Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5092/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Eötvös úti víztorony: 1121 Budapest, Eötvös út – Fülemile út sarok
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:EM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18408377
Postai cím: Váci Út 182.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korossy Emese
Telefon: +36 14652572
E-mail: kozbeszerzes@vizmuvek.hu
Fax: +36 14652945
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vizmuvek.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vizmuvek.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eötvös úti víztorony rekonstrukciója 2020-ban
Hivatkozási szám: EKR001071692019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő, a 1121 Budapest, Eötvös út – Fülemile út sarok címen található Eötvös úti víztorony rekonstrukciója.
A víztorony külső állapotára való tekintettel az alábbi munkákat kívánja elvégeztetni a megrendelő a teljes torony testen és tetőszerkezetén valamint a víztorony közvetlen környezeténél
A munkák során a kivitelező feladata lesz a teljes organizáció és forgalomtechnika megtervezése azzal, hogy a homlokzati és tető munkákat a víztornyot körülölelő állványzatról kívánjuk elvégeztetni. A teljes tetőn és előtetőn héjazat bontási munkák valamint új lemezfedés kialakítása járulékos munkákkal. A víztorony beton pillérein lemez fedés kialakítása. A homlokzaton tartószerkezeti és betonkorrekciós munkák elvégzése. A víztorony nyílászáróin részbeni lakatos felújítása illetve a víztér felett azok cseréje. A torony testben új szellőzés kialakítása. A terasz szinten és a járda szinten új vízszigetelés és burkolat kialakítása illetve azok vízelvezetésének megújítása. A víztorony új villámvédelmének és díszvilágításának a kialakítása. A munkák befejezésével átadási dokumentációk elkészítése és átadása a megrendelőnek jegyzőkönyvekkel, tanúsítványokkal kompletten.
A feladat részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 99169040 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Eötvös úti víztorony rekonstrukciója 2020-ban
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:44230000-1
45110000-1
45200000-9
45260000-7
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45300000-0
45410000-4
45421160-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Eötvös úti víztorony: 1121 Budapest, Eötvös út – Fülemile út sarok
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében lévő, a 1121 Budapest, Eötvös út – Fülemile út sarok címen található Eötvös úti víztorony rekonstrukciója.
A víztorony külső állapotára való tekintettel az alábbi munkákat kívánja elvégeztetni a megrendelő a teljes torony testen és tetőszerkezetén valamint a víztorony közvetlen környezeténél
A munkák során a kivitelező feladata lesz a teljes organizáció és forgalomtechnika megtervezése azzal, hogy a homlokzati és tető munkákat a víztornyot körülölelő állványzatról kívánjuk elvégeztetni. A teljes tetőn és előtetőn héjazat bontási munkák valamint új lemezfedés kialakítása járulékos munkákkal. A víztorony beton pillérein lemez fedés kialakítása. A homlokzaton tartószerkezeti és betonkorrekciós munkák elvégzése. A víztorony nyílászáróin részbeni lakatos felújítása illetve a víztér felett azok cseréje. A torony testben új szellőzés kialakítása. A terasz szinten és a járda szinten új vízszigetelés és burkolat kialakítása illetve azok vízelvezetésének megújítása. A víztorony új villámvédelmének és díszvilágításának a kialakítása. A munkák befejezésével átadási dokumentációk elkészítése és átadása a megrendelőnek jegyzőkönyvekkel, tanúsítványokkal kompletten.
A feladat részletezését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
Az értékelés szempontja: A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása az alábbi értékelési részszempontok alkalmazásával.
Értékelési részszempontok:
1. Ajánlati ár összesen (nettó HUF-ban megadva) tartalékkeret nélkül – Súlyszám: 70
2. Ajánlatkérő által kötelezően előírt 60 hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési munkára (egész hónapban megadva) (min. 0 hónap, maximum 24 hónap) - Súlyszám: 30
Kötelező jótállási idő az elvégzett kivitelezési munkára (érvényességi feltétel): a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő első munkanaptól számított 60 hónap. AK a 60 hónapot meghaladó többlet-jótállás vállalását értékeli ezen részszempont keretében. A megajánlást a kötelező jótállási időn felüli többlethónapok megadásával kell megtenni. 0 hónapot tartalmazó megajánlás esetén az ajánlat nem érvénytelen, ebben az esetben a szerződésben az AK által előírt 60 hónap kerül rögzítésre és a pontkiosztás során az értékelési ponthatár alsó határával (0) azonos pontot kap ezen részszempontra vonatkozó megajánlásra az érintett AT. A 24 hónap feletti megajánlás szintén nem eredményez érvénytelenséget, a pontkiosztás során AK a 24 hónapot meghaladó megajánlásra az értékelési ponthatár felső határával (15) azonos pontot ad, a szerződésben azonban a tényleges megajánlás kerül rögzítésre, valamint az értékelés során az arányosítás képletét AK úgy alkalmazza, hogy az Alegjobb érték helyébe az AK által meghatározott legkedvezőbb mértéket helyettesíti be, azaz nem az ezt meghaladó megajánlás értékét. A megajánlást egész hónapban kell megadni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 AK által kötelezően előírt 60 naptári hónap jótállási időn felül vállalt többlet jótállási idő az elvégzett kivitelezési munkára (egész hónapban megadva 0-24 hónap között) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár összesen (nettó HUF-ban megadva) tarta Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: SVA1049197 Rész száma: Elnevezés: Eötvös úti víztorony rekonstrukciója 2020-ban
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29887316
Postai cím: Váci Út 113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
E-mail: furstsandor@gmail.com
Telefon: +36 307565292
Internetcím(ek): (URL) www.emkft.com
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13417530241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 117574629
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 99169040
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: 1. Ács, bádogos munkák, 2. Állványozási munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Hídtechnika Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28998930
Postai cím: Karikás Frigyes Utca 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10640432241

Hivatalos név: EM Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_29887316
Postai cím: Váci Út 113
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1044
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13417530241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatkérő a nettó vállalási ár 10%-nak megfelelő tartalékkeretet biztosít.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges