Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/58
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.23.
Iktatószám:5114/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Mariann
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267672020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000267672020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 21. sz. főút továbbfejlesztése tervezési feladat
Hivatkozási szám: EKR000267672020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Tervezési szerződés a 21. sz. főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztése megvalósításának előkészítése vonatkozásában: engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: 21. sz. főút továbbfejlesztése tervezési feladat
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak:71240000-2
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110
A teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne:
NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás tárgya:
„Tervezési szerződés a 21. sz. főút Heves és Nógrád megyei szakaszainak továbbfejlesztése megvalósításának előkészítése vonatkozásában: engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában”
Főbb mennyiségek:
- Tar-Sámsonházi különszintű csomópontban lévő buszöblöknél buszváró épületek elhelyezése és gyalogátkelőhelyek kialakítása
- Pásztó, Hidegvölgyi-vízfolyás rendezése kb. 3500 m hosszon
- Bátonyterenye, Mátraverebély és Tar településeken megvalósított gyalogos aluljárókban kamerák telepítése (7 db aluljáróban)
- Pásztó, Irinyi úti különszintű csomópont környezetében buszforduló és összesen max. 30 férőhelyes parkolók fejlesztése, ahol a parkolók helye és a férőhely darabszám a tervezés során kerül pontosításra.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve annak mellékletét képező tervezési feladatleírás (műszaki leírás) tartalmazza.
További információ:
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő (IKOP) támogatási igényt nyújtott be, a projekt Támogatási Szerződésének módosítása nem került aláírásra, és ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 12 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. AF III.1.3) M/2.1. pont alk.köv. igazolására bemutatott útépítési tervező 36 hó feletti, az alk.köv-ként meghat. területen szerzett szakmai többlet tap. (min.0, max.36 hó)  20
2 3. AF III.1.3) M/2.2. pont alk.köv. igazolására bemutatott vízépítési tervező 36 hó feletti, az alk.köv-ként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tap. (min.0, max.36 hó)  15
3 4. AF III.1.3) M/2.3. pont alk.köv. igazolására bemutatott építményvillamossági tervező 24 hó feletti, az alk.köv-ként meghatározott területen szerzett szakmai többlet tap. (min.0, max.36 hó)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó tervezői díj (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Amennyiben a Tervező által elkészített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 0,5 %-nak megfelelő összegért (ajánlattevő ajánlata alapján számolva) Tervezőtől megrendelje a költségbecslés/költségvetés aktualizálását (1 db), felülvizsgálatát (A Kbt. 16. § (1) bek. szerinti opcionális rész).
Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Ajánlatkérő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A költségvetés/költségbecslés felülvizsgálatára vonatkozó számláját Tervező a költségvetés/költségbecslés Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.
Ajánlatkérő a költségvetés aktualizálását a jelen feltételekkel összesen 1 (egy) alkalommal jogosult megrendelni, Tervező részére megküldött cégszerűen aláírt, írásbeli (fax vagy e-mail) megrendelés útján.
Tervező a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát a megrendeléstől számított 15 napon belül köteles elkészíteni.
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-4.1.0-15-2016-00006
II.2.13) További információ Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

Indokolás: Az előkészítési feladatok közös célja a 21. sz. főút négysávos kapacitásbővítés kivitelezése során megvalósított létesítmények azonos szemlélettel történő továbbfejlesztése érdekében teljeskörű tervezői rálátással egységes szerkezetbe foglalt tervek elkészítése miatt nem megengedett a részajánlattétel.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja, illetve a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontja szerint:
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Korm.rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Korm.rendelet 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Tekintettel arra, hogy AK a jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le, ez alapján előírja, hogy ajánlattevők a kizáró okok tekintetében a KD-ben meghatározott, alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat az ajánlatukban nyújtsák be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (http://mmk.hu/kereses/tarsasagok) ellenőrzi, hogy ajánlattevő, közös ajánlattevő szerepel-e a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdésére.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
Az alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet szerződésben vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratnak ezt kell alátámasztania (Kbt. 65. § (9) bekezdés).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőnek:
G.1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közúti tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szólónyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmasságikövetelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr.19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): G.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közúti tervezés) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 20.000.000,- Ft értéket.
A G.1. pont szerinti alkalmassági követelménynek elegendő, ha a közös ajánlattevők egyike megfelel, így elegendő, ha csak az egyik csatolja be a G.1. pont szerinti igazolást/igazolásokat.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlathoz csatolni kell:
M.1. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását.
A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referencianyilatkozatnak vagy referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- elvégzett szolgáltatások nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (kezdő és befejező időpont év, hónap, nap pontossággal!);
- a referenciaigazolás vagy nyilatkozat kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bek. b) pontja alapján az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.
M.2. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát. A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a szakember kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalati idővel rendelkezik. Az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalati idővel való rendelkezést a szakember erre vonatkozó kifejezett nyilatkozata igazolja, az adott jogosultság megszerzéséhez tapasztalati idő megszerzésére alkalmas tevékenység bemutatása nélkül.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzba feltüntetésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai tapasztalati időt az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenységismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
AK a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
A Kbt. 65. § (6)-(7), (9),(11) bek. és a Kr. 24. § (1) bek. irányadó az igazolás során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha:
M.1. az eljárás megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónapban) összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § szerint igazolt referenciákkal:
M.1/1. legalább 1 db min. 15 férőhelyes, közúthoz kapcsolódó parkoló tervezése, amely tartalmazza a közúthoz kapcsolódó parkolók teljeskörű tervezését a szükséges közúti kapcsolatok kiépítésével.
M.1/2. legalább 1 db élővízfolyás-meder szabályozás tervezése tárgyú referenciával ,amely tartalmaz legalább összesen 1 km hosszú meder szabályozását.
M.1/3. legalább 1 db országos közút tervezéséhez kapcsolódó gyalogátkelőhely létesítése tárgyú referenciával, amely tartalmaz gyalogátkelőhely tervezését a járdakapcsolatok megtervezésével.
Az M/1.1., M/1.2. és M/1.3. referencia előírások mindegyike esetében tervezés alatt engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció és a hatóságok által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció előkészítése értendő.
Az M/1.1., M/1.2. és M/1.3. referencia előírás ugyanazzal a szerződéssel is igazolható, amennyiben a szerződés valamennyi követelménynek megfelel.
„Országos közút” alatt Ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rend. 2. § (1) bekezdésében foglaltakat érti.
M.2. nem áll(nak) rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakember(ek):
M/2.1. 1 fő útépítési tervező, aki rendelkezik
— a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti KÉ-K (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalati idővel (vagy KÉ-K jogosultsággal), valamint
— legalább 3 év (36 hónap) országos közút tervezés területén útépítési szakági tervezési szakmai gyakorlattal.
M/2.2. 1 fő vízépítési tervező, aki rendelkezik
— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti VZ-TER (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalati idővel (vagy VZ-TER jogosultsággal), valamint
— legalább 3 év (36 hónap) vízépítés, útépítési vízelvezetés, vagy vízszabályozás tervezése szakmai gyakorlattal.
M/2.3. 1 fő építményvillamossági tervező, aki rendelkezik:
— a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti V (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai tapasztalati idővel (vagy V jogosultsággal), valamint
- térfigyelő kamerarendszer tervezése területén szerezett min. 2 év (24 hónap) tervezési szakmai gyakorlattal.
Az M/2.1., M/2.2. és M/2.3. referencia előírások mindegyike esetében tervezés alatt engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció és a hatóságok által előírt engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció előkészítése értendő.
A 2.1. és 2.2. pozícióra ugyanaz a szakember bemutatható, amennyiben az alkalmassági követelményeknek megfelel, a 2.3. pontra külön szakember bemutatása szükséges.
Ajánlatkérő az egyes szakemberek esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét az adott szakember vonatkozásában előírt végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
A végzettségek egyenértékűségét ajánlattevőnek kell igazolnia.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a), jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5 %-a) a szerződésben foglaltak, illetőleg a Kbt. 134. § (1)-(8) bekezdés szerint.
Nyertes Ajánlattevő a teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor szolgáltatja Megrendelő részére, a jótállási biztosítékot pedig legkésőbb a teljesítési határidőhöz kötött teljesítésigazolás átvételét követő 15 napon belül köteles nyújtani a Megrendelőnek.
Ajánlatkérő előírja a teljesítési és jótállási biztosíték vonatkozásában a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását az Ajánlatkérési Dokumentációban található minta alapján.
A teljesítési biztosíték a teljesítési határidőt követő 45. napig érvényes, melyet a végszámla kiállításáig a biztosíték lejárata előtt 30 nappal Tervező köteles mindig további 45 nappal meghosszabbítani.
A Jótállási biztosíték érvényességi ideje: a végteljesítés teljesítésigazolásának napjától számított 36 hónap+10 nap, azaz a Jótállási biztosítéknak a jótállási időszak lejártát követő 10 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a Szerződés Jótállási Időszakba lépett, és Vállalkozó a jótállási biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátotta, Megrendelő a teljesítési biztosítékot felszabadítja.
Jótállási idő: 36 hónap (3 év).
Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítés esetén Tervező a szerződés „Határidő” nevű fejezetében rögzített határidőn belül olyan okból, amelyért felelős, nem teljesített. Tervező a késedelem minden napjára a nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 % mértékű kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes teljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a. Ha Tervező késedelme a teljesítési határidő vonatkozásában a 30 napot meghaladja, úgy a Megrendelő - mérlegelése szerint - a szerződést felmondhatja, és a nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárát is érvényesítheti. Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet.
Amennyiben a Tervező az előírt póthatáridőben a hibák kijavítását, a hiányosságok pótlását elmulasztja, késedelembe esik, az érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, a teljesítési határidőt követő első naptól, mint kezdő időponttól számítva. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20 %-a.
Hibás teljesítési kötbér:
A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja a teljesítés nettó tervezői díja.
Meghiúsulási kötbér:
Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó tervezői díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása (amely a teljesítés státuszától függően elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra jogosítja a Megrendelőt) és a Tervező egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megrendelőt szintén a nettó tervezői díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A szerződést biztosító kötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kerülnek kiegyenlítésre:
• 2015. évi CXLIII. törvény,
• 2013. évi V. törvény.
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés pénzneme: Forint (HUF).
A finanszírozás forrása: Európai Uniós forrás, IKOP-4.1.0-15-2016-00006
Finanszírozás típusa: utófinanszírozás
Előleg igénylésére nincs lehetőség.
Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget biztosít a szerződésben rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról a nyertes ajánlattevő teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban nyilatkozik a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján.
Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.
A szerződés oszthatatlan szolgáltatás teljesítésére irányul.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs rá lehetőség.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A 1996. évi LVIII. törvény, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ár szempont kapcsán a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám 2019. november 26.) szerinti fordított arányosítás; a minőségi szempontok kapcsán a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2019. évi 227. szám 2019. november 26) szerinti egyenes arányosítás. A 2-4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 36 hónap.
Az összpontszám megállapítása:
A fentiek szerint kapott pontokat (értékelési pontszám) ajánlatkérő megszorozza az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat jeleníti meg a legjobb ár-érték arányt, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. Az összpontszámok egyezősége esetén ajánlatkérő közjegyző jelenlétében tartott sorsolás alapján határozza meg a nyertes ajánlattevőt.
Ajánlatkérő a fenti számítási módszer alapján a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegy pontossággal határozza meg az értékelési összpontszámot.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2020/05/08 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: 2020/04/08 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására az EKR Korm. rendelet 15. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) az EKR Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatok bontására a benyújtási határidő lejártánál 2 órával később kezdi meg. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A pontozás módszere a III.2.2. pontban kerül ismertetésre.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 300.000,- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: MKB Bank Zrt. 10300002-20609931-49020322
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, Ajánlatkérő- 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 41. § (1) bek. alapján az elektronikus közbeszerzési rendszeren(EKR)keresztül kívánja lebonyolítani, ezért a nyilatkozatétel kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el.
2. A dokumentumokat Ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bek.-re tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a felhívás I.3. pontja szerinti címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi és letölthető a felhívásmegjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig.
3. Az ajánlatot elektronikus példányban kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(.tif,vagy.jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyet ajánlattevő az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni a Kbt. 41/A. § alapján.
4. Hiánypótlás, illetve felvilágosítás a Kbt.71.§ szerint, azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő (AK) kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt.71.§ (6) bek.).Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges.
5. Alvállalkozók: Ajánlatkérő nem írja elő a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a munkadíjat és a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.
7. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek., illetve a 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.
9. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő min. 25 millió Ft/káresemény és min. 50 millió Ft/év értékben.
Közös ajánlattétel esetén az előírt felelősségbiztosítás minden közös ajánlattevő által külön igazolandó. További részletek a dokumentációban találhatók.
10. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által megnevezett, a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.3. pont szerinti szakemberek -rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti, alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyarországos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1. pont – „KÉ-K” jogosultság
M/2.2. pont – „VZ-TER” jogosultság
M/2.3. pont – „V” jogosultság
11. Ajánlatkérő a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást.
Ajánlatkérő a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el az alábbi eltérésekkel:
- az eljárás a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul;
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát a Kbt. 114/A. § alapján folytatja le, ez alapján előírja, hogy ajánlattevők a kizáró okok, az alkalmassági követelmények tekintetében a KD-ben meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. Irányadó a Kbt. 114/A. § (2)-(4) bek.;
- Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatásra a Kbt. 114. § (6) bek.-ben foglaltakat alkalmazza;
- Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okokat írja elő.
12. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
13. Szakmai ajánlat a Dokumentáció 6.1. (i) pontja szerint.
14. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mint közös ajánlattevőkesetében.
15. A felhívás szövegezése az EKR-ben lévő karakterkorlát miatt került rövidítésre; részletesen a Dokumentációban.
16. Ajánlattevő élhet a felhívás III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontja szerinti alkalmassági követelmények valamint a kizáró okok tekintetében a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
17. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Süvöltős András, lajstromszám: 00170
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges