Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5011/2020
CPV Kód:77800000-8
Ajánlatkérő:Szent István Egyetem
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent István Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66152657
Postai cím: Páter Károly U. 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csorbai Balázs
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozbeszerzes@szie.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szie.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek. c) pont szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Zárt akvakultúra rendszerek fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001558322019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77800000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Zárt akvakultúra rendszerek fejlesztése
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 112402000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zárt akvakultúra rendszerek fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77800000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Szent István Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zárt akvakultúra rendszerek input és output paramétereinek környezeti és gazdasági szempontú fejlesztése a 2018-1.3.1.-VKE-2018-00012 azonosítószámú projekt keretében a Műszaki leírásban részletezettek, valamint az alábbiak szerint:
1. mérföldkő 1. feladat: Ipari kutatás - A kutatáshoz szükséges meglévő és kísérleti technológiák, módszertanok alkalmazhatóságának elemzése, vizsgálata, Alkalmazástechnológiai követelmény meghatározás, kutatási terv, kísérlet-, vizsgálati terv készítése, kutatás validálás.
Eredménytermék: kutatási mátrix.
Elvárt mennyiség: 300 oldal unikális törzs anyag 500 oldal melléklet
1. mérföldkő 2. feladat: Ipari kutatás, A kutatott rendszer és folyamatok által alkalmazott be-, kimeneti paraméterek meghatározása, összefüggés rendszerének feltárása, a tervezett modell működésének logikai tervezése, koncepcióinak (Proof of Concept) kísérleti alkalmazása, lehatárolása és a hozzájuk kapcsolódó, újonnan kialakítandó technológiák, módszertanok vizsgálata. A keletkező eredmény megnevezése:
• Elkészülnek a szűrő és keltető egységek technológia elemeinek kisminta modelljei
• Meghatározásra kerülnek a kísérleti eszközök használatának peremfeltételei
• Átadásra kerülnek a beüzemelés jegyzőkönyvei, az elkészült kísérleti eszközök tervdokumentációi
• Az egyes kisminta modelleken különböző terhelés mellett elvégzett mérések jegyzőkönyvei
Elvárt mennyiség: 100 oldal unikális törzs anyag 200 oldal melléklet
2. mérföldkő 1. feladat: Kísérleti fejlesztés, Kísérletek kiértékelése, eredmények validálása és a modell rendszer továbbfejlesztése, modell rendszer véglegesítése.
A keletkező eredmény megnevezése:
• a különböző halfajok szaporítása során a műszaki egységek terhelhetőségének vizsgálati körülményeinek véglegesített műszaki modelljei
• a különböző részelemekből álló inkubáló rendszerek hatékonyságát elemző kísérletek jegyzőkönyvei
• vízminőségi jegyzőkönyvek
• vízátfolyási adatok
• terhelési adatok
• a modell rendszerek műszaki leírásai
Elvárt mennyiség: 100 oldal unikális törzs anyag 200 oldal melléklet
2. mérföldkő 2. feladat: Kísérleti Fejlesztés, Prototípus tervezése, fejlesztése I.
A keletkező eredmény megnevezése:
• mobil halkeltető prototípus tervdokumentációja elektronikus (eredeti szerkeszthető, valamit végfelhasználók számára is használható pdf formátumban) ,valamint nyomtatott formában is
• mobil halkeltető működő képes prototípusa, a közúti forgalomba bocsátáshoz szükséges összes dokumentummal
• a mobil keltető egységnek átadáskor bizonyítottan képesnek kell lenni legalább 100.000 táplálkozó afrikai harcsa lárva előállítására
Elvárt mennyiség: 100 oldal unikális törzs anyag 200 oldal melléklet
3. mérföldkő 1. feladat: Kísérleti Fejlesztés, Prototípus tervezése, fejlesztése II.
A keletkező eredmény megnevezése:
• végleges mobil halkeltető prototípus
• jegyzőkönyvek
• üzemeltetési tapasztalatok dokumentációja
Elvárt mennyiség: 100 oldal unikális törzs anyag
3. mérföldkő 2. feladat: Kísérleti Fejlesztés, Rendszerintegráció és tesztelés K+F projekt lezárása, hasznosíthatósági tervezés, projektzárás (melynek határideje: 2021. december 15.)
A keletkező eredmény megnevezése:
• alkalmazhatósági feltételek és korlátok összefoglaló dokumentuma – mobil halkeltető
• a finomhangolás eredményeként előállt rendszer elemek
• Továbbfejlesztési igények listája
• Lehetséges K+F+I projekt terv
Elvárt mennyiség: 150 oldal unikális törzs anyag

A további információkat, a részletes és teljes műszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. Az M/1.1. alkalmassági követelményben előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap max. 24 hónap)  7,5
2 2.2. Az M/1.2. alkalmassági követelményben előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap max. 24 hónap)  7,5
3 2.3. Az M/1.3. alkalmassági követelményben előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap max. 6 hónap)  7,5
4 2.4. Az M/1.4. alkalmassági követelményben előírt szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0 hónap max. 24 hónap)  7,5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) ponthoz: A teljesítés határideje a szerződés mindkettő fél aláírásától számított 24 hónap, de legkésőbb a projekt fizikai zárásának időpontja, mely 2021. december 15. A részhatáridőket a szerződéstervezet tartalmazza. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 243 - 597451
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Zárt akvakultúra rendszerek fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57568890
Postai cím: Pattantyús Ábrahám Körút 10.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: ibkcrash@gmail.com
Telefon: +36 709084747
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 118968333
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 112402000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A nyertes ajánlattevő adószáma:
14003381-2-13
Az ajánlattevő neve, címe és adószáma:
EBK-Hungary Mérnöki, Termelő, Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám Körút 10.),
14003381-2-13
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)