Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/61
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.03.26.
Iktatószám:5127/2020
CPV Kód:33195100-4
Ajánlatkérő:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kárpáti Zoltán
Telefon: +36 12934224
E-mail: zoltan.karpati@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: 2K monitorok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000095802020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33195100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés.
Tárgya: 19 db 1:1 képarányú 2K LCD monitor beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/03/20 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2020 - 2720 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 035 - 082226
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2020/02/17 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1.A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.
2.AK az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 10.§ rendelkezéseire.
4.AK helyszíni bejárást nem biztosít.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
6.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd KD. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
7.Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].
8.Az AT ajánlatához csatolnia kell egy szakmai ajánlatot, amely szakmai anyag tartalmazza a műszaki kiírásnak megfelelő, de AT által megajánlott monitortípus, vagy monitortípusok valamennyi műszaki paraméterét, ismertetőjét, esetleges szervizigényét. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a dokumentáció mellékletét tartalmazó műszaki adattáblát.
9.Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT az ajánlatában megjelölt típusból 1 db működőképes mintapéldányt legkésőbb az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg tesztelés és értékelés céljából az AK rendelkezésére bocsásson. AK a 2. bírálati részszempontot (Visszatükröződés mértéke) a beadott mintapéldány alapján fogja értékelni. A mintapéldány benyújtásával kapcsolatos további tudnivalók: KD.
10.AK az AT alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11.A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
12.AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
13.AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
14.AK - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
15.FAKSZ: dr. Torma Judit, lajstromszám: 00479
16.Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különösen 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
17.Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
18.A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Ak az ajánlatokat az 1., 4., 5., 6., 7. részszempontok esetében az értékarányosítás módszere, a 2. részszempont esetében a sorbarendezés, míg a 3. pont esetében az abszolút értékelés módszere szerint értékeli . Részletek: KD
19. AK a Kbt. 19. §-ára tekintettel kívánja a Kbt. Második Része szerinti eljárást lefolytatni.
20. AK alkalmazza a 81.§ (4) bekezdés szerinti fordított értékelést.
21. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti gazdálkodó szervezet létrehozását.
Helyesen:
1.A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.
2.AK az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
3.Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 10.§ rendelkezéseire.
4.AK helyszíni bejárást nem biztosít.
5. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.
6.Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd KD. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF.
7.Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].
8.Az AT ajánlatához csatolnia kell egy szakmai ajánlatot, amely szakmai anyag tartalmazza a műszaki kiírásnak megfelelő, de AT által megajánlott monitortípus, vagy monitortípusok valamennyi műszaki paraméterét, ismertetőjét, esetleges szervizigényét. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a dokumentáció mellékletét tartalmazó műszaki adattáblát.
9.Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT az ajánlatában megjelölt típusból 1 db működőképes mintapéldányt legkésőbb az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg tesztelés és értékelés céljából az AK rendelkezésére bocsásson. AK a 2. bírálati részszempontot (Visszatükröződés mértéke) a beadott mintapéldány alapján fogja értékelni. További tudnivalók: VI.4.3. pont és KD.
10.AK az AT alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
11.A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
12.AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
13.AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.
14.AK - különösen a IV.2.6) pont esetében - 1 hónap alatt 30 napot ért.
15.FAKSZ: dr. Torma Judit, lajstromszám: 00479
16.Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különösen 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
17.Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
18.A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Ak az ajánlatokat az 1., 4., 5., 6., 7. részszempontok esetében az értékarányosítás módszere, a 2. részszempont esetében a sorbarendezés, míg a 3. pont esetében az abszolút értékelés módszere szerint értékeli . Részletek: KD
19. AK a Kbt. 19. §-ára tekintettel kívánja a Kbt. Második Része szerinti eljárást lefolytatni.
20. AK alkalmazza a 81.§ (4) bekezdés szerinti fordított értékelést.
21. AK nem írja elő és nem teszi lehetővé a Kbt. 35.§ (8) bek. szerinti gazdálkodó szervezet létrehozását.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 4 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.
Helyesen:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.
VI.3. pont folytatása:
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére figyelemmel AK lehetővé teszi, hogy amennyiben AT korábbi eljárásban megajánlott típusú monitort kíván szállítani, mintapéldány benyújtása helyett AT-nek elegendő erre vonatkozó nyilatkozatot benyújtania. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a korábbi eljárás megnevezését, tárgyát, az eljárást megindító hirdetmény számát és megjelenésének napját és/vagy EKR azonosítóját. AK ilyen esetben a korábbi eljárásban született teszteredményt veszi figyelembe.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2020/04/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2020/04/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő a kialakult járványügyi helyzetre és bevezetett korlátozásokra, továbbá az EUR-HUF árfolyam nagymértékű ingadozására az ajánlattételi határidő elhalasztása mellett döntött.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ