Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5060/2020
CPV Kód:85100000-0
Ajánlatkérő:Nagyatád Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nagyatád, Egészségügyi Központ (7500 Nagyatád, Tallián A. u. 2/A)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagyatád Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29282281
Postai cím: Baross Gábor Utca 9.
Város: Nagyatád
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ormai István
Telefon: +36 82504500
E-mail: varoshaza@nagyatad.hu
Fax: +36 82504555
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://nagyatad.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nagyatad.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000276892020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000276892020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000276892020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Tárgya: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató általi ellátása feladatátadási szerződés alapján”
Mennyisége (feladatmeghatározás): A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által megjelölt tevékenységi körön belül, továbbá az egyéb jogszabályban meghatározott ellátási kötelezettség alapján a Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: RKTÖT) kapcsán a társult települések közigazgatási területére kiterjedően a hétközi, hétvégi, ünnep- és munkaszüneti napokon a teljeskörű központi háziorvosi ügyelet ellátása, továbbá annak jogszabályok szerinti dokumentálása.
Az ellátási terület a társult 18 település közigazgatási területére terjed ki. Ellátott települések: Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany
Az ellátással érintett terület lakosságának száma: 25.346 fő (évente december 31-i állapot szerint változó) 2019. január 1-én.
Az ügyelet idő hét közben 15.00-07.00 óráig, a hétvégi és munkaszüneti napokon 07.00-07.00 óráig.
A feladatot egyidejűleg minimum: 1 szakorvos, valamint 1 fő szakdolgozó (pl. ápoló - további részletek a dokumentációban), és 1 fő gépkocsivezető igénybevételével kell megoldani, oly módon, hogy egyszerre 1 szakképzett orvosnak, 1 szakdolgozónak (ápolónak vagy nővérnek) és 1 gépkocsivezetőnek a jogszabályban meghatározott szakmai felkészültséggel, és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia.
A rendelő tisztán tartásáról ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket ajánlatkérő a szolgáltatás-nyújtás megkezdésének időpontjában térítésmentesen biztosítja nyertes ajánlattevőnek. A szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt a fogyóeszközök pótlása, és az egyéb eszközök karbantartása, javíttatása, pótlása ajánlattevő kötelezettsége.
A szolgáltatás nyújtása során felmerült valamennyi kiadás ajánlattevőt terheli.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedély beszerzése ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
A feladatellátáshoz ajánlatkérő díjmentesen biztosít gépjárművet, amelyet ajánlattevőnek üzembentartóként kell üzemeltetnie.
A szolgáltatást a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének napjától (előre láthatólag 2020. május 1. napjától) 36 hónapra kötendő szerződés keretében kell nyújtani
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását az Ajánlatkérési Dokumentáció fogja tartalmazni.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232
A teljesítés helye: Nagyatád, Egészségügyi Központ (7500 Nagyatád, Tallián A. u. 2/A)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tárgya: „A Rinyamenti települések központi háziorvosi ügyeleti feladatainak egészségügyi szolgáltató általi ellátása feladatátadási szerződés alapján”
Mennyisége (feladatmeghatározás): A NEAK által megjelölt tevékenységi körön belül, továbbá az egyéb jogszabályban meghatározott ellátási kötelezettség alapján a RKTÖT kapcsán a társult települések közigazgatási területére kiterjedően a hétközi, hétvégi, ünnep- és munkaszüneti napokon a teljeskörű központi háziorvosi ügyelet ellátása, továbbá annak jogszabályok szerinti dokumentálása.
Az ellátási terület a társult 18 település közigazgatási területére terjed ki. Ellátott települések: Bakháza, Beleg, Bolhás, Görgeteg, Háromfa, Kaszó, Kisbajom, Kutas, Lábod, Nagyatád, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Rinyabesenyő, Rinyaszentkirály, Segesd, Somogyszob, Szabás, Tarany
Az ellátással érintett terület lakosságának száma: 25.346 fő (évente december 31-i állapot szerint változó) 2019. január 1-én.
Az ügyelet idő hét közben 15.00-07.00 óráig, a hétvégi és munkaszüneti napokon 07.00-07.00 óráig.
A feladatot egyidejűleg minimum: 1 szakorvos, valamint 1 fő szakdolgozó (pl. ápoló - további részletek a dokumentációban), és 1 fő gépkocsivezető igénybevételével kell megoldani, oly módon, hogy egyszerre 1 szakképzett orvosnak, 1 szakdolgozónak (ápolónak vagy nővérnek) és 1 gépkocsivezetőnek a jogszabályban meghatározott szakmai felkészültséggel, és a mindenkori egészségügyi szakmai minimum feltételeknek megfelelően felszerelt gépkocsival kell a telephelyen, illetve a területen tartózkodnia.
A rendelő tisztán tartásáról ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
A feladatellátáshoz szükséges tárgyi eszközöket ajánlatkérő a szolgáltatás-nyújtás megkezdésének időpontjában térítésmentesen biztosítja nyertes ajánlattevőnek. A szolgáltatás nyújtásának időtartama alatt a fogyóeszközök pótlása, és az egyéb eszközök karbantartása, javíttatása, pótlása ajánlattevő kötelezettsége.
A szolgáltatás nyújtása során felmerült valamennyi kiadás ajánlattevőt terheli.
A szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedély beszerzése ajánlattevő kötelezettsége és költsége.
A feladatellátáshoz ajánlatkérő díjmentesen biztosít gépjárművet, amelyet ajánlattevőnek üzembentartóként kell üzemeltetnie.
A szolgáltatást a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének napjától (előre láthatólag 2020. május 1. napjától) 36 hónapra kötendő szerződés keretében kell nyújtani
A részletes szakmai követelményrendszer meghatározását az Ajánlatkérési Dokumentáció fogja tartalmazni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (forint/fő/év) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a végleges ajánlatokat a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontja alapján értékeli a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja és (5) bek. második mondata alapján, mivel az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a II.1.4) és a II.2.4.) pontban megadott, szerződés hatályának a kezdeti időpontja a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt későbbi időpontra változhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (KAPAC), akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjában rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy a KAPAC szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az AK felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ATnek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti dokumentumot (EKR űrlap).
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattőnek külön-külön) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdésében és Rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében, az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (EKR űrlap).
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges tartalmú nyilatkozatát is (EKR űrlap).
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a közbeszerzés megkezdését megelőzően a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az Ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. (Rendelet 1. § (7) bekezdés)
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A VI.3.3. pont folytatása:
A Kbt. 35. § (5) bekezdésére tekintettel a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél vezetett 10402142-49565149-57521007 számú számlájára kéri teljesíteni az ajánlati biztosíték megfizetését, feltüntetve a befizetés jogcímét. (ajánlati biztosíték – „Ügyeleti feladatok - RKTÖT”). Az ajánlati biztosíték teljes összegének jóváírásra kell kerülnie az ajánlatkérő bankszámláján a legkésőbb a végső ajánlati határidő lejártáig. A végső ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő bankjának hivatalos igazolását a terhelésről, valamint az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a Kbt. 54. § (5) és (6) bekezdései szerinti esetekben milyen bankszámlaszámra kell a biztosíték összegét visszautalni;
Az ajánlati biztosíték emellett teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
o pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával;
o biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél/igazolás vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentumot elektronikus okirati, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt elektronikus okirati formájában kell az ajánlathoz csatolni, melyeknek legkésőbb a végső ajánlattételi határidő lejártát követő 60 napig érvényben kell lenni [figyelemmel a Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra] és ki kell terjednie a Kbt. 54. § (4) bekezdésében foglalt valamennyi esetekre.
Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján a fenti módok egyike szerint az ajánlati biztosítékot (annak teljes értékét) az végső ajánlati határidő lejártáig rendelkezésre kell bocsátania, és a benyújtott (végső)ajánlatban, az ajánlat benyújtásával egyidejűleg igazolnia kell ennek megtörténtét.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja és 73. § (6) bekezdése alapján érvénytelen az az ajánlat, amelyben az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre!
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P1)
az AT a Rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel köteles benyújtani a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Amennyiben ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. A Rendelet. 19.§ (2) bekezdése alapján a később létrejött gazdasági szereplőktől megkövetelt közbeszerzés tárgya szerinti (központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása) nettó árbevétel mértéke: összesen nettó 120.000.000,- Ft.
P2)
AT a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel köteles benyújtani az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló cégszerű nyilatkozatát, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) és P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a Rendelet 19. § (3) bekezdése.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Rendelet 19. § (7) bekezdésére is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az AT ha:
P1. az AT vagy jogelődjének adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben egyetlen alkalommal sem volt negatív.

P2. az eljárást megindító felhívás feladásának a napját megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása) szerinti árbevétele elérte összesen a nettó 120.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1)
AT-nak be kell nyújtani a Kbt. 65. § (4) bek. és a Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerint az felhívás feladásától visszafelé számított hat éven (72 hónap) belül megkezdett és három éven (36 hónap) belül befejezett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a Rendelet 23. § szerinti nyilatkozattal (saját nyilatkozat), vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, legalább az alábbi tartalommal:
– teljesítés helye, ideje (év, hó, nap)
– az elvégzett szolgáltatások felsorolása, megnevezése
– a szerződéses mennyiségre utaló adat (a szolgáltatást biztosított lakosok számának a megjelölése)
– a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
– a nyilatkozatot, vagy az igazolást kiállító nyilatkozata arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e
M2)
AT köteles benyújtani a Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a szakemberről.
Csatolandó még:
- „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek” elnevezésű EKR űrlap
- az előírt képzettséget igazoló okirat egyszerű másolata; (diploma, szakvizsga bizonyítvány, szakorvos jelölt esetében: a 22/2012 (IX.14.) EMMI az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló rendelet alapján szakmai önéletrajz), továbbá rendelkeznie kell az orvosi tevékenység végzéséhez szükséges, EEKH által kiadott működési nyilvántartási számmal.
- „Az eljárást megindító felhívásban előírt alkalmassági előírások vonatkozásában bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata” EKR űrlap (A szakmai tapasztalat bemutatásának tartalmaznia kell legalább a szakember iskolai és szakmai képzettségét, munkahelye(i) megnevezését, és a megfelelő szakmai tapasztalatát igazolandó, az ellátott funkciók és feladatok felsorolását.);

M3)
AT köteles benyújtani a Kbt. 65. § (4) bekezdésének és a Rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja szerint köteles benyújtani a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra (orvosi ügyeleti tevékenység ellátása) vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítványának másolatát, illetve egyenértékű tanúsítványt vagy minőségbiztosítási intézkedések bemutatását.
AK felhívja a figyelmet a Rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
A Kbt. 65. § (7); (9); (10) bekezdése is alkalmazható / alkalmazandó: az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A külön jogszabályban foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ha az előírt alkalmassági követelmény(ek)nek az AT más szervezet kapacitására támaszkodva (is) felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az (érintett) alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felkérése esetén e szervezetnek az alkalmassági követelmények tekintetében, az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmas az Ajánlattevő, ha:
M1. rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának a napjának dátumától visszaszámított megelőző 3 évben (36 hónap) befejezett de legfeljebb 6 éven (72 hónap) belül megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti (központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátása) szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített 1 db olyan referenciával, amely megfelel az alábbi követelményeknek: minimum 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített; és legalább összesen 12.000 lakos részére nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.
A korábban közös AT-ként (konzorcium tagjaként) teljesített referencia esetében az AK az AT által teljesített munkarészeket fogadja el.
M.2.
ha, rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel:
- 1 fő, a szakorvosi képesítés megszerzését követően legalább 5 éves (60 hónapos) ügyelet vezetői szakmai gyakorlattal rendelkező orvos, aki megfelel a 4/2000 (II.25.) EüM rendelet 11 § (9) bekezdésében meghatározott feltételnek;
- 1 fő a 60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet alapján a Központi ügyeleti ellátás (kód 4601) szerinti szakdolgozóval, akinek legalább 2 éves, (24 hónap) orvosi ügyelet keretében kifejtett tevékenysége során szerzett szakmai
gyakorlata van;
- 1 fő pályaalkalmassági vizsgával rendelkező gépkocsivezetővel, akinek legalább 2 éves, (24 hónap) orvosi ügyelet keretében kifejtett tevékenysége során szerzett szakmai
gyakorlata van
A szakemberek között az átfedés nem megengedett.
M.3.
Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatásra (orvosi ügyeleti tevékenység ellátása) vonatkozó ISO 9001 minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, illetve egyenértékű tanúsítvánnyal vagy minőségbiztosítási intézkedésekkel. A minőségirányítási rendszer tanúsítványának a szerződés teljes időszaka
alatt érvényesnek kell lennie.
A fenti alkalmassági követelménynek (M1, M2, M3) a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben Szolgáltató nem tudja a jelen szerződésben rögzített határidőben és feltételekkel tevékenységét megkezdeni, és a Megrendelő által tűzött póthatáridő is eredménytelenül telik el és Megrendelő a szerződést rendkívüli felmondással felmondja Szolgáltató meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amely összeg a teljes szerződéses érték 5%-a.
Minőségi-hibás teljesítési kötbér: A Szolgáltatót a szerződésben foglalt kötelezettségei megsértése esetén hibás teljesítési kötbérfizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke a havi ügyeleti díj 15 %-a/alkalom. A hibás teljesítési kötbér mértéke maximum a havi vállalkozási díj 30 %-áig terjedhet
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő, az igazolt teljesítés alapján a havonta kiállított számlát, a tárgyhavi NEAK finanszírozás jóváírását követően, a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül, a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján fizeti meg, a - 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól - figyelembe vételével.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdéseire.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Az Ajánlatkérő lehetőséget ad arra, hogy a tárgyévet követően a nyertes ajánlatevő az ajánlati árát az inflációval megegyező mértékben megnövelje a következő évre vonatkozóan (Kbt. 141. § (4) bek. a) pont).
Az ajánlatkérő előzetesen jelzi, hogy csak olyan ajánlattevő ajánlatát fogja, amely az ügyeleti szolgáltatást a NEAK által finanszírozott formában nyújtja, azaz nyertes ajánlattevőnek a szolgáltatás finanszírozására közvetlenül a NEAK-kal kell szerződést kötnie, a 43/1999 (III.3.) Korm. rendelet alapján.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 138. § (1) bekezdésre, amelynek értelmében a szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az Ajánlatkérő nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet
- a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Az első tárgyalás tervezett időpontja: 2020. április 6., 10.00 órától.
A tárgyalások helyszíne: Nagyatádi Polgármesteri Hivatal, tárgyaló (7500 Nagyatád, Baross G. u. 9.)
A tárgyalás tényleges időpontjáról az eljárás menetének függvényében tárgyalási meghívó megküldésével ad tájékoztatást ajánlatkérő.
A Kbt. 87. § (1) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben az ajánlatkérő jelzi, hogy a tárgyaláson teljes körűen kíván tárgyalni.
Ajánlatkérő az érvényesnek és a szerződés teljesítésére alkalmasnak minősített Ajánlattevőkkel tervei szerint egy tárgyalási fordulóban egyszerre tárgyal. Amennyiben a benyújtott ajánlat(ok) alapján nem szükséges további tárgyalási fordulót tartani, úgy Ajánlatkérő a tárgyalásokat már az első tárgyalást követően lezárja. Amennyiben további kérdések tisztázása szükséges, legfeljebb egy további tárgyalási fordulóra kerül sor. A tárgyaláson ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie, a képviseleti jogosultságot tárgyalás megkezdésekor írásbeli formában igazolni kell, ha az az ajánlatban - aláírási címpéldány, vagy a meghatalmazás benyújtásával - nem történt meg. A tárgyalás szóban történik, arról jegyzőkönyv készül.
A tárgyalási sorrend az ajánlatok EKRbe történő benyújtásának a sorrendje.
A Kbt. 87. § (4) bekezdése alapján a tárgyalás(ok) befejezésével beáll az ajánlati kötöttség, amely a tárgyalás(ok) befejezésének időpontját követő naptól számított 30. napig tart. Ajánlatkérő a felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 87. § (4) bekezdésében meghatározott ajánlati kötöttség időtartama a végső ajánlattételi felhívásban megjelölt ajánlattételi határidő lejártát követően kezdődik. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Dokumentáció 1.9. pontjában foglaltakra!
A Kbt. 88. § (4) bekezdésében előírtak szerint a tárgyaláson elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet a jelenlévők aláírásukkal hitelesítik, és ezek egy példánya a tárgyalási forduló lezárását követően, egyidejűleg és haladéktalanul átadásra/ 2 munkanapon belüli megküldésre kerül az adott tárgyalási forduló összes résztvevőjének.
A tárgyalás lezárásakor az EKR sajátosságaira tekintettel az ajánlatkérő végső ajánlattételi felhívást küldi ki, amelyre ajánlattevőknek a végső ajánlatát az EKR-ben kell benyújtaniuk. A tárgyalások befejezését követően az Ajánlatkérő megvizsgálja, hogy a végleges ajánlatok megfelelnek-e a felhívás és a dokumentáció tárgyalás befejezéskori tartalmának, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 89. §-a szerinti végzi.

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki végső ajánlattétel alapján az ajánlatkérő részére az értékelési szempont szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 87. § (6) bekezdésében írtakra, amelynek értelmében az ajánlatkérő az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást. Ebben az esetben döntéséről haladéktalanul értesíti az ajánlattevőket.
A Kbt. 87. § (6) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az értesítés ajánlatkérő általi megküldésével áll be, az ajánlatkérő által - a Kbt. 87. § (4) bekezdésben foglalt maximális időtartamok alkalmazásával - meghatározott időre
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2020/04/06 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2020/04/06 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.
Információk a bontási eljárásról folytatása: Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében az ajánlatkérő feltüntetheti az EKR által generált jegyzőkönyvben a fedezet összegét, amennyiben azt a bontást megelőzően az EKR-ben rögzítette.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlati határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Az elektronikusan benyújtott ajánlat esetében a Kbt. 68. § (4) - (5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – ajánlattevők részére elérhetővé teszi. Folyt Hely pontban

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 300.000 Forint
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt 10402142-49565149-57521007
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek legkésőbb a végső ajánlata benyújtásával egyidejűleg – azaz legkésőbb a végleges ajánlattételi határidő lejártáig – kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania, amely a Kbt. 54. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően teljesíthető, valamint az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére [Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel, az eljárást megindító felhívásban meghatározott végső ajánlati kötöttség lejártát követő 30. naptári napig, azaz 60 napig] érvényesnek kell lennie.
Folytatás a III.1.1.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása pontban
VI.3.4 )
További információk: 1.) AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdés alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. Tárgyi eljárásban való részvétel előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlatevői regisztráció összhangban az EKR rendelet rendelkezéseivel.
2.) Az ajánlatok benyújtásának címe és módja: az ajánlatot az EKR rendszeren keresztül, a határidő lejártáig kell benyújtani.
3.) Az ajánlatban csatolandók a még alábbi nyilatkozatok EKR űrlapon: Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja (nemleges nyilatkozat is); felolvasólap a Kbt. 66. § (5) bek-nek megfelelően,
4.) AK az eljárás során – a Kbt. 71. § szerint – a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja. Részletek a KD-ban.
5.) Ajánlatkérő AK kizárja projekttársaság létrehozását
6.)AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
7.) Jelen eljárás nem minősül a Kbt. 114. § (11) bek szerint fenntartottnak.
8.) Jelen eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: AK az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bek b) pont szerinti tárgyalásos eljárás szabályai szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
1./ Az AK a Kbt. 69. § (4)-(9) bek-ben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel a kizáró okokra, és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
2./ Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen EMFn kívüli KD módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidőt AK nem hosszabbítja meg, AK nem ad fel hirdetményt a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt.
3./ Az AK az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, a határidő lejárta előtti észszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az AKnél jelezte.
9.) FAKSZ: dr. Kovács Péter Balázs (00323) és dr. Koppándi Dániel (00665)
10.) A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes ATnek a szerződéskötésre rendelkeznie kell legalább 30 millió Ft/év és 10 millió Ft/ káreset értékű, vagy központi háziorvosi ügyelet ellátásra, vagy egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére vonatkozó szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel. (Az AK a szakmai felelősségbiztosítás alatt, olyan felelősségbiztosítási szerződés meglétét érti, amely alapján az adott biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek az adott szakmai felelősség biztosításra vonatkozó szerződésében nevesített házi orvosi ügyeleti szolgáltatás, szakma vagy hivatásszerű folytatóját terhelik, olyan károkozás kapcsán, ahol a felelősségük megállapítható.)
11.) A IV.2.5) pont-ban meghatározott 1 hónap 30 naptári nap időtartamot jelent.
12.) AK eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
13.) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a 424/2017 Korm.rend.
14.) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: P1.-P2. és M1.-M3.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges