Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5091/2020
CPV Kód:66000000-0
Ajánlatkérő:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Lásd II.2.4) pont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Repülőtéri tevékenységek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934513
E-mail: Jozsef.Takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hungarocontrol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000282022020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000282022020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Repülőtéri tevékenységek
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: All Risks vagyon-és üzemszünetbiztosítás beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000282022020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db határozott idejű, 12 hónapos időtartamra vonatkozó All Risks vagyon- és üzemszünetbiztosítás.
A szolgáltatás beszerzése és a közbeszerzési eljárás alapján létrejött/megkötött szerződés a HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve használatában (vagyonkezelésében) lévő ingatlanok, termelő és egyéb műszaki gépek, berendezések, készletek, befejezetlen beruházások, idegen tulajdonú bérlemények, illetve a biztosítási időszak alatti vagyonelem növekmények All Risks vagyonbiztosítási fedezetét szolgálja.
A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie az üzemszüneti veszteségekre, költségtérítésre, terrorista, illetve szabotázs cselekmények által okozott károsodásokra is.
A vagyonelemek között találhatóak olyan csoportok, amelyek a biztosítási időszak alatt egyszeri vagy többszöri mozgatásra, szállításra kerülnek, illetve a HungaroControl Zrt. személyi állományának használatában lévő hordozható eszközök. Ezeknél a vagyoncsoportoknál az alapbiztosítást szükséges kiterjeszteni a szállítás közben keletkezett károkra is.
Vagyonértékek tételes, csoportosított, újraelőállítási értéken történő megadása külön mellékletben (tömörített fájl) történik, melynek része a műszaki leírás, táblázatok és vagyonértékelő által összeállított Excel táblázat.
Külön mellékletben (tömörített fájl):
 Műszaki leírás,
 Vagyonértékelő által készített Excel táblázat a biztosítandó vagyonelemekről (az újraelőállítási értékek feltüntetésével)
 A vagyonértékelés alá nem eső vagyonértékekről (készletek, idegen tulajdonú bérlemények, előgondoskodási összeg), az ÉRMO és KKKI és SZIM által használt hordozható eszközökről és a FOGO FV500 Mobil Aggregáttal kiegészített kalibráló eszközökről készített táblázatokat
 Tűzvédelem 2020
 Vagyonvédelem 2020
A részletes feltételeket a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgyából adódóan nem értelmezhető a részekre bontás, így a több részre történő ajánlattétel sem.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: All Risks vagyon-és üzemszünetbiztosítás beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66000000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Lásd II.2.4) pont
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db határozott idejű, 12 hónapos időtartamra vonatkozó All Risks vagyon- és üzemszünetbiztosítás.
A szolgáltatás beszerzése és a közbeszerzési eljárás alapján létrejött/megkötött szerződés a HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve használatában (vagyonkezelésében) lévő ingatlanok, termelő és egyéb műszaki gépek, berendezések, készletek, befejezetlen beruházások, idegen tulajdonú bérlemények, illetve a biztosítási időszak alatti vagyonelem növekmények All Risks vagyonbiztosítási fedezetét szolgálja.
A biztosítási fedezetnek ki kell terjednie az üzemszüneti veszteségekre, költségtérítésre, terrorista, illetve szabotázs cselekmények által okozott károsodásokra is.
A vagyonelemek között találhatóak olyan csoportok, amelyek a biztosítási időszak alatt egyszeri vagy többszöri mozgatásra, szállításra kerülnek. Ezeknél a vagyoncsoportoknál az alapbiztosítást szükséges kiterjeszteni a szállítás közben keletkezett károkra is.
Vagyonértékek tételes, csoportosított, újraelőállítási értéken történő megadása külön mellékletben (tömörített fájl) történik, melynek része a műszaki leírás, táblázatok és vagyonértékelő által összeállított Excel táblázat.
Külön mellékletben (tömörített fájl):
 Műszaki leírás,
 Vagyonértékelő által készített Excel táblázat a biztosítandó vagyonelemekről (az újraelőállítási értékek feltüntetésével)
 A vagyonértékelés alá nem eső vagyonértékekről (készletek, idegen tulajdonú bérlemények, előgondoskodási összeg), az ÉRMO és KKKI és SZIM által használt hordozható eszközökről és a FOGO FV500 Mobil Aggregáttal kiegészített kalibráló eszközökről készített táblázatokat
 Tűzvédelem 2020
 Vagyonvédelem 2020
A részletes feltételeket a Műszaki leírás (Feladatleírás) tartalmazza.
*A teljesítés helye: Kockázatviselés helye: A HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve használatában (vagyonkezelésében) földrajzilag Magyarország területén elhelyezkedő ingatlanok, épületek, építmények, műszerek, készletek, gépek, bútorok, eszközök, berendezések, raktáron lévő tárgyi eszközök, befejezetlen beruházások, készletek, idegen tulajdonú bérlemények, az ún. „előgondoskodási összeg”, valamint a kalibráló eszközök+FOGO FV500 Mobil Aggregát esetében a területi hatály: Magyarország, míg a mozgatásra kerülő mobiltelefon készülékeket és tartozékaikat, mozgatásra kerülő fotó- és videotechnikai eszközöket és hordozható számítástechnikai eszközöket tartalmazó vagyoncsoportok esetében: a Világ
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. „Terrorizmus és szabotázs kombinált kártérítési limit All Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” a vonatkozó kártérítési felsőhatár mértéke (4.000.000.000 Ft, 8.000.000.000 Ft, 10.000.000.000 Ft) 13
2 2. All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási esemény] 10
3 3. „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet biztosításra” üzemszünetbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap, 3 nap, 7 nap) [na 8
4 4. „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” vagyonbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (10.000.000 Ft, 30.000.000 Ft, 50.000.000 Ft 8
5 5. All Risks alapbiztosítás levonásos önrész mértéke a Műszaki leírás Összefoglaló táblázat. 1-17. és 19. számú sorokban feltüntetett vagyoncsoportok esetében egységesen (500.000 Ft, 750.000 Ft, 1.000 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Biztosítási díj összege (nettó Ft) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): 100
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő nem kívánja az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számát korlátozni, kizárólag a kitöltési szabályok miatt került kitöltésre.
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
*II.2.5) Értékelési szempontok pont: Karakterkorlát miatt az alábbiakban kerül rögzítésre:
X Minőségi szempont - Megnevezés: / Súlyszám:
1. „Terrorizmus és szabotázs kombinált kártérítési limit All Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” a vonatkozó kártérítési felsőhatár mértéke (4.000.000.000 Ft, 8.000.000.000 Ft, 10.000.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény/biztosítási időszak)]: 13
2. All Risks kiegészítő üzemszünetbiztosítás levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap) [nap/biztosítási esemény]: 10
3. „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet biztosításra” üzemszünetbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (0 nap, 1 nap, 2 nap, 3 nap, 7 nap) [nap/biztosítási esemény]: 8
4. „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon-és üzemszünet biztosításra” vagyonbiztosítási részére vonatkozó levonásos önrész mértéke (10.000.000 Ft, 30.000.000 Ft, 50.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény]: 8
5. All Risks alapbiztosítás levonásos önrész mértéke a Műszaki leírás Összefoglaló táblázat. 1-17. és 19. számú sorokban feltüntetett vagyoncsoportok esetében egységesen (500.000 Ft, 750.000 Ft, 1.000.000 Ft) [Ft/biztosítási esemény]: 1
X Ár szempont - Megnevezés: Biztosítási díj összege (nettó Ft) / Súlyszám: 60

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában nem vehet részt az a gazdasági szereplő, aki Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá esik.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt a részvételre jelentkezőt (közös részvételre jelentkező), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) egyszerű nyilatkozatot kell tennie ajánlatában.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet tekintetében a részvételre jelentkező köteles nyilatkozni részvételi jelentkezésben arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés).
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia részvételre jelentkezőnek jelentkezésükben.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy részvételre jelentkezői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a részvételi felhívásban előírt (P1) alkalmassági feltétel) saját nyilatkozatait / igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében a részvételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint köteles benyújtani részvételi jelentkezésében, az alábbi feltételek figyelembevételével:
A benyújtandó igazolások kapcsán, a részvételi jelentkezéshez csatolandó nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő a részvételi szakaszban bocsátja rendelkezésre.
P1)
Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkező) csatolnia kell - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – megfelelő képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozatot a részvételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (vállalati vagyonbiztosítás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Az alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3); (7) bekezdése is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdése is irányadó.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, azaz a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben kötelesek benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) ha a részvételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (vállalati vagyonbiztosítás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 19.000.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő – mint a Kbt. szabályozása alapján is ismert előírást – rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárásban érvényesülnek és betartásra kerülnek a Kbt. 65. § (3) – (5) bekezdéseinek előírásai is.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a részvételi felhívásban előírt alkalmassági feltételre vonatkozó saját nyilatkozatait / igazolásait az alkalmassági követelmények tekintetében a részvételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint köteles részvételi jelentkezésében benyújtani, az alábbi feltételek figyelembevételével:
A benyújtandó igazolások kapcsán, a részvételi jelentkezéshez csatolandó nyilatkozatmintákat az ajánlatkérő a részvételi szakaszban bocsátja rendelkezésre.
M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkező megfelelő képviseletre jogosult személy által aláírt nyilatkozata a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak bemutatásáról legalább az alábbi tartalommal, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ra is.
 a szolgáltatás tárgya - olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés;
 a szolgáltatás mennyisége;
 az ellenszolgáltatásból részesülés aránya;
 a teljesítés helye;
 a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap bontás),
 a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,
 munkára vonatkozó minősítése, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös részvételre jelentkezők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból a részvételre jelentkező ellenszolgáltatásból való részesülés aránya egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes részvételre jelentkező által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett részvételre jelentkező részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó részvételre jelentkező az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M2)
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja szerint azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, végzettségük, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
• a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza – részeként rendelkezésre állási nyilatkozat – úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség
• végzettséget / képzettséget igazoló okirat egyszerű másolati példánya.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései is irányadóak.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, azaz a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben kötelesek benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1)
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha a részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) nem rendelkezik összesen legalább 1 darab, legalább egy éven keresztül folyamatosan teljesített, legalább 19.000.000,- Ft éves biztosítási díj értékű, a közbeszerzés tárgyára (vállalati vagyonbiztosítás) vonatkozó referenciával.
A referenciamunka akkor tekinthető az RF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § 3a) a) bek).
M2)
Részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakirányú felsőfokú (közgazdasági, biztosítási, pénzügyi vagy jogi) végzettséggel és legalább 3 éves biztosítási gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
A fenti alkalmassági követelményeknek (M1 – M2) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő előleget nem fizet, részvételre jelentkező előlegre nem jogosult.
A biztosítási díjrészletekről a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerülő nyertes ajánlattevő a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogosult számlát kiállítani.
A biztosítási díj fizetése negyedéves részletekben történik, egyenlő időközökben, a szerződéstervezetben rögzített számla kiállítási időszakok alapján.
Az ajánlatkérő az igazolt teljesítés/részteljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be. A díj megfizetése a nyertes ajánlattevő általi, igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében átutalással történik, a Kbt. 135. § (1); (5)-(6) bekezdésében valamint és a Ptk. 6:130. § (1)–(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. A kifizetés az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme magyar forint (HUF).
Az ellenszolgáltatás teljesítésnek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
x Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: 2020/04/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 1 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Nincs korlátozás, AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-5
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az „Ár” értékelési részszempont esetében lineáris arányosítással az 1-5. részszempontok esetében pontkiosztás elve alapján történik, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.
2. A jelentkezésnek tartalmaznia kell az RF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást).
3. Tájékoztatásul az AT szakaszhoz, az AK:
— helyszíni bejárást biztosít a KD-ban rögzített feltételek fennállása esetén.
— a tárgyalások tárgyát képezi a Műszaki Leírásban, a szerződéstervezetben meghatározott feltételek, ajánlattevők ajánlatai.
— Az adható pontszám a részszempontok esetén 1-5 pont, ahol az 1 pont a legrosszabb, az 5 pont a legjobb érték. Az „Ár” értékelési részszempont esetében lineáris arányosítással az 1-5. részszempontok esetében pontkiosztás elve alapján történik, a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
— A szerződés teljesítésére vonatkoznak-e különleges feltételek: A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései.
— fenntartja ennek a lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
4. AK tájékoztatja a jelentkezőket, hogy jelen eljárásban, az eljárás során az ajánlatkérő képviseletére, szakmai támogatására szakértő cég került bevonásra. E mellett tájékoztatja továbbá, hogy az eljárás és annak eredményeképpen létrejövő biztosítási szerződéses jogviszonyban az ajánlatkérő képviseletére és a létrejövő biztosítási szerződés teljes tartama alatt, annak szakmai kezelésére, folyamatos biztosítási alkuszi gondozására is, szakértő cég bevonását határozta el.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be részvételi jelentkezés, későbbiekben ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra a részvételi jelentkezéshez, annak részvételre jelentkező általi magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Külföldi székhelyű gazdasági szereplők esetében a benyújtott igazolások és nyilatkozatok mellé - amennyiben azok nem magyar nyelven íródtak - csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a csatolt eredeti igazolásokat és nyilatkozatokat is ellenőrzi.
6. AK az alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2a) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].
8. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
9. AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
10. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
11. AK alkalmazza a Kbt. 114/A. § (1) bekezdését, azaz a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők a részvételi jelentkezésükben kötelesek benyújtani.
12. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.5) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
13. FAKSZ: Mirkó Anita, 00945.
14. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
15. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/04/03 12:00
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges