Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5084/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7100 Szekszárd, Béla király tér 8.;7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73704322
Postai cím: Béla király Tér 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
Telefon: +36 74504100
E-mail: kozbeszerzes@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekszard.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari park csarnok és járda tervezés
Hivatkozási szám: EKR000721842019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Feltételes eljárás: Ajánlatkérő jelen eljárásban foglalt beszerzés finanszírozása érdekében, amennyiben a legkedvezőbb Ajánlattevő által megajánlott nettó ajánlati ár a rendelkezésre fedezet összegét meghaladja további támogatásra irányuló igényt nyújt be. Amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt.53.§ (6) bekezdés)
Ajánlatkérő a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételeként is kiköti.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14242385 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipari park járdatervezés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervező feladata, hogy az Ipari Park közvilágítási tervén vázlatosan bemutatott járdát megtervezze és a jogerős építési engedélyt megszerezze. A tervezendő járda pontos hossza: 1209 folyóméter. Az engedélyezés során felmerülő hatósági, eljárási díjakon kívül minden költség a tervezőt terheli. A terveket - engedélyezési eljáráshoz szükséges mennyiségeken felül - 3 példányban papír és 1 példányban digitálisan kell elkészíteni és átadni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Az engedélyeztetési eljárás során a tervező Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának meghatalmazottjaként jár el. Az engedélyhez, tervekhez szükséges közműkezelői, közútkezelői, tulajdonosi és egyéb hozzájárulások beszerzése a tervező feladata. A tervek minimum háromszori egyeztetését és háromszori áttervezését is tartalmazza az ajánlati ár.
A járda a kiemelt szegélyhez csatlakozik, másik oldalon kerti szegély készül, gépkocsi bejárókban süllyesztett szegély határolja a járdát. 1,5 méter szélességű a járdaburkolat. Anyaga térkő burkolat. A gépkocsi bejárókban 10 cm vastag térkő, 3 cm finomzúzalék, 15 cm vtg ckt 25 cm vtg. zúzottkő ágyazat készülne. A kiemelt szegélyes részeken 6 cm vtg. térkő, 3cm finomzúzalék és 15 cm zúzottkő ágyazat készülne. A járdát a gépkocsi bejárók előtt és után be kell lejtetni, úgy, hogy a járda a bejáró szintjére fusson ki. Végig mozgáskorlátozott szegélysüllyesztések szükségesek az útcsatlakozásoknál. A járda 2 %-os oldalirányú lejtése szükséges az út irányában.
Tervszállítási határidő (AF II.2.7.pont): 4 hónap
- engedélyezési terv elkészítése
- közműkezelői hozzájárulások illetve az engedélyezési dokumentumok beszerzése
- engedélyezési eljárás
- kiviteli terv elkészítése
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.1.1 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 40
2 3. Jótállás vállalt időtartama (12-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ipari park csarnokfelújítás tervezés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A tervező feladata
Szekszárd, Ipari park területén (Hrsz: 6008/47, 6008/42, 6008/46, 6008/40 és 6008/9) lévő raktárépületek felújításához kapcsolódó kiviteli terv készítése, a meglévő raktárépületek alább részletezett felújítási munkáira, valamint a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozóan a rendelkezésre álló felmérési terv és költségbecslés alapján. Az épületek légkábel kiváltásához kapcsolódóan szükséges a külső földkábeles elektromos hálózat és a csatlakozások megtervezése és engedélyeztetése, a már elkészült közvilágítási tervek figyelembe vételével. A belső fűtés kiépítésekhez szükséges a külső és belső földgázellátási tervek elkészítése és engedélyeztetése.
Felújítandó épületek:
10. sz. épület (porta)
- homlokzati hőszigetelés
- nyílászárók cseréje
- tetőfelújítás
- pince betömedékelés
- vizesblokk felújítás
- belső festés-mázolás
- parkolóhely kialakítás
- Nagykapu cseréje
6. sz. épület
- lapostető javítás, szigetelés
- copolit üveg javítás (nyílászáró csere)
- külső vakolás, festés
7-1 és 7-2. sz. épület (emeletes)
- tetőszigetelés, javítás
- homlokzati hőszigetelés
- nyílászáró csere
- légkábel kiváltás
- belső villamoshálózat kiépítése, cseréje
- belső festés, javítás
- aljzat javítás
- teherlift
- betonbehajtók javítása
- parkolók kiépítése
7-1-es épületben vizesblokk felújítás, fűtés kiépítés
- felszíni csapadékvíz elvezetés, bekötés a hálózatba
8. sz. épület
- palatető cseréje
- csapadékvíz elvezetés, bekötés a hálózatba
- légkábel kiváltás
- belső elektromos hálózat kiépítése
- betonbehajtók javítása (áteresszel)
1-1, 1-2 és 1-3. sz. épület
- homlokzati hőszigetelés
- belső aljzat javítás
- belső festés
- légkábel kiváltás, belső villamoshálózat kiépítés
- nyílászáró csere
- csapadékvíz elvezetés, bekötés a hálózatba
- betonbehajtók javítása
- vizesblokk, irodahelyiség kialakítása
9. sz. épület
- tetőszigetelés javítás (kémény megszűntetés)
- homlokzati hőszigetelés
- vizesblokk kiépítése (2 db)
- légkábel kiváltás, belső villamoshálózat kiépítése
- nyílászáró csere
- csapadékvíz elvezetése
- járda kiépítése, javítása
- fűtés
5-1 és 5-2. sz. épület
- tetőjavítás (csere)
- légkábel kiváltás, belső villamoshálózat kiépítés
- behajtók javítása
- csapadékvíz bekötés hálózatba
- oldalfalak cseréje (Lindab)
A kiviteli tervet jóváhagyásra 1 digitális (PDF és excel) példányban kell elkészíteni és átadni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. A tervek minimum háromszori egyeztetését és háromszori áttervezését is tartalmazza az ajánlati ár. A jóváhagyott kiviteli tervet és az árazott és árazatlan költségvetéseket 5 pld. papír formátumban és 1 pld. elektronikus formátumban (PDF, excel és dwg) CD-n vagy DVD-n kell átadni a megrendelő részére.
Bontandó épületek:
2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 3 és 4 sz. épületek
Teljeskörű bontás a közműcsatlakozások megszüntetésével, az azbesztmentesítést külön kimutatva. A területen lévő összes felesleges műtárgy bontása (belső út, járda, rámpa stb.).
Az összes fa kivágása tuskóirtással.
A meglévő felmérési terveket felhasználva külön bontási dokumentáció készítése árazott és árazatlan költségvetésekkel A bontási dokumentációt jóváhagyásra 1 digitális (PDF és excel) példányban kell elkészíteni és átadni Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. A jóváhagyott bontási tervdokumentációt 5 pld. papír formátumban és 1 pld. elektronikus formátumban (PDF és excel) CD-n vagy DVD-n kell átadni a megrendelő részére.
Tervszállítási határidő (AF II.2.7.pont):A bontandó épületek esetében jóváhagyási terv elkészítése szükséges, amelynek elkészítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hét, a végleges bontási tervdokumentáció elkészítési határideje a jóváhagyástól számított további 1 hét.
A felújítandó épületek tekintetében kiviteli terv elkészítése a feladat. A megrendelő által jóváhagyott, végleges kiviteli terv elkészítési határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 4 hónap.
Részletesen a Közbeszerzési Dokumentumban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2.1 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 20
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2.2 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 10
3 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3.) pont M.2.3 pontjában meghatározott szakember többlet szakmai tapasztalata egész hónapban megadva (0 - 36 hónap) 10
4 5. Jótállás vállalt időtartama (12-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó Ajánlati Ár (HUF) Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.1-16-SE1-2018-00001
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Ipari park járdatervezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárás 1. részét a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította tekintettel arra, hogy az eljárás során beérkezett legkedvezőbb ajánlatban lévő ajánlati ár összege is meghaladja a rendelkezésre álló fedezet összegét.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211

Hivatalos név: Innober-Wave Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97762504
Postai cím: Baross Tér 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10732009242

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Ipari park csarnokfelújítás tervezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36309694
Postai cím: Király Utca 63.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
E-mail: riesz@rieszepitesziroda.hu
Telefon: +36 309892018
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13780458202
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14242385
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: EMF III.1.3) M.2.2./ és M.2.3./
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_40457660
Postai cím: Ady Endre Út 32-40.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1191
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22799894243

Hivatalos név: Perfektum Építész Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81287295
Postai cím: Perc Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26295464241

Hivatalos név: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85137981
Postai cím: Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13079909243

Hivatalos név: RIESZ Építész Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36309694
Postai cím: Király Utca 63.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13780458202

Hivatalos név: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49364352
Postai cím: Bakony Utca 1/1.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474762211

Hivatalos név: Építész Alkotóműhely Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28417817
Postai cím: Bezerédj Utca 8
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14670211217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/11/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges