Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5051/2020
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:1054 Budapest, Hold utca 4.;1054 Budapest, Hold utca 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Keiok Kft;Keiok Kft
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Major Gábor Zsolt
Telefon: +36 13273647
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.allamkincstar.gov.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: GINOP Tájékoztató kampányok megvalósítása
Hivatkozási szám: EKR001345272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei – a GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.3.11-18 kódszámú projektekhez és Tájékoztató kampányok megvalósítása a projekt szakmai megvalósítói állománya és a projekt kedvezményezettjei részére – a GINOP-5.3.11-18 kódszámú projekthez” (GINOP: KTK és Kampány 1. rész) az alábbi két részben:
• I. rész –Vállalkozási keretszerződés keretében GINOP-5.2.7-18-2018-00001 azonosítószámú „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című projekt kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátása
• II. rész –Vállalkozási keretszerződés keretében GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú -„Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” című és a PM/10133/3/2019 iktatószámú „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása a Közép-magyarországi régióban” tárgyú projektek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátása
A nyertes Ajánlattevőnek (továbbiakban: AT) a Projekt kötelező nyilvánosságot biztosító és a kötelező nyilvánosságon túli kommunikációs feladatainak ellátásához tervezetten az alábbi részfeladatokat kell teljesítenie részenként:
I. rész –Vállalkozási keretszerződés keretében GINOP-5.2.7-18-2018-00001 azonosítószámú „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című projekt kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátása
1. Gyártás – fotózás
2. Rendezvényszervezés - Sajtónyilvános ünnepélyes esemény - Nyitórendezvény
II. rész Vállalkozási keretszerződés keretében GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú -„Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” című és a PM/10133/3/2019 iktatószámú „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása a Közép-magyarországi régióban” tárgyú projektek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátása
1. Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés
2. Gyártás – fotózás, és rádiószpot gyártás
3. Gyártás – nyomda
4. Rendezvényszervezés - Sajtónyilvános ünnepélyes esemény (pl. projektnyitás, projektlátogatás, képzések zárása, stb.)
5. Médiaügynökségi szolgáltatások
A részletes feladatleírást a KD részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Az I. Rész tekintetében Ajánlatkérő nettó 800.000,- Ft + ÁFA összeg keretében vállal kötelezettséget (lehívási minimumösszeg) eseti megrendelések leadására azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő keretszerződés alapján összesen legfeljebb nettó 1.007.000,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
A II. Rész tekintetében Ajánlatkérő nettó 18.000.000,- Ft + ÁFA összeg keretében vállal kötelezettséget (lehívási minimumösszeg) eseti megrendelések leadására azzal, hogy fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a megkötésre kerülő keretszerződés alapján összesen legfeljebb nettó 22.806.500,- Ft + ÁFA összeghatárig adjon le megrendeléseket.
Ajánlatkérő értékbeli keretszerződést kíván kötni, ezért ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a tervezett mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen megrendelésre kerülő feladatok a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 11777878 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.2.7-18-2018-00001 kommunikáció
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében GINOP-5.2.7-18-2018-00001 azonosítószámú „Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című projekt kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátása
A vállalkozási keretszerződés értéke: nettó 1.007.000,- Ft + ÁFA, amelyből ajánlatkérő nettó 800.000,- Ft + ÁFA összeg keretében vállal kötelezettséget (lehívási minimumösszeg) eseti megrendelések leadására.
A nyertes Ajánlattevőnek a Projekt kötelező nyilvánosságot biztosító és a kötelező nyilvánosságon túli kommunikációs feladatainak ellátásához tervezetten az alábbi részfeladatokat kell teljesítenie:
1. Gyártás – fotózás:
A projekt időtartama alatt Megrendelő brief-je (eseti megrendelései) alapján tervezetten összesen 1 alkalommal teljesíti a fotózással összefüggő feladatokat:
- A kötelező nyilvánosságot biztosító, online felhasználásra és a rendezvény dokumentálására alkalmas minőségű fotók készítése (min. 25 db/rendezvény),
- Kommunikációs célra és nyomdai felhasználásra is alkalmas fotódokumentáció készítése (min. 3 db fotó/rendezvény),
A Projekt kommunikációját támogató anyagok készítése közben felmerült igény esetén stockfotók jogdíjaival kapcsolatos ügyintézés.
2. Rendezvényszervezés - Sajtónyilvános ünnepélyes esemény - Nyitórendezvény
- Sajtónyilvános rendezvény (Nyitórendezvény) – 1 db
- Rendezvény tervezett időpontja és időtartama: a szerződéskötést követően kb. 2 hónapon belül, kb. 4 óra időtartamban
- Rendezvény helyszíne: Megrendelő központi, budapesti telephelye
- Tervezett létszám: 100 fő (A pontos létszámot Megrendelő a rendezvény előtt öt munkanappal előbb Megrendelés formájában írásban jelzi., a megrendelt létszám képezi majd az elszámolás alapját.)
- A catering biztosítása is Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelőn.
- Tervezett meghívotti kör: sajtó munkatársai, Megrendelő által megadott VIP-listán szereplő személyek, a Projekt keretében tervezett képzéseket vezető szakemberek
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő értékbeli keretszerződést kíván kötni, ezért ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a tervezett mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen megrendelésre kerülő feladatok a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 12 hónapon felüli többlet gyakorlati ideje (max. 24 többlet hónap)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.2.7-18-2018-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7) pontban foglaltak pontosítása: Kezdő időpont tájékoztató jellegű, a tényleges időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatását követő szerződéskötés dátuma.

II.2.1)
Elnevezés: GINOP-5.3.11-18-2018-00001 kommunikáció
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1054 Budapest, Hold utca 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés keretében GINOP-5.3.11-18-2018-00001 azonosítószámú -„Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása” című és a PM/10133/3/2019 iktatószámú „Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása a Közép-magyarországi régióban” tárgyú projektek kommunikációs és rendezvényszervezési feladatainak ellátása
A vállalkozási keretszerződés értéke: nettó 22.806.500,- Ft + ÁFA, amelyből ajánlatkérő nettó 18.000.000,- Ft + ÁFA összeg keretében vállal kötelezettséget (lehívási minimumösszeg) eseti megrendelések leadására.
A nyertes Ajánlattevőnek a Projekt kötelező nyilvánosságot biztosító és a kötelező nyilvánosságon túli kommunikációs feladatainak ellátásához tervezetten az alábbi részfeladatokat kell teljesítenie:
1. Grafikai tervezés és nyomdai előkészítés:
Feladat részletezése tervezetten:
- nyomtatott tájékoztatók grafikai tervezése és nyomdai előkészítése:
o brosúra – szórólap,
o szakmai tájékoztató – füzet,
o plakát (A3)
- média hirdetések grafikai tervezése, nyomdai előkészítése, megfelelő formátumba való konvertálása:
o sajtóhirdetés
A nyertes Ajánlattevő feladata a Megrendelő kommunikációs céljainak elérése érdekében meghatározott kommunikációs és marketing eszközök teljes körű grafikai tervezése.
2. Gyártás – fotózás, és rádiószpot gyártás:
- A nyertes Ajánlattevő látja el a Megrendelő kommunikációs tevékenységéhez, kampányaihoz kapcsolódó alábbi gyártási feladatokat:
o a kötelező nyilvánosságot biztosító fotók biztosítása,
o egyéb fotózási feladatok ellátása,
o rádiószpot gyártása.
3. Gyártás – nyomda:
- A nyertes Ajánlattevő az integrált kommunikációs feladatokkal összeegyeztetve ellátja a Projekt lakossági és szakmai tájékoztató kiadványaihoz kapcsolódó nyomdai gyártási feladatokat, tervezetten:
brosúra - szórólap,
a. Méret: LA4
b. Terjedelem: 2 vagy 4 oldal
c. Példányszám: 30 000 db
szakmai tájékoztató füzet,
d. Méret: A4
e. Terjedelem: 8 vagy 12 oldal
f. Példányszám: 10 000 db
kihelyezhető plakát gyártása,
g. Méret: A3
h. Terjedelem: 1 oldal
i. Példányszám: 10 000 db
4. Rendezvényszervezés - Sajtónyilvános ünnepélyes esemény (pl. projektnyitás, projektlátogatás, képzések zárása, stb.)
- Tervezett rendezvénytípus: Sajtónyilvános rendezvény (Nyitórendezvény) – 1 db
- Rendezvény tervezett időpontja és időtartama: a szerződéskötést követően kb. 1 hónapon belül, kb. 4 óra időtartamban
- Rendezvény helyszíne: Megrendelő központi, budapesti telephelye
- Tervezett létszám: 100 fő (A pontos létszámot Megrendelő a rendezvény előtt öt munkanappal előbb Megrendelés formájában írásban jelzi., a megrendelt létszám képezi majd az elszámolás alapját.)
- A catering biztosítása is Ajánlattevő feladata a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelőn.
- Tervezett meghívotti kör: sajtó munkatársai, Megrendelő által megadott VIP-listán szereplő személyek
5. Médiaügynökségi szolgáltatások:
A nyertes Ajánlattevő feladata a médiatervezési és -vásárlási feladatok ellátása. A nyertes Ajánlattevő feladata a Média Terv elkészítése a szerződés hatálybalépését követően hét napon belül. Kiemelt fontosságú a feladat ellátásakor, hogy a nyertes Ajánlattevő a leghatékonyabb elérésre és költséghatékony megoldásra törekedve adjon javaslatot és ennek megfelelően történjen a megvalósítás. A médiamixben meg kell határozni a kommunikáció irányához igazodó, a célcsoportok megszólítását biztosító médiaeszközöket.
- Nyomtatott sajtó: megjelenésenként 2 db támpéldány,
- Rádió: sugárzási lista, hallgatottsági adatokkal.
Részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) műszaki leírása tartalmazza.
Ajánlatkérő értékbeli keretszerződést kíván kötni, ezért ajánlatkérő a becsült érték meghatározásakor alkalmazott statisztikai alapon, TÁJÉKOZTATÓ jelleggel adta meg a tervezett mennyiségeket. A szerződéskötést követően ténylegesen megrendelésre kerülő feladatok a jelen pontban meghatározottaktól eltérhet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Szakemberek szakmai többlettapasztalata: 30
2 2.1.A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 12 hónapon felüli többlet gyakorlati ideje (max. 24 többlet hónap)  15
3 2.2. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember 12 hónapon felüli többlet gyakorlati ideje (max. 24 többlet hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Összesített nettó ajánlati ár (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.3.11-18-2018-00001
II.2.9) További információ:
II.2.7) pontban foglaltak pontosítása: Kezdő időpont tájékoztató jellegű, a tényleges időpont a közbeszerzési eljárás lefolytatását követő szerződéskötés dátuma.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: GINOP-5.2.7-18-2018-00001 kommunikáció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Keiok Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53383086
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: tender@keiok.hu
Telefon: +36 12250785
Internetcím(ek): (URL) www.keiok.hu
Fax: +36 12250784
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1007000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 202444
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fotódokumentáció készítése, catering biztosítása, rendezvényszervezési részfeladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: L.A. Multi-Zone Humán Szervíz Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59919812
Postai cím: Thallóczy L Utca 25. B. ép. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13189967243

Hivatalos név: Keiok Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53383086
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047243

Hivatalos név: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60835752
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241

Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

Hivatalos név: Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95187907
Postai cím: Róbert Károly Körút 96-100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22704654241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: GINOP-5.3.11-18-2018-00001 kommunikáció
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Keiok Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53383086
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: tender@keiok.hu
Telefon: +36 12250785
Internetcím(ek): (URL) www.keiok.hu
Fax: +36 12250784
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22806500
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11575434
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: fotódokumentáció készítése, nyomdai szolgáltatás, nyomtatott sajtó kampány részfeladatai, rádiós kampány részfeladatainak ellátása, catering biztosítása, rendezvényszervezési részfeladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Keiok Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53383086
Postai cím: Tóth Lőrinc Utca 31
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13320047243

Hivatalos név: AXIA Group Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_60835752
Postai cím: Vérhalom Utca 33/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26490119241

Hivatalos név: MyAd Marketing Kommunikációs és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30399000
Postai cím: Szentendrei Út 95.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24710239241

Hivatalos név: Sensation Event & Congress Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95187907
Postai cím: Róbert Károly Körút 96-100.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22704654241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/25 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges