Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/60
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.25.
Iktatószám:5028/2020
CPV Kód:45214200-2
Ajánlatkérő:Salgótarjáni Tankerületi Központ
Teljesítés helye:H-3060 PÁSZTÓ NAGYMEZŐ ÚT 34-36. HRSZ: 2352/1;H-3060 PÁSZTÓ NAGYMEZŐ ÚT 34-36. HRSZ: 2352/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.27.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Salgótarjáni Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28056672
Postai cím: Rákóczi Út 36
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Majorosné Kanyó Mária
Telefon: +36 32511714
E-mail: quadrat@chello.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/salgotarjan
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085652020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000085652020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pásztó Zsigmond Király Általános Iskola felújítása
Hivatkozási szám: EKR000085652020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „A Pásztói Zsigmond Király Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” tárgyú projekt keretében építési beruházás megvalósítására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dózsa és technika szárnyak bővítése felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: H-3060 PÁSZTÓ NAGYMEZŐ ÚT 34-36. HRSZ: 2352/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A volt Dózsa György Iskola épületei két épületből – a Főépületből (oktatási szárny) és a Tornaterem épülete (technika sor) - áll. A Főépület és a tornaterem (Technika sor) épülete fedett-nyitott téren keresztül van összeköttetésben. Felújítandó munkarészek: - az épület lapostetőjének felújítására: hőszigetelésére, vízszigetelésére, vízelvezetés felújítására; - épület homlokzatának felújítására, hőszigetelésére; - a külső-belső nyílászárók cseréjére; - belső padló- és falburkolatok cseréjére, felújítására; - beltéri lépcsők burkolatának és korlátjának felújítására; - belső falak javítására, festésére; - a vizesblokkok teljes felújítására; - teljes elektromos hálózat felújítására; - fűtés és vízhálózat teljes felújítására; - épület akadálymentesítése: akadálymentes rámpák építésére a főbejáratnál és a telekhatárnál; - új oktatási segédeszközök és bútorok beszerzésére; - biztonsági rendszer korszerűsítésére, bővítésére
; - tűzvédelmi rendszer korszerűsítésére, bővítésére; - udvarok térburkolatának cseréjére; - zöldfelületek revitalizációjára. A Főépület északi homlokzatához kapcsolódóan egy új kétszintes épületrész építésére kerül sor, mely szintenként két-két tantermet, férfi, női és akadálymentes illemhelyet is tartalmazó vizes helyiségeket, továbbá a földszinten a takarítószemélyzet öltöző/pihenő helyiségét és egy teakonyhát, az emeleten pedig a tanárok számára kialakított pihenőt és teakonyhát tartalmaz. A tervezett épületrészben az akadálymentesítési követelményeknek megfelelően akadálymentes személyfelvonó, illetve a földszinti bejáratokhoz akadálymentes rámpák kerülnek kialakításra. Az épület főbejárata elé egy acél szerkezetű előtető készül, az épület bejáratának megközelítésére létesített lépcső és akadálymentes rámpa kialakításával. Az utcáról az udvar akadálymentes megközelíthetősége miatt, a lépcsősor tetejéről kiinduló akadálymentes rámpa kerül kialakításra. Alapterületek: Főépület földszint: 1254,38 m2 Főépület 1.szint: 1052,09 m2
Technika sor: 1605,22 m2 összesen: 3911,69 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-4 fő) 5
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-16:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(1-10 munkanap 10
4 Az M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban 0-36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00042
II.2.14) További információ:
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hónap max. 60 hónap. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat
érvénytelen, a 60 hó és annál több vállalás max 10 pont. 3. részszempont: nem vállal hátrányos helyzetű munkavállalót 0 pont 4 vagy több fő 10 pont. 4. részszempont esetén min 1 munkanap, max 10 munkanap. 5. részszempont: min. 0 hó, max. 36 hó.

II.2.1)
Elnevezés: Gárdonyi szárny felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214200-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: H-3060 PÁSZTÓ NAGYMEZŐ ÚT 34-36. HRSZ: 2352/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A volt Gárdonyi Géza Általános Iskola épülete 113 éves, helyi védelem alatt áll. Az épület alaprajzi elrendezését tekintve T alakú, a Nagymező utcával párhuzamos épületrész két szintjén helyezkednek el a tantermek, illetve a földszinten az iskola működtetéséhez szükséges irodák. A tornatermet és kiszolgáló helyiségeit tartalmazó épületrész a kétszintes épülettömegre merőlegesen helyezkedik el. A tornaterem és a hozzá tartozó szertár, tanári szoba, illetve öltözők, és azok vizesblokkjának belső felújítását nem érinti a jelen beruházás, így ezt a tervdokumentáció sem tartalmazza. Az előbbi helyiségeket tartalmazó épületrész homlokzatának külső felújítása viszont szerepel a tervben: a homlokzati felületek javítása, illetve festése fog megvalósulni. A felújítási munkák azonban nem tartalmazzák Nagymező útra merőleges épületrész a külső nyílászáróinak cseréjét, az épületrész tetőfedésének felújítását. A tervdokumentáció által érintett (Nagymező úttal párhuzamos) épületrészében sor kerül: - tetőfedésének és vízelvezetésének cseréjére;- a meglévő fedélszerkezet szükséges mértékű megerősítésére, javítására; - zárófödém hőszigetelésére; - épület homlokzatának felújítására; - a külső-belső nyílászárók cseréjére; - belső padló- és falburkolatok cseréjére, felújítására; - beltéri lépcsők burkolatának és korlátjának felújítására; - belső falak javítására, festésére; - a vizesblokkok teljes felújítására; - bizonyos helyiségekben álmennyezet kerül kialakításra; - teljes elektromos hálózat felújítására; - fűtés és vízhálózat teljes felújítására; - épület akadálymentesítése: - akadálymentes rámpa az udvar felé, - személyfelvonó a meglévő lépcső orsóterében, - akadálymentes illemhelyiség; - a tornaterem
megközelítésének biztosítására kibontásra kerül a lépcső alatti régi gépészeti helyiség, helyette közlekedő létesül; - meglévő belső fali tűzcsap áthelyezésére; - új oktatási segédeszközök és bútorok beszerzésére; - biztonsági rendszer korszerűsítésére, bővítésére; - tűzvédelmi rendszer korszerűsítésére, bővítésére; - udvarok térburkolatának cseréjére; - új külső járda és monolit lépcsőszerkezet készül a Főépületet és a Gárdonyi épülete között, lépcsőlifttel ellátva; - zöldfelületek revitalizációjára. érintett alapterület: földszint:
964,03 m2 emelet:624,37 m2 összesen:1588,40 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás (hó) (min 12 hónap max 60 hónap) 10
2 Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (0-4 fő) 5
3 A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje munkanapokban a Megrendelő munkanapon 8:00-16:00 óra között történő ért. követő első munkanaptól számítva(1-10 munkanap 10
4 Az M1 alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban 0-36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00042
II.2.14) További információ:
A beruházás építési engedély köteles. A jótállás min. 12 hónap max. 60 hónap. A 12 hónapon aluli vállalás esetén az ajánlat
érvénytelen, a 60 hó és annál több vállalás max 10 pont. 3. részszempont: nem vállal hátrányos helyzetű munkavállalót 0 pont 4 vagy több fő 10 pont. 4. részszempont esetén min 1 munkanap, max 10 munkanap. 5. részszempont: min. 0 hó, max. 36 hó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 1.§ alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban„EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát.
Felhívjuk a figyelmet a Kr 3.§ -ra is. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az AT köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát benyújtani. AK a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja a kizáró okokkal kapcsolatban előírt igazolások benyújtására. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be. Az AT-nek a Kr. 8.§ 10.§, 12.§, 14.§, 15.§(1) és 16. § szakasza szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §-a alapján az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. AK felhívja a figyelmet a Kr. 1. § (8) bekezdésére, illetve a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére. SZ/1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a Kr. 21.§(1) alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Minimumkövetelmény: SZ/1. Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A közbeszerzés valamennyi része tekintetében Kbt. 65. § (1) bekezdésének c) pontja és a Kr. 26. § (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. SZ1:Az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében való szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan elérhető adatbázisból.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdése értelmébenaz EEKD IV.rész "alfa" mező kitöltésével kell előzetesen igazolnia alkalmasságát, hogy megfelel az ajánlatkérőáltal meghatározott alkalmassági követelményeknek. Hivatkozunk: a Kr. 3.§ (3), (5) bek. is. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.A Kbt.62. § (1) bekezdés i) pontja alapján az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben az adott Ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban az EEKD-ben tett nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot érintő igazolási kötelezettségének, úgy kizáró ok hatálya alá kerül.
M1: Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján be kell mutatnia azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség - ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük, vagy a képzettségük szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevőnek csatolnia kell azon nyilatkozatát, hogy mely szakembereket kívánja bevonni a teljesítébe. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a szakember nevét, pozíció megjelölését, ahol a szakembert a teljesítés során foglalkoztatni kívánja, jogviszonyát a megjelölt szervezettel. Nyilatkoznia kell a szakember végzettségét, képzettségét tekintve, valamint arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvánartásba vételellel rendelkezik-e jelenleg valamint hogy rendelkezni fog a szerződéskötéstől a teljesítés teljes időtartama alatt. Csatolni kell a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatát, szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell a szakember szakmai gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat (betöltött munkakör ismertetését, hivatkozott munkakörben ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét év/hó megjelölésével, valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Csatolni kell még a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát is, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Amennyiben a szakember az ajánlat benyújtásakor rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, illetve az előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” felelős műszaki vezetői jogosultsággal, akkor a jogosultság megszerzésének időpontját a szakmai önéletrajzban fel kell tüntetni. Ebben az esetben a szakember végzettségét igazoló okiratok másolatának benyújtása nem szükséges, valamint az alkalmasság igazolásához szükséges szakmai tapasztalat bemutatása sem szükséges a szakmai önéletrajzban, a jogosultság érvényességét Ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara nyilvános adatbázisából.
M/2: Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett magasépítési referencia ismertetését. A Kr. 22. § (3) bekezdésének megfelelően az igazolásnak tartalmaznia kell az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét - m2 , a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hó nap) és helyét, a szerződést kötő másik fél megnevezését, nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
Mindkét rész tekintetében
M/1. Ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt legalább egy fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Az 1.rész Dózsa és technika szárnyak bővítése és felújítása esetében
M/2. Ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 2 200 m2 alapterületű egy vagy több szerződésből szerződésszerűen teljesített épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkáira vonatkozó referenciával.
A 2.rész Gárdonyi szárny felújítása esetében
M/3 Ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 év bármelyikében befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt legalább 800 m2 alapterületű egy vagy több szerződésből szerződésszerűen teljesített épület építés és/vagy felújítási és/vagy bővítési és/vagy átalakítási munkáira vonatkozó referenciával.
Mindkét részre történő ajánlattétel esetén a referencia tekintetében elegendő a magasabb követelménynek (M/2) megfelelni.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fedezet: EFOP-4.1.2-17-2017-00042 sz. tám. szerződés - utófin. AK tartalékkeretről nem rend. A telj.ig: Kbt. 135. § (1)-(2) bek. sz. Ellenszolg. Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. és Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bek. szerint. Szla: 3 db részszámla/rész és a végszámla. Előleg: 10 %. AK előlegvisszafizetési biztosítékot nem kér. Az építési munkák engedélykötelesek. Kés.kötbér: a késedelem minden naptári napja után a kés. érintett rész nettó váll. díj 0,5 %-a, max. nettó váll.díj 15 %-a. Bevállalt hátrányos helyzetű munkavállaló alk. ért. szempont nem alk. esetén a nettó váll. díj 0,3 %, max. 1,5 %. Meghiúsulási kötbér nettó vállalkozói díj 20%-a. A jótállási időszak alatt a helyszíni javítási munkák megkezdésének határideje mnapokban a Megrend. mnapon 8:00-16:00 óra között tört. ért. követő első mnaptól számítva ért. sz. be nem tartása esetén jav.érintet nettó váll. díj 4 %/késedelmes mnap, max 5 kés. mnap. Jóltelj.bizt: 2%
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/04/27 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésében foglaltakat.
2. Formai kötöttség: Az elektronikus ajánlat kívánt formátuma: pdf, az árazott költségvetés pdf és excel formátumban is benyújtandó.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot a 424/2017. Kr. 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján űrlap formájában kell elkészíteni. A felolvasólapon fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti adatokat.
4. Az ajánlatnak tartalmazni kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozatot.
5. Az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a képviseleti jogok ellenőrizhetősége érdekében a nyilattkozatot aláíró(k)
cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i), vagy a 2006. évi V.törvény szerinti aláírási mintáit.
6. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkozni kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
7. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy gazdálkodó szervezete tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. Kr. 13. §-a értelmében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érk. a cégbíróság által megküldött igazolást.
8.A 322/2015. Kr. 26. §- alapján AK előírja, hogy a nyertes ajánlattevő(k)nek legkésőbb a szerződés hatályba lépésének időpontjára építési összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) az 1. rész tekintetében legalább 400 millió Ft/év és 80 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően, a 2. rész tekintetében legalább 100 millió Ft/év és 20 millió Ft/káresemény értékhatárig kiterjedően. A biztosításnak érvényben kell maradnia a sikeres műszaki átadás-átvételt követően legalább 12 hónapig a szavatosság/jótállás körében bekövetkező eseményekre. Az ajánlatban nyilatkozni kell a felelősségbiztosítás fennállására vonatkozóan.
9. Az ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumban foglaltak szerint- a kiadott költségvetések beárazott példányát kell benyújtani pdf és exel formátumban is.
10. Közös ajánlattétel: A Kbt. 35. § szerint.
11. Üzleti titok: A Kbt. 44. § és a 424/2017. Kr. 11. § (4) bek. foglaltaknak szerint.
12. Az ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, az eljárás eredményességéhez részenként min. 2 db ajánlat beérkezése szükséges az ajánlattételi határidőig.
13. Az ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
14. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint a 321/2015. Kr., a 322/2015. Kr., illetve 424/2017. Kr. előírásai szerint kell eljárni.
15. Ponthatár: Rész-szempontonként: 0-10 pont A legjobb tartalmi elem 10 pontot kap. 1. rész-szempont nettó ajánlati ár :
fordított arányosítás, a 2 és 4. rész-szempontoknál arányosítás, 3 és 5. rész-szempontok esetében egyenes arányosítás részleteiben lsd közbesz dok útmutató.
16.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. megfelelően feltételes közbeszerzési eljárás, a vállalkozási szerződés hatálybalépésének feltétele a támogatási szerződés módosításának jóváhagyása, továbbá kiköti a Kbt 135. § (12) bekezdésének alkalmazását is. Az Ajánlatkérő meghatározza továbbá,
hogy az eljárás egyes részei között a fedezetátcsoportosítás jogát fenntartja.
17. Az M1 alkalmassági feltételhez bemutatott szakembernek a szerződéskötés időpontjára kell rendelkeznie a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal.
18. Az eljárásba bevont FAKSZ: Majorosné Kanyó Mária, lajstromszám: 00183
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. XXI. fejezet
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák