Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5098/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíregyháza: 15156.,15205.,15332.,15205.,15123/2.,15508.,15557.,15876/15.,15689.,15626., 15865/1., 15123/2.,15146/26.,15626.,15689.,15545., 15542., 15537., 15425., 15413., 15407., 15419., 15441., 15471., 15461., 15431., 15865/31., 15583., 156109., 15592., 15653., 15663., 15679., 15731., 15707., 15714., 15723., 15699., 15742., 15851., 15792., 15775., 15751., 15825., hrsz.folyt.II.2.4.pontban;Nyíregyháza: 22200/173, 31001/6, 31001/2, 31003/1, 31004/5, 31004/8, 2439. hrsz.;Nyíregyháza: 2439, 2873, 22200/173 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság;KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdélyi Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csomópont, kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II.ü
Hivatkozási szám: EKR001233522019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés kivitelezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő
utcáig történő vasúttal átellenes oldali tovább vezetése mellett, valamint Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá fejlesztése:
1.1.
Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés kivitelezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő
utcáig történő vasúttal átellenes oldali tovább vezetése mellett. Tervezést megelőző állapot: Ajánlatkérő a Fürdő utcán tervezett
nyitott kerékpársáv és a Blaha Lujza sétányon meglévő kerékpáros létesítmény hálózati rendszerbe való integrálásaképp ezen
létesítmények összeköttetését tervezte. A két létesítmény között tervezett kerékpáros létesítmény megépítésével a meglévő és
tervezett kerékpárutak egy összefüggő szakadásmentes hálózatot képeznek. Feladat továbbá a 3834. j. Nyíregyháza –Dombrád-Kékcse
összekötő úton található két tömegközlekedési megálló között gyalogos járdakapcsolatot létesíteni. A járdakapcsolat kiépítéséhez
szükséges az összekötő úton tervezet gyalogos átvezetés létesítése is. Tervezési paraméterek Kemecsei úti kerékpárút: Rendeltetése:
Elválasztás nélküli egyesített gyalog- és kerékpárút Tervezési osztály: „C” hálózati szerep, lakott területi kerékpárút Tervezési
sebesség: Vt>20 km/h Beavatkozási hossz: 305,59 m Beavatkozás jellege: Kerékpáros létesítmény építése Gyalogos járdakapcsolat:
Rendeltetése: Elválasztás nélküli egyesített gyalog- és kerékpárút Beavatkozási hossz: 75,87 m Beavatkozás jellege: Gyalogos
átvezetés és gyalogos járdakapcsolat létesítése Hálózatkiváltás és közvilágítás átépítés, bővítés: Áram neme: 3 fázisú, 50 Hz periódusú
váltakozó áram Üzemi feszültség: 0,4 kV Nyomvonalhossz: 1. Közvilágítási légkábel: 14 fm Kábel típusa: 1. Közvilágítási légkábel: 16
fm Nyomvonal, műszaki adatok: A Kemecsei út mellett tervezett kerékpárút egy szakaszon a Vénusz utcánál keresztezi a közutat, ahol
gyalogos, illetve kerékpáros átkelő kerül kialakításra. Az úton van kiépített közvilágítási légkábeles hálózat, melynek világítási
kategóriája M4. Az átkelő megvilágítására az út északnyugati oldalán meglévő hálózat nyomvonalába be kell építeni egy B10/4 típusú
vb. oszlopot a tervezett átkelő északnyugati oldalára, attól 3 méterre. Az oszlopról déli irányba leágazva az átkelő dél-keleti oldalára
szintén egy B10/4 típusú oszlop kerüljön beépítésre. Az ellátó áramvezetők 2x16 mm2 Nfa2x típusúak, húzó igénybevételük 10 N/mm2.
Az oszlopokra 8 méter fénypontmagassággal egy-egy 100 W Na lámpatest kerül beépítésre C31 j. lámpakarra. Az oszlopok TA
támlemezes megerősítéssel épüljenek. A Vénusz úti átjáró kiegészítő megvilágítására a Vénusz út végfeszítő B10/4 típusú meglévő
oszlopára egy 70 W Na lámpatestet kell felszerelni C21 j. lámpakarra, 8 méter fénypontmagassággal. A tervezett nyomvonal csak
közterületet érint.
1.2.: Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá fejlesztése: Tervezést megelőző állapot: Települési szinten a jól
megtervezett infrastruktúra-fejlesztés egyik lehetősége a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) készítése. A KHT magában foglalja a
meglévő kerékpárhálózati elemeit, rámutat az esetleges hiányosságokra, valamint kijelölhet távlati fejlesztési irányokat. Ajánlatkérő
célkitűzése a város több területén meglévő összefüggő, illetve hiányos kerékpár hálózati elemek összekapcsolása. Ennek okán az
Önkormányzat elkészítette a város Kerékpárforgalmi hálózati tervet. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő közutak kezelője a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft (NYÍRVV). A NyírVV Kft. 2016-os évben ’30km/h
Zóna’ területet jelölt ki a Sóstógyógyfürdő, Kemecsei út - Igrice csatorna – Berenát utca által körbehatárolt településrészén. Ezen
forgalomtechnikai beavatkozás eredményeképpen csillapított forgalmú terület alakult ki. Ezáltal ezek az utcák kerékpáros útvonalként
kijelölhetőek. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉS Tervezési paraméterek Fürdő utca teljes hosszban: Rendeltetése: Nyitott
kerékpársáv Tervezési osztály: „C” hálózati szerep, lakott területi kerékpáros létesítmény Tervezési sebesség út: Vt≤20 km/h
Hírközlési hálózat kiváltás, védelembe helyezés: Az út-, és járdaépítéssel érintett bel-, és külterületi építési szakaszokon, a Magyar
Telekom Nyrt. földalatti alépítmény (benne optikai és rézkábelekkel), továbbá földkábel hálózata, valamint földfeletti légkábel hálózata
üzemel. KTV szolgáltatók, a UPC Magyarország Kft. és a DIGI Kft., melyeknek az érintett területen kizárólag saját tulajdonú földalatti
alépítmény és kábelhálózata üzemel. A Magyar Telekom közel teljes mértékű (nyomvonalas és elvi), a UPC és DIGI Kft. viszont
kizárólag nyomvonalas (rendszertechnika nélküli) adatszolgáltatást biztosított a kiviteli tervünkhöz, a csatolt tervdokumentáció ennek
figyelembe vételével készült. Érintett helyrajzi számok folytatása: 15810.,15700.,15330/4.,0283.,0284/9.,15330/5.,15332. Ahol AK
gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbesz.dok.
és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 351393684 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gyalogos átvezetés,kerékpáros baráttá fejlesztés
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45111000-8
45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza: 15156.,15205.,15332.,15205.,15123/2.,15508.,15557.,15876/15.,15689.,15626., 15865/1.,
15123/2.,15146/26.,15626.,15689.,15545., 15542., 15537., 15425., 15413., 15407., 15419., 15441.,
15471., 15461., 15431., 15865/31., 15583., 156109., 15592., 15653., 15663., 15679., 15731., 15707.,
15714., 15723., 15699., 15742., 15851., 15792., 15775., 15751., 15825., hrsz.folyt.II.2.4.pontban
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés kivitelezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő
utcáig történő vasúttal átellenes oldali tovább vezetése mellett, valamint Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá fejlesztése: 1.1.
Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés kivitelezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő
utcáig történő vasúttal átellenes oldali tovább vezetése mellett. Tervezést megelőző állapot: Ajánlatkérő a Fürdő utcán tervezett
nyitott kerékpársáv és a Blaha Lujza sétányon meglévő kerékpáros létesítmény hálózati rendszerbe való integrálásaképp ezen
létesítmények összeköttetését tervezte. A két létesítmény között tervezett kerékpáros létesítmény megépítésével a meglévő és
tervezett kerékpárutak egy összefüggő szakadásmentes hálózatot képeznek. Feladat továbbá a 3834. j. Nyíregyháza –Dombréd-Kékcse
összekötő úton található két tömegközlekedési megálló között gyalogos járdakapcsolatot létesíteni. A járdakapcsolat kiépítéséhez
szükséges az összekötő úton tervezet gyalogos átvezetés létesítése is. Tervezési paraméterek Kemecsei úti kerékpárút: Rendeltetése:
Elválasztás nélküli egyesített gyalog- és kerékpárút Tervezési osztály: „C” hálózati szerep, lakott területi kerékpárút Tervezési
sebesség: Vt>20 km/h Beavatkozási hossz: 305,59 m Beavatkozás jellege: Kerékpáros létesítmény építése Gyalogos járdakapcsolat:
Rendeltetése: Elválasztás nélküli egyesített gyalog- és kerékpárút Beavatkozási hossz: 75,87 m Beavatkozás jellege: Gyalogos
átvezetés és gyalogos járdakapcsolat létesítése Hálózatkiváltás és közvilágítás átépítés, bővítés: Áram neme: 3 fázisú, 50 Hz periódusú
váltakozó áram Üzemi feszültség: 0,4 kV Nyomvonalhossz: 1. Közvilágítási légkábel: 14 fm Kábel típusa: 1. Közvilágítási légkábel: 16
fm Nyomvonal, műszaki adatok: A Kemecsei út mellett tervezett kerékpárút egy szakaszon a Vénusz utcánál keresztezi a közutat, ahol
gyalogos, illetve kerékpáros átkelő kerül kialakításra. Az úton van kiépített közvilágítási légkábeles hálózat, melynek világítási
kategóriája M4. Az átkelő megvilágítására az út északnyugati oldalán meglévő hálózat nyomvonalába be kell építeni egy B10/4 típusú
vb. oszlopot a tervezett átkelő északnyugati oldalára, attól 3 méterre. Az oszlopról déli irányba leágazva az átkelő dél-keleti oldalára szintén egy B10/4 típusú oszlop kerüljön beépítésre. Az ellátó áramvezetők 2x16 mm2 Nfa2x típusúak, húzó igénybevételük 10 N/mm2.
Az oszlopokra 8 méter fénypontmagassággal egy-egy 100 W Na lámpatest kerül beépítésre C31 j. lámpakarra. Az oszlopok TA
támlemezes megerősítéssel épüljenek. A Vénusz úti átjáró kiegészítő megvilágítására a Vénusz út végfeszítő B10/4 típusú meglévő
oszlopára egy 70 W Na lámpatestet kell felszerelni C21 j. lámpakarra, 8 méter fénypontmagassággal. A tervezett nyomvonal csak
közterületet érint. 1.2.: Nyíregyház-i utcák kerékpáros baráttá fejlesztése: Tervezést megelőző állapot: Települési szinten a jól
megtervezett infrastruktúra-fejlesztés egyik lehetősége a Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (KHT) készítése. A KHT magában foglalja a
meglévő kerékpárhálózati elemeit, rámutat az esetleges hiányosságokra, valamint kijelölhet távlati fejlesztési irányokat. Ajánlatkérő
célkitűzése a város több területén meglévő összefüggő, illetve hiányos kerékpár hálózati elemek összekapcsolása. Ennek okán az
Önkormányzat elkészítette a város Kerékpárforgalmi hálózati tervet. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában
lévő közutak kezelője a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft (NYÍRVV). A NyírVV Kft. 2016-os évben ’30km/h
Zóna’ területet jelölt ki a Sóstógyógyfürdő, Kemecsei út - Igrice csatorna – Berenát utca által körbehatárolt településrészén. Ezen
forgalomtechnikai beavatkozás eredményeképpen csillapított forgalmú terület alakult ki. Ezáltal ezek az utcák kerékpáros útvonalként
kijelölhetőek. TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉS Tervezési paraméterek Fürdő utca teljes hosszban: Rendeltetése: Nyitott
kerékpársáv Tervezési osztály: „C” hálózati szerep, lakott területi kerékpáros létesítmény Tervezési sebesség út: Vt≤20 km/h
Hírközlési hálózat kiváltás, védelembe helyezés: Az út-, és járdaépítéssel érintett bel-, és külterületi építési szakaszokon, a Magyar
Telekom Nyrt. földalatti alépítmény (benne optikai és rézkábelekkel), továbbá földkábel hálózata, valamint földfeletti légkábel hálózata
üzemel. KTV szolgáltatók, a UPC Magyarország Kft. és a DIGI Kft., melyeknek az érintett területen kizárólag saját tulajdonú földalatti
alépítmény és kábelhálózata üzemel. A Magyar Telekom közel teljes mértékű (nyomvonalas és elvi), a UPC és DIGI Kft. viszont
kizárólag nyomvonalas (rendszertechnika nélküli) adatszolgáltatást biztosított a kiviteli tervünkhöz, a csatolt tervdokumentáció ennek
figyelembe vételével készült. Érintett helyrajzi számok folytatása: 15810.,15700.,15330/4.,0283.,0284/9.,15330/5.,15332. Ahol AK
gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbesz.dok.
és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember rendelkezik kerékpáros létesítmény kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal (igen/nem) 5
3 4. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
4 5. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 1 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 2 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
II.2.9) További információ:
1.) A beruházás a TOP-6.4.1-16-NY1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés tárgyú felhívás keretében kerül megvalósításra.
Támogatási szerződés tárgya: "Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem". Azonosító száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-
00002 2.) Értékelés módszer meghatározása: 1. értékelési szempont: Fordított arányosítás: ahol a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 2., 4. és 5. értékelési szempont: Egyenes
arányosítása: ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (
felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat. 3. értékelési szempont: "abszolút értékelés" módszere. A 3. rész-szempont esetén Ajánlatkérő az ajánlatoknak az elbírálás
részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre (igen válasz) az értékelési
pontszám maximumát adja, a legrosszabb tartalmi elemre (nem válasz) az értékelési pontszám minimumát adja, azaz: igen válasz
esetében: 100 pont nem válasz esetében: 0 pont 3.) Felelősségbiztosítás mértéke: legalább 20.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és
legalább 10.000.000,-Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési) felelősségbiztosítás amelyet nyertes Ajánlattevőnek ki kell terjesztenie
jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházásra.

II.2.1)
Elnevezés: Család u. - Szalag u. körforgalom kialakítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45200000-9
45111000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza: 22200/173, 31001/6, 31001/2, 31003/1, 31004/5, 31004/8, 2439. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész Körforgalmú csomópontok kialakítása a Család utca - Szalag utcai csomópontban: Útépítés: Rendeltetése: Belterületi egysávos
körforgalom Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Család utca déli ág (Belső körút felé) Tervezési osztály: - B.V.c.B Tervezési
sebesség: 50 km/h Beavatkozási hossz: 62,77 m Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti nyomvonalkorrekció Csatlakozó
létesítmény megnevezése: - Szalag utca keleti ág (Törzs utca felé) Tervezési osztály: - B.VI.d.B Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 69,06 m Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti nyomvonalkorrekció és meglévő parkolók újraosztása
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Távlati északi ág (Pazonyi út felé) Tervezési osztály: - B.V.c.B Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 62,21 m Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti nyomvonalkorrekció és meglévő buszöblök szabványosítása
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Család utca nyugati ág (Pazonyi út felé) Tervezési osztály: - B.V.c.B Tervezési sebesség: 50 km/
h Beavatkozási hossz: 64,52 m Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti csatlakozás átépítése Tervezett körforgalom paraméterei:
Rk (külső sugár) 17,0 m Rb (belső sugár) 10,0 m Körpálya szélessége 7,0 m Járható gyűrű 1,0 m Szbe 4,0 m Szki 5,0 m Rbe 12 m (10
m) Rki 15 m (12 m) Biztonsági sáv 0,25 m Padka 1,50 m ( ebből 0,25 m burkolt bizt. sáv) Hálózatkiváltás és közvilágítás átépítés,
bővítés: Az átépítések miatt szükségessé válik a tervezett űrszelvénybe eső erősáramú hálózatok és közvilágítási berendezések
áthelyezése, kiváltása, illetve a meglévő közvilágítás bővítése. Áram neme: 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram Üzemi feszültség:
0,4 kV Nyomvonalhossz: Közvilágítási gerinckábel: 233 fm Kábel típusa: Közvilágítási gerinckábel: 4x25 mm2 NAYY 265 fm Hírközlési
hálózat kiváltás, védelembe helyezés: A tervezett körforgalom alá kerülő Magyar Telekom alépítményt, valamint a benne üzemelő réz
és optikai kábeleit ki kell váltani. A Szalag utca irányában a déli oldalon új PVC110 műanyag cső védelmet kell építeni N1 típusú beton
megszakító szekrényekkel. Az új csövekbe szükséges kiváltani a Qv 200x4/0,4-es törzskábelt és a Fve 4x6-os optikai kábelt. Az északi
oldalon a körforgalom alá eső Qv 10x4/0,4-es elosztó kábelt kell kiváltani új nyomvonalon. A Család utca nyugati oldalán a járdában
található előfizetői kábelekre hasított műanyag csöves védelmet kell elhelyezni. A UPC Magyarország Kft. alépítményi hálózata az
útburkolat építéssel jelentősen érintett, de a szolgáltató szakági adatszolgáltatásának hiányában annak pontos megtervezése nem
lehetséges. Vízvezeték hálózat kiváltás: A beruházással érintett területen a tervezett körforgalmú csomópont alatti területen, a Szalag
utcában DN 500 acny, a Család utca déli ágán DN150 átmérőjű, ac. anyagú, vízvezeték található. A csomópont átépítéssel érintett, az
útburkolat alá eső Család utcai ágat keresztező vezetéket az üzemeltető Nyírségvíz Zrt. nyilatkozata alapján ki kell váltani. A Szalag
utcai vezeték a nyilvántartás szerint jelenleg is a burkolat alatt található, annak elhelyezkedése a beruházás megvalósulását követően
kedvezőbb lesz, ezért annak kiváltása nem indokolt. A tervezett kiváltások a meglévővel egyező dimenziójú D160 PE 100V SDR17
anyagú vezetékkel történik, ezzel a rekonstrukcióval csökkentendő a későbbiekben a meghibásodások előfordulását. A tervezett
vezetéket az útburkolat alatt D250 KG-PVC védőcsőbe kell helyezni. Az érintett vezetéken ingatlan bekötővezeték nem található. A
beavatkozás az útépítéssel érintett szakaszon valósul meg a meglévő vízvezetékkel közel párhuzamos vonalvezetéssel.A meglévő
DN600 ac. gerincvezetékhez történő csatlakozás a meglévő tolózár után történik a csomóponti terv szerint. Szennyvíz nyomóvezeték
kiváltás: A tervezett körforgalmú csomópont mentén a Szalag utcai ágon a meglévő járdaburkolatban a szennyvízátemelő mellett
vasbeton tolózárakna található, melyhez bizonytalan nyomvonalú DN500 szennyvíz nyomóvezeték csatlakozik. Az üzemeltetővel
egyeztetve az ac. anyagú meglévő nyomóvezetéket át kell építeni olyan módon, hogy a tervezett körforgalom alatt a tolózáraknából
kivezető két darab DN200 nyomóvezeték kerül átvezetésre. A tervezett nyomóvezetékek mérete és anyaga D225 PE100 SDR17 A
körforgalmat követően egy részletterv szerint kiépítendő vb. tolózárakna kerül kialakításra, mely után egy darab D560 PE100 SDR17
nyomóvezeték épül, ami a meglévőhöz kapcsolódik. A tervezett tolózáraknában a DN200 beérkező ágakon egy-egy DN200 rövid
tolózár kerül beépítésre. A meglévő, kiváltandó szennyvíz nyomóvezeték szakaszt a beruházás során el kell bontani. Szennyvíz
nyomóvezeték építés: A szennyvíz nyomóvezetékek PE 100 SDR 17 műanyagból épülnek min. 1,2 m földtakarással, a vezeték fölött 50
cm-rel elhelyezett "SZENNYVÍZ NYOMÓVEZETÉK" feliratú jelzőszalaggal. Gravitációs csatornával közös munkaárokba fektetés esetén
a két vezeték közötti minimális palásttávolság 0,50 m.Az idomok és szerelvények húzásbiztos kötésűek, anyaguk GGG 400 öntvény. A
nyomóvezetéket a beton, vasbeton műtárgyakba befalazó idommal kell csatlakoztatni. Csapadékvíz elvezetés: A tervezett burkolat
vízelvezetését a célszerűen kialakított mélypontokba helyezett új víznyelőkkel oldjuk meg, melyeket D200 KG-PVC és DN250
KD-EXTRA csatornával vezetünk a meglévő vízelvezető rendszerbe. Ahol AK gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy
védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal
egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok
részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbesz.dok. és annak részét képező műszaki fejezet
tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF III.1.3) M2.b. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 5
3 4. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
4 5. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 2 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
II.2.9) További információ:
1.) A beruházás a TOP-6.4.1-16-NY1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés tárgyú felhívás keretében kerül megvalósításra.
Támogatási szerződés tárgya: "Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem". Azonosító száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-
00002 2.) Értékelés módszer meghatározása: 1. értékelési szempont: Fordított arányosítás: ahol a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 2., 3., 4. és 5. értékelési szempont: Egyenes
arányosítása: ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (
felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat. 3.) Felelősségbiztosítás: legalább 100.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább 50.000.000,-Ft/káresemény mértékű (
építési-szerelési) felelősségbiztosítással, amelyet nyertes ajánlattevőnek ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képezőépítési beruházásra 4.)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérővel egyeztetni a kivitelezés helyét
érintő forgalomtechnikai tervek részleteit, továbbá adott esetben nyertes ajánlattevő köteles a Család utca -Belső körút csomópontban
kialakítandó körforgalom nyertes ajánlattevőjével együttműködni és egyeztetés(eke)t folytatni a forgalomtechnikai tervek tekintetében.

II.2.1)
Elnevezés: Család u. - Belső krt. körforgalom kialakítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45200000-9
45111000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Nyíregyháza: 2439, 2873, 22200/173 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Család utca - Belső körút csomópontban körforgalom: Útépítés: Tervezési paraméterek Rendeltetése: Belterületi excentrikusan
nyújtott egysávos körforgalom Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Család utca déli ág (Szegfű utca felé) Tervezési osztály: -
B.V.c.B Tervezési sebesség: 50 km/h Beavatkozási hossz: 54,34 m Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti nyomvonalkorrekció
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Család utca keleti ág (Lakótelep felé) Tervezési osztály: - B.VI.d.C Tervezési sebesség: 50 km/h
Beavatkozási hossz: 92,96 m Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti nyomvonalkorrekció és meglévő parkolók újraosztása
Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Család utca északi ág (Szalag utca felé) Tervezési osztály: - B.V.c.B Tervezési sebesség: 50 km/
h Beavatkozási hossz: 101,95 m Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti nyomvonalkorrekció és meglévő buszöblök
szabványosítása Csatlakozó létesítmény megnevezése: - Belső körút nyugati ág (László utca felé) Tervezési osztály: - B.V.c.C Tervezési
sebesség: 50 km/h Beavatkozási hossz: 21,85 m Beavatkozás jellege: Csomópont építés miatti csatlakozás átépítése Tervezett
körforgalom paraméterei: Rk (külső sugár) 14,0 m Rb (belső sugár) 8,0 m Körpálya szélessége 6,0 m Járható gyűrű 1,0 m Szbe 4,0 m
Szki 5,0 m Rbe 12 m (10 m) Rki 15 m (12 m) Biztonsági sáv 0,25 m Padka 1,50 m (ebből 0,25 m burkolt bizt. sáv, 1,25 m stabilizált
útpadka) Hálózatkiváltás és közvilágítás átépítés, bővítés: Áram neme: 3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram Üzemi feszültség: 0,4
kV Nyomvonalhossz: 1. Kommunális gerinckábel: 121 fm 2. Csatlakozókábel: 6 fm 3. Közvilágítási gerinckábel: 355 fm Kábel típusa: 1.
Kommunális gerinckábel: 4x150 mm2 NAYY 146 fm 2. Csatlakozókábel: 4x25 mm2 NAYY 11 fm 3. Közvilágítási gerinckábel: 4x25
mm2 NAYY 393 fm Az áramvezetők 3x95+35/95 mm2, illetve 3x50+25/50 mm2 keresztmetszetű SSZv légkábelek. A Család utca déli
oldalán a 96 hrsz-ú ingatlan előtti F81eG oszlopot B10/8 típusúra kell cserélni. A déli irányba visszamaradt légkábelköteget
végfeszíteni kell. A Belső körút nyugati oldalán az 1 hsz. előtti B10/4 típusú oszlop helyére egy B10/8 típusú oszlop kerüljön, a nyugati
irányba visszamaradt légkábeköteget végfeszíteni kell. A Család utca B10/8 típusú oszlopa, illetve a Család utca 106 hsz-ú ingatlan
közötti szakaszon építeni szükséges egy 4x150 mm2, illetve egy 4x25 mm2 keresztmetszetű földkábeles hálózatot, a kábelek típusa
NAYY legyen. Hírközlési hálózat kiváltás, védelembe helyezés: Az előzetes egyeztetések, adatszolgáltatások alapján Magyar Telekom
alépítményi hálózat védelembe helyezési munkákra kerül sor. A Család utca Belső körút csomópontban tervezett körforgalom alá
kerülő Magyar Telekom alépítményeire vasbeton védelmet kell építeni négy szakaszon. A Család utca Belső körút csomópontban
tervezett körforgalom építés érint kettő meglévő földalatti betonszekrényt, ezeket a tervezett járda szintjére kell a fedlapokat átépíteni
. A DIGI Kft. alépítményi hálózata az útburkolat építéssel jelentősen érintett, de a szolgáltató szakági adatszolgáltatásának hiányában
annak pontos megtervezése nem lehetséges. Ivóvíz kiváltás: A beruházással érintett területen a tervezett a Család utcában D90, D110,
D200, illetve DN600 átmérőjű, részben műanyag, részben ac. anyagú, vízvezeték található.A csomópont átépítéssel érintett, az
útburkolat alá eső, a Vi-1 jelű helyszínrajzon feltüntetett vezetékeket az üzemeltető Nyírségvíz Zrt. nyilatkozata alapján ki kell
váltani.A csomópont átépítéssel érintett, az útburkolat alá eső, a Vi-1 jelű helyszínrajzon feltüntetett vezetékeket az üzemeltető
Nyírségvíz Zrt. nyilatkozata alapján ki kell váltani. A Belső körút nyugati ágát keresztező vízvezeték kiváltása az üzemeltető
nyilatkozata alapján nem indokolt.A tervezett kiváltások a meglévővel egyező dimenziójú A V-1 jelű vezeték esetében D630, a V-1-1
jelű vezeték esetében D110, míg a V-2 jelű vezeték esetén D200 méretű, minden esetben PE 100V SDR17 anyagú vezetékkel történik,
ezzel a rekonstrukcióval csökkentendő a későbbiekben a meghibásodások előfordulását. A tervezett V-1-1 jelű vezetéket az útburkolat
alatt D200, a V-2 jelű vezetéket D315 KG-PVC védőcsőbe kell helyezni. Az érintett vezetékeken ingatlan bekötővezeték nem található.
A beavatkozás az útépítéssel érintett szakaszon valósul meg a meglévő vízvezetékkel közel párhuzamos vonalvezetéssel. Csapadékvíz
elvezetés: A tervezett körforgalom környezetében kiépített zárt csapadékvíz elvezető csatorna található. A Család utcán csapadékvíz
főgyűjtő halad. A tervezett burkolat vízelvezetését a célszerűen kialakított mélypontokba helyezett új víznyelőkkel oldjuk meg,
melyeket D200 KG-PVC és DN250 KD-EXTRA csatornával vezetünk a meglévő vízelvezető rendszerbe. A Család utca északi ágán, a
nyugati oldalon tervezett autóbusz peron és a felújítandó járdaburkolat közötti szintkülönbség miatt a peron és a járda között 40cm
szélességű, íves kialakítású vasbeton folyóka épül, melyből a csapadékvizet víznyelőaknán keresztül juttatjuk a befogadóba. Ahol AK
gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet
46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel. Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a
nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbesz.dok.
és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF III.1.3) M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF III.1.3) M2.b. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 5
3 4. A kötelezően előírt 2 év (24 hónap) jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap - max. 12 hónap) 10
4 5. Hátrányos helyzetű személynek minősülő munkavállalók alkalmazása min. 3 hónapon keresztül a teljesítés ideje alatt (fő, minimális értéke 0 fő, legkedvezőbb szintje 3 fő) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
II.2.9) További információ:
1.) A beruházás a TOP-6.4.1-16-NY1 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés tárgyú felhívás keretében kerül megvalósításra.
Támogatási szerződés tárgya: "Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem". Azonosító száma: TOP-6.4.1-16-NY1-2017-
00002 2.) Értékelés módszer meghatározása: 1. értékelési szempont: Fordított arányosítás: ahol a legalacsonyabb érték a
legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a
legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 2., 3., 4. és 5. értékelési szempont: Egyenes
arányosítása: ahol a legmagasabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (
felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a
pontszámokat. 3.) Felelősségbiztosítás: legalább 100.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább 50.000.000,-Ft/káresemény mértékű (
építési-szerelési) felelősségbiztosítással, amelyet nyertes ajánlattevőnek ki kell terjesztenie jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező
építési beruházásra 4.)Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy nyertes ajánlattevő köteles Ajánlatkérővel egyeztetni a kivitelezés helyét
érintő forgalomtechnikai tervek részleteit, továbbá adott esetben nyertes ajánlattevő köteles a Család utca -Szalag utca csomópontban
kialakítandó körforgalom nyertes ajánlattevőjével együttműködni és egyeztetés(eke)t folytatni a forgalomtechnikai tervek tekintetében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18281 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Gyalogos átvezetés,kerékpáros baráttá fejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49199730
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32100000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kerékpárút:
- Általános tételek munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
- Előkészítő- és földmunkák munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
Folyt. karakterkorlát miatt VI.1.5) További információk pontban.:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36215924
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: info@kozmugeneral.hu
Telefon: +36 303998941
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42461363
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 38969817 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VNYH-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62476722
Postai cím: Debreceni Út
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13881951215

Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443

Hivatalos név: KÖZMŰ GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36215924
Postai cím: Nádor U. 64.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13223490215

Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Család u. - Szalag u. körforgalom kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 021_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 185236931
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 152600000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Család utca - Szalag utca csomópontban körforgalmú csomópontok kialakítása
- Általános tételek munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;
Folyt. karakterkorlát miatt a VI.1.5) További információk pontban.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 158874819 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

Hivatalos név: KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84228415
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11896447215

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Család u. - Belső krt. körforgalom kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/03/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@keviz.hu
Telefon: +36 42420191
Internetcím(ek): (URL) www.keviz.hu
Fax: +36 42506821
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 184802131
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 166693684
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: - MV-GO felelős műszaki vezetői feladatok ellátása;
- ideiglenes forgalomtechnikai munkák; állapotfelvételek készítése;
- tervezés
- geodéziai munkák;
- őrzés;
- labor;
- mobil wc;
Karakterkorlát miatt folyt. VI.1.5) További információk pontban
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: melyepites.debrecen@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 169150000 Pénznem: HUF
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91894551
Postai cím: Vécsey Utca 21.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11876566215

Hivatalos név: STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22995591
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10776456443

Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23721250243

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

Hivatalos név: MOR-EX Üzleti Szaktanácsadó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73624954
Postai cím: Bujtos Út 14.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11495149215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1.) Folyt.: I. rész: V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
- STRABAG ZRT.
- útépítés és egyéb pályaszerkezet építés munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; - Pályaszerkezeti rétegek fejezet egyes munkáinak
kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; - Forgalomtechnikai létesítmények fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak
beszerzése; - Csapadékvíz fejezet egyes munkáinak kivitelezése és egyes anyagok beszerzése; - Növénytelepítés, környezetvédelmi
fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; - Egyéb tételek fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak
beszerzése. - Kerékpáros létesítmény: - Általános tételek fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; -
Közművezetékek tételek fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; -Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés
tételek fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; - Pályaszerkezeti rétegek tételek fejezet egyes munkáinak
kivitelezése és egyes anyagok beszerzése; - Forgalomtechnikai létesítmények tételek fejezet munkáinak kivitelezése és egyes
anyagainak beszerzése; - Magyar Telekom hálózat kiváltás, és védelembe helyezés fejezetek munkáinak kivitelezése és egyes
anyagainak beszerzése; - Kemecsei út - Vénusz u. csomópontban gyalogos átvezetés és kerékpáros létesítmények tervezése
csapadékvíz elvezetés fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; -VIL-3101 B-2 Nyíregyháza, Kemecsei
kerékpárút - elektromos fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; - szállítási feladatok; -Egyes részfeladatok
felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása; - Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek
; - esetleges további geodéziai feladatok; - esetleges szakértői feladatok; - szakfelügyeletek; - hulladékkezelés; -őrzés-védelmi feladatok
2) Folyt. II. rész: V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
-STRABAG Zrt.:
- Előkészítő és földmunkák fejezet munkáinak kiv. és egyes
anyagok beszerzése; - Útépítés és egyéb pályaszerkezet építés fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; -
Pályaszerkezeti rétegek fejezet egyes munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; - Forgalomtechnikai létesítmények
fejezet munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése, - Csapadékvíz fejezet munkáinak kiv. és egyes anyagok beszerzése; -
Vízellátás fejezet munkáinak kiv. és egyes anyagok beszerzése; - Szennyvíz elvezetés fejezet munkáinak kiv. és egyes anyagainak
beszerzése; - Szennyvízelvezetés fejezet munkáinak kiv. és egyes anyagainak beszerzése; - Szénhidrogén-hálózat fejezet munkáinak
kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; - Növénytelepítés, környezetvédelem fejezet munkáinak kiv. és egyes anyagainak
beszerzése; - Egyéb tételek fejezet munkáinak kiv. és egyes anyagainak beszerzése; - Magyar Telekom hálózat kiváltás és védelembe
helyezés fejezetek munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; -UPC hálózat kiváltása és védelembe helyezés fejezetek
munkáinak kiv. és egyes anyagainak beszerzése; VIL.-3101 B-2 Nyíregyháza, Család u. - Szalag u. körforgalom elektromos fejezet
munkáinak kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése; - Szállítási feladatok; - Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési
feladatok irányítása; - Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek; - esetleges további geodéziai
feladatok; - esetleges szakértői feladatok; - szakfelügyeletek; - hulladékkezelés; -őrzés-védelmi feladatok; -MV-GO felelős műszaki
vezetés.
3)Folyt. III. rész: V.2.5) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:
"KE-VÍZ 21" zRt.: -
terület bérlet; - gépbérlet; -közúti fuvarozás; - fakivágás; - útépítési munkák és részfeladataik; - hírközlés kiváltás és építés; -
elektromos kiváltás és építési munkák és részfeladatai; - csapadékvíz elvezetés építési munkák és részfeladataik; - ivóvíz vezeték
építési munkák és részfeladataik; -szennyvíz vezeték építési munkák és részfeladataik; - végleges forgalomtechnikai munkák; -
növénytelepítés; kerítésépítési munkák; - hulladék- és veszélyes hulladék szállítás, elhelyezés, kezelés és ártalmatlanítás.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/18 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges