Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/57
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.20.
Iktatószám:5044/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Polgár Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4090 Polgár kül- és belterület helyrajzi számok: I. 02,011/86,011/85,011/84,011/83,011/82,011/81,011/80,011/79,011/78,011/77,011/76,011/92,011/93,011/94,011/95,011/96,09,05/1,03/1;4090 Polgár kül- és belterület helyrajzi számok: II. 674/2,674/3,674/4,314,625/5,625/6,625/3,601/2,598/2,3340/2,3340/4,3396/5,3339/2,3339/1,0269/1;4090 Polgár kül- és belterület helyrajzi számok: III. 674/2,82,598/1,598/2;4090 Polgár kül- és belterület helyrajzi számok: IV. 598/2,598/3,2683,2595,2465,2294,2219,2263;4090 Polgár kül- és belterület helyrajzi számok: V. 3434,82;4090 Polgár kül- és belterület helyrajzi számok: VI. 03/1,674/2,042
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Polgár Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98261035
Postai cím: Barankovics Tér 5.
Város: Polgár
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kissné Barta Piroska
Telefon: +36 52573510
E-mail: polghiv@polgar.hu
Fax: +36 52391455
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.polgar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000081562020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000081562020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartható közlekedésfejlesztés Polgáron
Hivatkozási szám: EKR000081562020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A P1 szakasz hossza: 2144,50 m
A tervezett kétirányú önállóan vezetett kerékpárút 2×1 sávos.
A P2 szakasz hossza: 2791,50 m
Az első alszakasz kezdete a 3324 j. összekötő út 1+740,00 - 4+280,00 km szelvények közötti 2540,00 m-es hosszát öleli fel, mely az adott útszakaszon irányhelyes kerékpársáv kijelölést foglal magába, illetve a szakasz végén egy elválasztott gyalog- és kerékpárúti 251,50 m hosszú szakaszt. A tervezési szakaszon a forgalmi sávok szélessége 3,00 m-es kialakítással került megtervezésre, továbbá ehhez adódik még a kerékpársávok 1,25 m-es szélessége. Az így előálló nem csomóponti szakaszokon a burkolatszélesség min. 8,50 m-es kell hogy legyen, ezért azon szakaszokon ahol ez a szélesség nincs meg ott burkolatszélesítést kell készíteni. Az alapréteg szélesítésének min. 0,70 m-nek kell lennie. A felette lévő rétegeket 20,0 – 20,0 cm-enként be kell lapolni. A hosszhézagokba bitumenes tömítő szalagot kell beépíteni, az alaprétegre pedig 20,0 cm-el szintén belapolva min. 0,90 m szélességben aszfalt erősítő rácsot kell beépíteni. A tervezési szakaszon két buszmegálló található melyek eredeti helyükön kerülnek felújításra. A buszváró utas peronok hossza 18,00 m, mely a jobb oldalon az 1+776,00 – 1+794,00 km szelvények közé, míg bal oldalon az 1+799,00 – 1+817,00 km szelvények közé esik.
Az új peronok kiemelt szegéllyel határoltak és aszfalt burkolattal ellátottak, fellépő magasságuk pályaszint +15,0 cm.
A P3 jelű szakasz hossza: 2095,26 m.
Az előírt értékek: forgalmi sáv szélessége: 3,50 m ;nyitott kerékpársáv szélessége oldalanként: 1,25 – 1,25 m
A P4 jelű szakasz hossza: 1480,00 m, mely magába foglalja a kerékpáros nyomok kijelöléseit is.
Az előírt értékek: forgalmi sáv szélessége: 3,50 m ;nyitott kerékpársáv szélessége oldalanként: 1,25 – 1,25 m
A temető bejárataihoz 1-1 db kerékpáros tárolót kell elhelyezni, 10 illetve 20 db férőhellyel.
A P5 jelű szakasz hossza 430,00 m.
A fürdő bejárataihoz 1 db napelemes energiaellátással megtáplált 20 férőhelyes kerékpáros tárolót kell elhelyezni.
A kerékpárút pályaszerkezete az alábbi:
3,0 cm vtg. AC 8 kopó j. kopóréteg
4,0 cm vtg. AC 11 kötő j. kötő réteg
20,0 cm vtg. M56 jelű alapréteg
20,0 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg alkalmatlan fedőréteg eltávolítása geotechnikai szakvélemény alapján
meszes talajstabilizáció geotechnikai szakvélemény alapján
meglévő burkolat elbontása / tükörképzés / altalaj tömörítés
A buszváró peronok és új építésű aszfaltos járdák pályaszerkezete az alábbi:
3,0 cm vtg. AC 8 kopó j. kopóréteg
15,0 cm vtg. FZKA 0/56 jelű alapréteg
20,0 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg
meglévő burkolat elbontása / tükörképzés / altalaj tömörítés
A meglévő térkő burkolatú buszöböl pályaszerkezete „B” jelű forgalmi terhelési
osztály esetén:
16,0 cm vtg. CP 4/3 j. bazalt betonburkolat
1 rtg. polietilén fólia
15,0 cm vtg. Ckt-4 jelű cementstabilizációs alapréteg
20,0 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg
meglévő térkő burkolat teljes elbontása / tükörképzés / altalaj tömörítés
A térkő burkolatú járdák és szigetek pályaszerkezete az alábbi:
6,0 cm vtg. térkő
3,0 cm vtg. NZ 2/4 j. ágyazóréteg
20,0 cm vtg. M56 jelű alapréteg
20,0 cm vtg. fagyálló homokos kavics védőréteg meglévő burkolat elbontása / tükörképzés / altalaj tömörítés
A humuszolt földpadka szerkezete:
füvesítés
10,0 cm vtg. humuszterítés
Az útpadka szerkezete a P1 jelű szakasz bal oldalán szerkezete a P1 jelű szakasz bal oldalán a 0+000,00 – 0+410,00 km sz. k.:
15,0 cm vtg. nemesített padka folytonos szemeloszlású M22 j. világos színű dolomitból
Kerékpárhíd:
- Teherbírási osztály: 5,0 KN/m2
- Szabad nyílás: 11,50 m
- Szerkezeti hossz: 12,70 m
- Pályaszélesség: 3,10 m
Anyagminőség:
Betonok
Vasbeton cölöp C30/37-XC2-16-F5
Cölöpösszefogó gerenda C30/37-XC4-XF2-24-F3
Hídfő, szárnyfal C35/45-XF2(H)-XC4-16-F3
Betonacél (MSZ 339 szerint) B500B (B60.50)
Faszerkezet C 40
Acélszerkezet S 235 JR (Fe 235 J) (MSZ 10025)
Ajánlattevőknek valamennyi rész esetén figyelembe kell vennie a műszaki dokumentáció részét képező KETOSZ észrevételeket és az arra adott tervezői válaszokat.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: P1 jelű szakasz
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4090 Polgár kül- és belterület
helyrajzi számok:
I.
02,011/86,011/85,011/84,011/83,011/82,011/81,011/80,011/79,011/78,011/77,011/76,011/92,011/93,011/94,011/95,011/96,09,05/1,03/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A P1 szakasz (útépítés) hossza: 2144,50 m
A tervezett kétirányú önállóan vezetett kerékpárút 2×1 sávos.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megvalósításban résztvevő szakember út és/vagy kerékpárút építési és/vagy felújítási munkák területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004
II.2.13) További információ
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere: szakember többlet tapasztalata és a hosszabb jótállási idő szempont esetén arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás. A környezetvédelmi vállalások tekintetében a legjobb, azaz a legtöbb „igen” választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fenti meghatározott egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az „igen” válaszok számától függően. A legkedvezőbb megajánlás szintje 4 „igen” válasz. Ha az ajánlatban a környezetvédelmi vállalásokra adott „igen” válaszok száma „0”, azt az Ajánlatkérő „0” pontszámmal értékeli (a legkedvezőtlenebb megajánlás szintje).
Ajánlatkérő alkalmassági követelményként határozta meg a KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges feltételek meglétét. Az értékelés körében az ezen felüli többlet tapasztalat kerül értékelésre.
A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe.

II.2.1) Elnevezés: P2 jelű szakasz
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4090 Polgár kül- és belterület
helyrajzi számok:
II.
674/2,674/3,674/4,314,625/5,625/6,625/3,601/2,598/2,3340/2,3340/4,3396/5,3339/2,3339/1,0269/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A P2 szakasz (útépítés) hossza: 2791,50 m
Az első alszakasz kezdete a 3324 j. összekötő út 1+740,00 - 4+280,00 km szelvények közötti 2540,00 m-es hosszát öleli fel, mely az adott útszakaszon irányhelyes kerékpársáv kijelölést foglal magába, illetve a szakasz végén egy elválasztott gyalog- és kerékpárúti 251,50 m hosszú szakaszt.A tervezési szakaszon a forgalmi sávok szélessége 3,00 m-es kialakítással került megtervezésre, továbbá ehhez adódik még a kerékpársávok 1,25 m-es szélessége. Az így előálló nem csomóponti szakaszokon a burkolatszélesség min. 8,50 m-es kell hogy legyen, ezért azon szakaszokon ahol ez a szélesség nincs meg ott burkolatszélesítést kell készíteni. Az alapréteg szélesítésének min. 0,70 m-nek kell lennie. A felette lévő rétegeket 20,0 – 20,0 cm-enként be kell lapolni. A hosszhézagokba bitumenes tömítő szalagot kell beépíteni, az alaprétegre pedig 20,0 cm-el szintén belapolva min. 0,90 m szélességben aszfalt erősítő rácsot kell beépíteni.A tervezési szakaszon két buszmegálló található melyek eredeti helyükön kerülnek felújításra. A buszváró utas peronok hossza 18,00 m, mely a jobb oldalon az 1+776,00 – 1+794,00 km szelvények közé, míg bal oldalon az 1+799,00 – 1+817,00 km szelvények közé esik.
Az új peronok kiemelt szegéllyel határoltak és aszfalt burkolattal ellátottak, fellépő magasságuk pályaszint +15,0 cm.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megvalósításban résztvevő szakember út és/vagy kerékpárút építési és/vagy felújítási munkák területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004
II.2.13) További információ
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere: szakember többlet tapasztalata és a hosszabb jótállási idő szempont esetén arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás. A környezetvédelmi vállalások tekintetében a legjobb, azaz a legtöbb „igen” választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fenti meghatározott egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az „igen” válaszok számától függően. A legkedvezőbb megajánlás szintje 4 „igen” válasz. Ha az ajánlatban a környezetvédelmi vállalásokra adott „igen” válaszok száma „0”, azt az Ajánlatkérő „0” pontszámmal értékeli (a legkedvezőtlenebb megajánlás szintje).
Ajánlatkérő alkalmassági követelményként határozta meg a KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges feltételek meglétét. Az értékelés körében az ezen felüli többlet tapasztalat kerül értékelésre.
A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe.

II.2.1) Elnevezés: P3 jelű szakasz
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4090 Polgár kül- és belterület
helyrajzi számok:
III.
674/2,82,598/1,598/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A P3 jelű szakasz (útburkolat felfestése) hossza: 2095,26 m.
Az előírt értékek: forgalmi sáv szélessége: 3,50 m ;nyitott kerékpársáv szélessége oldalanként: 1,25 – 1,25 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megvalósításban résztvevő szakember út és/vagy kerékpárút építési és/vagy felújítási munkák területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004
II.2.13) További információ
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere: szakember többlet tapasztalata és a hosszabb jótállási idő szempont esetén arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás. A környezetvédelmi vállalások tekintetében a legjobb, azaz a legtöbb „igen” választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fenti meghatározott egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az „igen” válaszok számától függően. A legkedvezőbb megajánlás szintje 4 „igen” válasz. Ha az ajánlatban a környezetvédelmi vállalásokra adott „igen” válaszok száma „0”, azt az Ajánlatkérő „0” pontszámmal értékeli (a legkedvezőtlenebb megajánlás szintje).
Ajánlatkérő alkalmassági követelményként határozta meg a KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges feltételek meglétét. Az értékelés körében az ezen felüli többlet tapasztalat kerül értékelésre.
A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe.

II.2.1) Elnevezés: P4 jelű szakasz
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4090 Polgár kül- és belterület
helyrajzi számok:
IV.
598/2,598/3,2683,2595,2465,2294,2219,2263
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A P4 jelű szakasz (útburkolat felfestése) hossza: 1480,00 m, mely magába foglalja a kerékpáros nyomok kijelöléseit is.
Az előírt értékek: forgalmi sáv szélessége: 3,50 m ;nyitott kerékpársáv szélessége oldalanként: 1,25 – 1,25 m
A temető bejárataihoz 1-1 db kerékpáros tárolót kell elhelyezni, 10 illetve 20 db férőhellyel.
Kerékpáros tároló műszaki kialakítottsága:
Vázszerkezet : acél profilokból hegesztéssel kialakított elemekből álljon, alumínium lemezből élhajlítással és hegesztéssel kialakított szerkezet. A vízelvezetés tálcaszerűen kialakított tetőelemekből a csapadékvíz a tető hátuljára kerüljön kialakításra, szerelt vízelvezető elemen keresztül két oldali levezetéssel. Az acél keretlábak 40 x 40 cm méretű, 80 cm mélységű beton alapokra támaszkodnak. A lábak talpait az előre bebetonozott acél szerelvényekhez kell csavarozással rögzíteni.
Felületkezelés : cinkromátos alapozó porfestés + RAL színskála szerinti színrefestés
A típus: 1 db 10 db kerékpár fogadására / alap modul/
B típus: 1 db 20 db kerékpár fogadására
Tető : polikarbonát
Kerékpártartó : átm. 48 mm-es acélcsőből hajlított 800 mm széles horganyzott kerékpártartó.
Magassága talajszinttől 800 mm, teljes magasság 1200 mm.
Telepíthetősége:betonozással.
A kerékpártároló méretei: szélessége A típus 3000 és B típus 6000 mm, hossza 5820 mm,
Kerékpártámasz: A típus 5 db, a B típus 10 db
Tárolható kerékpár A típus 10 és a B típus 20 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megvalósításban résztvevő szakember út és/vagy kerékpárút építési és/vagy felújítási munkák területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004
II.2.13) További információ
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere: szakember többlet tapasztalata és a hosszabb jótállási idő szempont esetén arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás. A környezetvédelmi vállalások tekintetében a legjobb, azaz a legtöbb „igen” választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fenti meghatározott egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az „igen” válaszok számától függően. A legkedvezőbb megajánlás szintje 4 „igen” válasz. Ha az ajánlatban a környezetvédelmi vállalásokra adott „igen” válaszok száma „0”, azt az Ajánlatkérő „0” pontszámmal értékeli (a legkedvezőtlenebb megajánlás szintje).
Ajánlatkérő alkalmassági követelményként határozta meg a KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges feltételek meglétét. Az értékelés körében az ezen felüli többlet tapasztalat kerül értékelésre.
A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe.

II.2.1) Elnevezés: P5 jelű szakasz
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4090 Polgár kül- és belterület
helyrajzi számok:
V.
3434,82
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A P5 jelű szakasz (útburkolat felfestése) hossza 430,00 m.
A fürdő bejárataihoz 1 db 20 férőhelyes kerékpáros tárolót kell elhelyezni.
Kerékpáros tároló műszaki kialakítottsága:
Vázszerkezet : acél profilokból hegesztéssel kialakított elemekből álljon, alumínium lemezből élhajlítással és hegesztéssel kialakított szerkezet. A vízelvezetés tálcaszerűen kialakított tetőelemekből a csapadékvíz a tető hátuljára kerüljön kialakításra, szerelt vízelvezető elemen keresztül két oldali levezetéssel. Az acél keretlábak 40 x 40 cm méretű, 80 cm mélységű beton alapokra támaszkodnak. A lábak talpait az előre bebetonozott acél szerelvényekhez kell csavarozással rögzíteni.
Felületkezelés : cinkromátos alapozó porfestés + RAL színskála szerinti színrefestés
A típus: 1 db 10 db kerékpár fogadására / alap modul/
B típus: 1 db 20 db kerékpár fogadására
Tető : polikarbonát
Kerékpártartó : átm. 48 mm-es acélcsőből hajlított 800 mm széles horganyzott kerékpártartó.
Magassága talajszinttől 800 mm, teljes magasság 1200 mm.
Telepíthetősége:betonozással.
A kerékpártároló méretei: szélessége A típus 3000 és B típus 6000 mm, hossza 5820 mm,
Kerékpártámasz: A típus 5 db, a B típus 10 db
Tárolható kerékpár A típus 10 és a B típus 20 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megvalósításban résztvevő szakember út és/vagy kerékpárút építési és/vagy felújítási munkák területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004
II.2.13) További információ
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere: szakember többlet tapasztalata és a hosszabb jótállási idő szempont esetén arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás. A környezetvédelmi vállalások tekintetében a legjobb, azaz a legtöbb „igen” választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fenti meghatározott egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az „igen” válaszok számától függően. A legkedvezőbb megajánlás szintje 4 „igen” válasz. Ha az ajánlatban a környezetvédelmi vállalásokra adott „igen” válaszok száma „0”, azt az Ajánlatkérő „0” pontszámmal értékeli (a legkedvezőtlenebb megajánlás szintje).
Ajánlatkérő alkalmassági követelményként határozta meg a KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges feltételek meglétét. Az értékelés körében az ezen felüli többlet tapasztalat kerül értékelésre.
A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe.

II.2.1) Elnevezés: Műtárgyépítés
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4090 Polgár kül- és belterület
helyrajzi számok:
VI.
03/1,674/2,042
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kerékpárhíd építése:
- Teherbírási osztály: 5,0 KN/m2
- Szabad nyílás: 11,50 m
- Szerkezeti hossz: 12,70 m
- Pályaszélesség: 3,10 m
Anyagminőség:
Betonok
Vasbeton cölöp C30/37-XC2-16-F5
Cölöpösszefogó gerenda C30/37-XC4-XF2-24-F3
Hídfő, szárnyfal C35/45-XF2(H)-XC4-16-F3
Betonacél (MSZ 339 szerint) B500B (B60.50)
Faszerkezet C 40
Acélszerkezet S 235 JR (Fe 235 J) (MSZ 10025)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megvalósításban résztvevő szakember út és/vagy kerékpárút építési és/vagy felújítási munkák területén szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0-max. 60 hó) 1
2 Vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) 1
3 Környezetvédelmi vállalások (igen vállalások db száma; min.0-max. 4) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (Nettó Ft) / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004
II.2.13) További információ
Az adható pontszámok alsó határa 0, felső határa 10. Értékelés módszere: szakember többlet tapasztalata és a hosszabb jótállási idő szempont esetén arányosítás, ár szempont esetén fordított arányosítás. A környezetvédelmi vállalások tekintetében a legjobb, azaz a legtöbb „igen” választ tartalmazó megajánlás kapja a maximális pontszámot, a további megajánlott értékek a fenti meghatározott egyenes arányosítás módszerével kerülnek meghatározásra az „igen” válaszok számától függően. A legkedvezőbb megajánlás szintje 4 „igen” válasz. Ha az ajánlatban a környezetvédelmi vállalásokra adott „igen” válaszok száma „0”, azt az Ajánlatkérő „0” pontszámmal értékeli (a legkedvezőtlenebb megajánlás szintje).
Ajánlatkérő alkalmassági követelményként határozta meg a KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság vagy az annak megszerzéséhez szükséges feltételek meglétét. Az értékelés körében az ezen felüli többlet tapasztalat kerül értékelésre.
A párhuzamos időtartamú tapasztalatokat Ajánlatkérő kizárólag egyszer veszi figyelembe.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn. Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.). A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.) Öntisztázás: a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az előírás valamennyi rész esetén releváns.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek). Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az előírás valamennyi rész esetén releváns.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolni kell a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okirat másolatát is csatolni kell. Amennyiben a szakember már bejegyzésre került, az ajánlathoz a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát kell csatolni vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét. Ebben az esetben a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ha a megnevezett szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, akkor a végzettség igazolása külön nem szükséges. Az ajánlatban megnevezett szakember szakmai tapasztalatát a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzban szükséges megadni év/hó bontásban. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), (9), (11) bekezdésében foglaltakra.
M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásainak ismertetése. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembevételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia-igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Több részre történő ajánlattétel esetén a magasabb referencia-követelménynek történő megfelelés elegendő.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel (valamennyi rész esetén): - legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet VI. Felelős műszaki vezetés 3. rész sajátos építményfajták felelős műszaki vezetői szakterületek szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. Az alkalmassági igazolása körében mindegyik rész esetében bemutatható ugyanazon szakember.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 5 éven belül befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített olyan referenciákkal, melyek keretében megvalósult: I. rész esetén: út és/vagy kerékpárút kivitelezése és/vagy felújítása. II. rész esetén: út és/vagy kerékpárút kivitelezése és/vagy felújítása. III. rész esetén: útburkolat felfestése. IV. rész esetén: útburkolat felfestése. V. rész esetén: útburkolat felfestése. VI. rész esetén: híd és/vagy kerékpáros híd kialakítása és/vagy felújítása.
Az előírt alkalmassági követelmény több referencia bemutatásával is teljesíthető. A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 65. § (11) bekezdés alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jótállási biztosítékfizetési kötelezettséget ír elő. A jótállási biztosíték mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3%-a, melyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kell nyújtani ajánlattevő választása alapján. A jótállási biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási idő végéig kell rendelkezésre állnia.
Jótállási idő: Ajánlatkérő 36 hónap kötelezően vállalandó jótállási időt ír elő. Az ezen felül vállalt hosszabb jótállási idő (0-24 hónap) az ajánlatok értékelésének részszempontját képezi.
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért Ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ajánlati ár 1%-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér összegének felső határa a nettó egyösszegű ajánlati ár 20 %-a. A szerződés szerinti nettó egyösszegű ajánlati ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért a Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 20%-a.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.
A biztosítékok valamennyi részajánlatra irányadóak.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Előleg: a szerződésben foglalt ellenszolg. 30%-áig biztosított. Előleg igénylése esetén AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bek. alapján az előleget a munkaterület átadását követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg a számlákban arányosan kerül elszámolásra. I., II., VI. rész esetén: adott esetben előlegszámla, 3 rész és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. Részszámlák: 25%, 50%, 75% készültség elérését követően nyújthatók be teljesítéssel arányosan. III.-V. rész esetén: adott esetben előlegszámla és 1 végszámla benyújtására van lehetőség. A számlákhoz számlarészletezőt kell mellékelni. Kifizetés: Ptk. 6:130. § (1)–(2) bek., Kbt. 135 . § (3) bek., 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32/A. § és 32/B. § szerint utófinanszírozással. Pénznem: HUF. Végszámla benyújtása feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvétel lezárása. A végszámla kifizetésének feltétele a teljesítésigazolás kiállítása. Finansz.: TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004. A tám. int. 100 %. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Felelősségbiztosítás: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján az ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - meglévő építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítását megfelelően kiterjeszteni, vagy megfelelő új építés-szerelési szakmai felelősségbiztosítást kötni az alábbi mértékben: I. rész esetén legalább 200.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 20.000.000 Ft/káresemény, II. rész esetén legalább 100.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 20.000.000 Ft/káresemény, III. rész esetén legalább 3.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/káresemény, IV. rész esetén legalább 3.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 500.000 Ft/káresemény, V. rész esetén legalább 800.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 100.000 Ft/káresemény, VI. rész esetén legalább 20.000.000 Ft/ szerződéses időtartam és legalább 1.000.000 Ft/káresemény. Ajánlattevőnek - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén, a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidőt követő két óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő a finanszírozáshoz hitelt vesz igénybe, melynek rendelkezésre állása a szerződés hatályba lépésének feltétele.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő nem határoz meg korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Valamennyi részajánlat esetén a II.2.13) pontban meghatározottak szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
2) Ajánlattevő és kapacitást biztosító szervezet csatolja ajánlatába a nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az aláíró nem cégjegyzésre jogosult, csatoljanak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, mely a meghatalmazott aláírását tartalmazza.
3) Ajánlatkérő konzultációt nem tart, kiegészítő tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 114. § (6) bekezdés szerint kerül megadásra. A Kbt. 114. § (6) bekezdés szerinti ésszerű időtartam alatt Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárát megelőző legkésőbb 3. munkanapot érti.
4) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.
5) Az ajánlatokat az EKR rendszerben kell benyújtani az Ajánlattételi felhívásban meghatározott időpontig. Az ajánlat elkészítésénél a Kbt. 66. §-ban foglaltaknak megfelelően kell eljárni.
6) Az ajánlathoz a Közbeszerzési dokumentumok II.3./ pontjában megjelölt iratokat, nyilatkozatokat kell csatolni.
7) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése alapján jár el.
9) A Kbt. 66. § (6) alapján Ajánlatkérő nem írja elő az ajánlatban azon részek megnevezését, melyek teljesítéséhez ajánlatkérő alvállalkozót vesz igénybe, ill. az ajánlat benyújtásának időpontjában már ismert alvállalkozók megnevezését. A Kbt. 138. § (3) bek. szerint a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
10) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) és 69. § (11a) bek.-re.
11) Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását.
12) Ajánlatkérő az alábbi időpontban biztosítja a helyszín megtekintésének lehetőségét: 2020. április 06. 10 óra. Találkozás: Polgár Város Önkormányzata épületében (4090 Polgár, Barankovics tér 5.)
13) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívás megküldésének időpontjában hatályos közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. az irányadó. Részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatóak. FAKSZ: dr. Pálóczy András lajstromszám 00508
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges