Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.03.24.
Iktatószám:5132/2020
CPV Kód:22420000-0
Ajánlatkérő:Központi Statisztikai Hivatal
Teljesítés helye:1024 Budapest, Buday László u. 1-3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.04.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Statisztika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Központi Statisztikai Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71176910
Postai cím: Keleti Károly Utca 5-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gercsák Klaudia
Telefon: +36 309634560
E-mail: kozbeszerzes.klaudia@targetconsulting.hu
Fax: +36 12362972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ksh.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246242020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000246242020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Statisztika
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Különféle lakossági összeíráshoz utalványbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000246242020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22420000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Teljes mennyiség:
16 500 db - 500,- Ft
14 590 db - 1.000,- Ft
160 db - 5.000,- Ft
110 db - 10.000,- Ft névértékű papír alapú ajándékutalvány (összesen 31 360 db)
Ebből:
1.
GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 projekt 2. ciklusához kapcsolódó próbamérés válaszadói részére:
14 000 db - 1000,- HUF és
4 500 db - 500,- HUF névértékű papír alapú ajándékutalvány
A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) egy átfogó nemzetközi kutatás, amely a résztvevő országok felnőtt lakosságának különféle, a mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit méri. A PIAAC a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kezdeményezésére jött létre. A mérés 2. ciklusa 2019-ben indult, amelyhez Magyarország is csatlakozott.
A felmérés rendkívül összetett és hosszú, ezért a mintába került személyeket átlagosan 7500 forint összegű ajándék utalvánnyal kívánjuk ösztönözni a részvételre, hogy a próbamérés során célul kitűzött minimum 1500, a főmérésnél – a mintavételtől függően – minimum 4-5000 sikeres kikérdezés megvalósulhasson.
2.
Lakossági összeírásokhoz:
12 000 db - 500,- Ft
590 db - 1.000,- Ft
160 db - 5.000,- Ft
110 db - 10.000,- Ft névértékű papír alapú ajándékutalvány.
További előírások:
Az ajándékutalvány elfogadó helyeinek száma: országosan összesen legalább 140 elfogadóhely, ezen belül Budapesten és régiónként átlagosan 10 elfogadó hely.
Az ajándékutalványnak alkalmasnak kell lennie legalább fogyasztásra nem kész élelmiszer vásárlására.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő kizárja a részajánlattétel lehetőségét, figyelemmel arra, hogy – függetlenül attól, hogy a beszerezni kívánt utalványok különböző összeírásokhoz és felmeréshez kapcsolódnak - jelen árubeszerzés tárgya egy meghatározott darabszámú ajándékutalvány beszerzése, melyek szállítása egységesen történik, így azok szétválasztása nem lenne ésszerű Ajánlatkérő számára. Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke a projekthez kapcsolódó felmérés és a lakossági összeírások végrehajtásának sikeressége. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és a mintába bekerült személyek részére megfelelő időben eljusson az ajándékutalvány, illetve, hogy a felmérések és az összeírások is megfelelő ütemben és számban megtörténjenek, elengedhetetlen, hogy az utalványok rendelkezésre állása egyidőben, egységesen megtörténjen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Különféle lakossági összeíráshoz utalványbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 22420000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1024 Budapest, Buday László u. 1-3.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Teljes mennyiség:
16 500 db - 500,- Ft
14 590 db - 1.000,- Ft
160 db - 5.000,- Ft
110 db - 10.000,- Ft névértékű papír alapú ajándékutalvány.
Ebből:
1.
GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 projekt 2. ciklusához kapcsolódó próbamérés válaszadói részére:
14 000 db - 1000,- HUF és
4 500 db - 500,- HUF névértékű papír alapú ajándékutalvány
A PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies – Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Program) egy átfogó nemzetközi kutatás, amely a résztvevő országok felnőtt lakosságának különféle, a mindennapi életben és a munkavégzés során használt alapkompetenciáit méri. A PIAAC a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kezdeményezésére jött létre. A mérés 2. ciklusa 2019-ben indult, amelyhez Magyarország is csatlakozott.
A felmérés rendkívül összetett és hosszú, ezért a mintába került személyeket átlagosan 7500 forint összegű ajándék utalvánnyal kívánjuk ösztönözni a részvételre, hogy a próbamérés során célul kitűzött minimum 1500, a főmérésnél – a mintavételtől függően – minimum 4-5000 sikeres kikérdezés megvalósulhasson.
Az utalványok szállítására vonatkozó előírások:
Az 1000 forint címletű utalványokat 7.000 forintonként külön lezárt borítékban, látható fedlappal ellátva kell szállítani. A fedlapon látható legyen:
• a borítékban szereplő utalványok összértéke
• utalványok sorszámai (tól-ig)
• érvényességi ideje
A borítékokat és az 500 forint címletű utalványokat százasával csomagolva 20 db zsákban kéri Ajánlatkérő szállítani.
A zsákokra az alábbiakat kell ráírni:
• zsákazonosító (mely szerepel a szállítólevélen)
• utalványok sorszámai (tól-ig)
• a zsákban szereplő utalványok összértéke
• KSH neve, címe
2.
Lakossági összeírásokhoz:
12 000 db - 500,- Ft
590 db - 1.000,- Ft
160 db - 5.000,- Ft
110 db - 10.000,- Ft névértékű papír alapú ajándékutalvány.
Az utalványok szállítására vonatkozó előírások:
Az utalványokat a következők szerint kell csomagolni:
• 10000 Ft-os címlet - 11 darab boríték, 100.000 forintonként külön lezárt borítékban (egy borítékban 10 db 10000 Ft-os címletű ajándékutalvány), látható fedlappal ellátva
• 5000 Ft-os címlet - 20 darab boríték, 40.000 forintonként külön lezárt borítékban (egy borítékban 8 db 5000 Ft-os címletű ajándékutalvány), látható fedlappal ellátva
• 1000 Ft-os címlet - 56 darab boríték, 10.000 forintonként külön lezárt borítékban (egy borítékban 10 db 1000 Ft-os címletű ajándékutalvány), látható fedlappal ellátva
• 1000 Ft-os címlet - 6 darab boríték, 5.000 forintonként külön lezárt borítékban (egy borítékban 5 db 1000 Ft-os címletű ajándékutalvány), látható fedlappal ellátva
• 500 Ft-os címlet - 1200 darab boríték, 5.000 forintonként külön lezárt borítékban (egy borítékban 10 db 500 Ft-os címletű ajándékutalvány), látható fedlappal ellátva kell szállítani.
A fedlapon látható legyen:
• a borítékban szereplő utalványok összértéke
• utalványok sorszámai (tól-ig)
• érvényességi ideje
Az 500 Ft-os címlet kivételével a többi címletű ajándékutalványt tartalmazó borítékokat egy zsákban, az 500 Ft-os címletű ajándékutalványt tartalmazó borítékokat százasával csomagolva 12 db zsákban kérjük szállítani.
A zsákokra kérjük az alábbiakat ráírni:
• zsákazonosító (mely szerepel a szállítólevélen)
• utalványok sorszámai (tól-ig)
• a zsákban szereplő utalványok összértéke
• KSH neve, címe
További előírások:
Az ajándékutalvány elfogadó helyeinek száma: országosan összesen legalább 140 elfogadóhely, ezen belül Budapesten és régiónként átlagosan 10 elfogadó hely.
Régió alatt Ajánlatkérő a következőt érti: Tervezési-statisztikai és fejlesztési célokat szolgáló, egy vagy több megyére (a fővárosra) kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával lehatárolt társadalmi, gazdasági vagy környezeti szempontból együtt kezelendő területfejlesztési egység. A magyarországi tervezési-statisztikai régiók a NUTS-rendszerben a 2. szintnek megfelelő nem közigazgatási jellegű egységek. 2016. január 1-jétől 8 darab tervezési-statisztikai régió található Magyarországon.
Az ajándékutalványnak alkalmasnak kell lennie legalább fogyasztásra nem kész élelmiszer vásárlására.
Továbbá Ajánlatkérő kizárólag olyan ajándékutalványt fogad el, amely az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 24/A. pont és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 4. § (2) bekezdés 2. mondat a) pont szerint többcélú utalványnak minősül, és amelyről a Szja. tv. 69. § (3) bekezdésének megfelelően kétséget kizáróan megállapítható, hogy mely termékre, szolgáltatásra, vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel, megfelel a Szja. tv. 69. § (3) bekezdésében rögzített valamennyi feltételnek, az ajándékutalvány olyan juttatást testesít meg, amely a Szja. tv. 70. §-a szerint béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatásnak minősül, továbbá nem minősül a Szja. tv. 69. § (4) bekezdés szerint. Ajánlatkérő egycélú utalványt nem fogad el.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott ajándékutalvány tekintetében az országosan minimálisan előírt 140 elfogadóhelyen felüli elfogadó helyek száma (max. 700 elfogadóhely) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 15
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001, Tám. intenz: 100%
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen felhívás II.2.5) pontjában található ár értékelési szempont pontos megnevezése: Ajándékutalványok egyösszegű, szolgáltatási díjjal és szállítási költséggel növelt ajánlati ára a teljes mennyiségre (nettó Ft).
2.Ajánlatkérő rögzíti, hogy a II.2.12) pontban feltüntetett információk a következőképpen értendők: a GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 projekt 2. ciklusához kapcsolódó próbamérés válaszadói részére beszerzendő utalványok a GINOP-6.2.1-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú projektből kerülnek finanszírozásra, a támogatás intenzitása 100 %. Jelen közbeszerzési eljárás keretében beszerzendő, a lakossági összeírásokhoz kapcsolódó utalványok saját költségvetési forrásból kerülnek finanszírozásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) -k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok igazolására Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése nyomán az ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania – az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével - arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltése útján tett nyilatkozatával.
Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum jelen eljárásban az igazolás során nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Korm. rend. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése nyomán az alvállalkozók és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek az ajánlatában – az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével - nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okok vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
A Kbt. 114. § (2) bekezdése nyomán az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt jelen eljárásban.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell valamennyi alkalmassági követelmény vonatkozásában - az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására - a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek (a nyilatkozatot az EKR rendszerben található űrlap kitöltésével kell benyújtani).
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan kizárólag a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő az előzetes igazolási szakaszban nem veszi figyelembe és nem bírálja el az ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a Kbt. 114. § (2) bekezdésének megfelelő tartalmú – nyilatkozatot, dokumentumot.
Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján - amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg - az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (cégszerűen aláírt, .pdf formátumban feltöltött nyilatkozat formájában), az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlattevőnek (illetve a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerinti esetben a közös ajánlattevőknek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek) Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtani a 321/2015. Korm. rend. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a szerződésszerűen teljesített referencia igazolását a 321/2015. Korm. rend. 23. § szerint.
A referenciaigazolás/referencianyilatkozat minimális tartalmi elemei:
- szerződést kötő másik fél neve
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (email és/vagy telefonszám és/vagy faxszám)
- a teljesítés kezdete (év, hónap, nap pontossággal)
- a teljesítés befejezése (év, hónap, nap pontossággal)
- a szerződés mennyisége (saját teljesítés mennyisége az ajánlatkérő által vizsgált paraméter mértékegységében megadva)
- a szerződés tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés),
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
A bemutatott referenciával szemben követelmény, hogy befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozzanak.
Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmassági követelmények vonatkozásában a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1: Ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik a közbeszerzési eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) összesen legalább 20 000 db, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 24/A. pont és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 4. § (2) bekezdés 2. mondat a) pont szerint többcélú utalványnak minősülő ajándékutalvány szállítására vonatkozott. A minimumkövetelmény legfeljebb 5 db referenciamunkából/szerződésből teljesíthető.
Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése nyomán az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (azaz visszafelé számított 36 hónapban) befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (azaz visszafelé számított 72 hónapban) belül megkezdett referenciákat, teljesítéseket veszi figyelembe.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és azok feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
Késedelmi kötbér: amennyiben Eladó a szerződés szerint teljesítendő kötelezettségével olyan okból késedelembe esik, amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni Vevő részére, melynek mértéke a szolgáltatási díjjal és szállítási költséggel növelt nettó ajánlati ár 1%-a naponta, de maximum 5%-a. Eladó öt [5] napos késedelme esetén Vevő a szerződéstől elállhat, illetőleg ha az addig kapott árut visszaszolgáltatni nem tudja, a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amely esetben Eladó meghiúsulási kötbért köteles Vevőnek fizetni. A késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés követelését nem zárja ki.
Meghiúsulási kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért Eladó felelős a szerződés teljesítése elmarad, különösen, ha Vevő a szerződéstől az Eladó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt azonnali hatállyal felmondja, valamint a szerződés 23. pontjában rögzített esetekben a szerződés meghiúsultnak tekintendő, és Vevő meghiúsulási kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsulással érintett részre eső szolgáltatási díjjal és szállítási díjjal növelt nettó ajánlati ár 20%-a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
Hibás teljesítési kötbér: a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére tekintettel, abban az esetben, ha az Eladó teljesítése hibás, úgy Vevő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A hibás teljesítési kötbér a szolgáltatási díjjal és szállítási díjjal növelt nettó ajánlati ár 1%-a naponta, de maximum 5%-a.
Eladó teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a közbeszerzési eljárásban tett ajánlata szerinti számú elfogadóhelyen az utalványokat elfogadják (azzal, hogy az elfogadóhely-számnak a fentiek szerinti, Budapestre és régiókra meghatározott minimális számnak is minden esetben meg kell felelnie), mely kötelezettség megszegése Eladó súlyos szerződésszegésének minősül és Vevő jogosulttá válik a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben ezen előírásnak Eladó nem tesz maradéktalanul eleget (azaz az azonnali hatályú felmondás joga megnyílik azon esetben is, ha akár összességében egy darabbal kevesebb elfogadóhely működik, mint az Eladó ajánlatában megadott elfogadóhely-szám, vagy akár Budapesten, akár bármely régióban nem működik legalább 10 elfogadó hely).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdését.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő alkalmazza a Ptk. 6:155. §-ában foglaltakat.
Előleg: nem biztosított
Ajánlatkérő nem ír elő teljesítési, illetve jóteljesítési biztosíték rendelkezése bocsátásának kötelezettségét.
Részszámla: nincs
Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeit a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös Ajánlattevők tekintetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/04/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattételi határidőig beérkezett ajánlatok bontását az EKR automatikusan, az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. [Kbt. 68. § (1), (1b), (1d), (4) bekezdés]. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. AK hivatkozik a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: nincsen korlátozás
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 11. Értékelés módszere: az 1. értékelési részszempont vonatkozásában: fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont vonatkozásában: arányosítás.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. A Kbt. 66. § (1) bekezdése alapján az ajánlatot az ajánlattevőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. A Kbt. 3. § 21. pontja alapján a közbeszerzési dokumentum részét képezi minden olyan dokumentum, amelyet az ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya, illetve a közbeszerzési eljárás leírása vagy meghatározása érdekében hoz létre, illetve amelyre ennek érdekében hivatkozik, így különösen az eljárást megindító felhívás, műszaki leírás, kiegészítő tájékoztatás, szerződéses feltételek, a gazdasági szereplők által benyújtandó dokumentumok mintái, árazatlan költségvetés.
2. Amennyiben valamely benyújtandó nyilatkozatra vonatkozóan Ajánlatkérő nem bocsátott rendelkezésre űrlapot, akkor Ajánlattevőknek a benyújtandó nyilatkozat papír alapú példányának egyszerű (beszkennelt) elektronikus másolatát nyújtják be (töltik fel) az ajánlatuk részeként. Az ily módon az ajánlat részeként benyújtott minden – az ajánlattevő vagy alvállalkozó vagy Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti szervezet által készített – dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) az erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak.
3. A gazdasági szereplő, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet, a megfelelő ajánlattétel érdekében az eljárás során rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban, elektronikus úton kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az EKR-en keresztül az ajánlatkérőtől. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás teljes tartalmát az EKR rendszer felületén (ekr.gov.hu) hozzáférhetővé teszi.
4. A Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. A nyilatkozatot az EKR rendszerben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével kell megtenni.
5. A közbeszerzési eljárásban az ajánlatot írásban, elektronikusan, az EKR rendszeren keresztül, az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
6. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen szerepeltetni kell az ajánlattevő (közös ajánlat esetén valamennyi ajánlattevő) nevét és címét, továbbá a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólapra vonatkozóan Ajánlatkérő az EKR-ben űrlapot bocsát rendelkezésre, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
7. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar, így az eljárásban az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott űrlapokat magyar nyelven kell kitölteni.
8. Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) és 39. § (3) bekezdései nyomán ezúton tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az alkalmassági minimumkövetelményeket (M/1) szigorúbban határozta meg a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos és kamarai jegyzékébe kerülés követelményeihez képest, ezért a minősített ajánlattevőnek is igazolniuk kell a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat ezen alkalmassági követelmény tekintetében.
9. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
10. FAKSZ: Támis Norbert (00109, tamisnorbert@gmail.com)
11. AK nem biztosít lehetőséget többváltozatú ajánlattételre.
12. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 19. § (4) bekezdése alapján kerül lefolytatásra.
12. A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontjai alapján az ajánlatban – EKR űrlap - meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):
a) a közbeszerzés tárgyának azon meghatározott részét (részeit), amellyel összefüggésben az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, a közbeszerzés azon része (tevékenységei), amellyel összefüggésben az alvállalkozót igénybe veszi ajánlattevő
Ezen űrlap kitöltése esetén, amennyiben AT a teljesítéskor kíván alvállalkozót bevonni, de az ajánlat benyújtásakor az igénybe venni kívánt alvállalkozó személye még nem ismert, úgy a nyilatkozat űrlap „A közbeszerzés teljesítésekor igénybe venni kívánt alvállalkozó neve és címe (amennyiben az ajánlat/részvételi jelentkezés benyújtásakor ismert)” részén ezen információt kell feltüntetni.
13. AK tájékoztatja az AT-t, hogy a szerződéskötés feltételeként AT köteles a szerződéskötést megelőzően AK rendelkezésére bocsátani azon nyilatkozatot, melyben az Ajánlatkérő által, a műszaki leírásban rögzített 140 utalvány elfogadóhely, valamint a 2. értékelési részszempont szerinti megajánlásban rögzített többlet elfogadóhelyek tételesen megnevezésre kerülnek. A nyilatkozattétel elmaradása (illetve amennyiben a szervezet a nyilatkozatában nem nevezi meg a 140 + az általa megajánlott darabszámú elfogadóhelyet), az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ezen nyilatkozatot Ajánlatkérő rendelkezésére fogja bocsátani a szerződéskötést megelőzően (EKR űrlap).
16. AK rögzíti, hogy a felhívás VI.3.6) pontjában feltüntetett információ a következőképpen értendő: Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azon beérkező ajánlatokat, melyeknek a teljes mennyiségre vonatkozó, egyösszegű, szolgáltatási díjjal és szállítási költséggel növelt ajánlati ára a nettó 25 484 799 Ft-ot meghaladja.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2020/03/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges