Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5105/2020
CPV Kód:71355000-1
Ajánlatkérő:BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Teljesítés helye:Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:víz- és csatornaszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25969043
Postai cím: Izsáki Út 13.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kissné dr. Barcsik Adrienn
Telefon: +36 76511536
E-mail: barcsik.adrienn@bacsviz.hu
Fax: +36 76508412
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bacsviz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000259242020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000259242020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: víz- és csatornaszolgáltatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szolgalmi jog utólagos bejegyeztetése Kecskeméten
Hivatkozási szám: EKR000259242020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71355000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés földmérési szolgáltatások ellátása tekintetében vízvezetési szolgalmi jogosultságok utólagos alapításához és ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez a kecskeméti ivóvízhálózat által érintett idegen ingatlanok vonatkozásában.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét tekintettel ara, hogy a közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne. A részajánlattétel lehetőségét a beszerzés tárgyának gazdasági és műszaki egysége sem teszi lehetővé.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Szolgalmi jog utólagos bejegyeztetése Kecskeméten
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71600000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területe.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vízvezetési szolgalmi jogosultságot a Kecskemét Megyei Jogú Város (KMJV) Önkormányzatának tulajdonában álló ivóvízhálózat által érintett idegen ingatlanok esetében kell alapítani. A szolgalmi jogosultság bejegyzését a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 80. § szerint kell elvégeztetni. Bekötővezetékek által érintett földrészletekre, közterületekre és önkormányzati tulajdonú, de forgalomképtelen ingatlanokra nem kell szolgalmat bejegyeztetni.
A szolgalom bejegyzéssel érintett földrészletek listáját a legfrissebb ivóvíz szakági közműnyilvántartás és az aktuális ingatlan-nyilvántartás szerinti alaptérkép alapján kell meghatározni. Az minősül szolgalom jog bejegyzéssel érintett földrészletnek, melyet a gerincvezeték nyomvonala érint. A szükséges szolgalmi sáv szélessége az érintett ivóvíz vezeték tengelyétől számítva NA 250 mm átmérőig 1-1 méter, NA 250 mm átmérő felett 2-2 méter vízszintes és függőleges értelemben egyaránt. A bekötővezetékek által érintett ingatlanokat nem kell figyelembe venni a legyűjtés során, így szolgalmi sávot sem kell kijelölni hozzá. A szolgalmi sávval érintett ingatlanok közül figyelmen kívül kell hagyni a közterületeket és az önkormányzati tulajdonú, de forgalomképtelen ingatlanokat. Törölni kell a listából azon földrészleteket is, melyeket a szolgalmi sáv csak kis mértékben érint. Ez utóbbi eldöntéséhez szakmai tapasztalat is szükséges. Nem kell figyelembe venni továbbá azokat az ivóvíz víziközművel érintett ingatlanokat sem, melyekre korábban már jegyeztek be vízvezetési szolgalmi jogot és annak jogosultjaként KMJV Önkormányzata van megjelölve. A fenti szempontok figyelembevételével, valamint a 2019. március 7-i állapot szerinti szakági térkép és a 2019. január 1-jei ingatlan-nyilvántartás alapján legyűjtésre került a vízvezetési szolgalmi jog utólagos alapításával érintett földrészletek listája, amely 635 darab ingatlant tartalmaz KMJV Önkormányzata vonatkozásában.
Az érintett földrészletek helyrajzi számait az ajánlattételhez kiadott táblázat tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a szakági térkép és az ingatlan-nyilvántartás is folyamatosan változik, ezért a megadott ingatlanszámok mennyisége illetve az érintett helyrajzi számok is a közbeszerzési eljárás lezárását követően változhatnak.
Amennyiben a feladat végrehajtása során egy-egy helyrajzi szám megosztásra vagy összevonásra kerül, és emiatt a megadott földrészletek helyrajzi száma módosul, a változási vázrajzokat az éppen aktuális, hivatalos ingatlan-nyilvántartás alapján kell elkészíteni. Ha az érintett ingatlanok száma a szolgalmi jogosultságok bejegyeztetése során megnő a közbeszerzési eljárás során kiadott listához képest, a munka többletköltsége a nyertes ajánlattevő által megajánlott egységáron elszámolható.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a földhivatali adatszolgáltatás és a záradékolás díját (800 HUF/hrsz.), ezek a nyertes ajánlattevőt terhelik. Nem kell tartalmaznia azonban a szolgalmi jogok ingatlan nyilvántartási átvezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjat (6600 HUF/hrsz), mely az ajánlatkérőt terheli. Az esetlegesen a vízügyi engedélyezési hatóságnak fizetendő díj is ajánlatkérőt terheli. A földhivatali adatszolgáltatás díját nyertes ajánlattevő fizeti meg, de jogosult azt ajánlatkérőnek továbbszámlázni.
Az ellátandó feladatok részletes meghatározása a dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírásban található.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentumok bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.1.a) követelményre bemutatott szakember víziközmű szakági geodéziai munkában szerzett szakmai többlettapasztalata az alkalmasságon felül (legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 36 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Alapítási díj összesen (nettó HUF) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2020/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/11/02 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
A II.2.7) pontban közölt kezdési időpont csak tájékoztató jellegű, a közbeszerzési eljárás időigényének megfelelően változhat, lehet korábbi, de későbbi is. A szerződés az aláírása napján lép hatályba és a Felek által vállalt szolgáltatások és ellenszolgáltatások maradéktalan teljesítéséig marad hatályban.
Ajánlatkérő feltételezi, hogy a nyertes ajánlattevő teljesítése az ügyintézési határidők betartásával 2020. november hó 02. napjáig befejeződik, a teljesítés határidejét ennek megfelelően állapította meg. Amennyiben azonban a nyertes ajánlattevő teljesítése hatósági késedelem miatt eddig az időpontig nem történik meg maradéktalanul, ajánlatkérő a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a teljesítésre nyitva álló határidőt automatikusan meghosszabbítja póthatáridő tűzése nélkül. Ajánlatkérő hatósági késedelemnek tekint minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartamot, melyet a hatóság a részére megküldött kérelem vagy megkeresés vizsgálatával tölt el abban az esetben ha a Vállalkozó mindenben eleget tett a jogszabályok által felhatalmazott illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóságok által előírt minden követelménynek és eljárásnak, emellett a hatóság késedelmei akadályoztatják, vagy ellehetetlenítik az előrehaladást. Hatóság által okozott késedelemnek tekintendő különösen: minden olyan jogszabályban rögzített eljárási időt meghaladó időtartam, amely késedelmet a hatóság okozott, és amely esetében ajánlatkérő úgy dönt, hogy a hatóság által okozott késedelemre tekintettel a teljesítés időtartamát meghosszabbítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be, a Kbt. 67. § (1) bekezdését, a 69. § (2)–(9) bekezdését, valamint a 114. § (2) bekezdését nem alkalmazza. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerinti esetben a 114/A.§ (4) bekezdése alkalmazandó. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot abban az esetben is be kell nyújtani, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni és/vagy nem kíván más szervezet, illetve személy kapacitására (is) támaszkodni az alkalmasság igazolása során.
Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: A Kbt. 65. § (1)-(2) bekezdése alapján az ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A.§ (1) bekezdés alapján előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be, a Kbt. 67. § (1) bekezdését, a 69. § (2)–(9) bekezdését, valamint a 114. § (2) bekezdését nem alkalmazza. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése szerinti esetben a 114/A.§ (4) bekezdése alkalmazandó.
M.1 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az M.1.a) alkalmassági követelményre bemutatott szakember tekintetében az ingatlanrendező földmérő minősítés, az M.1.b) alkalmassági követelményre bemutatott szakember tekintetében a földmérő szakmagyakorlási jogosultság igazolására meg kell adni a szakember nevét, telephelycímét, szakképzettségét, valamint a minősítés/földmérő igazolvány számát és lejáratának idejét. Az adatokat ajánlatkérő a 2012. évi XLVI. törvény 28.§ (8) bekezdése szerint a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által vezetett nyilvántartásban (www.ftf.bfkh.gov.hu/portal/index.php) ellenőrzi. Amennyiben az adatoknak a fentiekben írt elektronikus nyilvántartásban való ellenőrzésére nincs mód, az M.1.a) alkalmassági követelményre bemutatott szakember tekintetében csatolni kell az ajánlatban a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv határozatát az ingatlanrendező földmérői minősítés megadásáról, az M.1.b) alkalmassági követelményre bemutatott szakember tekintetében pedig be kell nyújtani a földmérő igazolványt és az előírt felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet. Az M.1.a)-M.1.b) pontban előírt szakmai tapasztalat a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzának benyújtásával igazolandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik legalább
a) 1 fő igatlanrendező földmérő minősítéssel és legalább 12 hónap víziközmű szakági geodéziai munkában szerzett szakmai tapasztalattal bíró szakemberrel,
b) 1 fő felsőfokú végzettségű földmérő szakemberrel, aki legalább 12 hónap víziközmű szakági geodéziai munkában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő víziközmű alatt a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. pontjában írt meghatározást érti.
Egy szakember csak egy pozícióra mutatható be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az időben egymást átfedő időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati idejébe. Az M.1 alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alkalmazandó.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapján a nyertes ajánlattevő kötbért köteles fizetni, ha késedelmesen teljesít, vagy ha a teljesítés meghiúsul.
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 20 naptári napig. A késedelembe esést követő 20. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy elállni attól, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.
A vállalkozási szerződésben rögzített bármely kötbér összegét az ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes részszámla, valamint a végszámla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincs, a kötbér összegét a nyertes ajánlattevő köteles az esedékes számla kiállítását követő 10 naptári napon belül az ajánlatkérőnek átutalni.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos részletes előírásokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés ellenértéke saját forrásból kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolást követően - minden 50 db ingatlan vázrajzának elkészítése és záradékoltatása után jogosult részszámla benyújtására, amely azonban - a végszámla kivételével - csak lehetőség, nem kötelezettség. Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a teljesítést, valamint a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Késedelmes fizetés esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámítására jogosult. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány összege 40 eurónak megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. A nyertes ajánlattevőnek felróható okból hibásan vagy késedelmesen kiállított és beérkezett számla vonatkozásában az ajánlatkérőt kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandók.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 28.§ (4) bekezdés.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény,
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény,
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018. (VI. 29.) AM rendelet.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, az alapítási díj esetében fordított, a szakember többlettapasztalata esetében egyenes arányosítással.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő az eljárást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) rendelkezéseinek megfelelően. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között az eljárással kapcsolatos, Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott minden nyilatkozat vagy más információ közlése – ha a Kbt.-ből más nem következik – írásban, elektronikus úton történik. Az ajánlattevőnek a felhívásban és a dokumentációban meghatározott formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és - az elektronikusan kitöltendő űrlapok kivételével - lehetőleg 1 db tömörített elektronikus fájlban kell benyújtania az EKR-ben, amely tartalmazza a nyomtatott ajánlat aláírt példányát szkennelve, nem szerkeszthető *.pdf formátumban, valamint a beárazott Ártáblát szerkeszthető excel formátumban is.
2. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében nyilatkozik, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlattételi felhívás III.1.3) M.1 pontjában meghatározott alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
3. Az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerint.
4. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) bekezdése szerint, nemleges esetben is.
5. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját, azaz nem nyilvánítja eredménytelenné az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
6. A Kbt. 73. § (4) bekezdése alapján érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
7. A közbeszerzési eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban nem teszi lehetővé a magyar helyett más nyelv használatát. Az eljárás során mindennemű kapcsolattartás kizárólag ezen a nyelven történhet. Joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű dokumentumok alkalmasak. Amennyiben az ajánlat részeként nem magyar nyelvű dokumentumok is csatolásra kerülnek, ajánlattevőnek a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok fordítását is csatolnia szükséges. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
8. Irányadó idő: a jelen közbeszerzési eljárásban meghatározott időpontok vonatkozásában a magyarországi he-lyi idő az irányadó. Az eljárással kapcsolatos fontosabb időpontokat az ajánlati felhívás tartalmazza, a határ-idők számítására a Kbt. 48. §-ában meghatározott rendelkezések az irányadók.
9. Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
10. A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
11. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel kérjük, hogy amennyiben valamely, az ajánlatkérő által a közbeszerzési dokumentumokban előírt rendelkezést nem tudnak a megadott határidőre teljesíteni, úgy szíveskedjenek azt az EKR-ben az ajánlattételi határidő lejárta előtt „Kiegészítő tájékoztatás”, az ajánlattételi határidő lejárta után „Egyéb kommunikáció” eljárási cselekmény útján jelezni annak az időpontnak a megadásával, amelyre az előírt rendelkezést teljesíteni tudják. Ajánlatkérő az észszerűség határán belül igyekszik a kéréseket figyelembe venni, jogszabály által előírt határidő alól azonban felmentést nem adhat. A jelzés elmaradása esetén ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy rajta kívül álló okból nem tudta az ajánlatkérő által előírt rendelkezést teljesíteni.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges