A héjalás hódfarkú cserepeslemez (pl.: Metal Sheet, Zet…) a típustól függő távolságban kiosztott fa lécezéssel.
Az ereszvonal fölött hófogókat kell elhelyezni.
BÁDOGOS MUNKA:
- Félkörszelvényű függőeresz és körszelvényű lefolyócső csapadékvíz csatornák, egyéb bádogos szerkezet színes,0.5 mm vtg. műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből ( pl: Lindab Rainlain, vagy Metal-Sheet..) készül.
LAP és EGYÉB BURKOLÓ MUNKA:
- A tömbalapok helyén a térkő burkolat helyreálítás szükséges.
FESTÉS - MÁZOLÁS:
- Látszó faszerkezetek falazúrral ( pl.: Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, oregoni fenyő) kezeltek.
- Az acélszerkezeteknél javasolt mázolás: korróziógátló alapozó és selyemfényű fedő (pl.: Tikkurila ….) HOMLOKZATI FELÜLETKÉPZÉSEK (kivitelezés előtt építtetői jóváhagyás szükséges
- Héjalás: cserepeslemez (RAL 8004, 3009…a meglévő piac épület tetőfedésével azonos szín)
- Faszerkezetek: oregoni fenyő, v méz szín
- Acélszerkezetek: fával azonos szín
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39049531 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Községi termelői piactér kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4274 Hosszúpályi, Debreceni utca 2/b. Hrsz.: 816/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata – mint beruházó - Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú /pályázati azonosító 1866514195/ pályázat keretein belül a meglévő helyi termelői piac és vásártér bővítését valósítja meg.
A beruházás keretében Hosszúpályi, 816/3 hrsz-ú ingatlanon községi piac 450 m2 hasznos alapterületű piactérrel való bővítésére kerül sor.
A tervezett piac a meglévő csarnok északkeleti nyúlványához dilatációval kapcsolódna, az előírt oldal és hátsókert méretek megtartásával (építési helyen belül), az E-0 helyszínrajz szerint, az alaprajzi és metszeti rajzokon feltüntetett méretekkel.
Nyitott- fedett csarnok épület. Közel „T” alaprajzi formájú, egymásra merőleges két épületszárny, 28˚-os hajlású nyeregtetős fedélidomokkal.
Létesítmény fajtája: középület (piac - vásárcsarnok)
helyiségek: piactér 450 nm térkő, összes nettó alapterület : 450
FÖLDMUNKA:
- A felbontott térburkolatoknál (alaptesteknél) szükséges földmunka.
- A visszatöltések tömörsége Tr 90%. Szerves anyagot feltöltésnél felhasználni tilos.
ALAPOZÁS:
- Az acélváz alapozása vasalt tömb alaptest.
- Alapozási sík: a térkő burkolat alatt -1.53 m, de legalább a teherbíró talajba minimum 10cm - t benyújtva (statikai kiviteli terv szerint).
- Feltöltött talajrétegben alapozni tilos.
- A visszabontott alaptestek fölötti térburkolat alá készülő 15-20 cm vastag homokos kavics aljzatot Tr 93%-ra tömöríteni kell és a tömörítést mintavétellel ellenőrizni,
majd dokumentálni kell.
Betonminőségek:
- vasalt alapbeton: C20/25
ACÉLSZERKEZETEK:
- Az új épület fő tartószerkezeti elemei a 9.0 m fesztávolságú, 4.0 m állástávolságonkénti acél keretek, MH szelvényekből hegesztett kötésekkel összeállítva, a fa szaruzatok fogadására alkalmas szerelvényekkel.
ÁCSMUNKA , TETŐFEDÉS és ÁLMENNYEZETEK, ÁRNYÉKOLÁS:
- A faszerkezetű tető szarugerendái (10/15 cm) az acél szelemenekre (3 helyen egy tetősíkon) támaszkodnak 1.00 m-enkénti kiosztásban, az acél főtartók felső síkján.
- A szaruzatokat az acél szelemenekhez hegesztett tőcsavarokkal kell rögzíteni.
- Az épület körben, az eresz alatt ~ 64 cm magasságig, és az oromzat egy része faerezetű trapézlemezzel (pl.: Metal-Sheet 20 mm-es borda)
- A faszerkezeteket tűz és gombásodás elleni védelmét áztatással kell elvégezni-
(Faszerkezetek: I. minőségi osztályú, gomba- és égéskésleltető szerrel kezelt lucfenyő, Tetol FB vagy Pyronatur favédőszerrel kezelve)
- A héjalás hódfarkú cserepeslemez (pl.: Metal Sheet, Zet…) a típustól függő távolságban kiosztott fa lécezéssel.
Az ereszvonal fölött hófogókat kell elhelyezni.
BÁDOGOS MUNKA:
- Félkörszelvényű függőeresz és körszelvényű lefolyócső csapadékvíz csatornák, egyéb bádogos szerkezet színes,0.5 mm vtg. műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből ( pl: Lindab Rainlain, vagy Metal-Sheet..) készül.
LAP és EGYÉB BURKOLÓ MUNKA:
- A tömbalapok helyén a térkő burkolat helyreálítás szükséges.
FESTÉS - MÁZOLÁS:
- Látszó faszerkezetek falazúrral ( pl.: Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, oregoni fenyő) kezeltek.
- Az acélszerkezeteknél javasolt mázolás: korróziógátló alapozó és selyemfényű fedő (pl.: Tikkurila ….) HOMLOKZATI FELÜLETKÉPZÉSEK (kivitelezés előtt építtetői jóváhagyás szükséges
- Héjalás: cserepeslemez (RAL 8004, 3009…a meglévő piac épület tetőfedésével azonos szín)
- Faszerkezetek: oregoni fenyő, v méz szín
- Acélszerkezetek: fával azonos szín
Ajánlatkérő által tervezett munkálatok építési engedély kötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevont építésvezető szakember magasépítési munkák során szerzett szakmai tapasztalata (hónap) 20
2 Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt további jótállás (hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 /azonosító 1866514195/
II.2.9) További információ:
A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
Az 1. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül a fordított arányosítás képlete alapján jár el:
Fordított arányosítás: ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat.
A 2. és 3. részszempont esetében: Az ajánlatkérő a relatív értékelési módszerek közül az egyenes arányosítás képlete alapján jár el:
Egyenes arányosítás: ha a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Községi termelői piactér kivitelezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabó és Társa Fémipari Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64498256
Postai cím: Rigó Utca 92/a.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
E-mail: szaboestarsa.bt@chello.hu
Telefon: +36 52435029
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52435029
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22832948209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 46055562
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39049531
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: nem ismert
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CSŐFÉM-SZER Csőhálózat és Fémszerkezet Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76820652
Postai cím: Kisfaludy Utca 27.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13406774209

Hivatalos név: "ÉPGÉPSZERVIZ" Építőgép Javító Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88089935
Postai cím: Salétrom Utca 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10642386209

Hivatalos név: Szabó és Társa Fémipari Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64498256
Postai cím: Rigó Utca 92/a.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22832948209

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/01/24 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges